Phone Support- 070018908Философия - примерен вариант, спечелил конкурс на МОН за м. март, 2008 г.

Изтегли в pdf формат >>

ТЕСТ ЗА ДЗИ ПО ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ ФИЛОСОФИЯ

 

Емил Иванов Кръстев, учител в ПГИЧЕ „Св. Методий”, гр. София

 

1. Водата се приема за първоначало във философията на:

А) Аристотел

Б) Платон

В) Хераклит

+Г) Талес

 

2. Кое от посочените понятия НЕ е логическо:

А) Съждение

+Б) Воля

В) Понятие

Г) Умозаключение

 

3. Коя от посочените добродетели според Платон характеризира устройството на държавата и изразява баланса на съсловията в държавата:

А) Умереност

Б) Храброст

В) Мъдрост

+Г) Справедливост

 

4. Структурата на понятието включва:

А) Количество и Качество

Б) Дума и Смисъл

+В) Съдържание и Обем

Г) Конкретно и Абстрактно

 

5. Според Аристотел има три вида приятелство.Кое от посочените НЕ е от тях:

+А) Приятелство заради навика

Б) Приятелство заради удоволствието

В) Приятелство заради ползата

Г) Приятелство заради самото приятелство

 

6. Разбирането според което смисълът на живота е в щастието наричаме:

А) Хедонизъм

+Б) Евдемонизъм

В) Ригоризъм

Г) Аскетизъм

 

7. Думата „Философия” се превежда като:

+А) „Любов към мъдроста”

Б) „Любов към разума”

В) „Любов към свободата”

Г) „Любов към съвършенството”

 

8. Коя от посочените дисциплини НЕ е дял на философията:

А) Гносеология

Б) Онтология

+В) Астрология

Г) Аксиология

 

9. Под термина „ОБЕКТИВНО ПРАВО” разбираме:

+А) Действащият правен порядък,наличното законодателство

Б) Възможностите на лицето да прояви своята свобода

В) Науката за правния порядък и правните възможности на лицето

Г) Изучаването на тези три неща в образованието

 

10. Психиката е качество на:

А) На висшите животни

Б) На Човека

+В) На висшите животни и Човека

Г) Нито на висшите животни,нито на Човека

 

11. Кое от посочените НЕ е форма на мисленето:

А) Понятие

Б) Съждение

В) Умозаключение

+Г) Мнение

 

12. Кое от посочените НЕ е метод на философията

А) Интуиция

+Б) Осенение

В) Диалектика

Г) Критика

 

13. Коя от посочените операции НЕ е операция на мисленето:

А) Анализ

Б) Синтез

В) Сравнение

+Г) Съмнение

 

14. Колко конституции е имала в своята история Българската държава:

А) две

Б) три

+В) четири

Г) пет

 

15. Според Аристотел истината е:

А) Върховното Благо в света

+Б) Съответствие на мисълта и онова към което тя е насочена

В) Това което е полезно за човека

Г) Съвпадение между мислите на хората

 

16. Договорът е :

+А) Създаване на конкретна правна връзка между две или повече лица за постигане на някакъв резултат

Б) Писмено споразумение за общи нужди

В) Ангажиране на различни лица за някакво събитие

Г) Изискване за осъществяване на всякаква дейност

 

17. Какво НЕ е Добро и Зло:

А) Основни и противоположни категории в Етиката

Б) Разграничителна линия между моралното и неморалното

В) Стратегии ,чрез които човек извършва своя избор

+Г) Обективна реалност в природата

 

18. Съждението включва в себе си:

А) Субект и Обект

+Б) Субект и Предикат

В) Субект и Диалект

Г) Субект и Постулат

 

19. Според Мартин Хайдегер метафизиката изучава:

А) Съществуването на физиката

Б) Съществуващото като физика

+В) Съществуващото като съществуващо

Г) Съществуването на несъществуващото

 

20. Емоционалната подкрепа и липса на контрол е характерна за кой родителски тип на поведение:

А) Авторитарен тип

Б) Авторитетен тип

+В) Опрощаващ тип

Г) Небрежен тип

 

21. Според екзистенциализма най-важната характеристика на свободата е:

А) Знание

+Б) Избор

В) Осъзната необходимост

Г) Няма свобода

 

22. Коя от формите на Народно събрание НЕ е присъствала в историята на Българската държава:

А) Учредително събрание

Б) Велико народно събрание

В) Обикновенно народно събрание

+Г) Сенат

 

23. За Дедукцията е характерно движение на мисълта :

А) От общо към общо

+Б) От общо към частно

В) От частно към общо

Г) От частно към частно

 

24. За Индукцията е характерно движение на мисълта :

А) От общо към общо

Б) От общо към частно

+В) От частно към общо

Г) От частно към частно

 

25. „Човекът е нищото на битието” е мисъл на:

А) Парменид

Б) Горгий

В) Хегел

+Г) Сартр

 

26. Според американския учен Уилям Джеймс методът за определяне на Самооценката на личността се определя от отношението между:

+А) Успеха и Претенциите

Б) Самочувствието и Външността

В) Знанията и Уменията

Г) Самочувствието и покритието му

 

27. Според Сократ съвестта е

А) Искрица,която е най-дълбокото място в душата

+Б) Вътрешен глас, който ни предпазва от погрешни постъпки

В) Вътрешен съд на човека над собствените му постъпки

Г) Нещо друго

 

28. Според Кант времето е:

А) Мъдрост

Б) Мярка на движението

+В) Човешка форма

Г) Поток

 

29. Анализ е операция на мисленето при която:

+А) Мисленно разчленяваме цялото на части ,за да бъдат изучени техните характеристики

Б) Обединяваме отделните части в цяло,като изразяваме същността на обекта

В) Установяваме сходство и различие между свойствата на обектите

Г) Точно определяме на кои обекти принадлежи определено качество

 

30. Собствеността е:

+А) Основно вещно право

Б) Основно задължение на държавата

В) Основна привилегия на гражданите

Г) Нещо друго

 

31. Коя от посочените думи НЕ е част от езика на философията:

А) Категория

+Б) Жаргон

В) Понятие

Г) Термин

 

32. Стилът на поведение в конфликтна ситуация „Сова” се характеризира с:

А) Избягване,Оттегляне

Б) Заглаждане,Приспособяване,Услужливост

+В) Интегриране,Сътрудничество

Г) Постигане на компромис

 

33. Вправото лицата са:

А) Юридически и субективни

+Б) Юридически и физически

В) Субективни и обективни

Г) Юридически и природни

 

34. Сравнение е операция на мисленето при която:

А) Обединяваме отделните части в цяло,като изразяваме същността на обекта

Б) Точно определяме на кои обекти принадлежи определено качество

В) Мислено разчленяваме цялото на части,за да бъдат изучени техните качества

+Г) Установяваме сходство и различие между свойствата на обектите

 

35. Схващането за природата , като Символ е характерно за Човека от:

А) Древна Елада

+Б) Средновековието

В) Ренесанса

Г) Модерния свят

 

36. Държавата може да съществува без:

+А) История

Б) Територия

В) Население

Г) Органи на власт

 

37. Кой от посочените Аз-Образ НЕ е част от неговите характеристики:

А) Реален Аз-Образ

Б) Идеален Аз-Образ

В) Социален Аз-Образ

+Г) Конвенционален Аз-Образ

 

38. Според Хедонизма най-важното за човека е:

+А) Телесното удоволствие

Б) Душевното удоволствие

В) Мисленето за удоволствие

Г) Липсата на удоволствие

 

39. Какво от посоченото по-долу НЕ можем да обозначим с термина Познание:

А) Умствените процеси на обработка на информация

Б) Процесът ,чрез който се придобиват нови знания и форми на поведение

+В) Съвкупност от хора носещи определени знания

Г) Системата от знания ,които притежаваме

 

40. Философското схващане,според което разумът е основна способност за познание се нарича:

А) Скептицизъм

+Б) Рационализъм

В) Сенсуализъм

Г) Аскетизъм

 

41. Кой е основният принцип на Етикецията:

А) Постъпвай така,че максимата на твоята постъпка да може да се превърне във всеобщ закон

Б) С всяка своя постъпка показваме на хората какви трябва да бъдат

+В) Постъпвай винаги така,че в твоите действия да има максимално съчетание на морал и красота

Г) Винаги подхождай към хората като цел!Никога като средство!

 

42. Въпрос е:

+А) Съждение,включващо изходна информация с едновременно посочване на нейната недостатъчност с цел получаване на нова информация

Б) Насочване към неизвестното ,за да получим информация

В) Питане за получаване на липсваща информация

Г) Изследване за откриване на недостатъчна информация

 

43. Авторитаризъм е:

А) Позоваване на някакъв авторитет

Б) Форма на авторство на някоя творба

В) Вид авторско право

+Г) Форма на упражняване на властта от отделно лице

 

44. В рамките на познанието с термина „Субект” означаваме:

+А) Човек,който възприема света

Б) Понятие,което посочва кой е предмета на познанието

В) Лице,което има определена правоспособност

Г) Предмет на дадено обсъждане

 

45. Терминът „Демокрация” от старогръцки се превежда като:

А) Власт на богатите

Б) Власт на малцинството

+В) Власт на народа

Г) Власт на най-добрите

 

46. Мотиви наричаме:

А) Външни сили, които принуждават човека да действува

+Б) Вътрешни движещи сили ,които определят поведението ни

В) Определени придобивки,които получаваме за извършена работа

Г) Сюжетът на дадено литературно произведение

 

47. Кой от посочените логически закони НЕ е основен логически закон:

А) Закон за изключеното трето

Б) Закон за тъждеството

В) Закон за непротиворечието

+Г) Закон за привеждане към абсурд

 

48. Етиката като наука за морала има три основни въпроса.Кой от посочените по-долу НЕ е от тях:

А) Как правим своя избор в морала?

Б) Как разсъждаваме за морала?

+В) Какво ни дава моралът?

Г) Какъв е езикът на морала?

 

49. Властта е:

А) Симетрия на свободата

+Б) Асиметрия на свободата

В) Бягство от свободата

Г) Отказ от свободата

 

50. Причинността има две страни-вътрешна и външна според:

А) Пиер Лаплас

Б) Дейвид Хюм

+В) Имануел Кант

Г) Карл Маркс

 

ФРАГМЕНТИ

 

1. "Онзи ,който има защо да живее,може да мине почти с всякакво КАК."

Фридрих Ницше

2."Трудно е да се съчетаят удоволствие и дълг"

Ришельо

3. "Философията е въоръжила човека с умението да понася всякакви нещастия"

Мишел дьо Монтен