Phone Support- 070018908Пробна матура по химия и опазване на околната среда - 2007 г.

Изтегли в pdf формат >>

Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста!

 

УКАЗАНИЯ

 

Формат на теста

Тестът съдържа 50 тестови задачи по химия и опазване на околната среда от два вида:

       задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само един е верен;

       задачи със свободен отговор;

 

Прочетете внимателно условията на задачите и ги решете. Не отделяйте прекалено много време на задача, която ви се струва трудна. Върнете се на нея по-късно, ако ви остане време.

 

Отбелязване на отговорите

Отбелязвайте отговорите в тестовата книжка със син цвят на химикалката.

За задачите  със  структуриран отговор  отбележете  буквата с верния отговор,  като я зачертаете с Х.

Например, ако искате да отбележите отговор б), направете го по указания начин:

 

Ако искате да се откажете от отговора, който вече сте отбелязали, например от отговор б), и да отбележите отговор в), това може да направите така:

 

За задачите със свободен отговор е оставено празно място след всяка задача. Използвайте това място, за да запишете отговорите си.

 

Верните отговори на задачите с изборен отговор се оценяват с 1 точка. За грешен отговор, за посочване на повече от един отговор на една задача или за непосочване на отговор точки не се присъждат и не се отнемат.

 

Задачите със свободен отговор се оценяват с различен брой точки, като максималният брой за тях е 65.

 

Максималният брой точки за целия тест е 100.

 

Време за работа - 4 астрономически часа.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

 

ЧАСТ ПЪРВА

 

1. Кой химичен елемент се намира в VI А група, 3 -ти период на периодичната таблица?

а) кислород

б) сяра

в) хлор

г) хром

 

2. В третия електронен слой максималният брой на електроните е:

а) 8

б)10

в) 18

г) 32

 

3. В сяроводорода химичните връзки са:

а) прости, ковалентни полярни

б) двойни, ковалентни полярни

в) йонни

г) водородни

 

4. В кой ред са записани две вещества, в които елементите са в нулева степен на окисление?

а) H2SO4, O2, Na2S, NH4Cl

б) Na, Fe(OH)3, NaClO, N2

в) FeCl3, CH3OH, C, H2SiO3

г) Na2SO3, S, NO, Н2О2

 

5. Ако активиращата енергия се намали, скоростта на химичната реакция:

а) ще се намали

б) ще нарасне

в) няма да се промени

г) ще се намали или нарасне според природата на веществата

 

6. Топлинният ефект на една реакция е равен на:

а) сумата от топлините на образуване на реагентите

б) сумата от топлините на образуване на продуктите на реакцията

в) разликата между сумата от топлините на образуване на реагентите и топлините на образуване на продуктите

г) разликата между сумата от топлините на образуване на продуктите и топлините на образуване на реагентите

 

7. Кое от следните твърдения НЕ е вярно?

а) Химичното равновесие зависи от температурата

б) Химичното равновесие е състояние, характерно за обратимите реакции

в) При химично равновесие скоростта на правата и на обратната реакция са равни

г) При химично равновесие концентрациите на всички участващи вещества са равни

 

8. Кой от замърсителите на околната среда - продукт от изгаряне на горивата, е основна причина за парниковия ефект?

а) NO

б) СО

в) СO2

г) SO2

 

9. За разтвор, получен от 10g натриев хлорид и 90g вода, масовата част на разтвореното вещество е:

а) 0,10 %

б) 0,11 %

в) 10 %

г) 11 %

 

10. Горещ разтвор на калиев нитрат се охлажда до стайна температура, при което се отделят кристали. С кой от изброените термини се означава охладената течност?

а) разтворител

б) наситен разтвор

в) преситен разтвор

г) ненаситен разтвор

 

11. На фигурата е показан модел на осмотична клетка. В коляно I е поставен разтвор на калиев перманганат, а в коляно II - чиста вода.

След известно време:

а) в коляно I нивото на течността ще се повиши

б) в коляно II нивото на течността ще се повиши

в) цветът в двете колена ще се изравни

г) нивото на течността в двете колена ще се запази същото

 

12. При електролитна дисоциация на Ка24 съотношението на получените катиони и аниони е:

а) 1:2

б) 2:1

в) 1:1

г) 2:5

 

13. В кой от редовете са записани само формули на киселини според теорията на Арениус?

а) NH3, HClO, H2CO3, H2S

б) H2SO4, HClO4, CH3COOH, HCl

в) CH3COOH, HCHO, NaH, HBr

г) C6H5COOH, HI, H2SO3, CH4

 

14. За два разтвора А и Б са известни следните стойности на рН:

 

Определете характера на разтворите А и Б:

 

Отговор

Разтвор А

Разтвор Б

а)

основен

кисел

б)

неутрален

кисел

в)

основен

неутрален

г)

кисел

основен

 

15. През бистри разтвори се пропуска въглероден диоксид. Определете кой от разтворите помътнява.

а) NаСl

б) СаСl2

в) NH4Cl

г) НСl

 

16. В кой ред са написани формулите на газове, единият от които причинява т. нар. „кесонна болест (азотна наркоза), а другият газ е червено-кафяв и над комините на някои химически заводи образува т. нар. „лисича опашка?

а) N2NО2

б) N2О,   NO

в) NONO2

г) N2O3N20

 

17.  При взаимодействие между желязо и хлор се получава железен трихлорид. В тази реакция желязото:

а) отдава електрони и се окислява

б) отдава електрони и се редуцира

в) приема електрони и се окислява;

г) приема електрони и се редуцира

 

18. Неутрализацията е процес, който винаги е:

а) бавен обратим

б) бавен молекулен

в) бърз молекулен

г) бърз йонообменен

 

19. В кой ред всички оксиди са основни?

а) К2O,           К2O,           С12O

б) СО2,           SО2,           СаО

в) СаО,          ВаО,          Nа2О

г) SO3,            СO2,           N2O5

 

20. При кое от взаимодействията НЕ се отделя водород?

а) Na(тв) + H2O(теч) 

б) Cu(тв) + HCl(р-р)

в) Mg(тв) + H2SO4(р-р)

г) Zn(тв) + NaOH(р-р)

 

21. Кои от процесите А, Б, В, Г са възможни?

А

Al(тв) + NaOH(р-р)

Б

Cu(тв) + NaOH(р-р)

В

Zn(тв) + NaOH(р-р)

Г

Ag(тв) + NaOH(р-р)

 

22. Кое от изброените вещества при разтваряне във вода образува сярна киселина?

а) S

б) SО2

в) SО3

г) Nа2SО4

 

23. Колко мола въглероден диоксид ще се отделят в атмосферата при изгарянето на 16 мола етан в излишък от кислород, ако реакцията протича по уравнението:

2 С2Н5 + 7 О2 4 СО2 + 6 Н2О

а) 8

б) 16

в) 32

г) 44

 

24. В коя група всички посочени елементи се съдържат в изкуствените торове и са необходими за нормалното развитие на растенията?

а) сяра, олово, натрий

б) фосфор, калий, азот

в) калций, въглерод, кислород

г) мед, натрий, желязо

 

25. Кой от елементите НЕ се среща като просто вещество в природата?

а) калций

б) кислород

в) въглерод

г) злато

 

26. Изомери на 2-метилбутан са:

а) 2,2-диметилпропан и n-пентан

б) 2,3-диметилбутан и 2-метилпропан

в) 2-метилпропан и 2-метилпентан

г) n-бутан и 2,2-диметилбутан

 

27. Кои от посочените съединения са хомолози?

а) СH4 и С2Н2

б) СН4 И С2Н4

в) СН4 и С2Н6

г) С2Н4 и С2Н6

 

28. Чрез кое от посочените вещества може да се разпознаят етен и етин?

а) Nа(тв)

б) Сl(газ)

в) Вr2 - вода

г) КМnО4(р-р)

 

29. Кое от посочените вещества НЕ взаимодейства с прясно утаен меден дихидроксид?

а) глюкоза

б) пропанон

в) метанова киселина

г) етанал

 

30. Кое наименование е НЕВЯРНО?

 

31. Ако дехидратацията на алканол се осъществи вътрешномолекулно, то полученият продукт е:

а) етер

б) естер

в) алкен

г) алдехид

 

32. При синтез на Вюрц от хлорометан и хлороетан се получава смес от:

а) етан и бутан

б) етан и пропан

в) бутан и пропан

г) етан, пропан и бутан

 

33. Кой е крайният продукт от хидролизата на нишестето?

а) глюкоза

б) амилоза

в) фруктоза

г) амилопектин

 

34. За съединението Х се знае, че взаимодейства с:

   вода до получаване на ацеталдехид;

   Nа до получаване на сол.

Съединението Х е

а) С6Н6

б) НС = С-СН3

в) НС = СН

г) Н2С = СН2

 

35. Чрез кой от реактивите може да се докаже, че в киселото мляко е добавено нишесте?

а) бромна вода

б) разтвор на йод

в) воден разтвор на КМnСO4

г) концентрирана азотна киселина

 

ЧАСТ ВТОРА

 

36. Попълнете в таблицата данни за съединенията, образувани от двойките елементи с посочени поредни номера от периодичната таблица:

 

 

Пореден номер на химичните елементи

Химично съединение

Вид на химичните връзки

Химична формула

Наименование

Степени на окисление на елементите

I.  Z=1 и Z=16

 

 

 

 

II. Z=17 и Z=19

 

 

 

 

 

Какъв характер (кисел, неутрален, основен) има водният разтвор на съединението I.?

(Подчертайте вярното.)

 

37. В следващата таблица:

а) разпределете веществата амоняк, цинк, готварска сол, азот, хлороводород, вода според вида на химичната връзка;

б) напишете химичните формули на тези вещества;

в) определете степента на окисление на всеки елемент

 

Химична връзка

ковалентна неполярна

ковалентна полярна

йонна

метална

 

 

 

 

 

Кое от посочените вещества при разтваряне във вода образува киселина?

Водният разтвор на кое от тези вещества има основен характер? ……………….

 

38. В газова фаза протича реакцията:

а) Запишете средната скорост, изразена чрез концентрацията на всяко от веществата в системата:

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Как ще се промени скоростта на процеса при понижаване на температурата?

 

 

в) Как и колко пъти ще се промени скоростта на реакцията, ако концентрацията на метана се увеличи два пъти?

 

 

39. Напишете за топлинните ефекти на химичните реакции:

а) Какво гласи законът на Хес?

 

 

б) Защо топлинният ефект на следващите две реакции е различен, въпреки че продуктът е един и същ:

Н2(газ) + 1/2O2(газ) = Н2O(газ) + 242 kJ

Н2(газ) + 1/2O2(газ) = Н2O(теч) + 284 kJ

 

 

40. Кои от следващите реакции са окислително-редукционни?

(Отбележете с Х в съответното квадратче.)

 

Определете редукторите и окислителите за всяка окислително-редукционна реакция.

 

 

41. Изразете с уравнения прехода

Сu СuО  СuSО4 Сu(ОН)2 СuО

и напишете кои от процесите НЕ са окислително-редукционни:

 

 

 

 

 

 

 

 

Запишете цвета и вида (газ, течност, кристали, утайка, метал) на веществата:

Сu  …………………………..

СuSО4.5Н2О …………………………..

Сs(ОН)2 …………………………..

 

42. Дайте пример за двойка електролити, взаимодействието между които се изразява със следното съкратено йонно уравнение:

 

 

 

Превърнете съкратеното йонно уравнение в пълно:

 

 

 

43. Допишете уравненията на възможните реакции, като използвате реда на относителна активност на металите:

а) Fе(тв) + Сu(NO3)2(р-р)

б) Аl(тв) + FеSO4(р-р)

в) Znв) + Аl(NO3)3(р-р)

г) Сu(тв) + Zn(NO3)2(р-р)

Обяснете избора на възможните реакции:

 

 

 

44. Кои от следните вещества във въздуха - ССЬ, N02, 8О2, СО, въглеводороди, фреони са причина за:

а) озоновите дупки ………………………………………..

б) киселинните дъждове ………………………………………..

в) парниковия ефект ………………………………………..

Кои от тези вещества са продукти на горене на въглеводородите …………………

 

45. Напишете въглеродна верига, състояща се:

а) само от четвъртичен и първични въглеродни атоми:

 

 

б) от всички видове въглеродни атоми:

 

 

Означете какви са атомите - първични, вторични, третични или четвъртични.

 

46. Довършете уравненията само на заместителните реакции, като отбележите условията, при които протичат:

 

47. Определете наименованията на следните съединения

(Отговора въведете със съответната буква.)

 

48. Напишете  уравненията на химичните реакции,  с  помощта на които  могат да се осъществят следните превръщания:

калциев карбид етин бензен нитробензен

 

Определете вида на последните две химични реакции и ги запишете след уравненията.

 

 

 

 

 

 

 

 

49. Изразете с уравнение кондензацията на най-простата а-аминокиселина до получаване на дипептид. Означете пептидната връзка.

 

 

 

Кои природни вещества съдържат пептидни връзки? ……………………………….

 

50. Определете вида на съединенията в колона I, като срещу всяко от тях напишете съответната цифра от колона II.