Phone Support- 070018908Матура по испански език - Май 2009 г.

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

19 май 2009 г. – Вариант 1

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

Тестът съдържа 60 задачи по испански език. Задачите са два вида:

 

·        задачи с избираем отговор;

 

·        задачи със свободен отговор.

 

Освен посочените задачи, тестът съдържа и задача за създаване на писмен текст.

 

Първите 50 задачи (от 1. до 50. включително) в теста са от затворен тип с три възможни отговора, обозначени с главни букви от А до С, от които само един е верен, и с четири възможни отговори, обозначени с главни букви от A до D, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син/черен цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори на задачите с избираем отговор е официален документ, който ще се проверява автоматизирано, и поради това е задължително да се попълва внимателно. Отбелязвайте верния отговор със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.

 

Отговорите на задачите със свободен отговор (от 51. до 60. включително) се отбелязват в предоставения свитък за свободните отговори. Четете внимателно инструкциите! Срещу номера на съответната задача напишете верния отговор.

Задачата за създаване на писмен текст изпълнете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място, като не забравяте да отбележите номера на избраната от Вас тема.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

I. COMPRENSIÓN AUDITIVA

 

TEXTO No 1

 

Ahora vas a oír dos veces el texto.

Antes de oír por primera vez el texto, lee atentamente las preguntas. (3 min)

Durante la primera audición no puedes tomar notas ni responder a las preguntas.

Después de la primera audición marca la opción correcta en la Hoja de Respuestas. (8 min)

Durante la segunda audición puedes corregir las respuestas, si es necesario.

Al final puedes revisar las respuestas. (3 min)

 

Marca la opción correcta en la Hoja de Respuestas.

 

El carnaval de Venecia

 

1. Venecia es una ciudad enigmática.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

2. El carnaval de Venecia tiene encanto propio.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

3. El Papa prohíbe el carnaval en el siglo XV.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

4. En el carnaval participaban sólo nobles de Venecia.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

5. Los niños no podían tomar parte en el carnaval.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

6. El carnaval dura más de una semana.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

7. La gente usaba solo máscaras blancas.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

8. Hoy en día, todos los venecianos participan en la fiesta.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

TEXTO No 2

 

Ahora vas a oír dos veces el texto.

Antes de oír por primera vez el texto, lee atentamente las preguntas. (3 min)

Durante la primera audición no puedes tomar notas ni responder a las preguntas.

Después de la primera audición marca la opción correcta en la Hoja de Respuestas. (7min)

Durante la segunda audición puedes corregir las respuestas, si es necesario.

Al final puedes revisar las respuestas. (3 min)

 

Marca la opción correcta en la Hoja de Respuestas.

 

El cronista del monasterio

 

9. La biblioteca del Monasterio conserva únicamente manuscritos.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

10. El Monasterio fue construido en una cueva.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

11. Las memorias del Monasterio se empezaron a escribir cuando comenzó su construcción.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

12. El Monasterio es el más grande en Colombia.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

13. Hugo Morales tradujo del latín las memorias del Monasterio.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

14. La película mostrará al mundo los tesoros del Monasterio.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

15. La idea de Hugo Morales ha recibido el apoyo de todo el mundo.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

II. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO

 

Completa el texto marcando la variante más adecuada en la Hoja de Respuestas.

 

La Tierra es nuestra casa común

 

El hombre ha vivido hasta el __16__ sin preocuparse por el lugar en que habitaba, la Tierra. Hemos pensado que los árboles nunca __17__, que los bosques eran infinitos, que el oxígeno del aire estaría siempre allí en __18__, que nuestro planeta tenía de todo y para todos. Pero la realidad no es así. ¿Queremos más árboles? Pues tenemos que __19__ más árboles y cortar menos. ¿Deseamos más bosques? Pues hemos de cuidarlos. ¿Necesitamos más oxígeno para respirar? Pues entonces hay que __20__ menos el aire. ¿Somos conscientes de que en los diez últimos años la Tierra ha perdido el 10% de las selvas tropicales? Los científicos afirman que cada año se __21__ unos 17 millones de hectáreas de bosques. Si seguimos con este ritmo, en 100 años los grandes __22__ verdes desaparecerán.

Hoy sabemos que si desaparecen los bosques, no solamente perdemos árboles. La falta de árboles cambia el clima, se __23__ menos oxígeno y se rompe el ciclo de las lluvias. Estos cambios, a su vez, dan __24__ a otros. El más importante es que desaparecen __25__ de vida, aunque muchas de ellas todavía las desconocemos, no están estudiadas o no han sido descubiertas.

 

16. A) actual                      B) presente                  C) reciente                  D) contemporáneo

 

17. A) desaparecerían      B) finalizarían            C) liquidarían             D) gastarían

 

18. A) riqueza                    B) calidad                    C) suma                       D) abundancia

 

19. A) sembrar                   B) cavar                       C) plantar                    D) criar

 

20. A) infectar                   B) contaminar             C) manchar                 D) contagiar

 

21. A) destruyen                B) rompen                   C) descomponen        D) desordenan

 

22. A) pedazos                   B) equipos                   C) grupos                    D) espacios

 

23. A) fabrica                     B) hace                        C) produce                  D) realiza

 

24. A) silla                          B) lugar                        C) punto                      D) puesto

 

25. A) formas                     B) imágenes                C) aspectos                 D) modelos

 

Marca la opción correcta en la Hoja de respuestas.

 

26. –Ana, ¿por qué subes la persiana?

–Venga, levántate ya, que … de día.

A) será                         B) está                          C) es                             D) estará

 

27. –¡Ya está bien! Te … esperando durante tres cuartos de hora.

A) estabas                   B) estaré                      C) estaría                     D) he estado

 

28. –…los platos cuando quería quitarlos de la mesa.

A) Se le cayó              B) Se le cayeron         C) Le caerían              D) Caerían

 

29. –¿Pudiste hablar con Elena la semana pasada?

–Sí, y me dijo que … avisarnos muy pronto.

A) iba a                        B) ha ido a                   C) fue a                        D) había ido a

 

30. –¿Me acompañas?

–No puedo, es que … ir a buscar a los niños del colegio.

A) debo de                  B) tengo                       C) hay de                     D) he de

 

31. –No podemos empezar a tiempo. Hasta ahora no han llegado … 7 personas a la reunión.

A) más de                    B) menos que              C) más que                  D) menos de

 

32. –Pues al final la echaron del trabajo … llegar tarde todos los días.

A) de                            B) por                           C) hasta                       D) para

 

33. – Tienes que rellenar una ficha de control para que … la frontera.

A) pases                       B) pasas                       C) pasabas                   D) pasar

 

34. –Jorge tiene muchos amigos en México porque … cuatro años allí.

A) estudiaba               B) estudiaría               C) estudió                    D) estudiará

 

35. – El avión que viene de Viena no … aterrizar.

A) tardará por             B) tardará a                 C) tardará sin              D) tardará en

 

36. –Conoces a … en esta ciudad? Necesito ayuda para alojarme.

A) alguno                    B) alguien                    C) algún                       D) alguna

 

37. –La entrega de los diplomas … en el Ayuntamiento.

A) será                         B) tendrá                     C) estará                      D) deberá

 

38. –Ayer quedamos …… a los niños al circo.

A) a llevar                   B) en que llevar          C) en llevar                 D) por llevar

 

39. –¿Qué sofá vas a comprar?

–…está al lado de la ventana.

A) Que                         B) El que                     C) Cual                        D) El cual

 

40. –Estuvimos … chocar con un camión, pero por suerte no pasó nada.

A) a punto para          B) en punto a              C) por punto de          D) a punto de

 

41. –Me encanta la nueva casa de Luis.

–Sí, es muy bonita. Además, … la ventana del salón tiene una vista preciosa.

A) para                         B) desde                      C) por                           D) hasta

 

42. –No sé a quién llamar primero para darle la noticia.

–Yo que tú, … sólo a los más íntimos.

A) llamaré                   B) llamo                       C) llamaría                  D) llama

 

43. –Aquí hay bolígrafos, lápices y una goma. ¿Son …?

A) tuyas                       B) tus                           C) tuyo                         D) tuyos

 

44. –…nuestra ciudad … Granada son más de 300 kilómetros.

A) De / a                      B) Desde / a                C) Desde / hacia         D) De / hasta

 

45. –Llegó a México City el día 15, y de allí, … una semana, se trasladó a Veracruz.

A) dentro de                B) al cabo de               C) de pronto                D) al final de

 

III. COMPRENSIÓN DE LECTURA

 

TEXTO No 1

 

Lee atentamente el texto que sigue.

 

“Ángeles y demonios”

 

Una nueva polémica con el Vaticano ha acompañado el estreno de Ángeles y demonios, la segunda adaptación de un libro de Dan Brown. La primera, El código Da Vinci, levantó protestas entre la comunidad católica por su retrato de un Jesucristo casado con María Magdalena y con hijos.

El estreno reunió en Roma al director Ron Howard, al propio Brown y a las estrellas encargadas de dar vida a los personajes principales, entre las cuales destaca Tom Hanks en el papel protagónico. La ambientación provocadora le ha costado a la producción buena parte del millón de euros gastados en el estreno. Todos han desfilado por la "pasarela roja" escoltados por grandes estatuas de ángeles y demonios.

La publicidad ha vuelto a convertir a Roma en la capital cinematográfica de Europa por unas horas. Ya se anunciaron recorridos turísticos para visitar los escenarios del film.

De nuevo Ron Howard tras la cámara, de nuevo Tom Hanks como el profesor Robert Langdon, un experto en simbología religiosa de Harvard que se ve envuelto en un misterio con elementos místicos, y de nuevo una polémica entre el equipo y el Vaticano. Y eso a pesar de que en la adaptación cinematográfica se ha eliminado el elemento quizás más controvertido del libro: el descubrimiento de que el Papa tiene un hijo. Howard ha dicho en una rueda de prensa que ciertas instituciones municipales se negaron a conceder los permisos de rodaje por presiones del Vaticano.

Pero más allá de las polémicas queda un espectáculo cinematográfico que parte de la muerte de un Papa, seguida del asesinato de sus cuatro posibles sucesores a manos de la secta de los Iluminados... A partir de ahí se suceden 138 minutos de persecuciones, conspiraciones y símbolos religiosos, pero "todo es fantasía", como dijo el propio Dan Brown.

 

Marca la opción correcta en la Hoja de Respuestas.

 

46. El estreno de la película Ángeles y demonios tuvo lugar en Roma.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

47. El rodaje de la película duró cinco meses.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

48. La polémica entre el equipo cinematográfico de la nueva película y el Vaticano se debe al retrato de un Jesucristo casado y con hijos.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

49. Las visitas turísticas de los escenarios de la película eran parte de la publicidad.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

50. Algunas instituciones religiosas de Roma se negaron a permitir el rodaje.

A) verdadero              B) falso                        C) no hay información

 

Contesta a las preguntas en el Cuadernillo de Respuestas para las preguntas abiertas.

 

51. ¿Cómo fue ambientado el estreno de la película en Roma?

 

52. ¿Qué suceso es el punto de partida de la acción en la película?

 

TEXTO No 2

 

Lee atentamente el texto que sigue.

 

Ayudando a los ladrones

 

En un pueblo del condado de Buckinghamshire, al sureste de Inglaterra, últimamente se han sucedido una serie de robos que han alarmado a sus residentes. Un coche de Google Street View -el servicio que permite ver las calles a través de fotografías sacadas con cámaras- estaba allá para cubrir un lugar más dentro de los 36.000 kilómetros de calles y carreteras del Reino Unido que ya están en el sistema del país.

Pero los habitantes de Broughton se lo impidieron. Formaron una cadena humana y le explicaron al conductor su opinión sobre la invasión de la intimidad personal que supone el Street View, que ya ha sido obligado a retirar imágenes de Londres por las protestas de personas que aparecían sobre ellas sin haber dado su permiso. Los vecinos argumentaron, además, que las imágenes que Google colgaría luego en Internet podrían ser utilizadas por potenciales ladrones.

Un vecino de Broughton vio el coche con la cámara en el camino. Su reacción inmediata fue la rabia y le dijo al conductor que no sólo estaba invadiendo su intimidad, sino también facilitando los robos. Luego recorrió el pueblo llamando a la puerta de sus vecinos. Mientras llegaba la policía, los vecinos se mantuvieron en la carretera, impidiendo el paso al coche de Google Street View, que dio media vuelta y se marchó.

Como la zona es rica, ha habido tres robos en las últimas seis semanas, dicen los vecinos. Sin embargo, a pesar de las protestas de la gente Google declaró que el coche circulaba por la vía pública y no estaba violando la ley.

 

Contesta a las preguntas en el Cuadernillo de Respuestas para las preguntas abiertas.

 

53. ¿A qué se debe la preocupación de los residentes del pueblo de Broughton?

 

54. ¿Cuál es el propósito del servicio Google Street View?

 

55. ¿Por qué un equipo de Google Street View estaba en Broughton?

 

56. ¿Qué hicieron los vecinos del pueblo para no dejarlos entrar?

 

57. ¿Por qué en Londres algunas personas también protestaron contra este servicio de Google?

 

58. ¿Quién podría utilizar las imágenes que se cuelgan en Internet por Google?

 

59.¿Por qué un vecino de Broughton se enfadó muchísimo al ver el coche con la cámara?

 

60. ¿Cuál fue la reacción de Google a las protestas de los residentes de Broughton?

 

IV. EXPRESIÓN ESCRITA

 

Escoge una de las dos opciones que se te proponen.

Escribe una redacción de 140-170 palabras en el Cuadernillo de Respuestas para las preguntas abiertas.

 

1. Todos hemos tenido alguna vez algún encuentro especial que, por diversas razones, es difícil olvidar.

 

En la redacción explica:

·        ¿Dónde tuvo lugar?

·        ¿Con quién fue?

·        ¿Qué pasó?

·        ¿Por qué era especial?

 

 

2. ¿Cómo se logra el éxito?

 

En la redacción explica:

·        ¿Qué es el éxito para ti?

·        ¿Cómo piensas conseguirlo?

·        ¿Qué cualidades se necesitan para tener éxito?

·        ¿Son lo mismo el éxito y la felicidad?