Phone Support- 070018908Матура по химия и опазване на околната среда - Юни 2008 г., избираем вариант

Изтегли в pdf формат >>

Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Във всеки неутрален атом винаги броят на:

А) протоните и неутроните е равен

Б) протоните и електроните е равен

В) неутроните и електроните е равен

Г) протоните е по-малък от броя на неутроните

 

2. Атомите на елемента калций имат по 20 протона, 20 неутрона и 20 електрона. Колко електрона има йонът Са2+?

А) 18

Б) 20

В) 22

Г) 24

 

3. В една главна група от периодичната таблица са разположени елементи с еднакъв брой:

А) електрони в електронната обвивка

Б) електрони на всеки електронен слой

В) електрони на външния електронен слой

Г) електронни слоеве, в които има електрони

 

4. Ковалентна неполярна връзка се образува между:

А) еднакви атоми на металите

Б) еднакви атоми на неметалите

В) различни атоми с не много голяма разлика в електроотрицателността

Г) различни атоми с много голяма разлика в електроотрицателността

 

5. Молекулата на водата може да се представи чрез следния модел:

 

6. Ако един химичен елемент се намира в IІІ период на периодичната таблица, то той образува:

А) винаги основен оксид

Б) винаги киселинен оксид

В) винаги амфотерен оксид

Г) основен, киселинен или амфотерен оксид, в зависимост от мястото на елемента в периода

 

7. При окислително-редукционни процеси редукторите:

А) се редуцират

Б) приемат електрони

В) отдават електрони

Г) понижават степента си на окисление

 

8. Кое от следните уравнения НЕ е вярно?

 

9. Кое от посочените превръщания НЕ е възможно?

 

10. Кои от металите: мед, сребро, цинк и магнезий, взаимодействат с разредена солна киселина?

А) мед и сребро

Б) магнезий и цинк

В) мед, цинк и сребро

Г) всички

 

11. Кое е ГРЕШНОТО твърдение? Медта:

А) се среща като самородна мед

Б) е съставна част на много сплави

В) намира приложение, защото е активен метал

Г) се използва за електрически проводници

 

12. В кой ред и двата оксида са замърсители на околната среда?

А) СO2 и SiO2

Б) NO2 и CаO

В) SO2 и NO2

Г) N2O и СО2

 

13. Алкените са въглеводороди, молекулите на които съдържат:

А) само прости връзки

Б) двойна връзка

В) тройна връзка

Г) бензеново ядро

 

14. Колко позиционни изомера има пропинът (НС ≡ С− СН3)?

А) два

Б) три

В) четири

Г) няма изомери

 

15. Продуктът, който се получава при пълно заместване на водородните атоми в молекулите на етана (С2Н6) с бром, се нарича:

А) бромоетан

Б) дибромоетан

В) тетрабромоетан

Г) хексабромоетан

 

16. Взаимодействието NaOH + C6H5OH е:

А) хидролиза

Б) дехидратация

В) неутрализация

Г) естерификация

 

17. Съединението

се нарича:

А) пропанон и е кетон

Б) пропанол и е алдехид

В) пропанал и е алкохол

Г) диметилов етер

 

18. При взаимодействие на калциев дихидроксид и оцетна киселина се получават вода и:

А) сол, CH3COOСа

Б) естер, CH3COOСа

В) естер, (CH3COO)2Са

Г) сол, (CH3COO)2Са

 

19. Кои от следните въглехидрати хидролизират?

А) нишесте и захароза

Б) глюкоза и целулоза

В) глюкоза и нишесте

Г) захароза и фруктоза

 

20. Сапуните са:

А) соли на нисшите мастни киселини

Б) соли на висшите мастни киселини

В) естери на етанол и висшите мастни киселини

Г) естери на глицерол и висшите мастни киселини

 

21. Кое от следните съединения е ароматен въглеводород:

 

22. Известно е, че в състава на месото се съдържат белтъчни вещества. Те могат да се докажат чрез:

А) биуретова реакция

Б) реакция с бромна вода

В) реакция „сребърно огледало”

Г) реакция с воден разтвор на калиев перманганат

 

23. Дозата наркотично вещество, която води до отравяния, но без да причинява смърт, в медицината се нарича:

А) токсична доза

Б) лечебна доза

В) летална доза

Г) допустима доза

 

24. Средната скорост на процеса: N2(г) + 3 H2(г) → 2 NН3(г) може да се изрази по следния начин:

 

25. Скоростта на реакцията 2 H2(г) + O2(г) → 2 H2O(г) + Q НЯМА да нарасне при повишаване на:

А) концентрацията на водорода

Б) концентрацията на кислорода

В) концентрацията на водните пари

Г) температурата

 

26. Топлинният ефект се приема за положителен, ако:

А) при реакцията се отделя топлина

Б) при реакцията се поглъща топлина

В) се отнася за правата реакция

Г) се отнася за обратната реакция

 

27. Химичното равновесие е състояние, характерно:

А) само за обратимите химични реакции

Б) за всички екзотермични химични реакции

В) само за обменните химични реакции

Г) за всички химични реакции

 

28. При прибавяне на катализатор в равновесната система:

3 H2(г) + N2(г) 2 NH3(г) + Q:

А) се получава повече амоняк

Б) се получават повече водород и азот

В) се отделя повече топлина

Г) добивът на амоняк не се променя

 

29. Кое е ГРЕШНОТО твърдение? В ненаситени разтвори може да:

А) се разтвори още вещество

Б) се прибави още разтворител

В) кристализира вещество при прибавяне на малко кристалче

Г) се изпари разтворител без да кристализира разтвореното вещество

 

30. В 200 g разтвор се съдържат 50 g разтворено вещество.

Колко е масовата част (в %) на разтвореното вещество?

А) 0,20 %

Б) 0,25 %

В) 20 %

Г) 25 %

 

31. Ако се сравни температурата на кипене на воден разтвор на готварска сол и температурата на кипене на водата при едни и същи условия, то температурата на кипене на разтвора ще бъде:

А) по-висока от температурата на кипене на водата

Б) по-ниска от температурата на кипене на водата

В) еднаква с температурата на кипене на водата

Г) ще бъде по-висока или по-ниска от температурата на кипене на водата, в зависимост от концентрацията на солта

 

32. Изберете реда, в който всички вещества са електролити:

А) Fe, Co, Ni

Б) H2, Br2, N2

В) CH4, H2S, HCl

Г) HNO3, Cu(NO3)2, NaOH

 

33. Посочете ГРЕШНОТО твърдение.

А) Средата е кисела, ако рН < 7.

Б) Средата е основна, ако pH > 7.

В) Средата е неутрална, ако pH = 0.

Г) Средата е кисела, ако pH = 1.

 

34. Коя от изброените двойки разтвори при смесване НЯМА да образува утайка?

А) KCl и Mg(NO3)2

Б) KCl и AgNO3

В) Ba(NO3)2 и K2SO4

Г) CuSO4 и NaOH

 

35. Неутрализацията е обратната реакция на:

А) хидратацията

Б) естерификацията

В) хидролизата на соли

Г) електролизата на соли

 

Отговорите на задачите от 36. до 50. вкл. записвайте в свитъка за свободните отговори!

 

36. А) Запишете химичния знак на елемент, в ядрото на който се съдържат 14 неутрона и 13 протона.

Б) Изразете с химично уравнение взаимодействието на простото вещество на този елемент със солна киселина (хлороводородна киселина).

В) Дайте пример за използване на простото вещество на този елемент в практиката.

 

37. А) Как се променят неметалните свойства на елементите с увеличаване на поредния номер:

            (1) в VІА група

            (2) в трети период

Б) Кой е първият елемент в А групата, в който елементите имат по пет електрона във външния слой на атомите.

 

38. А) Групирайте веществата: азотен оксид, амоняк, серен триоксид, водород, натриев хидрид, метанал, според вида на химичната връзка (ковалентна неполярна, ковалентна полярна, йонна, метална).

Б) Кое от посочените вещества при взаимодействие с вода образува киселина?

 

39. А) Изразете с уравнения прехода:

 

Б) Отбележете кой от процесите 1, 2 или 3 НЕ е окислително-редукционен.

 

40. Довършете и изравнете уравненията:

А) NH4OH + H2SO4

Б) NO + O2

В) NaOH + CO2

Г) ZnO + H2

 

41. А) По общата формула CnH2n-2 съставете съкратена структурна (рационална) формула на алкин с четири въглеродни атома.

 

Б) Как се нарича този въглеводород?

В) Запишете с химично уравнение пълното взаимодействие на въглеводорода с водород и наименувайте продукта на реакцията.

 

42. Определете верни ли са твърденията.

(Отговорете с Да или Не.)

А) Глюкозата е природен полимер.

Б) Мазнините са естери на висши мастни киселини.

В) Сапуните са естери на висши мастни киселини и глицерол.

Г) При хидриране на твърди мазнини се получава маргарин.

 

43. Определете наименованията на съединенията от колона І (1, 2, 3, 4) като избирате от колона ІІ (А, Б, В, Г, Д, Е).

 

44. А) Кои съединения проявяват киселинни свойства във воден разтвор:

 

(Отговора запишете със съответните цифри.)

Б) Изразете с химични уравнения взаимодействието им с основа.

 

45. Иван поставил в две епруветки по 5 cm3 10% солна (хлороводородна) киселина и две пластинки: цинк и магнезий.

 

А) Като използвате реда на относителна активност на металите, посочете в коя от двете епруветки Иван е поставил пластинката от магнезий.

Б) Запишете с химично уравнение взаимодействието на солната киселина с магнезия.

В) Запишете кинетичното уравнение за зависимостта на скоростта на химичната реакция от концентрацията на солната киселина.

Г) Напишете формулата, с помощта на която се изразява масовата част на разтвореното вещество на един разтвор?

 

46. Дадени са следните термохимични уравнения:

А) В кое от дадените термохимични уравнения е означена топлината на образуване?

Б) Отбележете екзотермичните процеси.

В) Как ще се промени скоростта на процес № 1 при повишаване на температурата?

Г) Как ще се промени концентрацията на въглеродния диоксид при процес № 2 при повишаване на температурата, ако системата е в равновесие?

 

47. Окислението на азотния оксид е метод за получаване на азотен диоксид. Системата 2NO(г) + O2 2 NO2(г) + Q се намира в състояние на химично равновесие.

Запишете възможните начини за повишаване на концентрацията на азотния диоксид, като избирате от:

използване на катализатор

понижаване на температурата

повишаване температурата

повишаване на налягането

понижаване на налягането

увеличаване концентрацията на кислорода

намаляване концентрацията на кислорода

 

48. Определете верни ли са твърденията.

(Отговорете с Да или Не.)

А) Наситеният разтвор може да се превърне в ненаситен, ако се прибави разтворител.

Б) Водните разтвори имат по-висока температура на кипене в сравнение с чистата вода.

В) При смесване на разтвори на натриев сулфат и калиев нитрат ще се получи утайка.

 

49. В три епруветки Иван поставил съответно: чиста вода, сярна киселина и калиева основа, след което измерил стойностите на рН на разтворите.

А) Запишете в коя епруветка (а, б, в) кой разтвор е поставен.

Б) Според Иван едното измерване е грешно, защото такава стойност на рН не е възможна. Има ли грешно измерена стойност на рН?

(Отговорете с Да или Не.)

 

50. За всеки процес (1, 2, 3, 4) изберете характеристики на взаимодействието от колона ІІ (А, Б, В, Г, Д).

Процес

Характеристика на взаимодействието

1. H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + H2O + CO2

2. BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2 NaCl

3. С6Н12О6 → 2 C2H5OH + 2 CO2

4. HI + KOH → KI + H2O

А. Между електролити с получаване на утайка.

Б. Между електролити с получаване на слаб електролит.

В. Между електролити с получаване на газ.

Г. Не протича взаимодействие.

Д. Взаимодействието не е между

електролити.