Phone Support- 070018908Физика и астрономия - примерен вариант на МОН и отговори

Изтегли в pdf формат >>

Приложение № 12

 

ПРИМЕРЕН ИЗПИТЕН ВАРИАНТ

 

ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 

ПЪРВА ЧАСТ

 

1. Взаимодействието между два едноименни заряда q1 = q и q2 = 2q се описва от закона на Кулон. Кое от следните равенства между големините на силите F1 и F2,

действащи на двата заряда, е вярно?

а) F1 = F2

б) F1 = 2F2

в) F2 = 2F1

г) F2 = 4F1

 

2. На коя фигура вярно са показани силовите линии на електростатично поле, създадено от отрицателен точков заряд?

 

3. Сравнете означените токове в схемата и посочете невярното твърдение:

а) I1 = I2

б) I1 = I2 + I3

в) I1 = I

г) I2 = I3

 

4. Коя е вярната комбинация „среда – токови носители”?

а) метали – електрони и дупки

б) газове – йони и електрони

в) електролити – електрони

г) полупроводници – йони

 

5. Определете посоката на магнитната сила, която действа на проводника от фигурата:

а) съвпада с посоката на магнитното поле

б) съвпада с посоката на тока

в) от вас към чертежа, перпендикулярно на неговата равнина

г) от чертежа към вас, перпендикулярно на неговата равнина

 

6. Сноп електрони навлиза в еднородно магнитно поле, перпендикулярно на индукционните линии. Под действие на магнитното поле скоростта на електроните:

а) ще се промени само по големина

б) ще се промени само по посока

в) ще се промени и по големина и по посока

г) няма да се промени нито по големина, нито по посока

 

7. Затворена верига се състои от намотка и галванометър. Във веригата НЕ протича индуциран ток, когато:

а) в обема на намотката се намира неподвижен постоянен магнит

б) към намотката се приближава постоянен магнит

в) към намотката се приближава друга, по която протича постоянен ток

г) в обема на намотката се намира друга, по която протича променлив ток

 

8. Хоризонтално пружинно махало извършва хармонично трептене. В кое положение потенциалната енергия е максимална?

а) в равновесно

б) само в крайно ляво

в) само в крайно дясно

г) в крайно ляво и крайно дясно

 

9. Коя величина рязко нараства при явлението механичен резонанс?

а) периода на трептене

б) амплитудата на трептене

в) честотата на трептене

г) действащата външна сила

 

10. Посочете вярното твърдение. Скоростта на механичните вълни:

а) съвпада със скоростта на трептене на частиците от средата

б) е една и съща за надлъжни и напречни вълни

в) съвпада със скоростта на движение на вълновия фронт

г) не зависи от средата

 

11. Изберете правилното подреждане на интервалите в електромагнитния спектър по нарастване на дължината на вълната:

а) рентгенови лъчи, светлина, микровълни

б) светлина, микровълни, рентгенови лъчи

в) рентгенови лъчи, микровълни, светлина

г) микровълни, светлина, рентгенови лъчи

 

12. Ако сноп бяла светлина премине през дифракционна решетка, върху екран ще се наблюдава:

а) система от едноцветни максимуми

б) бял централен максимум и едноцветни странични максимуми

в) бял централен максимум и странични максимуми с преливащи цветове

г) едноцветен централен максимум и бели странични максимуми

 

13. За наблюдение на обекти през нощта или в мъгла се използват уреди, които регистрират:

а) ултравиолетови лъчи

б) инфрачервени лъчи

в) рентгенови лъчи

г) гама лъчи

 

14. Посочете кое от следните твърдения НЕ е вярно:

а) фотоните не могат да съществуват в покой

б) фотоните притежават енергия

в) фотоните проявяват вълнови и корпускулярни свойства

г) фотоните могат да се излъчват и поглъщат на части

 

15. Кое от следните явления потвърждава хипотезата на Дьо Бройл за вълновите свойства на микрочастиците?

а) фотоелектричният ефект

б) топлинното излъчване

в) дифракцията на електрони

г) пълното вътрешно отражение

 

16. Кое от изброените приложения е свързано с високата степен на кохерентност на лазерното лъчение?

а) рязане на твърди стомани

б) пробиване на микроскопични отвори

в) предаване на информация по оптични влакна

г) записване на холограми

 

17. Горивото, което се използва в реакторите на АЕЦ “Козлодуй”, е:

а) природен уран

б) уран, обогатен на изотопа

в) уран, обогатен на изотопа

г) обеднен уран

 

18. Нуклоните са частици:

а) без вътрешна структура

б) съставени от кварки и лептони

в) съставени от три лептона

г) съставени от три кварка

 

19. Кое от следните твърдения е вярно? Пулсарите са:

а) черни дупки

б) неутронни звезди

в) бели джуджета

г) звезди от главната последователност

 

20. Посочете вярното твърдение. Всички галактики:

а) са спирални

б) се отдалечават една от друга

в) са се образували в момента на Големия взрив

г) съдържат еднакъв брой звезди

 

ВТОРА ЧАСТ

 

21. Зарядът q създава електростатично поле. Каква е посоката на интензитета E на полето и на силата F, действаща на заряда q0, в точка А?

а) E и F – наляво

б) E – наляво, F – надясно

в) E – надясно, F – наляво

г) E и F – надясно

 

22. Положителен точков заряд се движи по посока на силовата линия на еднородно електростатично поле. Кое от следните съотношения между електричните потенциални енергии WM, WP, и WN на заряда в трите точки M, P и N е вярно?

 

а) WM < WP < WN

б) WM > WP > WN

в) WP < WM < WN

г) WN < WM < WP

 

23. Променлив кондензатор с капацитет С е зареден до напрежение U, след което веригата е прекъсната. Ако увеличим два пъти капацитета на кондензатора:

а) зарядът върху електродите ще се увеличи два пъти

б) напрежението между електродите ще намалее два пъти

в) зарядът върху електродите ще намалее два пъти

г) напрежението между електродите ще се увеличи два пъти

 

24. Два проводника са направени от един и същ материал. Вторият проводник има 3 пъти по-голямо напречно сечение и 2 пъти по-малка дължина. Отношението между съпротивленията на двата проводника е:

а)

б)

в)

 

г) 6

 

25. Три еднакви резистора са свързани към батерия, както е показано на схемата от фигурата. Кое от следните съотношения между мощностите на тока в резисторите е вярно?

 

26. При пренасяне на електроенергия по меден проводник със сечение S = 170 mm2 и дължина l = 1 km протича ток I = 1 kA. Какво количество топлина ще се отдели в околната среда за 1 min?

(специфичното съпротивление на медта (Cu) е 0,017 Ω.mm2/m)

а) 6 MJ

б) 100 kJ

в) 0,6 MJ

г) 6000 J

 

27. Първичната намотка на трансформатор има 20 навивки. Ефективният ток в нея е 5 А. Колко е броят на навивките във вторичната намотка, ако ефективният ток в нея е 1 А?

а) 500

б) 100

в) 5

г) 4

 

28. Две различни теглилки са окачени на еднакви пружини. Отношението на периодите на получените пружинни махала е =2 Колко е отношението е  на масите на двете теглилки?

а)

б)

 

в) 2

г) 4

 

29. Кои величини се променят, когато светлинен лъч преминава границата между две среди с различни показатели на пречупване?

а) скоростта и честота на вълната

б) честотата и дължината на вълната

в) скоростта и дължината на вълната

г) честотата, скоростта и дължината на вълната

 

30. Светлинна вълна във вакуум има дължина λ0. При разпространение в среда с показател на пречупване п дължината на вълната е:

 

31. Светлинен лъч е насочен към триъгълна призма, както е показано на фигурата. Граничният ъгъл за стъклото е 40°. При достигане на стената AB:

а) лъчът се пречупва

б) се наблюдава пълно вътрешно отражение

в) лъчът се отразява в обратната посока

г) лъчът не променя посоката си

 

32. Във вакуум светлинна вълна има дължина 600 nm. Колко херца е честотата на светлината?

(скоростта на светлината във вакуум е c = 3.108 m/s)

а) 180 Hz

б) 0,5.106 Hz

в) 5.1014 Hz

г) 2.1015 Hz

 

33. Фотокатод има отделителна работа 3,6 eV. Последователно го осветяват с монохроматични снопове с енергия на квантите съответно E1 = 2,8 eV, E2 = 3,8 eV и E3 = 4 eV. От катода ще се отделят фотоелектрони само в случай:

а) 2 и 3

б) 1 и 2

в) 3

г) 2

 

34. При преход на електрон във водороден атом от второ на трето енергетично ниво се:

а) излъчва квант с енергия 4,9 eV

б) излъчва квант с енергия 1,9 eV

в) поглъща квант с енергия 10,2 eV

г) поглъща квант с енергия 1,9 eV

 

 

36. Деленето на урана, с маса по-голяма от критичната, може да протече като верижна реакция, защото:

а) при всеки акт на делене се отделя голямо количество енергия

б) фрагментите на делене са ядра с по-голям масов дефект

в) протича под действие на неутрон и при всеки акт на делене се получават 2 или 3 нови неутрона

г) уранът е радиоактивен

 

37. След два последователни процеса на радиоактивно разпадане ядро на се превръща в ядро на . При процесите се излъчват:

а) α-частица и електрон

б) α-частица и γ -квант

в) електрон и γ-квант

г) два електрона

 

38. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? В сравнение с планетите от земен тип планетите гиганти имат:

а) по-ниска температура

б) по-голяма маса

в) по-голяма плътност

г) по-големи радиуси на орбитите си

 

39. Къде са разположени белите джуджета върху диаграмата “спектър–светимост”?

а) в горния ляв ъгъл

б) в долния ляв ъгъл

в) в долния десен ъгъл

г) в горния десен ъгъл

 

40. Източник на енергия в звездите от главната последователност са протичащите в недрата им процеси на:

а) горене

б) делене на урана

в) радиоактивно разпадане

г) термоядрен синтез

 

ТРЕТА ЧАСТ

 

41. Точков заряд създава електрично поле. Интензитетът на полето на разстояние r от заряда е E = 500 N/C. Колко е интензитетът на полето на разстояние 2r от заряда?

(коефициентът на пропорционалност е k = 9.109 N.m2/C2)

 

42. Колко кулона е зарядът q, преминаващ за време t = 1 min през напречното сечение на проводник, по който тече ток I = 10 mA?

 

43. Колко ампера е токът, който измерва идеалният амперметър, включен в

електрическата верига?

 

44. Акумулатор с електродвижещо напрежение ε = 13,2 V, през който протича ток I = 10 А, захранва радиокасетофон. Колко ома е вътрешното съпротивление r на акумулатора, ако напрежението върху радиокасетофона е U = 13 V?

 

45. Максималната магнитна сила, която действа на протон в еднородно магнитно поле с индукция В = 0,5 Т, е Fmах = 3,2.10–13 N. Колко е скоростта на протона?

(зарядът на протона е e = 1,6.10–19 С)

 

46. През резистор със съпротивление R = 100 Ω протича променлив ток, който се изменя както е показано на фигурата. Колко вата е средната мощност консумирана от резистора?

 

47. На фигурата е показана зависимостта на големината на еластичната сила F, която възниква при разтягането на дадена пружина, от деформацията x на пружината. На същата пружина се окачва теглилка с маса m = 0,5 kg. Колко секунди е периодът на това пружинно махало? (приемете π ≈ 3)

 

48. Светлинен лъч, насочен вертикално надолу, след отражение от плоско огледало сключва ъгъл 20° с хоризонта. Колко градуса е ъгълът между падащия лъч и равнината на огледалото?

 

49. Температурата Т на абсолютно черно тяло нараства 2 пъти. Колко пъти ще нарасне общата енергия, излъчена от тялото за единица време?

 

50. Каква част от даден радиоактивен изотоп ще се разпадне след 3 периода на полуразпадане?

 

 

ОТГОВОРИ НА ПРИМЕРНИЯ ИЗПИТЕН ВАРИАНТ

 

Първа част

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

a

а

а

б

г

б

а

г

б

в

а

в

б

г

в

г

в

г

б

б

 

Втора част

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

в

б

б

г

г

а

б

г

в

б

а

в

а

г

а

в

а

в

б

г

 

Трета част

 

41. E = 125 N/C

42. q = 0,6 C

43. I = 0,3 A

44. r = 0,02 Ω

45. v = 4.106 m/s

46. Pср = 200 W

47. T = 0,6 s

48. 55°

49. 16 пъти

50.