Phone Support- 070018908Езикови курсове по интернет

Матура по биология и здравно образование - 19 май 2011 г. - въпроси
2ri_BIOLOGIA_19-may-2011
Изтегли PDF Версия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

19 май 2011 г. – Вариант 2.

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

Тестът съдържа 50 задачи по биология и здравно образование. Задачите са два типа:

задачи от затворен тип с четири отговора, от които само един е верен;задачи със свободен отговор.

Задачите от 1. до 35. включително са от затворен тип с четири отговора (А, Б, В, Г), от които само един е верен. Верния отговор на тези задачи отбелязвайте с черен цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори на задачите с избираем отговор е официален документ, който ще се проверява автоматизирано, и поради това е задължително да се попълва внимателно. За да отбележите верния отговор, зачертайте със знакабуквата на съответния отговор. Например:

А Б В Г

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

А В Г

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака .

Задачите от 36. до 50. са със свободен отговор. Записвайте отговорите им в предоставения свитък за свободни отговори при съответния номер на задачата. Четете внимателно инструкциите към задачите.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

1. Кое от следващите твърдения е основно положение в клетъчната теория?

А) Прокариотните клетки нямат оформено ядро.

Б) Растителните и животинските клетки са еукариотни.

В) Клетката е най-малката структурна и функционална единица на живата материя. Г) Митозата е универсалното клетъчно делене.

2. Кои от изброените фактори са биотични?

А) конкуренция и сътрудничество Б) светлина и температура В) почва и въздух Г) вода и вятър

3. Екосистемата представлява:

А) единство от биоценоза и биотоп Б) съвкупност от популации на различни видове В) група от близкородствени видове

Г) жива система, съставена от индивиди на един вид

4. Гъстата космена покривка при бозайниците през зимата е пример за:

А) генетична адаптация Б) физиологична адаптация В) поведенческа адаптация Г) морфологична адаптация

5. Водата е среда на живот за:

А) ксерофитите Б) мезофитите В) хидрофитите Г) хигрофитите

6.Доминантните видове в горските екосистеми се отнасят към:

A)консументите от І ред

Б) консументите от ІІ ред В) продуцентите Г) редуцентите

7. Пример за полово поведение при животните са:

А) зимният и летният сън Б) брачните танци и ритуали

В) изхранването и грижите за малките Г) случайните миграции на отделни индивиди

8.Кое свойство на водата е предпоставка някои насекоми да се придвижват по повърхността на водните басейни?

А) високото повърхностно напрежение Б) високата топлина на изпарение В) реактивоспособността Г) разтворимостта

9. Кои клетъчни структури НЕ съдържат молекули ДНК?

А) рибозоми Б) хромозоми В) хроматин Г) митохондрии

10. Какви връзки поддържат първичната структура на белтъка?

А) водородни Б) пептидни В) гликозидни

Г) фосфодиестерни

11. Задължителeн компонент на всички клетки e:

А) ядрото Б) лизозомата

В) клетъчната мембрана Г) ендоплазмената мрежа

12. Кое твърдение е вярно за ендоцитозата?

А) Веществата преминават през пори на клетъчната мембраната.

Б) Извършва се само през белтъчни канали на клетъчната мембраната. В) Необходими са специфични белтъци преносители.

Г) За процеса е необходима енергия.

13. За гликолизата е вярно, че:

А) е цикличен метаболитен път Б) е анаеробен метаболитен път

В) протича само в прокариотни клетки Г) протича само в еукариотни клетки

14. В кои клетъчни структури се извършва синтез на ДНК?

А) комплекс на Голджи Б) клетъчно ядро В) рибозоми Г) лизозоми

15. Кое твърдение е вярно за рибозомите?

А) Те са едномембранни органели.

Б) Образуват се в ядрото при всички типове клетки. В) Характерни са само за еукариотните клетки.

Г) Участват при синтезата на белтъци.

16. АТФ се синтезира в:

А) рибозомите Б) хлоропластите

В) апарата на Голджи Г) ендоплазмената мрежа

17.Ако телесна клетка с диплоиден набор хромозоми (2n = 12) се раздели чрез митоза, то в резултат ще се получат:

А) 2 клетки с по 12 хромозоми Б) 4 клетки с по 12 хромозоми В) 2 клетки с по 6 хромозоми Г) 4 клетки с по 6 хромозоми

18.Определете кой индивид от представеното на схемата кръстосване със сигурност е хомозиготен, като знаете, че белият цвят е рецесивен.

А) индивид 1 Б) индивид 2 В) индивид 5 Г) индивид 6

19. Мутациите, за разлика от модификациите:

А) имат групов характер Б) не се унаследяват от потомството

В) представляват приспособителни изменения Г) променят генофонда на популацията

20. Промяна в структурата на хромозомите може да бъде предизвикана от:

А) генна мутация Б) хромозомна мутация В) модификация Г) репликация

21. Пример за взаимодействие между алелите на един и същи ген е:

А) комплементарното взаимодействие Б) епистатичното взаимодействие В) полимерното взаимодействие Г) пълното доминиране

22. Предимство на половото пред безполовото размножаване е това, че води до:

А) еднообразие на поколението Б) разнообразие на поколението

В) адаптиране към среда с постоянни условия Г) запазване на белезите на родителите

23.Кой от изброените процеси е в основата на безполовото размножаване при животните?

А) мейоза Б) митоза

В) гаметогенеза Г) оплождане

24. В скални пластове палеонтолози открили два вида фосили (вкаменелости) на гръбначни животни. Установено било, че единият вид фосили е на представители на ранни влечуги. Другият вид фосили, намерени в по-дълбоко разположени скални пластове, най-вероятно са от:

А) птици Б) земноводни

В) торбести бозайници Г) плацентни бозайници

25.Формулировката Всеки организъм по време на зародишното сиразвитие повтаря етапи от историческото развитие.” (виж фигурата) е известна като:

А) биогенетичен закон Б) закон за еднообразието В) хипотеза за еволюцията Г) закономерност при

унаследяването на признаците

26.Популацията е съвкупност от индивиди на даден вид, които:

1)населяват продължително време обща територия

2)имат сходни екологични изисквания

3)се кръстосват свободно помежду си

4)дават плодовито потомство

А) само 1 и 2 Б) само 3 и 4 В) само 1, 2 и 3 Г) 1, 2, 3 и 4

27.Абиотични екологични фактори са:

1)температурата на въздуха

2)химичният състав на почвата

3)взаимодействията между организмите

4)въздействието на човека върху природата

А) 1 и 2 Б) 3 и 4 В) 1 и 3 Г) 2 и 4

28.За биополимерите е вярно, че:

1)са органични или неорганични съединения

2)се наричат още макромолекули

3)са изградени от мономери

4)могат да бъдат мазнини и стероиди

А) 1 и 2 Б) 1 и 4 В) 2 и 3 Г) 2, 3 и 4

29.Надмолекулни комплекси, изградени от белтъци и нуклеинови киселини, са:

1)вирусите

2)рибозомите

3)цитоплазмата

4)клетъчната мембрана

А) 1 и 2 Б) 3 и 4 В) 1, 2 и 3 Г) 2, 3 и 4

30.Цикълът на Кребс:

1)се извършва в митохондриите

2)е характерен за всички видове клетки

3)представлява циклична метаболитна верига

4)е аеробният етап от разграждането на въглехидратите

А) 1 и 2 Б) 2 и 4 В) 1, 2 и 3 Г) 1, 3 и 4

31.Клетъчната мембрана е свързана с процесите:

1)дифузия

2)репликация

3)транскрипция

4)активен транспорт

А) 1 и 3 Б) 1 и 4 В) 2 и 3 Г) 2 и 4

32.Кои от твърденията са верни за хромозомите при човека?

1)В кариотипа на човека има 46 хромозоми.

2)В яйцеклетките има по една Х хромозома.

3)Всички сперматозоиди имат по една У хромозома.

4)Броят на автозомите в мъжките и женските гамети е 22.

А) 1 и 3 Б) 2 и 3 В) 1, 2 и 4 Г) 2, 3 и 4

33.На фигурата са представени телесни клетки на многоклетъчен организъм. За тези клетки е вярно, че:

1)са еукариотни

2)са прокариотни

3)имат еднакъв хромозомен набор

4)броят на хромозомите в тях зависи от големината

на ядрото им

А) 1 и 3 Б) 1 и 4 В) 2 и 3 Г) 2 и 4

34.Когато една екосистема е в състояние на климакс:

1)тя е стабилна продължително време

2)в нея са заети максимален брой екологични ниши

3)в биоценозата й става бърза смяна на биологичните видове

4)първичната й продукция непрекъснато се увеличава

А) 1 и 2 Б) 1 и 4 В) 2 и 3 Г) 2 и 4

35.За предните крайници на различните гръбначни (виж фигурата) е вярно, че са:

1)хомологни органи

2)аналогни органи

3)сравнително-анатомични доказателства за еволюцията

4)сравнително-ембриологични доказателства за еволюцията

А) 1 и 3 Б) 1 и 4 В) 2 и 3 Г) 2 и 4

Отговорите на задачите от 36. до 50. вкл. записвайте в свитъка за свободни отговори!

36.Верни ли са следващите твърдения (А, Б, В, Г) за представената на схемата хранителна мрежа?

(Отговора въведете с ДА или НЕ.)

А) Ако се увеличи популацията на жабите, то ще се увеличи и популацията на щъркелите. Б) Ако намалее популацията на вълците, то ще се увеличи популацията на скорците.

В) Вълците и жабите са консументи от ІІ ред. Г) На схемата не са представени редуценти.

37.Кои от изброените химични съединения са пентози (монозахариди с 5 въглеродни атома)?

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ТРИ отговора и ги въведете чрез съответните цифри.)

1 захароза 3 лактоза 5 глюкоза
2 рибулоза 4 рибоза 6 дезоксирибоза

38. Ако един белтък се състои от 100 аминокиселини, то запишете:

А) Колко пептидни връзки има в белтъка?

Б) Колко кодона в иРНК кодират първичната структура на този белтък?

39.От изброените заболявания изберете само тези, които се причиняват от бактерии.

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ТРИ отговора и ги въведете чрез съответните цифри.)

1 тетанус 3 сифилис 5 белодробна туберкулоза
2 едра шарка 4 детски паралич 6 заушка (паротит)

40.Направете твърденията верни за митохондриите, като избирате от предложенията в скобите.

(Избраното запишете в свитъка за свободни отговори.)

А) Вътрешността им е изпълнена с (матрикс / строма). Б) Притежават собствени (рибозоми / лизозоми).

В) (Имат /нямат) своя наследствена информация.

Г) Функцията им е свързана с (разграждане / синтез) на АТФ.

41.Кои от изброените клетъчни органели са ограничени с една мембрана?

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ТРИ отговора и ги въведете чрез съответните цифри.)

1 лизозома 3 рибозома 5 ендоплазмена мрежа
2 хромопласт 4 хромозома 6 апарат на Голджи

42. Схематично е представена метаболитна верига в клетката:

А) Запишете наименованието на тази метаболитна верига. Б) Анаболитна или катаболитна е представената верига?

В) Къде в клетката се извършват процесите от тази метаболитна верига?

43.Основният акумулатор и преносител на енергия в клетката е съединението АТФ. На схемата е представено образуването на АТФ от неорганичен фосфат (Фн) и АДФ:

А) Запишете пълното наименование на АТФ.

Б) Как се нарича азотната база, която влиза в състава на АТФ?

В) Определете при кои процеси се изразходва АТФ, като избирате от:

1 – анаболитни процеси

2 – катаболитни процеси

3 – активен транспорт на вещества през клетъчните мембрани

4 – мускулно съкращение

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ТРИ отговора и ги въведете чрез съответните цифри.)

44.Кои от изброените клетъчни структури са характерни САМО за растителните клетки?

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора и ги запишете чрез съответните цифри.)

1 клетъчна мембрана 3 митохондрии 5 хромопласти
2 целулозна стена 4 хлоропласти 6 левкопласти

45. Разгледайте клетката, изобразена на фигурата.

А) Запишете наименованията на структурите

1, 2, 3, 4.

Б) Каква функция изпълняват структурите, означени на схемата с „1“?

46.Опишете анаболитните процеси в клетката, като изберете от предложените характеристики.

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора и ги запишете чрез съответните цифри.)

1 извършват се с участието на ензими 5 редукционни процеси
2 извършват се без участието на ензими 6 окислителни процеси
3 отделя се енергия 7 процеси на разграждане
4 поглъща се енергия 8 процеси на синтез

47.Запишете гаметите, които образува индивид с генотип RrPP

48.На фигурата е изобразена клетка в една от фазите на митоза.

А) Запишете наименованието на фазата.

Б) Колко молекули ДНК има в представената на схемата клетка?

В) Колко молекули ДНК ще има в ядрото на всяка от дъщерните клетки след края на това делене?

49. Сперматогенезата е процес на образуване на мъжките гамети.

А) Запишете в правилната последователност фазите на сперматогенезата, като избирате от:

1 фаза на зреене 3 фаза на намножаване 5 фаза на гаструлация
2 фаза на формиране   (размножаване) 6 фаза на оплождане
4 фаза на нарастване
       

(Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от ЧЕТИРИ отговора и ги въведете чрез съответните цифри.)

Б) В коя фаза клетките се делят чрез мейоза?

50.Опишете накратко какво разбирате под твърдението: „Генетичният код е триплетен (тризначен).”.