Phone Support- 070018908Химия и опазване на околната среда - примерен вариант, спечелил конкурс на МОН за м. март, 2008 г.

Изтегли в pdf формат >>

ТЕСТ ЗА ДЗИ ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Янка Тодорова Найденова, учител в СОУ „Георги Брегов”, гр. Пазарджик

 

ЧАСТ ПЪРВА

 

1. Атомът е електронеутрална частица, защото броят на:

+А/ електроните е равен на броя на протоните

Б/ протоните е равен на броя на неутроните

В/ електроните е равен на броя на неутроните

Г/ електроните е равен на сумата от броя на неутроните и протоните

 

2. В главна подгрупа на периодичната система се намират елементи, които имат:

+А/ еднакъв строеж на външния електронен слой

Б/ завършен външен електронен слой

В/ еднакъв брой електрони в електронната обвивка

Г/ еднакъв брой електронни слоеве

 

3. В кой от редовете се съдържат само вещества с прости ковалентни връзки?

+А/ Н2S, H2, H2O

Б/ Cl2, CO2, CH4,

В/ F2, H2O, NO2

Г/ SO3, O2, SiH4

 

4. В какви степени на окисление може да бъде кислородът?

А/ само -2

Б/ само в нулева

В/ +1

+Г/ в нулева, -2, +2, -1

 

5. В кой от посочените редове всички оксиди са киселинни?

А/ SO3, Na2O, CO, MgO

+Б/ CO2, SO3, P2O5, N2O5

В/ K2O, CaO, N2O, MgO

Г/ SO2, CaO, BaO, CO2

 

6. При увеличаване на концентрацията на реагиращите вещества скоростта на химичните реакции

А/ не се променя

Б/ винаги намалява

+В/ винаги нараства

Г/ понякога намалява

 

7. Катализаторите са вещества, които могат да:

А/ предизвикват протичането на химичните реакции

Б/ изместват в една или друга посока химичното равновесие

В/ променят скоростта на всички химични реакции

+Г/ променят скоростта на химични реакции, които протичат и без катализатор

 

8. С кой от посочените изрази се представя кинетичното уравнение за реакция от вида 2А +В → А2В, когато и двете участващи вещества са газове?

А/ V=k.c2(A)

Б/ V=k.2.c(A).c(B)

В/ V=k.c(B)

+Г/ V=k.c2(A).c(B)

 

9. За равновесната система С(тв)+ 2 Н2 СН4(г) + Q добивът на метан ще се увеличи, ако:

А/ се повиши температурата

Б/ се понижи налягането

+В/ увеличи концентрацията на водорода

Г/ намали концентрацията на водорода

 

10. Посочете вярното уравнение, с което се изчислява топлинният ефект на реакцията NH3(г) + HCl(г) NH4Cl(тв) +Q, ако се знае, че топлината на образуване на НСl(г) e Q1; на NH3(г) e Q2, а на NH4Cl(тв.) е Q3.

А/ Q = Q3+Q2+Q1

+Б/ Q = Q3-Q2-Q1

В/ Q = Q2-Q3-Q1

Г/ Q = Q1-Q3+Q2

 

11.Температурата на кипене на воден разтвор на захар в сравнение с температурата на кипене на водата е

А/ винаги по-ниска

+Б/ винаги по-висока

В/ понякога по-ниска

Г/ понякога по-висока

 

12. Водният разтвор на CuCl2 оцветява лакмуса в:

А/ синьо

Б/ жълто

В/ виолетово

+Г/червено

 

13. Изчислете моларната концентрация на разтвор на NaOH с m(NaOH)=2g и обем V = 10 l. M(NaOH)=40g/mol

+А/ 0,5 mol/l

Б/ 1 mol/l

В/ 0,05 mol/l

Г/ 0,0005 mol/l

 

14. Посочете вярното твърдение за реакцията

СН4 + О2 НСНО + Н2О

А/ Въглеродът от метана е окислител, степента му на окисление се променя от +4 на +2

Б/ Въглеродът от метана е редуктор, степента му на окисление се променя от +4 на +3

В/ Въглеродът от метана е окислител, степента му на окисление се променя от -4 на +4

+Г/ Въглеродът от метана е редуктор, степента му на окисление се променя от -4 на 0.

 

15. Учител задал въпрос към учениците си: „Защо почвата не бива да се наторява прекомерно и безразборно с минерални торове?”

Александра отговорила: защото се нарушава нейната структура, а оттам и плодородието й. Борис смята, че се отравят подпочвените води, а чрез тях и откритите водни басейни, което води до унищожаване на водни растителни и животински организми. Според Васил се нарушава екологичното равновесие в природата. Кой ученик е прав?

А/ Александра

Б/ Борис

В/ Васил

+Г/ и тримата

 

16. Кои са крайните продукти на реакцията Cu + конц.НNO3

А/ CuO; NO2; H2O

Б/ Cu(NO3)2; H2O

+В/ Cu(NO3)2; NO2; H2O

Г/ Cu(NO3)2; H2

 

17. При разтварянето на кой оксид във вода се образува основа?

А/ Al2O3

Б/ N2O5

В/ SO3

+Г/ CaO

 

18. Кой елемeнт проявява най-голяма активност спрямо кислорода?

+А/ Rb

Б/ Cu

В/ K

Г/ Li

 

19. В коя от групите всички вещества са с молекулна кристална решетка?

А/ KCl, CuSO4, S8

+Б/ S8, CO2, H2O

В/ Na, Fe, Ca

Г/ Na2S, BaCl2, H2

 

20. Общите свойства на основите се дължат на:

А/ металните йони

Б/ металните атоми

В/ водородните йони

+Г/ хидроксидните йони

 

21. С химични уравнения е изразена електролитната дисоциация на веществата. Определете в кое от уравненията е допусната ГРЕШКА:

А/ KNO3 K+ + NO3-

Б/ NaOH → Na+ + OH-

В/ C6H5COOH karinka C6H5COO- + H+

+Г/ CaCl → Ca2+ + 2 Cl-

 

22. Кое е най-правилното действие при попадане на концентрирана киселина върху кожата – мястото трябва да се:

А/ измие с вода

+Б/ попие и измие с разтвор на сода за хляб

В/ измие с разтвор на сода каустик

Г/попие и измие с разтвор на оцетна киселина

 

23. Ако един разтвор има рН>7, това означава че:

А/ разтворът е кисел и с(H+)>C(OH-)

Б/ разтворът е основен и с(H+)>C(OH-)

В/ разтворът е кисел и с(H+)<c(OH-)

+Г/ разтворът е основен и с(H+)<c(OH-)

 

24. Кое твърдение е вярно?

А

H3PO4 и СН3-СООН са триосновни киселини

Б

НСl и HNO3 са едноосновни киселини

В

Н2S и HClO4 са двуосновни киселини

 

А/ само А

+Б/ само Б

В/ само В

Г/ и трите са верни

 

25. При взаимодействие на Zn(NO3)2 с Na2S се получава зол от ZnS. Na2S е в излишък. Какъв електричен заряд имат гранулите на този зол?

А/ някои гранули имат положителен, други – отрицателен заряд

Б/ положителен

+В/ отрицателен

Г/ нямат заряд

 

26. Съединението

съдържа следните въглеродни атоми:

+А/ 1 четвъртичен, 3 третични, 2 вторични и 7 първични;

Б/ 1 четвъртичен, 3 третични, 3 вторични и 7 първични;

В/ 1 четвъртичен, 3 третични, 4 вторични и 7 първични;

Г/ 1 четвъртичен, 3 третични, 4 вторични и 6 първични

 

27. Кое е съединението А, ако се знае, че:

- се получава при умерено окисление на етанал

- взаимодейства с метали, основни оксиди, основи

- взаимодейства с етанол

- променя лакмуса в червено

А/ НСООН

Б/С2Н5СООН

В/ СН3СНО

+Г/ СН3СООН

 

28. Соли с алкални метали образува въглеводородът

А/ 2-бутин

+Б/ пропин

В/пропен

Г/ пропан

 

29. Чрез синтеза на Вюрц НЕ може да се получи

А/ пропан

Б/ бутан

+В/метан

Г/ липсва верен отговор

 

30. В молекулите на фенолите ОН-групата е свързана с:

А/ третичен въглероден атом на мастен въглеводороден остатък

+Б/ ароматно ядро

В/ първичен въглероден атом на мастен въглеводороден остатък

Г/ вторичен въглероден атом на мастен въглеводороден остатък

 

31. Естер се образува при взаимодействие на глицерол с:

А/ етанол

Б/ натриева основа

В/ меден хидроксид

+Г/ азотна киселина

 

32. Алдехидите могат да се различат от кетоните с:

А/ сярна киселина

Б/ биуретова реакция

+В/ амонячен разтвор на Ag2O

Г/ бромна вода

 

33. Кои от дадените по-долу съединения са хомолози и кои изомери?

А

Етилбензен и толуен

Б

1,2-диметилбензен и 1,4- диметилбензен

В

Метилбензен и 1,2-диметилбензен

 

А/ А-изомери, Б- хомолози, В- хомолози

+Б/ А-хомолози, Б-изомери, В-хомолози

В/ А-хомолози, Б- изомери, В – изомери

Г/ А-хомолози, Б-хомолози, В-изомери

 

34. Обикновените твърди сапуни са:

А/ калиева сол на висша, наситена мастна карбоксилова киселина

Б/ калиева сол на висша, ненаситена мастна карбоксилова киселина

В/ натриева сол на висша, ненаситена мастна карбоксилова киселина

+Г/ натриева сол на висша, наситена мастна карбоксилова киселина

 

35. Посочете веществото, което НЯМА токсично действие:

А/ метилов алкохол

+Б/ глицерол

В/ ацетон

Г/ фенол

 

ЧАСТ ВТОРА

 

36. Попълнете таблицата по дадения пример

Пореден

номер на

елемента

Брой на

електронните

слоеве

Електрони във

външния

електронен слой

Знак и

наименование

на елемента

валентност

спрямо

водорода

спрямо

кислорода

1

1

1

Н, водород

1

1

20

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Отг. Z=20; 4 ел. слоя; 2 е- във външния ел.слой; Са, калций; постоянна валентност 2– и спрямо водорода, и кислорода

Z= 15; 3 ел.слоя; 5 е- във външния ел.слой; Р, фосфор; валентност спрямо водорода 1, а 5 валентност спрямо кислорода.

 

37. Като използвате електроотрицателността на елементите дайте по два примера за вещества свързани с:

- йонна връзка ……………………………….   Отг. КСl, Na2S

- Ковалентна полярна връзка……………….  Отг.HCl, HBr

- Ковалентна неполярна връзка …………..     Отг. H2, Cl2,

- Метална връзка ………………………….      Отг.: Na, Zn

 

38. Ще протече ли реакция ако се смесят разтвори на посочените по-долу електролити.

Оградете с кръгче Да или Не верния отговор.

а/ Na2SO4 + BaCl2                               да/не

б/ Ba(NO3)2 + KCl →                               да/не

в/ ZnCl2 + NaOH →                                 да/не

Изразете с йонни уравнения /пълни и съкратени/ възможните взаимодействия

 

 

Отг.: а - да; б - не; в – да

 

39. Изразете с химични уравнения означените химични превръщания. Отбележете с Х в квадратчето кои от процесите са окислително-редукционни.

Определете окислителя и редуктора. Изразете с електронно-йонни уравнения електронните преходи.

 

40. Предложете условия, при които равновесието ще се изтегли по посока на правата реакция.

2 NO + O2 2 NO2 +Q

а/……………………………………………………………………..

Отг.: Да се повиши концентрацията на NO и/или О2

б/……………………………………………………………………..

Отг.: Да се понижи концентрацията на NO2, като се извежда непрекъснато от системата

в/……………………………………………………………………..

Отг.: да се понижи температурата

г/…………………………………………………………………….

Отг.: да се повиши налягането в системата

 

41. Изразете с химично уравнение взаимодействието на С и Al. Колко Al4C3 ще се получи при взаимодействие на 36 g чист С? Ar(C)=12 g/mol; Mr(Al4C3) = 144 g/mol

 

Отг.: 4 Al + 3C → Al4C3

m(C)=36 g

n(C) = m/Mr= 36/12=3 mol

n(C):n(Al4C3)= 3:1 n(Al4C3)= 1 mol

m(Al4C3)=n(Al4C3).Mr(Al4C3)=1.144=144 g

 

42. След формулата на всяко вещество, запишете формулата на реактива, с който то се открива

1/ Na2SO4 ........................         A/ AgNO3

2/ HNO3 ...........................         Б/ виолетов лакмус

3/ NaCl .........................             В/ BaCl2

4/ КОН............................           Г/ оцветяване на пламъка на спиртната лампа в жълто

5/ КI ...........................

6/ КВr ............................

Изразете с уравнения качествените реакции, доказващи бромиди и сулфати.

 

 

 

 

 

Отг.: 1 –В, Г; 2-Б,; 3-А, Г; 4-Б; 5-А; 6-А;

 

КВr + AgNO3 AgBr ↓+KNO3

Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 ↓+ 2 NaCl

 

43. Допишете уравненията на възможните реакции, като използвате реда на относителна активност на металите

a/ Ag(тв) + CaCl2 (р-р)

б/ Zn(тв) + KBr(р-р)

в/ Мg(тв) + Pb(NO3)2 (p-p)

г/ Fe(тв) + Cu(NO3)2(p-p)

 

Обяснете избора на възможните реакции.

 

 

Отг.: в/ Мg(тв) + Pb(NO3)2 (p-p) Mg(NO3)2(p-p) + Pb(тв)

г/ Fe(тв) + Cu(NO3)2(p-p) Fe(NO3)2(p-p) + Cu(тв)

Всеки метал редуцира металните йони, които се намират в РОА след него /вдясно от него/.

 

44. Дайте пример с химично уравнение на:

а/ неутрализация

 

Отг.: 2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2 H2O

 

б/ естерификация

 

                                                      H+

Отг.: СН3-СООН + НО-СН3 СН3СООСН3 + Н2О

 

в/ сравнете процесите неутрализация и естерификация

 

Отг.: Неутрализацията е бърз, йонообменен процес на взаимодействие между основа и киселина, при което се получава сол и се отделя вода.

Естерификацията е бавен, молекулен, обратим процес, при който взаимодействат алкохол с кислородсъдържаща киселина, при което се получава естер и се отделя вода. Необходим е катализатор водородни йони /Н+/.

 

45. Запишете:

а/ структурните формули на изомерите на пентина. Какъв вид изомерия е възможна при него?

 

 

За пентина е характерна верижна и позиционна изомерия.

 

б/ наименовайте написаните изомери

Отг.: 1-пентин, 2-пентин, 3-метил бутин

 

в/ дайте определение за явлението изомерия

 

Отг.: Съединения с еднакъв качествен и количествен състав, еднаква молекулна маса, но различни строеж и свойства, се наричат изомери, а явлението – изомерия.

 

г/ дайте пример за един хомолог на пентина

Отг. Пропин; Н-С ≡ С -СН3

 

46. Изразете с химични уравнения

а/ присъединяването на НВr към пропен. Назовете получения продукт

 

Отг.: СН2=СН-СН3 + НВr → СН3-СНBr-CH3 2-бромопропан

 

б/ полимеризацията на пропена. Посочете условията на процеса, назовете получения продукт

 

 

47. Изразете с уравнения следния генетичен преход. Посочете условията, при които протичат процесите

хлороетан → етен → етанол → етанал → етанова киселина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Сок от зелена ябълка встъпва в реакция с йод и дава синьо оцветяване. Сок от зряла ябълка редуцира амонячен разтвор на Ag2O. Как се обясняват тези явления. Изразете процеса с химично уравнение.

 

Отг.: В сока от зелената ябълка се съдържа нишесте, а в сока на зрялата - глюкоза и фруктоза. Процесът на зреене всъщност е хидролиза на нишестето, която протича по уравнението:

 

49. Дайте по един пример за вещество, което е причина за:

а/ замърсяване на водата …………………..

Отг.: фенол

б/ киселинните дъждове …………………………

Отг.: SO2, NO2

в/ парниковия ефект ………………………………..

Отг.: СО2

г/ с наркотично действие ……………………….

Отг.: ацетон, етилов алкохол

 

50. Определете наименованията на следните съединения

 

 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ

 

ЧАСТ ПЪРВА

 

Всяка вярно решена задача се оценява с 1 точка.

Максимален брой точки за част първа: 35.

 

ЧАСТ ВТОРА

 

36. І.1,25 ІІ. 1,25 Общо: 2,5 т.

37. 8 х 0,5 Общо: 4 т.

38. а/ 3х 0,25; б/ 3 х 1; в/ 3 х 0,25; Общо: 5,25 т.

39. 5 х 1; 3 х 0,25; 6 х 0,5; Общо: 8,75 т.

40. а/ 1т; б/ 1 т.; в/ 1т.; г/ 1 т.; Общо: 4 т.

41. 1 т. за написано уравнение; 2 т.за моларни отношения и изчисления; Общо: 3 т.

42.8 х 0,5; 2 х 1; Общо: 6 т.

43. 2 х 1; 1х 1; Общо 3 т.

44. а/ 1х1; б/ 1х 1; в/ 1 х 2; Общо 4 т.

45. а/ 3 х 0,5; 2 х 0,25; б/ 3 х 0,5; в/ 1 х 1; г/ 1 х 0,5; Общо: 5 т.

46. а/ 1 х1; 1х 0,5; б/ 1 х1; 2 х 0,5; Общо: 3,5 т.

47. 4 х 1; 4 х 0,5; Общо: 6 т.

48. 1 х 2; 1х 1; Общо: 3 т.

49. а/ 1 т. б/ 1 т. в/ 1 т. г/ 1 т. Общо: 4т.

50. 6 х 0,5; Общо: 3 т.

 

Максимален брой точки за част втора: 65.

 

Максимален брой точки за част първа и част втора: 100.