Phone Support- 070018908Матура по химия и опазване на околната среда - Юни 2008 г., избираем вариант - отговори

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - 6 юни 2008 г.

 

ВАРИАНТ № 2

 

Ключ с верните отговори

 

ЧАСТ ПЪРВА

 

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

Задача №

Отговор

1.

Б

13.

Б

25.

В

2.

А

14.

Г

26.

А

3.

В

15.

Г

27.

А

4.

Б

16.

В

28.

Г

5.

Б

17.

А

29.

В

6.

Г

18.

Г

30.

Г

7.

В

19.

А

31.

А

8.

В

20.

Б

32.

Г

9.

Г

21.

В

33.

В

10.

Б

22.

А

34.

А

11.

В

23.

А

35.

В

12.

В

24.

А

 

 

За всеки верен отговор х 1 т. 35 х 1 т. = 35 т.

 

Максимален брой точки от част първа: 35.

 

ЧАСТ ВТОРА

 

Задача №

Отговори

Точки

36

А) Al

Б)

2 Al + 6 HCl → 2 AlCl3 + 3 H2

В) Алуминият се използва в сплави. Намира приложение в самолетостроенето, автомобилостроенето, производството на различни детайли и предмети за бита.

А) 1 т.

Б) 2 т.

В) 1 т.

Макс: 4 т.

37

А)

(1) отслабват

(2) засилват се

Б) N

А) 2 х 1 = 2 т.

Б) 1 т.

Макс: 3 т.

38

А) ковалентна неполярна – H2

ковалентна полярна – NO, NH3, SO3, HCHO

йонна – NaH

Б) SO3

А) 6 х 1 = 6 т.

Б) 1 т.

Макс: 7 т.

39

А)

1. 2 C + O2 2 CO

2. 2 CO + O2 2 CO2

3. CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O

Б) 3

А) 3 х 1 = 3 т.

Б) 2 т.

Макс: 5 т.

40

А) 2 NH4OH + H2SO4 → (NH4)2SO4 + 2 H2O

Б) 2 NO + O2 → 2 NO2

В) 2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Г) ZnO + H2 → Zn + H2O

4 х 1

Макс: 4 т.

41

А)

CH C CH2 CH3

(приема се и другият изомер, 2-бутин)

Б) 1−бутин

В)

CH C CH2 CH3 + 2 H2 CH3 CH2 CH2 CH3

бутан

А) 1 т.

Б) 1 т.

В) 2 т.

Макс: 4 т.

42

А) Не

Б) Да

В) Не

Г) Нe

4 х 1 т.

Макс: 4 т.

43

1) В

2) А

3) Е

4) Д

4 х 1 = 4 т.

Макс: 4 т.

44

А) 2, 4

Б)

А) 2 х 1 = 2 т.

Б) 2 х 2 = 4 т.

Макс: 6 т.

45

А) в епруветка 2

Б) Mg + 2 HCl → MgCl2 + H2

В) v=kc2(HCl)

Приемат се и други форми на формулата.

А) 1 т.

Б) 1 т.

В) 2 т.

Г) 1 т.

Макс: 5 т.

46

А) 4

Б) 2, 4

В) ще се увеличи

Г) ще се намали

А) 1 т.

Б) 1 т.

В) 1 т.

Г) 1 т.

Макс: 4 т.

47

1) понижаване на температурата

2) повишаване на налягането

3) увеличаване на концентрацията на кислорода

3 х 1 = 3 т.

Макс: 3 т.

48

А) Да

Б) Да

В) Не

3 х 1 т.

Макс: 3 т.

49

А)

епруветка а) Н24

епруветка б) Н2О

епруветка в) KOH

Б) Не

А) 3 х 1 = 3 т.

Б) 1 т.

Макс: 4 т.

50

Б, В

А

Д

Б

5 х 1 = 5 т.

Макс: 5 т.