Phone Support- 070018908Матура по химия и опазване на околната среда - Май 2009 г., избираем вариант

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

28 май 2009 г. – Вариант 2

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

Пред Вас е тестът за държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда.

Тестът съдържа 50 задачи. Задачите са два типа:

·        задачи от затворен тип с четири отговора, от които само един е верен;

·        задачи със свободен отговор.

 

Задачите от 1. до 35. включително са от затворен тип с четири отговора (А, Б, В, Г), от които само един е верен. Верния отговор на тези задачи отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори на задачите с избираем отговор е официален документ, който ще се проверява автоматизирано, и поради това е задължително да се попълва внимателно. Отбелязвайте верния отговор със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.

 

Задачите от 36. до 50. са със свободен отговор. Записвайте отговорите им в предоставения свитък за свободни отговори при съответния номер на задачата. Четете внимателно инструкциите към задачите.

Приложени са помощни материали: периодична таблица на химичните елементи, ред на електроотрицателността, ред на относителната активност и таблица на разтворимост на соли, хидроксиди и киселини.

 

Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. При превръщането на един йон в атом се променя броят на:

А) протоните

Б) неутроните

В) електроните

Г) протоните и електроните

 

2. В атомите на химичните елементи от втори период на периодичната таблица, броят на електроните на втория слой е най-много:

А) 2

Б) 6

В) 8

Г) 18

 

3. Елемент с електронна структура 2, 8, 4 се намира в:

А) ІV А група, втори период и има метални свойства

Б) ІV А група, трети период и има неметални свойства

В) ІІІ А група, трети период и има неметални свойства

Г) ІІ Б група, втори период и има метални свойства

 

4. В молекули, съставени от атоми на два елемента с неметални свойства, химичните връзки са:

А) йонни

Б) неметални

В) ковалентни полярни

Г) ковалентни неполярни

 

5. Какъв вид химични връзки се образуват в продукта, получен в резултат на реакцията: 2 K + H2 → 2 KH?

А) йонни

Б) водородни

В) ковалентни полярни

Г) ковалентни неполярни

 

6. Кои два елементите Na, S, O, Ca образуват съединение, което при взаимодействие с вода образува киселина?

А) Nа и S

Б) Na и О

В) S и О

Г) S и Cа

 

7. Учителка по химия показва на учениците епруветка, в която протича реакция с отделяне на безцветен газ. При поставяне на запалена клечка в епруветката тя загасва. На масата пред учителката има: 20% натриева основа, 20% H2SO4, желязна тел и калциев карбонат. Кои вещества е поставила учителката в епруветката?

А) 20% натриева основа и калциев карбонат

Б) 20% H2SO4 и желязна тел

В) 20% натриева основа и желязна тел

Г) 20% H2SO4 и калциев карбонат

 

8. В реакцията: Fe2O3 + CO → 2 FeO + CO2 степента на окисление на въглерода се:

А) повишава от −2 до −4

Б) повишава от +2 до +4

В) понижава от +4 до +2

Г) понижава от +2 до −4

 

9. За производството на гасена вар е необходим калциев оксид. Кой от изброените процеси е подходящ за получаването му?

А) термично разлагане на нишадър

Б) хлоралкална електролиза

В) термично разлагане на варовик

Г) взаимодействие на сода каустик с киселина

 

10. За среброто е вярно, че взаимодейства с:

А) окислително действащи киселини

Б) активни метали

В) алкални основи

Г) вода

 

11. При изгаряне на твърди горива се получава газ, който замърсява околната среда и е причина за киселинните дъждове. Кой е този газ?

А) O3

Б) N2O

В) 2

Г) СО

 

12. Алканите са:

А) наситени въглеводороди с отворена въглеродна верига

Б) ароматни въглеводороди с права или разклонена верига

В) ненаситени въглеводороди с отворена въглеродна верига

Г) ненаситени въглеводороди със затворена въглеродна верига

 

13. Етин и бутин са:

А) изомери

Б) изотопи

В) хомолози

Г) алотропни форми

 

14. В кой от редовете са записани химичните формули на гасена вар, сода за хляб и готварска сол ?

А) NaNO3, CaO, NaOH

Б) Ca(OH)2, NaHCO3, NaCl

В) CaCl2, NaCl, Na2SO4

Г) CaO, NaOH, CaCO3

 

15. В каменовъглените мини се отделя газ, известен под името газ гризу, който с въздуха образува експлозивна смес и причинява злополуки. Кое взаимодействие описва реакцията на взрива?

А) СН4 + O2

Б) С2Н2 + O2

В) С2Н4 + O2

Г) С2Н6 + O2

 

16. Алкохолите и фенолите имат обща функционална група и тя е:

 

17. Кое от изброените съединения се получава при хидролиза на нишесте?

А) гликоген

Б) глицерол

В) глюкоза

Г) глицин

 

18. Кои са продуктите на взаимодействието между оцетна киселина и натрий:

 

19. Глюкозата е съединение, от което са изградени много:

А) белтъци, като се намира и в свободно състояние в природата

Б) белтъци, но не се намира в свободно състояние в природата

В) въглехидрати, като се намира и в свободно състояние в природата

Г) въглехидрати, но не се намира в свободно състояние в природата

 

20. Кое е общото в състава на глюкозата, глицерола и захарозата?

А) аминогрупа

Б) хидроксилни групи

В) карбоксилна група

Г) карбонилна група

 

21. Кое от следващите съединения е мономер на полимера

 

22. Кое съединение на въглерода образува скални масиви в природата и се използва в строителството?

А) Na2CO3

Б) NaНCO3

В) CaCO3

Г) HCN

 

23. В кой ред всички записани соли са много разтворими във вода минерални торове?

А) AgCl, KCl, NaCl

Б) CaSO4, KCl, CuSO4

В) CaCO3, BaCO3, Na2CO3

Г) NaNO3, K2CO3, (NН4)24

 

24. Коя от графиките (І, ІІ, ІІІ) показва изменението на скоростта на една химична реакция с понижаване на температурата:

А) само І

Б) само ІІ

В) само ІІІ

Г) І или ІІ в зависимост от топлинния ефект на реакцията

 

25. Ензимите са:

А) белтъчни вещества, които катализират биохимични процеси

Б) аминокиселини, които катализират биохимични процеси

В) вещества, които се получават при хидролиза на белтъците

Г) неорганични вещества, които инактивират действието на белтъците

 

26. При разлагане на водата се поглъща топлина. Това означава, че :

А) синтезът на водата е ендотермичен процес

Б) синтезът на водата е екзотермичен процес

В) разлагането на водата е екзотермичен процес

Г) и синтезът, и разлагането на водата са ендотермични процеси

 

27. Реакционната система: С2H5ОН + CH3COOН С2H5ОOCCH3 + Н2О

е в състояние на химично равновесие при дадена температура, когато:

А) с2H5ОН) + с(CH3COOН) = с2H5ОOCCH3) + с2О)

Б) с2H5ОН) = с(CH3COOН) = с2H5ОOCCH3) = с2О)

В) концентрацията на всички вещества в системата не се променя с времето при дадени условия

Г) концентрацията на едно вещество в системата може да се увеличава или намалява произволно, без да се променят концентрациите на другите вещества

 

28. Един химичен процес е екзотермичен, ако:

А) при образуването на химичните връзки се поглъща енергия

Б) при разкъсването на химичните връзки се отделя енергия

В) реакционните продукти имат по-малка енергия от изходните вещества

Г) реакционните продукти имат по-голяма енергия от изходните вещества

 

29. В коя (кои) от равновесните системи (1) и (2) при повишаване на температурата и постоянно налягане се увеличава добивът на водород?

(1) CО(г) + Н2O(г) CO2(г) + Н2(г) + 40 kJ

(2) CН4(г) + H2O(г) CO(г) + 3 H2(г) − 118 kJ

А) само в (1)

Б) само в (2)

В) и в двете

Г) в нито една

 

30. За да приготви солен разтвор, Лили направила справка, че разтворимостта на натриевия хлорид при 20°C е 36 грама в 100 грама вода. Тя разтворила 10 грама сол в 100 грама вода с температура 20°C и получила:

А) концентриран разтвор

Б) ненаситен разтвор

В) преситен разтвор

Г) наситен разтвор

 

31. 300 грама воден разтвор на готварска сол с масова част 10 % се получава при разтваряне на:

А) 30 g сол в 270 g вода

Б) 10 g сол в 290 g вода

В) 30 g сол в 300 g вода

Г) 10 g сол в 300 g вода

 

32. Как може да се намали разтворимостта на газовете във вода при постоянно налягане?

А) чрез загряване

Б) чрез охлаждане

В) чрез добавяне на вода със същата температура

Г) не може да се намали без промяна на налягането

 

33. При електролитната дисоциация на кое от съединенията: НСНО, С6Н5ОН, СН3ОН, се получават Н+ йони?

А) само на НСНО

Б) само на С6Н5ОН

В) само на СН3ОН

Г) на всички

 

34. В химическата лаборатория се намират водни разтвори на следните вещества: NH3, CH3COOH, НСНО. Има ли между тях разтвор с рН > 7 и ако има, кой е той?

А) Да, NH3

Б) Да, CH3COOH

В) Да, НСНО

Г) Не, няма такъв

 

35. В четири епруветки има по 5 cm3 водни разтвори на дикалиев сулфат, цинков дихлорид, бариев динитрат и динатриев карбонат. И в четирите епруветки се добавят по няколко капки солна киселина. Три от разтворите остават бистри, докато в четвъртия се отделя газ. Кой е този разтвор?

А) дикалиев сулфат

Б) цинков дихлорид

В) бариев динитрат

Г) динатриев карбонат

 

Отговорите на задачите от 36. до 50. вкл. записвайте в свитъка за свободните отговори!

 

36. Като използвате периодичната таблица, напишете химичните знаци на атоми или йони, които са изградени от:

А) 12 протона, 13 неутрона и 10 електрона

Б) 16 протона, 15 неутрона и 18 електрона

В) 3 протона, 3 неутрона и 3 електрона

Означете и електричните товари на йоните.

 

37. А) Напишете химичните формули на следните вещества:

калиев хлорид, сярна киселина, диазотен триоксид.

Б) Определете вида на химичните връзки в тези вещества, като изберете от:

ковалентна неполярна, ковалентна полярна, йонна.

В) Запишете необходимото в свитъка за свободни отговори, за да довършите изречението:

В диазотния триоксид степента на окисление на азота е ............... .

 

38. При пълно горене на графит, калций и бял фосфор се получават различни продукти.

А) Какво е общото в състава на получените продукти?

Б) Напишете формулите на получените продукти.

В) Ако към всеки от тези продукти се добави вода, какъв е характерът (киселинен, основен, неутрален) на получените разтвори?

 

39. Изберете от таблицата подходящото средство и съответния видим резултат за доказване присъствието на бариеви катиони и хлоридни аниони във воден разтвор на ВаCl2.

 

Средство

тлееща клечка

Пламък

СО2

НCl

AgNO3

2SO4

Видим резултат

разпалване

жълт

цвят

бяла

утайка

отделяне на газ

бяла утайка

бяла утайка

 

40. Кои от следните вещества: NaNO3, Au, CaСO3, NaHCO3, Zn, Ca(OН)2, Cu:

А) в твърдо състояние са проводници на електричен ток?

Б) се използват като добавки в готварството?

 

41. А) Кое от следните вещества: H2, HBr, H2O, Na, Cu(OH)2, H2SO4, реагира и с метанол, и с фенол, и с оцетна киселина?

Б) Изразете с химични уравнения съответните реакции.

В) Има ли продукт, който е еднакъв и за трите реакции? Ако има, кой е той?

 

42. За всеки клас съединения от колона І изберете един или повече представители от колона ІІ.

 

Колона І

Колона ІІ

 

А) ненаситен въглеводород

Б) ароматен въглеводород

В) алкохол

Г) естер

1. СН2(ОН)СН(ОН)СН2(ОН)

2. С6Н5СН3

3. С6Н5ОН

4. СН3СОС2Н5

5. С6Н6

6. СН3СООСН3

7. С3Н6

 

43. Посочете кои от твърденията (1, 2, 3, 4) се отнасят за всеки от газовете:

А) Н2                  Б) СО2                     В) СН4

1. Разтворим е във вода.

2. Използва се като гориво.

3. Образува взривоопасни смеси с въздуха.

4. Причинява парников ефект.

 

44. А) Кои от изброените вещества, известни в бита с имената: сода каустик, сода за хляб, варовик, гасена вар, мрамор, могат да се изразят с една и съща химическа формула?

Б) Напишете тази формула.

 

45. За всеки материал в колона І отбележете главната му съставна част от колона ІІ:

(Всяко съединение от колона ІІ може да изберете веднъж, повече от един път или нито един път.)

 

Колона І

Колона ІІ

 

А) Лен

Б) Кварцов пясък

В) Естествена коприна

Г) Природен газ

1. Силициев диоксид

2. Метан

3. Ароматни въглеводороди

4. Целулоза

5. Белтък

6. Глицерол

 

46. В основата на промишленото получаване на HNO3 e процесът на каталитично окисление на амоняк да азотен оксид:

А) Превръщането на NO в HNO3 преминава през два етапа. Изразете двете реакции с химични уравнения.

Б) Посочете една област на приложение на азотната киселина.

 

47. Разтварянето на 80 g твърд NH4NO3 във вода е придружено с топлинен ефект Q = −25,1 kJ. Запишете липсващите изрази, с които се получават верни твърдения:

А) При разтваряне на NH4NO3 във вода се ...................................... топлина, следователно процесът е ........................................ .

Б) За получаването на 1 литър воден разтвор на NH4NO3 с концентрация 0,1 mol/l, е необходимо да се разтворят ............... g NH4NO3, при което Q = .......... kJ.

 

48. За обратимата реакция:

НСООН(р-р) + СН3ОН(р-р) НСООСН3(р-р) + Н2О(теч.)

допълнете твърденията, като използвате някои от предложените думи и изрази:

хидролиза, естерификация, поликондензация, неутрализация,

ще намали, ще увеличи, няма да промени,

H+, Ni, Fe2+, инхибитор.

А) Правата реакция е .............................. , а обратната – .............................. .

Б) Тази реакция се катализира от ............................... . Ако се добави катализатор след като се е установило химично равновесие, катализаторът ............................. добива на органичния продукт.

 

49. А) Една от химичните формули от (1) до (4) е написана погрешно. Коя е тя? Напишете вярната формула.

(1) ВaOH бариева основа

(2) CаО калциев оксид

(3) CaCl2 калциев дихлорид

(4) Са3(PO4)2 трикалциев дифосфат

Б) Изразете с химични уравнения последователното превръщане на съединенията:

(2) → (3) → (4).

 

50. От предложените думи и изрази изберете тези, с които твърденията (А), (Б) и (В) са верни.

А) Силните електролити са съединения, които ........................ напълно на йони.

се хидролизират, се дисоциират, се утаяват, се неутрализират

 

Б) рН намалява при ........................ на концентрацията на Н+.

увеличаване, намаляване, запазване

 

В) Редукторите ........................ електрони и .........................

приемат, отдават, се окисляват, се редуцират