Phone Support- 070018908Езикови курсове по интернет

Матура по химия и опазване на околната среда - 19 май 2011 г. - въпроси
2ri_HIMIA_19_may_2011
Изтегли PDF Версия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

19 май 2011 г. – Вариант 2

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

Тестът съдържа 50 задачи по химия и опазване на околната среда. Задачите са два

типа:

задачи от затворен тип с четири отговора, от които само един е верен;

задачи със свободен отговор.

Задачите от 1. до 35. включително са от затворен тип с четири отговора (А, Б, В, Г),

от които само един е верен. Верния отговор на тези задачи отбелязвайте с черен цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори на задачите с избираем отговор е официален документ, който ще се проверява автоматизирано,

и поради това е задължително да се попълва внимателно. За да отбележите верния отговор,

зачертайте със знака буквата на съответния отговор. Например:

А Б В Г

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите,

запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

А Б В Г

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор.

Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака .

Задачите от 36. до 50. са със свободен отговор. Записвайте отговорите им в предоставения свитък за свободни отговори при съответния номер на задачата. Четете внимателно инструкциите към задачите.

Приложени са помощни материали: периодична таблица на химичните елементи,

ред на електроотрицателността, ред на относителната активност и таблица на разтворимост на соли, хидроксиди и киселини.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

1. На коя от фигурите е показан модел на атом на азота?

А) Б) В) Г)

2. Eлементите от втора А група образуват оксиди, които са:

А) киселинни Б) основни В) неутрални Г) амфотерни

3. В кое от следните вещества атомите са свързани с ковалентна полярна проста (единична) химична връзка?

А) азот Б) водород В) вода Г) натрий

4. Коя двойка вещества е с йонен кристален строеж?

А) натрий и желязо Б) кислород и хлор В) диаманти графит

Г) калиев хлорид и натриев нитрат

5. Наситените въглеводороди участват в заместителни реакции, защото:

А) не съдържат кислород Б) са органични вещества

В) са изградени от водород и въглерод Г) съдържат в молекулите си само единични (прости) връзки

6. Степените на окисление на елементите в CaO и NaCl са съответно:

А) (+1), (–1), (+1), (–1) Б) (+2), (–2), (+2), (–2) В) (+1), (–1), (+2), (–2)

Г) (+2), (2), (+1), (–1)

7. Средната скорост на реакцията: 2 А + B AB2 може да се изрази с уравнението:

А) ср =- c(A) Б) ср = с(А) В) ср = с2 (А) Г) ср =- с2 (А)
    t   t     t t

8. Скoростта на химичните процеси намалява при:

А) намаляване на концентрацията на изходните вещества Б) увеличаване на концентрацията на изходните вещества В) увеличаване на концентрацията на получените вещества Г) намаляване на концентрацията на получените вещества

9. Скоростта на реакцията: H2 + I2 2 HI НЯМА да се промени при:

А) използване на катализатор Б) промяна на температурата

В) промяна на концентрацията на водорода Г) промяна на концентрацията на йодоводорода

10. Взаимодействието: 2 H2 + O2 2 H2O + Q протича с:

А) поглъщане на топлина и реакцията е екзотермична Б) поглъщане на топлина и реакцията е ендотермична В) отделяне на топлина и реакцията е екзотермична Г) отделяне на топлина и реакцията е ендотермична

11. Когато една система достигне състояние на химично равновесие:

А) взаимодействията престават да протичат Б) остава да протича само правата реакция В) остава да протича само обратната реакция

Г) протичат и двете реакции, но с еднаква скорост

12. При промяна на температурата в една равновесна система:

А) се увеличава скоростта само на правата реакция Б) се увеличава скоростта само на обратната реакция В) равновесието не се променя Г) равновесието се нарушава

13. Разполагате с разтвор на амониев хлорид. При поставяне на допълнително кристалче от амониев хлорид в разтвора, то не се разтваря. Това означава, че разтворът е:

А) разреден Б) много разреден В) наситен Г) ненаситен

14. В химична лаборатория трябва да се приготви 200 g разтвор на натриева основа с масова част 15 %. Колко грама натриева основа и колко грама вода са необходими за приготвяне на разтвора?

А) 15 g натриева основа и 200 g вода Б) 15 g натриева основа и 185 g вода В) 30 g натриева основа и 170 g вода Г) 30 g натриева основа и 200 g вода

15. Захар е разтворена във вода. Установява се, че разтворът провежда електричен ток. Причината за това е, че:

А) захарта е дисоциирана на йони под действие на водните молекули Б) захарта е дисоциирана на йони под действие на електричния ток В) молекулите на захарта са полярни Г) резултатите от проведения експеримент са грешни

16. Кой от следните оксиди при разтваряне във вода ще образува разтвор с рН < 7?

А) динатриев оксид Б) серен диоксид В) калциев оксид Г) въглероден оксид

17. Коя е химичната формула на негасената вар?

А) CaO

Б) NaOH

В) Na2CO3

Г) NaHCO3

18. Кое от следните взаимодействия е НЕВЪЗМОЖНО?

А) 2 NaOH + SO2 Na2SO4 + H2

Б) 2 NO2 + H2O HNO3 + HNO2 В) CH4 + 2 O2 CO2 + 2 H2O Г) NH3 + HCl NH4Cl

19. Взаимодействието между сяра и кислород може да се означи с химичното уравнение:

А) 2 S + O2 to
2 SO
  to
Б) S + O2 SO2
В) S + 2 O2 to
SO4
to  

Г) S + O SO

20.Кое е веществото Х в прехода:

C CO2 Ca(HCO3)2 X CaO

А) Ca(OH)2

Б) CaCO3

В) CaO

Г) CO

21. В кой ред и двете вещества участват в кръговрата на азота и в големи концентрации замърсяват околната среда?

А) NО и NО2

Б) N2 и NO2

В) NH3 и N2

Г) NH4Cl и NH3

22. Кои от следните вещества: Са(ОH)2, NaOH, Ca(NO3)2, CaCO3, Pb, S, се използват в строителството?

А) Ca(NO3)2 , Са(ОH)2                      
Б) СаСО3, Ca                              
В) NaOH, S                                    
Г) Са(ОH)2, CaCO3                      
23. Коя е химичната формула на ацетона?            
      O                                    
А) H C     OH                          
                             
        O                              
Б) H3C     C         CH3                      
                                 
В) CH3 C     H                          
  O                          
                                       
Г) CH3     CH2     CH2ОН                      
                             
24. Кои два въглеводорода са хомолози?            
1. CH3 C       C   CH3 2. CH   C CH2   CH3
           
         
3. CH2     C       CH3 4. CH2   C     CH2     CH3
                   
        CH3               CH3    

А) 1 и 2 Б) 2 и 3 В) 3 и 4 Г) 1 и 4

25. Общата формула на алканите е:

А) CnHn

Б) CnH2n

В) CnH2n-2

Г) CnH2n+2

26. С химичните формули: С6H6 и CH3CHO са означени:

А) алкан и карбоксилна киселина Б) арен и алдехид В) алкин и алкохол Г) алкен и кетон

27. Естествен полимер е:

А) захарозата Б) полиетиленът В) вискозата Г) каучукът

28. Кое от следните взаимодействия е възможно?
А) CH3COCH3 + NaOH CH3COCH2Na + H2O
Б) C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O
В) CH3COOC2H5 + NaOH CH2NaOOC2H5 + H2O
Г) CH3CHO + NaOH CH3CONa + H2O
29. Кой от следните преходи е НЕВЪЗМОЖЕН?
А) C2H4 C2H6 C2H5Cl
Б) C2H2 CH3CHO CH3COOH
В) CH4 C6H6 C6H5NO2
Г) C2H4 C2H5OH C2H4
30. Кое от веществата, показани с химични формули, замърсява околната среда?
А) C6H5OH
Б) CH3COOH
В) C12H22O11

Г) C2H5OH

31. Използването на фреоните се забранява, защото:

А) предизвикват изтъняване на озоновия слой Б) са причина за парниковия ефект В) замърсяват почвите Г) са силно токсични

32. Кой от предложените реактиви ще използвате за откриване на нишесте в хранителни продукти?

А) бистра варна вода Б) разтвор на йод

В) разтвор на сребърен нитрат Г) концентрирана азотна киселина

33. Калиевата сол се препоръчва на хора със сърдечни заболявания. Дядото на Иван купил такава сол, но забравил в коя солница я е поставил. Иван взел проби от двете солници и ги нагрял на газов котлон. По кой признак Иван е открил в коя солница има калиева сол?

А) по оцветяването на пламъка Б) по отделянето на газ В) по цвета на пробите

Г) по цвета на получената стопилка

34. Кой от знаците се поставя върху опаковка с вещества, които замърсяват околната среда?

А) Б) В) Г)

35. Като имате предвид, че n e количеството вещество, m e масата, M e моларната маса, V е обемът, а N е броят на частиците, коя от предложените формули е вярна?

А) М = mп Б) М =Vm В) M = Nn Г) M = mn

Отговорите на задачите от 36. до 50. вкл. записвайте в свитъка засвободните отговори!

36. Дадени са веществата: HCOOH, H2SO4, NO, NaOH, CH3CHO, Li2O, SO2, CO2, CaO.

А) От тях посочете един основен и един киселинен оксид.

Б) Изразете с химично уравнение взаимодействието между тези оксиди.

37. Водата се получава по уравнението:

2 H2(г) + O2(г)       2 H2O(г)

А) Изразете с кинетични уравнения скоростите на правата и на обратната реакция.

Б) Промяната на температурата ще окаже ли влияние върху тази система, ако тя се намира в равновесие?

38. В 100 g разтвор се съдържат 4 g NaOH.

А) Изчислете масовата част на разтвореното вещество в проценти.

Б) Колко ще бъде масовата част на разтворената NaOH, ако се добавят 100 g вода?

39. Измерено е рН на прясно дестилирана вода, разтвор на киселина и разтвор на основа.

А) В какви граници може да се очаква стойността на рН на основата и каква е стойността на рН на прясно дестилираната вода?

Б) Какъв процес ще протече при смесване на основата и киселината?

40. Определете кое наименование от колона I на коя формула от колона II съответства.

Колона І Колона ІІ
   
  1. Cu(CN)2
  2. Cu(CO3)2
     
А) Меден динитрат 3. Cu2О
Б) Меден карбонат 4. CuCO3
В) Меден сулфат 5. CuО
     
Г) Димеден оксид 6. Cu(NO3)2
  7. CuSO4

(Отговорите запишете с букваи цифра срещу нея.)

41. Дадени са шест двойки вещества.

А) Довършете и изравнете уравненията само на възможните взаимодействия:

1)AgNO3 + HCl

2)CО2 + Н2SO4

3)N2 + H2O

4)Ag + CuSO4

5)BaCl2 + H2SO4

6)Ca(OH)2 + Nа2O

Б) При кои от възможните взаимодействия от 1) до 6) се получават утайки и кои са те?

42. Изразете с уравнения прехода:

S 1 SO2 2 SO3 3 H2SO4

43. Отговорете с Да или Не:

А) При горенето на въглища се отделя въглероден диоксид. Б) NaОH е силно разяждащо вещество.

В) Кислородът се използва при получаване на желязо. Г) Въглеродният оксид е токсичен газ.

Д) При разреждане на сярна киселина, водата се прибавя към киселината, а не обратно. Е) Калиевият нитрат се използва като минерален тор.

44 . За всяко съединение от колона I изберете неговото наименование от колона IІ.

Колона І   Колона ІІ
  1. бензоена киселина
  2. ацеталдехид
А) С2Н4 3. етен
Б) С2Н5ОН 4. ацетон
В) СН3СООН 5. етилов алкохол
Г) С6Н5СООН 6. фенол
  7. етин
  8. оцетна киселина

(Отговорите запишете с букваи цифра срещу нея.)

45. Kои три от дадените съединения са хомолози?

А) CH3     CH CH2 Г) CH3   CH2 COOH Ж) CH2     CH     CH2   CH3
                 
Б) CH3     CH2   CH3 Д) СH2     C   CH2 З) CH CH          
                     
В) CH3   CH2     OH Е) CH2     CH2   И) CH3     CO       CH3  
                         
(Отговора запишете със съответните букви.)                        

46. Определете към кой клас съединения от колона I принадлежат съединенията от колона II.

Колона І Колона ІІ
     
  1. С2Н6
А) алдехид 2. С6Н5ОН
Б) въглеводород 3. НСНО
В) амин 4. СН3СООН
Г) карбоксилна киселина 5. СН3СОСН3
  6. C6H5NH2
     

(Отговорите запишете с букваи цифра срещу нея.)

47. Разполагате с органичните вещества: метан, етин, етилов алкохол, захароза, етен и ацетон.

А) Изразете с химично уравнение получаването на етилов алкохол, като използвате едно от веществата.

Б) Изразете с химично уравнение получаването на полиетилен, като използвате същото вещество.

В) Защо трябва да се ограничи употребата на полиетиленови опаковки?

48. Даден е следният генетичен преход:

СН3CHO 1 CH3COOH 2 CH3COONa + H2O

А) Изразете с химични уравнения процесите 1 и 2. Б) Определете вида на процесите 1 и 2.

49. Посочете липсващите думи и изрази в текста, като изберете от: дървесината,

въглероден диоксид, изкуствените (минералните) торове, бурите, отпадъците от големите градове, промишлеността, морските организми.

Чистата вода на Земята е малко. В резултат на човешката дейност голяма част от водата се замърсява. Три от основните замърсители на природните води са .........(1)..................,

...(2).................. и ..........(3)........... .

50. В чаша се съдържа воден разтвор на дикалиев сулфат.

А) Запишете с йонно химично уравнение реакцията, с помощта на която може да се открият сулфатните йони.

Б) Как може да се открият калиевите йони в разтвора?

                Периодична таблица на химичните елементи                      
  I A                                                         VIIІ A
                                                               
  1                                                           2
I H                                                           He
  1,0   II A                           III A IV A   V A     VI A   VII A   4,0
                                                               
  3   4                             5 6   7   8   9     10
II Li   Be                             B   C   N     O     F   Ne
  7,0   9,0                             10,8 12,0   14,0   16,0   19,0   20,0
                                                               
  11   12                             13 14   15   16   17     18
III Na   Mg                             Al   Si   P     S     Cl   Ar
  23,0   24,3 III Б IV Б V Б VI Б VII Б ---- VIII Б ---- I Б II Б   27,0 28,0   31,0   32,0   35,5   40,0
                                                             
  19   20 21     22       23 24 25 26 27 28 29   30   31 32   33   34   35     36
IV K   Ca Sc   Ti       V Cr Mn Fe Co Ni Cu   Zn   Ga   Ge   As     Se     Br   Kr
  39,0   40,0 45,0     48,0     51,0 52,0 55,0 56,0 59,0 58,7 63,5   65,4   69,7 72,6   75,0   79,0   80,0   84,0
                                                                   
  37   38 39     40       41 42 43 44 45 46 47   48   49 50   51   52   53     54
V Rb   Sr Y   Zr       Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag   Cd   In   Sn   Sb     Te     I   Xe
  85,5   87,6 89,0     91,2     93,0 96,0 (97) 101 103 106 108   112   115 119   122   128,0   127   131
                                                                 
  55   56 57     72       73 74 75 76 77 78 79   80   81 82   83   84   85     86
Cs   Ba La   Hf       Ta W Re Os Ir Pt Au   Hg   Tl   Pb   Bi     Po     At   Rn
  133   137 138,     178     181 184 186 190 192 195 197   201   204 207   209   (210)   (210)   (222)
        9                                                            
                                                                   
VІІ 87   88 89     104     105 106 107 108 109 110 111   112                              
  Fr   Ra Ac   Rf       Db Sb Bh Hs Mt xxx xxx   xxx                              
  (223   226 (227)                                                          
                                                                     
                                               
            58     59   60   61   62   63   64 65   66   67   68   69   70   71      
    Лантаноиди   Ce     Pr   Nd   Pm   Sm   Eu   Gd Tb   Dy   Ho   Er   Tm       Yb     Lu      
            140   141   140   (147)   150   152   157 159   162   165   167   169   173   175      
                                                                       
            90     91   92   93   94   95   96 97   98   99   100   101   102   103      
    Актиноиди   Th     Pa   U   Np   Pu   Am   Cm Bk   Cf   Es   Fm   Md       No       Lr      
            232   231   238   237   (244)   (243)   (247) (247)   (251)   (254) (257) (258)   (255)   (256)      
                                                                                             

Ред на електроотрицателността

Cs, Li, Ba, Na, Ca, Mg, Ag, Al, Fe, Zn, Si, Cu, Ni, P, H, I, S, C, Br, Cl, N, O, F

              Редове на относителната активност                    
                                                         
  Li K   Ba     Ca     Na   Mg       Al     Zn,   Fe       Pb     H   Cu     Hg Ag,   Аu  
                                                         
  Li+ K+ Ba2+   Ca2+     Na+   Mg2+   Al3+ Zn2+ Fe2+       Pb2+     H+ Cu2+   Hg2+ Ag+   Au3+  
                                                               
                              S       I2     Br2   Cl2   F2                                        
                              S 2-   2I-   2Br- 2Cl- 2F -                                        
                                                         
        Разтворимост на соли, хидроксиди и киселини във вода                
                                                                     
Катиони                                                                                                          
      +     +     +     +           +     2+     2+     2+     2+       2+     2+   2+   3+     3+
Аниони H     NH4     K   Na         Ag     Ba     Ca     Mg       Zn     Cu     Pb   Fe   Fe     Al  
OH-                                                                                                          
                                                                                         
F-                                                                                                          
Cl-                                                                                                          
                                                                                         
Br-                                                                                                          
                                                                                         
I-                                                                                                          
                                                                                         
S2-                                                                                                          
SO32-                                                                                                          
                                                                                         
SO42-                                                                                                          
                                                                                         
NO3-                                                                                                          
                                                                                         
PO43-                                                                                                          
                                                                                         
CO32-                                                                                                          
                                                                                         
SiO32-                                                                                                          
                                                                                         
CH3COO-                                                                                                          
                                                                           
Разтворимо                                         Слабо разтворимо                 Слаб    
Вещество     Утайка             Газ         вещество     Разлага се     електролит