Phone Support- 070018908Матура по химия и опазване на околната среда - Май 2009 г. - отговори

ЧАСТ ПЪРВА

 

Изтегли в pdf формат >>

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

1.

Г

13.

Г

25.

А

2.

А

14.

А

26.

Г

3.

А

15.

Б

27.

А

4.

Г

16.

Б

28.

В

5.

В

17.

В

29.

В

6.

В

18.

В

30.

В

7.

в

19.

Г

31.

А

8.

г

20.

В

32.

В

9.

А

21.

В

33.

Б

10.

В

22.

Г

34.

Г

11.

Б

23.

Г

35.

Б

12.

А

24.

Г

 

 

35 задачи х 1 т. = 35 точки (максимален брой)

 

ЧАСТ ВТОРА

 

Задача №

Отговор

Точки

36

А) Si

Б) трети период, ІVА група

В) 2 електрона; 4 електрона

Г) неметал

А) 1 т.

Б) 2 т.

В) 2 т.

Г) 1 т.

Макс: 6 т.

37

А – двуатомна

Б – един

В – ковалентна полярна

3 х 1 = 3 т.

 

Макс: 3 т.

38

А) 2 + Н2О ↔ Н23 или 2 + Н2О → Н23

Б) NаОН + НNО3 → NaNO3 + Н2О или

NаОН + НCl → NaCl + Н2О или

друго вярно уравнение

А) 2 т.

Б) 2 т.

 

Макс: 4 т.

39

А) ZCl2 > YCl2 > XCl2

Б) Х = Mg , Y = Zn, Z = Cu или

Х = Mg, Y = Mn, Z = Ni или

други верни комбинации

В) Х може да реагира с YCl2

Х може да реагира с ZCl2

Y може да реагира само с ZCl2

А) 2 т.

Б) 3 т.

 

 

В) 3 т.

 

Макс: 8 т.

40

А) въглероден оксид (СО) или въглероден моноксид

Б) метан

В) 2 СО + О2 → 2 СО2 или

2 СО + О2 → 2 СО2 + Q

СН4 + 2 О2 → СО2 + 2 Н2О или

СН4 + 2 О2 → СО2 + 2 Н2О + Q

А) 1 т.

Б) 1 т.

В) 2 х 1 = 2 т.

 

Макс: 4 т.

41

А) О3, озон

Б) фреони

А) 2 х 1 = 2 т.

Б) 1 т.

Макс: 3 т.

42

А) СН4 + 4 Cl2 → СCl4 + 4 НCl,

светлина или нагряване

Б) 4 m3 хлороводород

В) Отделеният хлороводород се разтваря във вода и се

използва като солна киселина

или

Отделеният хлороводород се използва за получаване на

хлоропроизводни чрез присъединителни реакции към

въглеводороди с двойна или тройна връзка.

Признават се и всички други добре аргументирани

отговори.

А) 2 х 1 = 2 т.

Б) 1 т.

 

В) 1 т.

 

 

Макс: 4 т.

43

А) естествени – лен, вълна, обикновена захар;

синтетични – бутадиенов каучук

Б) нискомолекулни – обикновена захар;

високомолекулни (полимери) – лен, бутадиенов

А) 4 х 1 = 4 т.

 

Б) 4 х 1 = 4 т.

Макс: 8 т.

44

2-метилпропан (метилпропан; изобутан)

А) 1 т

 

Б) 2 х 1 = 2 т.

Макс: 3 т.

45

(1) HCl

(2) Na (K)

(3) NaCl (KCl)

3 х 1 = 3 т.

Макс: 3 т.

46

А) II

Б) Защото въглеродният диоксид е по-тежък от въздуха

В) CaCO3 + 2 HCl → CaCl2 + CO2

или всяко друго вярно уравнение

А) 1 т.

Б) 2 т.

В) 2 т.

Макс: 5 т.

47

 

Разтворено

вещество

Цвят на лакмуса

след потапяне в

разтвора

Среда в

разтвора

KOH

син

основна

(алкална)

HBr

червен

киселинна

(кисела)

CH3NH2

син

основна

(алкална)

6 х 1 = 6 т.

 

 

 

Макс: 6 т.

48

KOH + HBr → KBr + Н2О

CH3NH2 + HBr → [CH3NH3]+Br

2 х 1 = 2 т.

Макс: 2 т.

49

(а) 78

(б) 28

(в) 56

3 х 1 = 3 т.

 

Макс: 3 т.

50

А) газообразно

Б) твърдо

В) твърдо

3 х 1 = 3 т.

 

Макс: 3 т.

Общо:

Макс: 65 т.