Phone Support- 070018908Химия и опазване на околната среда - примерен вариант, спечелил конкурс на МОН за м. февруари, 2009 г.

Изтегли в pdf формат >>

Държавен зрелостен изпит по

 

Химия и опазване на околната среда

 

Първа част

1. Посочете реда, в които е записан съставът на атом и положителен йон на един химичен елемент:

+А) 11p+11e-; 11p+10e-

Б) 11p+10e-; 10p+10e-

В) 11p+11e-; 11p+12e-

Г) 10p+11e-; 10p+10e-

 

2. За вида градивни частици НЕ е вярно:

А) атомите и молекулите са неутрални частици

Б) атомите и йоните на един химичен елемент имат еднакъв брой протони

+В) атомите на един химичен елемент винаги съдържат еднакъв брой неутрони

Г) като приемат електрони атомите се превръщат в отрицателни йони

 

3. Кое твърдение НЕ е вярно за елементите от главните групи на периодичната таблица?

А) Елементите имат сходни свойства.

+Б) Атомите на елементите са с еднакъв брой електронни слоеве.

В) Висшата валентност на елементите е равна на номера на групата.

Г) Във външния електронен слой елементите имат еднакъв брой електрони.

 

4.За елемент с пореден номер 17 и място в периодичната таблица 7А група, 3 период отговаря електронна структура:

+А) 2, 8, 7

Б) 2, 7, 8

В) 2,7,3

Г) 2, 15

 

5.В молекулата на хлороводорода химичната връзка е:

+А) ковалентна полярна, проста връзка

Б) ковалентна полярна, сложна връзка

В) ковалентна неполярна, сложна връзка

Г) ковалентна неполярна, проста връзка

 

6. В кой ред са посочени само вещества с йонна химична връзка?

А) NaCl, NH3, KBr

Б) Na2S, NaCl, SO2

+В) KCl, MgO, NaBr

Г) NaCl, SO2, MgO

 

7.Елементът Е образува висш оксид Е2О7 и водородно съединение НE. Следователно в периодичната таблица той се намира в:

А) 1А група

Б) 2А група

+ В) 7А група

Г) 3А група

 

8. За елементите от 1А група е характерно, че образуват:

А) просто вещество метал, основен оксид и киселина

+Б) просто вещество метал, основен оксид и основа

В) просто вещество метал, амфотерен оксид и основа

Г) просто вещество метал, амфотерен оксид и амфотерен хидроксид

 

9. Процеси, които протичат с пренос на електрони от едни атоми или йони към други атоми или йони, са:

А) йоннообменни

Б) хидролиза

+В) окислително-редукционни

Г) неутрализация

 

10. По време на буря при прескачане на електрична искра между облаците протича реакцията:

А) 2N2 + О2 2N2О

Б) 2NО + О2 → 2NО2

+В) N2 + О2 2NО

Г) N2 + 3H2 2NH3

 

11. Между коя двойка вещества НЕ протича реакция?

А) Cа и конц.HCl

+Б) Cu и конц.HCl

В) Cu и конц.H2SO4

Г) Na и конц.H2SO4

 

12. Сплавите месинг и бронз се състоят от:

сплав

месинг

бронз

А)

Б)

В)

+Г)

мед и калай

мед и никел

цинк и желязо

мед и цинк

мед и калций

мед и цинк

желязо и никел

мед и калай

 

13. При заливане на черупка от яйце със солна киселина се установява, че се отделя газ с лек шум. Протеклата реакция може да се изрази с уравнението:

А) Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2Н2О

+Б) CaCО3 + 2HCl → CaCl2 + Н2О + CO2

В) Са + 2HCl → СаCl2 + Н2

Г) CaO + 2HCl → CaCl2 + Н2О

 

14. В кой ред са изброени само газове, които са основни замърсители на въздуха:

А) NO2, SО2, N2

Б) O2, CO, CО2

В) CО2, O2 , N2

+Г) NO2, SО2, SО3

 

15. Веществата метан, етан и пропан са:

А) алкени

Б) ароматни въглеводороди

+В) алкани

Г) алкини

 

16. Етенът е въглеводород в молекулите на който:

А) всички връзки са прости

+Б) има една двойна въглерод- въглерод връзка

В) има една тройна въглерод- въглерод връзка

Г) има две двойни връзки

 

17.Само верижна изомерия е характерна за:

А) бутен

Б) бутин

+В) бутан

Г) пропан

 

18. Етан НЕ може да се получи:

А) при присъединяване на водород към етен

Б) от хлорометан и натрий

+В) от хлороетан и натрий

Г) при присъединяване на водород към етин

 

19. Алкохолите при взаимодействие с кислородсъдържащи киселини образуват:

+А) естери и процеса се нарича естерификация

Б) соли и процеса се нарича неутрализация

В) етери и процеса е неутрализация

Г) соли и процеса се естерификация

 

20. При алдехиди и кетони функционалната група е:

А) карбоксилна

+Б) карбонилна

В) хидроксилна

Г) амино група

 

21. При неутрализация на оцетна киселина с натриева основа се получава:

+А) CH3COONa и Н2О

Б) CH3COONa и Н2

В) HCOONa и Н2О

Г) HCOONa и Н2

 

22. Природни полимери са:

А) целулоза, глюкоза

Б) белтъци, аминокиселини

+В) целулоза, нишесте

Г) белтъци, мазнини

 

23. Аминокиселините се получават като краен продукт при хидролиза на:

А) целулоза

+Б) белтъци

В) нишесте

Г) мазнини

 

24. Кое твърдение НЕ е вярно за метанола ?

А) безцветна течност

Б) уврежда зрението

+В) практически неразтворим във вода

Г) силна отрова

 

25. Кое твърдение НЕ е вярно? Наркотичните вещества:

А) действат върху централната нервна система

Б) предизвикват привикване на организма към употребата им

В) употребата им причинява наркомания

+Г) засилват имунната защита на организма

 

26.С повишаване на температурата скоростта на химичните реакции:

+А) нараства

Б) намалява

В) не се променя

Г) реакцията приключва

 

27. Ако концентрацията на веществото А нарасне 3 пъти, колко пъти ще нарасне скоростта на процеса: 2А + В→ А2В

А) три пъти

Б) не се променя

+В) девет пъти

Г) шест пъти

 

28. Екзотермичните реакции протичат с:

А) поглъщане на топлина и отрицателен топлинен ефект

Б) отделяне на топлина и отрицателен топлинен ефект

В) поглъщане на топлина и положителен топлинен ефект

+Г) отделяне на топлина и положителен топлинен ефект

 

29. Кое твърдение НЕ е вярно? Химичното равновесие е състояние:

А) което е характерно за обратимите реакции

Б) при което скоростта на правата и скоростта на обратната реакция са равни

+В) при което концентрациите на всички вещества в равновесната система са равни

Г) при което концентрациите на всички вещества в равновесната система са постоянни с времето

 

30. Кое твърдение НЕ е вярно? За равновесната система Н2 + Br2 2НBr + Q химичното равновесие се измества в посока на правата реакция:

+А) при повишаване на температурата

Б) при понижаване на температурата

В) при повишаване на концентрацията на Н2

Г) при понижаване на концентрацията на НBr

 

31. В сравнение с дестилираната вода, морската вода замръзва при:

А) същата температура

+Б) по-висока температура

В) по-ниска температура

Г) 0ºС

32. За дадено вещество, при най-висока температура кипи разтвор, който е:

А) концентриран

Б) ненаситен

В) разреден

+Г) наситен

 

33. Кое от твърденията за водния разтвор на NaCl с масова част 0.95% НЕ е вярно?

А) той е изотоничен на кръвта

Б) използва се в медицината

+В) има по-голямо осмотично налягане от кръвта

Г) нарича се физиологичен разтвор

 

34. Кое твърдение НЕ е вярно? При дисоциация на електрoлити във вода:

А) те се разпадат на йони под действие на водните молекули

+Б) те се разпадат на йони под действие на топлинното движение на частиците

В) образуваните йони са хидратирани

Г) винаги протича и хидролиза

 

35.При валежи от киселинни дъждове:

+А) рН на средата в почвата се повишава; рН >7

Б) рН на средата в почвата се; понижава; рН <7

В) рН на средата в почвата не се променя;

Г) рН на средата в почвата е неутрална; рН=7

 

Втора част

 

36. Елементът Е има масово число 17 и атомите му съдържат 9 неутрона в ядрата си.

А) Запишете химичния знак на елемента и означете алотропните му форми.

Б) Изразете с химично уравнение познато взаимодействие на метала алуминий с едно от простите вещества на елемента Е.

 

36. А) Z = 8 – О; кислород-О2; озон-О3

Б) 4Al + 3О2 →2Al2O3

А) 1т              Б) 2т

Общо 3 т.

 

37. А) За елемент с електронна структура 2, 8, 1 определете мястото в периодичната таблица (период, група). Кой е този елемент?

Б) Как се изменят основните свойства на оксидите в групата, в която се намира посоченият елемент с нарастване на поредния номер на елемента?

 

37. А) 1А група; 3 период; Z=11- Nа;

Б) С нарастване на поредния номер в групата основните свойства на оксидите се засилват.

А) 1т                        Б)1т

Общо 2 т.

 

38. За веществата: калциев оксид, амоняк, вода, кислород, определете вида на химичните връзки (ковалентна неполярна, ковалентна неполярна и йонна)

 

38.

CaO йонна химична връзка

NH3 ковалентна полярна връзка

O2 ковалентна неполярна връзка

H2O ковалентна полярна връзка

А) 4 . 1т = 4т            Общо 4 т.

 

39. За всяка една от химичните реакции подберете най-характерното приложение от посочените 1, 2, 3 и 4:

А) CaO + Н2О → Ca(OH)2 + Q

Б) CaCО3 + Н2О + CO2 Ca(НCО3)2

В) CaCО3 + 2HCl → CaCl2 + Н2О + CO2

1) качествена реакция за доказване на карбонати

2) чрез реакцията се получава гасена вар

3) при реакцията се получава негасена вар

4) реакцията има важна роля за образуване на пещерите и образуванията в тях

 

39.

А) 2) чрез реакцията се получава гасена вар

Б) 4) реакцията има важна роля за образуване на пещерите и образуванията в тях;

В) 1) качествена реакция за доказване на карбонати;

А) 1т            Б) 1т                 В) 1т

Общо 3т.

 

40. Запишете пропуснатите означения и изравнете уравненията:

СН4 + О2 →……. + …..

NaOH + …… → Na23 + Н2О

CuSO4 + NaOH → ……… + ………

 

40

СН4 + О2 → СО2 + 2Н2О

2NaOH + CО2 → Na23 + Н2О

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Общо 3. 2т = 6 т.

 

41. В три епруветки има съответно: концентрирана сярна киселина, разтвор на син камък и солна киселина. Във всяка от тях е поставено късче желязо.

А) Протичат ли реакции и в трите епруветки? Обосновете отговора си.

Б) Изразете с уравнения протеклите процеси.

 

41.

А) №1 концентрирана сярна киселина пасивира желязото не протича реакция

№2 с разтвор на син камък реакция протича, защото желязото е преди медта в реда на относителната активност на металите

№3 с разтвор на солна киселина желязото реагира, защото желязото е преди водорода в реда на относителната активност на металите

Б) Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + 2НCl → FeCl2 + Н2

А) 3т              Б) 2 . 2т=4т

Общо 7 т.

 

42.Отговорете с ДА или НЕ:

А) метанът се означава с химичната формула CH4ДА/НЕ

Б) ацетиленът е ненаситен въглеводород – ДА/НЕ

В) за алканите са характерни присъединителни реакции – ДА/НЕ

 

42. А) метанът се означава с химичната формула CH4ДА

Б) ацетиленът е ненаситен въглеводород – ДА

В) за алканите са характерни присъединителни реакции – НЕ

3 . 1т= 3 т.

Общо 3 т.

 

43.Свържете формулите на веществата със съответното наименование:

 

химична формула

наименование

C6H6

CH3COOН

C2H5

CH3COCH3

етанол

етанал

ацетон

бензен

оцетна киселина

 

43. C6H6 бензен

CH3COOН оцетна киселина

C2H5OН етанол

CH3COCH3 ацетон

Общо 4 т.

 

44. За веществата C2H4, CH3CНО :

А) определете към кои класове органични съединения се отнасят

Б) от посочените реакции изберете характерната за даденото вещество, определена от функционалната му група:

1/неутрализация с натриева основа;

2/”сребърно огледало”;

3/ обезцветяване на бромна вода

 

44.

А) C2H4 алкени - ненаситени въглеводороди

СH3CНО карбонилни съединения- алдехиди

Б) СH3CНО - 2/сребърно огледало;

C2H4 - 3/обезцветяване на бромна вода;

А)2т                  Б)2т

Общо 4 т.

 

45. Допълнете пропуснатите думи така, че да се получат верни твърдения.

По състав, строеж и свойства глицеринът е …………… . Той е безцветна, ………… течност със ………… вкус. При взаимодействието му с висши мастни ………… се образуват естери, наречени ……………. .

 

Използвайте речника: трудноподвижна, светлосиня, соли, естери, мазнини, солен, сладък, алкохол, алдехид, алкални основи, киселини.

 

45.

По състав, строеж и свойства глицеринът е алкохол . Той е безцветна, трудноподвижна течност със сладък вкус. При взаимодействието му с висши мастни киселини се образуват естери, наречени мазнини.

5 . 1т =5т.

Общо 5т.

 

46. Получаването на амоняк е обратим процес, който се записва със следното

термохимично уравнение: N2(г) + 3H2(г) 2NH3(г)+ 92,40 kJ

Системата е в състояние на химично равновесие. От посочените условия подберете тези, които ще доведат до получаване на по-голям добив от амоняк:

1/ повишаване на концентрацията на N2 и H2

2/ повишаване на концентрацията на NH3

3/ непрекъснато отвеждане на полученият NH3

4/ повишаване на температурата

5/ понижаване на налягането

6/ повишаване на налягането

 

46. Оптималните условия за да се получи по-голям добив амоняк са :

1/ повишаване на концентрацията на N2 и H2

3/ непрекъснато отвеждане на полученият NH3

6/ повишаване на налягането

Общо 3 т.

 

47. За дадения процес определете:

N2(г) + О2(г) 2NО(г) - 92,40 kJ

А) вида според топлинния ефект на реакцията

Б) топлината на образуване на NО

В) вярното кинетично уравнение от дадените:

а) V = k.c(N2).c(O2)              б) V = k.c(N2)                  в) V = k.c(O2)

Г) Ще повлияе ли повишаването на налягането върху даденият процес, ако той е в състояние на химично равновесие?

 

47.

А) N2(г) + О2(г) 2NО(г) - 92,40 kJ ендотермична реакция

Б) Q(NО)= -46,20 kJ/mol

В) а) V = k .c(N2) . c(O2)

Г) повишаването на налягането няма да повлияе върху химичното равновесие

А)1т               Б) 1т                 В) 1т                 Г) 1т

Общо 4 т.

 

48. Към разтвор ( №1) от вода и захар, се прибавя още от разтвореното вещество, разбърква се и се образува еднородна смес При следващо добавяне на захар част от веществото остава неразтворено на дъното (№2).

А) Какви по вид са разтворите №1 и №2 ?

Б) как се променя разтворимостта на кислорода при повишаване на температурата на водния разтвор

 

48. А) разтвор №1 - ненаситен разтвор

разтвор №2 - наситен разтвор

Б) При повишаване на температурата на водния разтвор, разтворимостта на кислорода в него намалява.

А) 2т              Б) 1т

Общо 3 т.

 

49. Зачертайте в текста грешната дума така, че да получите верни твърдения:

При разтваряне на етанол/ етиленгликол във вода се получават разтвори,

които замръзват при много високи/ниски температури , затова се използват

за зареждане на автомобили/хладилници. Наричат се антифризи/алкохоли .

 

49. При разтваряне на етиленгликол във вода се получават разтвори, които

замръзват при много ниски температури , затова се използват за зареждане

на автомобили. Наричат се антифризи.

4 .1 =4т

Общо 4 т.

 

50. Дадени са четири разтвори: на солна киселина, натриев хлорид , сода каустик и сярна киселина.

А) Групирайте дадените вещества в три групи според рН:

а) рН = 7;                  б) рН < 7;               в) рН > 7;

Б) Означете с пълни и кратки йонни уравнения качествените реакции за доказване на разтворите на киселини, като използвате подходящ реактив.

 

 

 

СИЛВИЯ СТОИМЕНОВА ПОПОВА

Учител по химия, Шесто СОУ „Ив. Вазов” – Благоевград