Phone Support- 070018908Матура по философия - Май 2009 г., избираем вариант

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО Н А ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

 

29 май 2009 г. – ВАРИАНТ 1

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

Тестът съдържа 38 задачи по предметен цикъл „Философия” и задача за философско есе. 38 задачи са два вида:

 

·        задачи с избираем отговор;

 

·        задачи със свободен отговор.

 

Първите 30 задачи (от 1. до 30. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син/черен цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Отбелязвайте верния отговор със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.

 

Отговорите на задачите със свободен отговор (от 31. до 38. включително) се отбелязват в предоставения свитък за свободните отговори. Четете внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие напишете верния отговор.

 

Философското есе напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Невербалното общуване се осъществява чрез:

А) жестове

Б) писане

В) говор

Г) пеене

 

2. Осъзната потребност, вътрешно състояние, което води до действие и придава смисъл на дейността се нарича:

А) процес

Б) функция

В) мотив

Г) резултат

 

3. Напрежение, възникващо при поддържане едновременно на два или повече познавателни елемента, намиращи се в несъответствие е:

А) когнитивен дисонанс

Б) аперцепция

В) сензорна депривация

Г) херменевтика

 

4. Психоанализата разглежда човешкото поведение като конфликт между:

А) човека и обществото

Б) природата и човека

В) материята и духа

Г) нагоните и морала

 

5. Реалистичната самооценка се формира чрез:

А) подценяване на другите

Б) сравняване с другите

В) надценяване на другите

Г) незаинтересованост от оценката на другите

 

6. Коя стратегия НЕ е удачна за разрешаване на важни конфликти?

А) посредничество

Б) преговори

В) обсъждане

Г) премълчаване

 

7. Индуктивни са умозаключения, в които:

А) предпоставките са по-общи от извода

Б) предпоставките са по-частни от извода

В) предпоставките и изводът са с еднаква степен на общност

Г) изводът не следва от предпоставките

 

8. Логиката се свързва със:

А) интуицията

Б) рационалността

В) емоционалността

Г) вярата

 

9. Кое от изброените понятия е форма на мисленето?

А) възприятие

Б) усещане

В) съждение

Г) инстинкт

 

10. Умозаключението е:

А) психичен процес, който завършва с увереност в истинността на някакво съждение

Б) способност, присъща само на големите умове

В) форма на мисленето, при която от едно или повече съждения се извежда ново съждение въз основа на определени правила

Г) процес на абстрахиране от случайните качества на предметите

 

11. Съждението „Някои момичета мечтаят да се занимават с математика” е:

А) общоутвърдително

Б) частноутвърдително

В) общоотрицателно

Г) частноотрицателно

 

12. Кои от изброените понятия (в дадения ред) се намират в отношение на нарастващ обем?

А) „котка”, „бозайник”, „тигър”

Б) „число”, „четно число”, „нечетно число”

В) „човек”, „жена”, „майка”

Г) „Луна”, „спътник”, „космическо тяло”

 

13. Като добродетел, Аристотел поставя гордостта между:

А) смирението и суетността

Б) силата и безсилието

В) лицемерието и искреността

Г) самодоказването и признанието

 

14. Коя фраза най-много подхожда на християнското разбиране на злото?

А) Злото е резултат от неволните грешки на хората.

Б) Злото е другата страна на доброто.

В) Злото е недостиг на битие, което ни отдалечава от Бога.

Г) Злото е обсебеност на хората от лоши сили.

 

15. Кой от проблемите, свързани с клонирането, НЕ е морален?

А) проблемът за идентификацията (кое същество е истинското – клонинга или прототипа)

Б) използването на клонингите като постоянно възстановяем източник на живи органи за богати хора

В) невъзможността на подобна операция за бедни хора

Г) тъканната несъвместимост

 

16. Категоричният императив на Кант се отнася до сферата на:

А) наказателното право

Б) движението на телата в космоса

В) стоическата игра на съдба и случай

Г) морала

 

17. Етическата теория за благополучието още от античността е известна под името:

А) аскетизъм

Б) евдемонизъм

В) екзистенциализъм

Г) бихевиоризъм

 

18. В етически аспект от глобализацията следва, че:

А) всички хора по света придобиват еднакви представи за добро и зло

Б) сме принудени да се съобразяваме с моралните ценности на другите

В) се слага край на религиозните концепции за морала

Г) проблемите на етиката отстъпват пред успехите на новите технологии

 

19. Кой философ смята, че общественият договор трябва да се сключи на основата на „Общата воля”?

А) Хобс

Б) Лок

В) Хюм

Г) Русо

 

20. Какво различава правните закони от моралните?

А) по-честата им употреба

Б) всеобщността

В) задължителността

Г) личният им характер

 

21. За да бъде избран даден човек за президент на Република България, той задължително трябва:

А) да бъде семеен

Б) да бъде хетеросексуален

В) да е навършил 40 години

Г) да е източноправославен християнин

 

22. Коя от посочените организации се занимава приоритетно със спазването и защитата на човешките права?

А) Съюз на работодателите

Б) Български Хелзинкски Комитет

В) Независим учителски синдикат

Г) Ротъри клуб

 

23. Обичаят е:

А) религиозна церемония

Б) неписана норма

В) закон

Г) юридическа норма

 

24. Цел на наказателна присъда е:

А) отмъщение за извършено престъпление

Б) предпазване на обществото от тези, които го застрашават

В) демонстриране на силата на съдебната власт

Г) унижаване на осъдените

 

25. Какво тяло ще получим със сигурност, ако приемем, че то има душа?

А) човешко тяло

Б) растително тяло

В) живо тяло

Г) божествено тяло

 

26. „Дори нещо да съществува, то е непознаваемо“ е израз, характерен за философията на:

А) стоицизма

Б) скептицизма

В) екизстенциализма

Г) емпиризма

 

27. На кого принадлежи понятието „воля за власт”?

А) Маркс

Б) Русо

В) Ницше

Г) Фройд

 

28. Кое от изброените понятия НЕ е предмет на специално философско разглеждане?

А) битие

Б) логос

В) лема

Г) субстанция

 

29. Античният скептицизъм е известен още като:

А) пиронизъм

Б) евдемонизъм

В) хедонизъм

Г) хилеморфизъм

 

30. Съмнението като метод е начало на философията за:

А) Кант

Б) Сартр

В) Декарт

Г) Лок

 

Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!

 

31. В свитъка за свободните отговори запишете към коя културна епоха можем да отнесем философи като Русо и Кант.

 

32. В свитъка за свободни отговори посочете имената на трима антични философи.

 

33. В свитъка за свободните отговори определете четири понятия, които представят научното познание.

 

34. Посочете в свитъка за свободните отговори до три различни смисъла, в които човек може да е свободен.

Прочетете двата текста и изпълнете задачите към тях (от 35. до 38. включително)

 

Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapеre aude! Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък! – ето това е девизът на Просвещението.

Мързел и малодушие са причините, поради които една толкова голяма част от хората, след като природата отдавна ги е освободила от чуждата опека (naturaliter maiorennes), остават все пак охотно през целия си живот непълнолетни; ето защо е толкова лесно за другите да се самообявят за техни опекуни. Та колко е удобно да си непълнолетен! Щом имам книга, която има разсъдък вместо мен, духовен пастир, който има съвест вместо мен, лекар, който ми определя диета и пр., и пр., то тогава съвсем няма защо да се мъча. Аз не съм принуден и да мисля, след като мога само да плащам: нека другите поемат заради мен досадните неща. (...)

Ако се постави въпросът: Живеем ли сега в просветена епоха?, отговорът ще е: Не, но ние живеем в епоха на Просвещение. Твърде много още липсва при сегашното положение на нещата, щото хората да са в състояние или да могат да бъдат приведени в такова, че да си служат с увереност и умение със собствения си разсъдък ... без ръководството на някой друг. И все пак ние имаме красноречиви свидетелства за това, че пред тях вече се открива полето на възможността сами свободно да избират и да се усъвършенстват, че препятствията за всеобщото просвещение или за изхода от непълнолетието стават все по-малко.

Имануел Кант

 

35. Какво определение дава Имануел Кант за Просвещение?

 

36. Кои са причините за „самопричиненото непълнолетие” според Имануел Кант?

 

37. В какъв смисъл е удобно да бъдеш непълнолетен?

 

38. Каква е разликата, която се прави в текста между „просветена епоха” и “епоха на Просвещение”?

 

В свитъка за свободните отговори напишете философско есе по един от зададените фрагменти!

 

1. „Философията е експеримент и затова всеки, който иска да философства, трябва винаги да започва от самото начало.”

Фридрих Шлегел

2. „Подтикът, който идва само от желанието, е робство, докато подчинението на закона, който човек сам си предписва, е свобода.”

Жан-Жак Русо

3. „За щастливия живот е нужно добродетелите да намират удовлетворение сами в себе си.”

Цицерон