Phone Support- 070018908Философия - примерен вариант, спечелил конкурс на МОН за м. февруари, 2009 г.

Изтегли в pdf формат >>

Тест за държавен зрелостен изпит по предметен цикъл “Философия”

 

1. Едиповият комлекс и комплексът на Електра са свързани със:

А) Бихевиоризма

+Б) Психоанализата

В) Гещалтпсихологията

Г) Хуманистичната психология

 

2. Високата степен на взискателност и налагането на собствената воля чрез сила са характерни за следния тип възпитателен стил на родителите:

А) Авторитетен

Б) Небрежен

В) Опрощаващ

+Г) Авторитарен

 

3. Денотативно и конотативно значение имат:

А) Емоциите

Б) Действията

+В) Думите

Г) Мислите

 

4. Долен и горен праг на абсолютната чувствителност са част от психичния процес:

А) Мислене

Б) Въображение

В) Възприятие

+Г) Усещане

 

5. Съединяването на отделните качества, свойства или части от различни обекти при психичния процес Въображение се нарича:

А) Хиперболизация

+Б) Аглутинация

В) Схематизация

Г) Акцентиране

 

6. Създателят на първата психологическа лаборатория в света е:

А) Фройд

Б) Лайбниц

В) Бъркли

+Г) Вунд

 

7. “Някои ученици са отличници” е следния тип съждение:

+А) Частноутвърдително

Б) Общоотрицателно

В) Общоутвърдително

Г) Частноотрицателно

 

8. В коя от изброените двойки понятията се отнасят помежду си както род към вид?

А) “мисъл” и “емоция”

+Б) “наука” и “логика”

В) “дъска” и “маркер”

Г) “черно” и “бяло”

 

9. Кои от изброените признаци НЕ са характерни за Понятието, като форма на мисленето:

А) Общи

+ Б) Класифициращи

В) Съществени

Г) Отличителни

 

10. В какво отношение са понятията “човек” и “разумно същество” :

А) Противоречие

Б) Подчиненост

+В) Тъждество

Г) Съподчиненост

 

11. “Не могат едновременно да са истинни една мисъл и нейното отрицание” гласи закона за:

+ А) Непротиворечието

Б) Изключеното трето

В) Достатъчното основание

Г) Тъждеството

 

12. “Деление” е логическа операция чрез която се разкрива :

А) Логическата несъвместимост на понятията

Б) Съдържанието на понятието

В) Смисъла на понятието

+ Г) Обема на понятието

 

13. Терминът “Хедонизъм” означава:

+А) Наслаждение

Б) Примирение

В) Деспотизъм

Г) Прагматизъм

 

14. Идеята за “Средния път – между удоволствието и страданието” принадлежи на :

А) Мойсей

Б) Христос

+ В) Буда

Г) Мохамед

 

15. Според философа Сократ съвестта е:

А) Вътрешен съд на човека над собствените му постъпки

Б) Искрица,стаена дълбоко в душата

+В) Вътрешен глас, който ни предпазва от погрешни постъпки

Г) Качество, присъщо само на силно вярващите хора

 

16. Аристотел говори за три вида приятелство. Кой от изброените НЕ е сред тях:

А) Приятелство заради радостта от съвместните удоволствия

Б) Приятелство заради ползата един от друг

В) Приятелство заради самото приятелство

+Г) Приятелство изискващо безкрайно отдаване

 

17. Кое от изброените понятия е в сферата на приложната етика:

А) Дипломация

Б) Деонтология

В) Метаетика

+Г) Биоетика

 

18. Кой от изброените мислители свързва доброто с удоволствието:

А) Кант

+Б) Епикур

В) Сенека

Г) Лайбниц

 

19. Сервитут е :

+А) Право възникващо при близки или съседни имоти

Б) Право за използване на чужда земя за строеж

В) Вид ипотека

Г) Вид дългосрочен заем отпускан само за юридически лица

 

20. Кое от изброените НЕ спада към гражданското общество :

А) Семейство

Б) Граждански сдружения

+В) Местна администрация

Г) Търговски дружества

 

21. През коя година в ООН е приета Всеобщата декларация за правата на човека?

+А) 1948г.

Б) 1945 г.

В) 1991 г.

Г) 1901 г.

 

22. Субекти на правото са :

А) Вещите и правата

+Б) Физическите и юридическите лица

В) Частното и публичното право

Г) Трудовото и търговското право

 

23. Кое от изброените НЕ е част от трите центъра на независимата власт:

+А) Изборна

Б) Съдебна

В) Законодателна

Г) Изпълнителна

 

24. Терминът “Суверенитет”, популяризиран от Жан Боден означава:

А) Запазване на неутралитет във военен конфликт

Б) Избягване на тоталитаризма, като форма на управление

В) Власт, произлизаща от монарха

+Г) Абсолютната и постоянна власт на една държава

 

25. Според древните гърци “Космосът” е :

А) Безкраен и вечен

+Б) Краен и обозрим

В) Хаотичен и времеви

Г) Моментен и противоречив

 

26. Кой от изброените е метод на познание, създаден в модерната философия:

А) Беседа

Б) Критика

В) Диалектика

+Г) Феноменология

 

27. Митът за пещерата, показващ мястото на човека в света на идеите принадлежи на:

А) Сократ

Б) Аристотел

+В) Платон

Г) Демостен

 

28. Учението за битието се нарича:

+А) Онтология

Б) Естетика

В) Гносеология

Г) Аксиология

 

29. Терминът “das Man”, обозначаващ масовото и обезличено съществуване на човека е въведен от:

А) Жан Пол Сартр

+Б) Мартин Хайдегер

В) Карл Ясперс

Г) Фридрих Ницше

 

30. Монотеизъм е:

А) Религия почитаща повече от едно божества

Б) Древногръцка мистична философска школа

+В) Религия почитаща едно божество

Г) Философски термин употребяван във връзка с човекът – индивидуалист

 

Задачи със свободен отговор:

 

31. В свитъка за свободните отговори запишете определение за “екзистенциализъм”, като използвате понятията “човек”, “направление”, “преодоляване”.

Отг. 31.

Напр. Екзистенциализмът е философско направление, според което човекът е крайно същество, но постоянно преодолява своите предели и тъкмо в това преодоляване се състои неговото себенадмогване.

 

32. В свитъка за свободните отговори запишете към коя културна и историческа епоха можем да отнесем философите Аврелий Августин и Тома Аквински?

Отг. 32.

Средновековие

 

33. В свитъка за свободните отговори напишете три основни понятия,

които свързвате с философията на Платон.

Отг. 33.

Напр. Идея, Благо, Душа

 

34. Прочетете по – долу твърденията:

1. Аскетът е човек на борбата с природата в себе си.

2. Аскетът е човек на самодисциплината и твърдостта на духа.

3. Според руският философ Николай Бердяев смисълът на аскезата е борбата срещу смъртта в името на вечния живот.

4. Аскетът има нужда от материални ценности за да ги овладее и осмисли битието си.

 

А) В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква напишете цифрата на неистинното твърдение.

Б) В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква обяснете допуснатата грешка в твърдението , което смятате за неистинно.

Отг. 34.

А) – 4

Б) Аскетът минимизира своите материални потребности поставяйки акцент

върху духовното си развитие

 

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 35. до 38.

включително)

 

Когато изпитвам болка, когато обичам или мразя, аз не виждам болката си, нито се виждам обичащ или мразещ. За да мога аз да видя моята болка, е нужно да прекъсна състоянието си на “изпитващ болка човек” и да се превърна в “един виждащ Аз”. Този Аз, който вижда другия “изпитващ болка Аз”, сега е истинският Аз, изпълнителния, настоящият. Изпитващият болка Аз, ако се изразяваме точно, е бил и сега е само един образ, едно нещо или един предмет, който имам пред себе си.

Хосе Ортега и Гасет

 

За кого и за какво мога наистина да кажа “познавам това”? Аз мога да усетя сърцето си , което е в мен, и отсъждам, че то съществува.Мога да докосна света и пак отсъждам, че той съществува. Дотук се простира цялото ми знание, останалото е мое построение. Защото, ако искам да уловя това”аз”, в което искам да се убедя, ако опитам да го определя и обобщя, то се превръща в обикновена вода, изтичаща през пръстите ми. Мога да нарисувам едно по едно всички лица, които то притежава, които са му приписвани: от възпитанието, произхода,величието или низостта. Но тези лица не могат да се наслояват. Самото ми сърце ще остане за мен завинаги неопределимо. Аз ще бъда вечно чужденец за себе си.

Албер Камю

 

35. Определете общия проблем, заложен в двата текста.

Отг. 35.

Напр. Ограниченост на познанието на човешкия Аз.

 

36. Като се опирате на текстовете, посочете какъв е статусът на Аза и възможно ли е само едно качество да бъде същност на човека?

Отг. 36.

Напр. И в двата текста човешкия Аз( съзнанието ни) е в ролята както на познаващ, на субект, така и на предмет на познанието, на обект. Човекът е изучаващ, и се самосхваща.

Тъй като хората са сбор от различни качества и характеристики, и всички те имат собствен живот, е много трудно едно единствено качество да бъде “лице” на човек и именно то да представя цялостната му личност, в нейната пълнота.

 

37. Какво означава да прекъсна състоянието си на “изпитващ болка човек” и да се превърна в един “виждащ Аз”?

Отг.37.

Напр. Да прекъсна това състояние означава да организирам своята същност и познавателни възможности от “претърпяващ” (изпитващ болка обект), Да погледна критично, оценявайки собственото си състояние , “виждайки” какво се случва (да се превърна в анализиращ субект). Иначе човек е едновременно и изпитващ и регистриращ болка. И субект и обект.

 

38. Прочетете подчертаното изречение в текста и отговорете, защо човекът остава вечно чужденец за себе си.

Отг. 38.

Напр. Човекът е източник на промяна. Собственото опознаване е дълъг и сложен път. Винаги обаче можем да се попитаме кои сме всъщност? и кое е определящо за нас самите? , като качество. В различни ситуации се учудваме от собствените си реакции и постъпки. Не можем да опознаем собствената си същност до край и за това в известен смисъл оставаме чужденци за самите себе си.

 

Напишете философско есе по един от зададените фрагменти!

 

1. “Две крайности: да изключим разума, да се уповаваме само на него.”

Паскал.

2. “И преди, и сега учудването подтиква хората да философстват.”

Аристотел.

3. “Във всеки човек има нещо от всички хора.”

Георг Лихтенберг

 

 

 

Борис Георгиев Пецов 29г.,

преподавател във Финансово – стопанска гимназия

“Атанас Буров” – Хасково