Phone Support- 070018908Езикови курсове по интернет

Матура по история и цивилизация - 19 май 2011 г. - въпроси
2ri_ISTORIA_19_may_2011
Изтегли PDF Версия

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

19 май 2011 г. – Вариант 2

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

Тестът съдържа 38 задачи по история и цивилизация и задача за отговор на исторически въпрос. 38-те задачи са два вида:

задачи с избираем отговор;задачи със свободен отговор.

Първите 30 задачи (от 1. до 30. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте с черен цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

А Б В Г

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

А Б В Г
 
За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор.

Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е

зачертана със знака .      
Отговорите на задачите със свободен отговор (от 31. до 38. включително) се

отбелязват в предоставения свитък за свободните отговори. Четете внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие напишете верния отговор.

Задачата за отговор на исторически въпрос напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговорите!

1. Българското ханство на Долния Дунав може да се определи като продължение на Старата Велика България, защото:

А) продължава традиционната политика на мирни отношения с Византия Б) запазва традицията столицата Плиска да се управлява от наследника на хана В) използва управленския опит и държавните традиции на прабългарите Г) обединява всички славянски племена около хана на прабългарите

2. В кой ред са посочени имената само на славянски божества?

А) Арес, Дионис и Артемида Б) Юпитер, Сатурн и Венера В) Перун, Дажбог и Лада Г) Зевс, Хермес и Афродита

3. Според текста от Стратегиконна Псевдомаврикий, характерна черта на прабългарското общество е:

Прочее тези племена..., управлявани еднолично и владени не с любов, а със страх, храбро понасят трудностите и мъките. Те са ... притворни и неверни, не спазват договорите и не се задоволяват с дарове.”

А) единоначалието Б) народовластието В) неподчинението

Г) социалното разслоение

4. В кой от дадените отговори са термини, които описват състоянието на българската държава през първата половина на ІХ век?

А) криза, заговори, нашествия Б) упадък, дестабилизация, военни загуби

В) анархия, корупция, междуособици Г) възход, централизация, реформи

5. Българският владетел, който нанесъл съкрушително поражение на маджарите, като ги принудил да напуснат земите си, е:

А) хан Омуртаг с помощта на франките Б) княз Борис с помощта на Немското кралство В) цар Симеон с помощта на печенегите Г) цар Петър с помощта на Византия

6. Храмът Свети Димитърв Търново бил изграден от:

А) Петър и Асен преди обявяването на бунта срещу византийската власт Б) Калоян за коронацията при сключване на унията с Римската църква В) Борил за свикване на събор срещу богомилите Г) Иван Асен ІІ в чест на победата над византийците при Клокотница

Вариант 2 1

7. По време на османското нашествие в Европа през втората половина на ХІV век, България е:

А) териториално разширена чрез успешна дипломация и войни Б) духовно разединена от унията с Римската църква В) териториално разделена на малки държавици

Г) политически стабилна заради реформи в управлението

8. В кой от дадените отговори са понятия, свързани само с дейността на българската църква?

А) Синод, енория, архиепископ, манастир Б) Синод, енория, спахия, примас В) комитат, енория, манастир, кавхан Г) енория, спахия, манастир, дякон

9. Османската власт в периода ХV-ХVІІ век разграничава своите поданици според:

А) собствеността Б) религията В) образованието Г) езика

10. С кое понятие може да се характеризира състоянието на Османската държава според текста на френския пътеписец от ХVIII век?

Продаването на всички служби е породило във всички съсловия алчност за печалба, че и най-малката любезност се получават с подаръци. Купува се решението на съда и показанията на свидетелите, така, както се купува (...) разположението на служителите.”

А) дискриминация Б) асимилация В) корупция Г) протекция

11. В Османската империя Висока порта е наименование на:

А) главния търговски вход на Цариград Б) сградата на правителството на султана В) двореца, в който живее султанът

Г) резиденцията на европейските дипломати

12. Сборник с изображения на южнославянски владетели, светци и гербове на народите е отпечатан през:

А) 1651 г. от Филип Станиславов Б) 1741 г. от Христофор Жефарович В) 1806 г. от Софроний Врачански Г) 1824 г. от Петър Берон

Вариант 2 2

13. Как се наричат земеделските стопанства в Османската държава през ХVІІІ и ХІХ век, които изцяло насочват своята дейност към пазара?

А) еснафи Б) тимари В) чифлици

Г) манифактури

14. Новата социална прослойка, появила се в структурата на българското общество през Ранното възраждане, е:

А) аристокрацията Б) буржоазията В) духовенството Г) монашеството

15. Цел на реформите в Османската империя през първата половина на ХІХ век е:

А) възстановяване на еничарския корпус Б) подобряване на отношенията с Русия В) спиране на отцепниците аяни Г) модернизация на държавата

16. Идеята за създаване на четническа армия, която да стане ядро на бъдещо всенародно въстание за освобождение на България, принадлежи на:

А) Христо Ботев Б) Георги Бенковски В) Георги Раковски Г) Панайот Хитов

17. Великденската акция от 3 април 1860 г. е:

А) проява на организираната въоръжена съпротива на българите срещу султана Б) реформен документ за модернизиране на Османската държава В) конференция на посланиците на Великите сили в Цариград

Г) проява на отхвърлянето на властта на Цариградския патриарх от българите

18. Коя европейска държава, участвала в подписването на Берлинския договор (1878 г.), подкрепя Съединението?

А) Англия Б) Русия В) Франция Г) Германия

19. Причина за масовите протести на българите през лятото и есента на 1878 г. е:

А) неодобрението на мерките на Временното руско управление Б) разпокъсването на Санстефанска България в Берлин В) смъртта на княз Владимир Черкаски

Г) опитът за присъединяване на Родопската област към Турция

Вариант 2 3

20. Посочете понятието, което е пропуснато в текста от Търновската конституция:

Чл. 54 Всички родени в България, също и ония, които са родени другаде от родители български ________________, броят се ________________ на Българското княжество. Чл. 78 Първоначалното учение е безплатно и задължително за всички _______________ на Българското княжество.”

А) гласоподаватели Б) поданици В) жители Г) избиратели

21. След кой от посочените официални актове българите предприемат въоръжени действия за национално обединение?

А) ферман за учредяване на Българска екзархия (1870 г.) Б) решения на Цариградската конференция (1876 г.) В) Берлински договор (1878 г.)

Г) Ньойски договор (1919 г.)

22. След 1878 г. единствен официален представител на българите от Македония и Тракия пред турските власти е:

А) Цариградският патриарх Б) руският консул в Цариград В) българският княз Г) Българската екзархия

23. Кое събитие е повод за издаване на следния Манифест от княз Фердинанд?

Аз и народът Ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция; тя и България, свободни и напълно независими една от друга ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки... Въодушевен от това свято дело провъзгласявам съединената на 6 септември 1885 г. България за царство.”

А) провъзгласяването на Съединението (1885 г.) Б) прекратяването на отношенията с Русия (1886 г.)

В) обявяването на независимостта на България (1908 г.)

Г) сключването на спогодба между България и Турция (1915 г.)

24. Цар Фердинанд абдикира в полза на престолонаследника Борис през:

А) 1887 г. след отказа да бъде признат от Русия Б) 1913 г. след загубата в Междусъюзническата война

В) 1918 г. след поражението в Първата световна война Г) 1925 г. след атентата в църквата Света Неделя

25. Посочете термина, с който може да се характеризира стопанската политика на БЗНС според откъса от Принципина организацията:

Земеделският съюз се стреми да пробуди съзнание у земеделците за всестранна самопомощ ... Земеделският съюз е за равномерното по възможност разпределяне на материалните, културните и всички други блага.”

А) трудова повинност  
Б) социална справедливост  
В) продоволствена диктатура  
Г) народовластие  
Вариант 2 4

26. Посочете реда, в който са имената на български художници, творили през първата половина на ХХ век:

А) Кръстьо Сарафов, Константин Кисимов, Адриана Будевска Б) Любомир Пипков, Филип Кутев, Панчо Владигеров В) Николай Павлович, Станислав Доспевски, Антон Митов

Г) Владимир Димитров-Майстора, Цанко Лавренов, Златю Бояджиев

27. Кой всъщност е действителният победител на Парижката мирна конференция (1919

г.)?

А) САЩ, защото налагат своята програма за справедлив мир Б) Франция, защото обезсилва Германия като неин конкурент

В) Великобритания, защото успява да запази статуквото в Европа Г) Италия, защото получава желаното териториално разширение

28. В периода между двете световни войни авторитарна власт е установена в:

А) България, Турция и Испания Б) СССР, Италия и Германия

В) Гърция, Румъния и Великобритания Г) Франция, Югославия и Чехословакия

29. Името на коя международна организация е пропуснато в текста от нейния Устав, подписан през 1945 г. в Сан Франциско?

„1. _____________________________ е основана върху принципа на пълното равенство на своите членове. 3. Те се задължават да уреждат международните си спорове с мирни средства. 4. Членовете се въздържат в отношенията си от заплаха или от употреба на сила. 7. Организацията не се намесва във вътрешните работи на държавите. Това обаче не засяга прилагането на принудителни мерки в случай на заплаха срещу мира, на нарушение на мира и на актове на агресия.”

А) Лигата на нациите Б) Организацията на обединените нации

В) Международната агенция за атомна енергия Г) Международната организация на труда

30. ЦелнаОрганизациятанаСеверноатлантическияпакт, създаденана4 април1949 г., е:

А) изграждането на единна Европа, основана на френско-германското помирение Б) преодоляване на противопоставянето между проамериканския и просъветския блок В) колективна отбрана на страните от Западна Европа, Северна Америка и Северноатлантическия океан Г) икономическо сътрудничество на страните от Западна Европа, Северна Америка и Северноатлантическия океан

Вариант 2 5

Отговорите на задачите от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!

31.Срещу буквите в свитъка за свободните отговори запишете в хронологическа последователност три международни споразумения след Освобождението 1878 г., които са свързани с промяна на границите на България.

32.Срещу буквите в свитъка за свободните отговори запишете имената на личностите, които отговарят на описанието:

А) Български владетел, на когото Византия официално признава титлата цар”, Х век

Б) Български революционер, писател и публицист, създател на БРЦК в Букурещ, 1869 г.

В) Български министър-председател, който възстановява отношенията между Княжество България и Русия, 1896 г.

33. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори запишете историческата личност и века, свързани с посочените събития/ факти:

А) Учредяване на автономна Българска архиепископия

Б) Изготвяне на Привременен закон за народните горски чети

В) Създаване на Балканския съюз

34. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори запишете подходящия термин/ понятие (приписка, примирие, хроника, коалиция, опозиция, капитулация), които

съответстват на дадените определения:

А) Историческо съчинение, описващо важни събития по годините, в които са се случили

Б) Политически партии и организации, които се противопоставят на управляващите

В) Прекратяване на състоянието на война между две държави по взаимно споразумение

35. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската история:

А) книжовна школа

Б) екзарх

В) абдикация

Вариант 2 6

36. Прочетете внимателно текста и отговорете на поставените въпроси:

А) Кое събитие е описано в следния откъс и кога се е случило (посочете ден, месец, година)?

Б) За кой български владетел се отнася описанието в текста?

В) Владетел на коя държава е споменатият в откъса Теодор Комнин?

„...Теодор Комнин бил победен...и мнозина от роднините му, от висшите длъжностни лица и знатните били пленени от българите...Техният господар се отнесъл към множеството човеколюбиво, освободил повечето от войниците...и ги отпратил по селата и градовете им... Всички му се възхищавали,...защото не употребявал оръжие срещу своите...и не се опетнявал с убийства на ромеи... Затова той бил обичан не само от българите, но и от ромеите, и от други народи.”

37. Разгледайте картата и отговорете на поставените въпроси:

А) Участието на България в коя война е отразено на картата?

Б) Кой е договорът, с който завършва войната, и през коя година е подписан той?

В) Кои територии са отстъпени на победителите?

Вариант 2 7

38. Разгледайте изображението и отговорете на поставените въпроси:

А) Кое историческо събитие отразява изображението?

Б) Коя от фигурите, представени на изображението, се е утвърдила като символ на българската държавност през вековете?

В свитъка за свободните отговори напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос:

Как хан Тервел утвърдил българската държава като фактор на Балканския полуостров в началото на VIII век?

При отговора вземете под внимание следните въпроси:

1.Защо император Юстиниан II иска помощ от България?

2.Как ханът отговаря на молбата и какви са последиците от решението му?

3.Защо се стига до сражението при Анхиало и какъв е неговият резултат?

4.Какви са клаузите и значението на търговския договор с империята, сключен от българския владетел?

5.Каква е ролята на хан Тервел за спасяването на империята и Европа от надвисналата от изток опасност?

Вариант 2 8