Phone Support- 070018908Матура по физика и астрономия - Септември 2008 г.

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 

2 септември 2008 г. – Вариант 2

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

Тестът съдържа 50 задачи по физика и астрономия. Задачите са два типа:

 

·        задачи от затворен тип с четири отговора, от които само един е верен;

 

·        задачи със свободен отговор.

 

Първите 40 задачи (от 1. до 40. вкл.) са от затворен тип с четири отговора (А, Б, В, Г), от които само един е верен. Верния отговор на тези задачи отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори на задачите с избираем отговор е официален документ, който ще се проверява автоматизирано, и поради това е задължително да се попълва внимателно. За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака X буквата на съответния отговор.

Например:

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака X.

 

Задачите от 41. до 50. вкл. са със свободен отговор. Запишете решенията на задачите в предоставения свитък за свободните отговори при съответния номер на задачата.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

Отговорите на задачите от 1. до 40. вкл. отбелязвайте в листа за отговорите!

 

1. Наелектризирана с положителен заряд стъклена пръчка се доближава до електронеутрална метална сфера. На коя от фигурите е показано правилно наелектризирането на сферата по индукция?

 

2. На фигурата са показани силови линии на електростатичното поле на точков заряд. В кои от означените точки интензитетът на полето има еднаква големина?

 

3. Данните от таблицата показват как зависи големината на силата на взаимодействие F между два точкови заряда от разстоянието r между зарядите. Кое е пропуснатото число в таблицата?

 

Разстояние r, mm

2

4

6

Сила F, μN

36

 

4

 

А) 6

Б) 9

В) 12

Г) 18

 

4. Заредена частица се движи в електрoстатично поле. В точка с потенциал 2 kV частицата има потенциална енергия 6 keV. Колко е потенциалната енергия на частицата в точка с потенциал 6 kV?

А) 2 keV

Б) 4 keV

В) 12 keV

Г) 18 keV

 

5. Зарядът на единия електрод на плосък кондензатор е q1 = +40 μC. Колко е зарядът q2 на другия електрод на кондензатора?

А) q2 = –40 μC

Б) q2 = +40 μC

В) q2 = +20 μC

Г) q2 = –20 μC

 

6. Отношението на напреженията на два заредени кондензатора е U1 / U2 = 4. Отношението на зарядите им е q1 / q2 = 2. Колко е отношението C1 / C2 на капацитетите на двата кондензатора?

 

7. Пластинка от диелектрик се поляризира, ако я поставим:

А) между полюсите на магнит

Б) между електродите на зареден кондензатор

В) близо до проводник, по който тече ток

Г) в инертен газ

 

8. По метален проводник тече постоянен електричен ток. Средната скорост на насочено движение на свободните електрони се нарича:

А) моментна скорост

Б) топлинна скорост

В) дрейфова скорост

Г) омова скорост

 

9. Колко е еквивалентното съпротивление между точките M и N?

 

10. Специфичното съпротивление на цилиндричен проводник зависи от:

А) дължината на проводника

Б) напречното сечение на проводника

В) обема на проводника

Г) веществото, от което направен проводникът

 

11. На графиката е показана зависимостта на тока I от напрежението U за резистор. Колко е съпротивлението на резистора?

 

12. Двата резистора (вж. схемата) имат съпротивления R1 и R2. Ако затворим ключа К, токът през амперметъра:

А) няма да се измени

Б) ще намалее

В) ще нарасне

Г) ще нарасне при R2 < R1 и ще намалее, ако R2 > R1

 

13. Когато на електрическа лампа се подаде напрежение U = 12 V, през лампата протича ток I = 3 A. Колко е мощността на тока P през лампата?

А) 108 W

Б) 48 W

В) 36 W

Г) 4 W

 

14. Кои са основните токови носители в примесен полупроводник от n-тип?

А) електрони

Б) отрицателни йони

В) дупки

Г) положителни йони

 

15. По дълъг праволинеен проводник тече постоянен ток I. На коя от схемите са показани правилно индукционните линии на магнитното поле на тока?

 

16. Праволинеен проводник, по който тече ток, е поставен перпендикулярно на индукционните линии на еднородно магнитно поле (вж. схемата). Коя от стрелките на схемата показва правилно посоката на магнитната сила, която действа на проводника?

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4

 

17. С помощта на правилото на Ленц се определя посоката на:

А) магнитна сила

Б) електростатична сила

В) електромагнитна вълна

Г) индуциран ток

 

18. За изготвяне на постоянни магнити се използват:

А) диамагнитни материали с голяма плътност

Б) парамагнитни материали с голяма здравина

В) магнитно меки феромагнитни материали

Г) магнитно твърди феромагнитни материали

 

19. Собствената честота на трептяща система е ν0. На системата действа периодично изменяща се външна сила с честота ν. Под действие на външната сила системата извършва принудени трептения с честота:

А) ν0

Б) ν

В) ν0 + ν

Г) ν0 – ν

 

20. На фигурата са показани три математични махала. Означени са техните дължини и маси. Кои от махалата имат еднакви периоди на трептене?

А) 1 и 2

Б) 1 и 3

В) 2 и 3

Г) трите махала имат различни периоди

 

21. Звуковите вълни, които се разпространяват във въздуха, са:

А) надлъжни механични вълни

Б) напречни механични вълни

В) както напречни, така и надлъжни механични вълни

Г) напречни електромагнитни вълни

 

22. Източници на механични вълни са:

А) наелектризирани тела

Б) нагрети тела

В) трептящи тела

Г) постоянни електрични токове

 

23. За изследване на коремни органи с медицински ехограф се използва отражението на:

А) инфразвук

Б) ултразвук

В) микровълни

Г) инфрачервени лъчи

 

24. Във вакуум могат да се разпространяват:

А) както механични, така и електромагнитни вълни

Б) само механични вълни

В) само електромагнитни вълни

Г) във вакуум не се разпространяват никакви вълни

 

25. На схемата е показан светлинен лъч, който преминава през три слоя от несмесващи се течности. Сравнете скоростите на светлината в трите течности.

А) v1 = v2 = v3

Б) v1 > v2 > v3

В) v3 > v1 > v2

Г) v3 > v2 > v1

 

26. Явлението пълно вътрешно отражение се използва за:

А) получаване на спектър на светлината с призма

Б) получаване на спектър на светлината с дифракционна решетка

В) получаване на образ върху ретината на окото

Г) пренасяне на светлинни сигнали по оптични влакна

 

27. Колко е скоростта на светлината в стъкло с показател на пречупване n = 1,5? Скоростта на светлината във вакуум е c = 3.108 m/s.

А) 4,5.108 m/s

Б) 3.108 m/s

В) 2.108 m/s

Г) 1,5.108 m/s

 

28. След като премине през стъклена призма, бялата светлина се разлага – получава се спектър на светлината. Това явление се нарича:

А) интерференция

Б) дифракция

В) луминесценция

Г) дисперсия

 

29. Спектърът на излъчване на абсолютно черно тяло с температура T има максимум при дължина на вълната 600 nm. При каква дължина на вълната се намира максимумът в спектъра на излъчване на абсолютно черно тяло с температура 1,5T?

А) 900 nm

Б) 600 nm

В) 400 nm

Г) 300 nm

 

30. Фотон във вакуум с дължина на вълната λ имa енергия E. Колко е енергията на фотон във вакуум с дължина на вълната 4λ?

 

31. Катодът на фотоклетка се осветява с монохроматична светлина. Максималната кинетична енергия на фотоелектроните, които се отделят от катода, НЕ зависи от:

А) енергията на светлинните кванти

Б) интензитета на светлината

В) честотата на светлината

Г) вида на метала, от който е направен катодът

 

32. Фотоните на видимата светлина имат енергия в интервала от 1,5 еV до 3 eV. На схемата със стрелки са показани електронни преходи между различни енергетични нива в атома на водорода. При кой от тези преходи атомът излъчва фотон от видимата област?

А) А

Б) Б

В) В

Г) Г

 

33. Атомно ядро с масов дефект Δm има енергия на връзката ΔЕ. Колко е енергията на връзката за ядро с масов дефект 4Δm?

 

34. При електронно β-разпадане на ядрото се получава ядрото:

 

35. Върху източник на йонизиращи лъчения е поставен лист от хартия. Хартията поглъща голяма част от:

А) алфа-лъчите

Б) бета-лъчите

В) гама-лъчите

Г) рентгеновите лъчи

 

36. Електричният заряд на u-кварка е a d-кваркът има отрицателен електричен заряд където e е елементарният електричен заряд. Тези кварки изграждат протоните. Коя от схемите показва правилно строежа на протона?

 

37. Млечният път е:

А) неправилна галактика

Б) елиптична галактика

В) спирална галактика

Г) куп от галактики

 

38. Звездата X завършва своята еволюция като бяло джудже, звездата Y – като неутронна звезда, а звездата Z – като черна дупка. Коя от трите звезди при своята еволюция най-дълго време е била звезда от главната последователност?

А) X

Б) Y

В) Z

Г) времето на пребиваване на трите звезди върху главната последователност е едно и също

 

39. Съгласно със закона на Хъбъл с по-голяма скорост се отдалечават от нас:

А) близките галактики

Б) далечните галактики

В) големите галактики

Г) малките галактики

 

40. Светимостта L на звездите се пресмята по формулата L = 4πR2 σ Tn, където R е радиусът на звездата, а T е температурата на нейната повърхност. Степенният показател n в тази формула е равен на:

А) n = 1

Б) n = 2

В) n = 3

Г) n = 4

 

Решенията на задачите от 41. до 50 вкл. запишете на предвиденото за това място в свитъка за свободните отговори срещу съответния номер на задачата!

 

41. А) Начертайте схемния знак на кондензатор.

Б) Как се нарича единицата за капацитет на кондензатор?

В) При напрежение U = 24 V зарядът на кондензатор е q = 144 μC. Колко е капацитетът C на кондензатора?

 

42. Частица с положителен електричен заряд q = 2.10–12 C се движи по силова линия на еднородно електростатично поле (вж. схемата) и последователно преминава през точка M с потенциал φM = 4.105 V и точка N с потенциал φN = 3.105 V.

 

А) Каква е посоката на електричната сила, която действа на частицата? Направете чертеж.

Б) Пресметнете електричната потенциална енергия на частицата в точките M и N.

В) Пресметнете работата на електричната сила при преминаването на частицата от точка M в точка N.

 

43. Имате два еднакви резистора, всеки със съпротивление 2R, и трети резистор със съпротивление R. Колко е еквивалентното съпротивление, ако свържете трите резистора:

А) последователно;

Б) успоредно?

Начертайте схеми на двата начина на свързване на резисторите.

 

44. Консуматор със съпротивление R е свързан към източник с електродвижещо напрежение ε и вътрешно съпротивление r.

А) Начертайте схема на електрическата верига.

Б) Запишете формулата, по която може да се пресметне токът I във веригата.

В) Пресметнете числената стойност на тока I и на напрежението U върху консуматора, ако ε = 9 V, r = 1 Ω и R = 5 Ω.

 

45. Праволинеен проводник с дължина L = 40 cm е поставен в еднородно магнитно поле с индукция B = 0,2 T. По проводника тече постоянен ток I = 15 А. Определете големината на магнитната сила F, действаща на проводника, ако той е разположен:

А) успоредно на индукционните линии на магнитното поле;

Б) перпендикулярно на индукционните линии.

В) Нека магнитната сила, действаща на проводника, да е насочена на запад. Каква ще бъде посоката на магнитната сила, ако токът по проводника смени посоката си?

 

46. Върху консуматор със съпротивление R = 25 Ω е приложено променливо напрежение с амплитуда Umax = 140 V. Определете:

А) ефективната стойност U на променливото напрежение;

Б) ефективната стойност I на тока, който тече през консуматора;

В) мощността P на променливия ток през консуматора.

 

47. А) Какво представлява математичното махало? Направете чертеж.

Б) Запишете формулата за периода на математично махало.

В) Математично махало с дължина L има период T, когато се намира върху земната повърхност. При каква дължина L1 махалото ще има същия период T на повърхността на планета, където ускорението на свободно падане е g1 = 2g (g е земното ускорение)?

 

48. Светлинен лъч се пречупва и отразява от границата въздух–вода. Като използвате данните от фигурата, определете:

А) ъгъла на падане α, ъгъла на отражение α1 и ъгъла на пречупване β;

Б) показателя на пречупване n2 на водата.

(sin 37o = 0,6, sin 53o = 0,8)

 

49. Отделителната работа за катода на фотоклетка е Ae = 1,9 eV. Катодът се облъчва последователно със снопове от монохроматична светлина с енергия на фотоните

E1 = 1,4 eV, E2 = 2,2 eV и E3 = 2,8 eV.

А) Кои от трите снопа ще предизвикат фотоефект? Обяснете.

Б) Определете максималните кинетични енергии на фотоелектроните в случаите, когато се наблюдава фотоефект.

В) В кой от трите случая трябва да се приложи най-голямо спирачно напрежение, за да стане фототокът равен на нула?

 

50. Астрономи изследват неизвестен космически обект, който излъчва гама-лъчи (фотони с голяма енергия). Те регистрират два вида фотони:

1. фотони с честота ν1 = 1.1026 Hz;

2. фотони с дължина на вълната λ2 = 6.10–18 m.

А) Определете енергиите E1 и Е2 (в джаули) на двата вида фотони.

Б) Определете отношението E1/E2.

Константата на Планк е h = 6,6.10–34 J.s, скоростта на светлината във вакуум е c = 3.108 m/s.