Phone Support- 070018908Матура по химия и опазване на околната среда - Май 2009 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

ЧАСТ ПЪРВА

 

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

1.

В

13.

В

25.

А

2.

В

14.

Б

26.

Б

3.

Б

15.

А

27.

В

4.

В

16.

А

28.

В

5.

А

17.

В

29.

Б

6.

В

18.

А

30.

Б

7.

Г

19.

В

31.

А

8.

Б

20.

Б

32.

А

9.

В

21.

А

33.

Б

10.

А

22.

В

34.

А

11.

В

23.

Г

35.

Г

12.

А

24.

Б

 

 

35 задачи х 1 т. = 35 т. (максимален брой)

 

ЧАСТ ВТОРА

 

Задача №

Отговори

Точки

36

А) Mg2+

Б) S2−

В) Li

A) 1 т.

Б) 1 т.

В) 1 т.

Макс: 3 т.

37

А) KCl, H2SO4, N2О3.

Б) KCl – йонна; H2SO4, N2О3 – ковалентни полярни

В) + 3

А) 3 х 1 = 3 т.

Б) 3 х 1 = 3 т.

В) 1 т.

Макс: 7 т.

38

А) кислород (оксиди)

Б) CO2, CaO, P2O5

В) CO2 – киселинен

CaO – основен

P2O5 – киселинен

А) 1 т.

Б) 3 х 1 = 3 т.

В) 3 х 1 = 3 т.

 

Макс: 7 т.

39

Ва2+ – Nа2SO4, бяла утайка

Cl – AgNO3, бяла утайка

(Признава се и: Ва2+ – CO2, бяла утайка)

2 х 1 = 2 т.

 

Макс: 2 т.

40

А) Au, Zn, Cu

Б) NaHCO3

А) 3 х 1 = 3 т.

Б) 1 т.

Макс: 4 т.

41

А) Na

Б) 2 CH3ОH + 2 Na → 2 CH3ОNa + H2

2 C6H5ОH + 2 Na → 2 C6H5ОNa + H2

2 CH3CООН + 2 Na → 2 CH3CООNa + H2

В) да: водород

А) 1 т.

Б) 3 х 1 = 3 т.

 

 

 

В) 1 т.

 Макс: 5 т.

42

А) – 7

Б) – 2, 5

В) – 1

Г) – 6

А) 1 т.

Б) 2 х 1 = 2 т.

В) 1 т.

Г) 1 т.

Макс: 5 т.

43

А) 2, 3

Б) 1, 4

В) 2, 3 (4 – също се признава за вярно.)

А) 2 х 1 = 2 т.

Б) 2 х 1 = 2 т.

В) 2 х 1 = 2 т.

Макс: 6 т.

44

А) варовик и мрамор

Б) СаСО3

А) 1 т.

Б) 1 т.

Макс: 2 т.

45

А) – 4

Б) – 1

В) – 5

Г) – 2

А) 1 т.

Б) 1 т.

В) 1 т.

Г) 1 т.

Макс: 4 т.

46

А) 2 NO + O2 → 2 NО2

2 NО2 + H2O → HNO3 + HNO2 или

4 NО2 + 2 H2O + О2 → 4 HNO3

Б) минерални торове, багрила, пластмаси, взривни

вещества, лекарства, гравиране на метали и т.н.

А) 2 х 1 = 2 т.

 

 

Б) 1 т.

 

Макс: 3 т.

47

А) поглъща, ендотермичен

Б) 8 g, Q = −2,51 kJ

А) 2 х 1 = 2 т.

Б) 2 х 1 = 2 т.

Макс: 4 т.

48

А) естерификация, хидролиза

Б) Н+, няма да промени

А) 2 х 1 = 2 т.

Б) 2 х 1 = 2 т.

Макс: 4 т.

49

А) (1) Ва(ОН)2

Б) СаО + 2 HCl → CaCl2 + Н2О

3 CаCl2 + 2 H3PO4 → Са3(PO4)2 + 6 HCl

А) 1 т.

Б) 2 х 2 = 4 т.

Макс: 5 т.

50

А) се дисоциират

Б) увеличаване

В) отдават; се окисляват

А) 1 т.

Б) 1 т.

В) 2 х 1 = 2 т.

Макс: 4 т.

Общо:

Макс: 65 т.