Phone Support- 070018908Матура по философия - Май 2009 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

Вариант 1

 

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

Задачи от 1. до 30.

 

Въпрос

Верен отговор

Брой точки

1.

В

1

2.

Б

1

3.

Г

1

4.

А

1

5.

Г

1

6.

В

1

7.

В

1

8.

В

1

9.

Г

1

10.

А

1

11.

Б

1

12.

Б

1

13.

А

1

14.

Г

1

15.

А

1

16.

Г

1

17.

В

1

18.

В

1

19.

А

1

20.

Б

1

21.

А

1

22.

Б

1

23.

Г

1

24.

В

1

25.

Б

1

26.

Г

1

27.

Г

1

28.

Б

1

29.

А

1

30.

А

1

 

Задача 31-2 точки

Екзистенциализъм

 

Задача 32. - 4 точки

А) - съжденията са подпротивни

Б) - второто съждение - „Някои математици са професионални учени" - е истинно

 

Задача 33. - 4 точки

Напр. Идеите са идеални същности, истинско битие и образец на сетивните неща, които са несполучливи техни копия.

Допустими са и други отговори

 

Задача 34. - 6 точки

1.     Ново време

2.     Античност

3.     Средновековие

Характерни признаци:

За Новото време - прогрес, наука, разум, опит и др.

За Античността - хармония, съзерцание, философия, демокрация и др.

За Средновековието - Бог, вяра, спасение, вечност и др.

Допустими са и други отговори

 

Задача 35. - 3 точки

Ползата от философията

 

Задача 36. - 4 точки

Напр. Философията е необходима на хората, защото е над утилитарността и се занимава с вечните цели на живота.

Допустими са и други отговори

 

Задача 37. - 6 точки

Напр. Средствата осигуряват непосредственото времево оцеляване на човека - от храната до техническите изобретения. Цели сами по себе си са чистото познание, природата на нещата и на ума, човекът сам по себе си и Бог. Целите са свързани с ценности над времето и си струва да бъдат познати заради самите тях.

Допустими са и други отговори

 

Задача 38. - 6 точки

Напр.   Философията   е   свързана   със   самостоятелното   и   чистото   знание   извън утилитарността и с това показва ценността на мисленето - „Философът в обществото свидетелства за върховното достойнство на мисълта".

Философията изважда човека от тесните времеви рамки на живота и го отнася към вечните фундаменти.

Допустими са и други отговори

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИЛОСОФСКО ЕСЕ (35 точки)

 

1.  Ниво на разпознаване на философската проблематика (философските проблеми), заложена/и във фрагмента - до 5 точки;

2.  Ниво на философска осмисленост и интерпретация на проблемите - до 10 точки;

3.  Ниво на употреба и владеене на логическия и понятиен инструментариум при формулиране на позиция и излагане на аргументация в нейна подкрепа - до 10 точки;

4.  Степен на самостоятелност при тълкуването на проблема във фрагмента - до 7 точки;

5.  Ниво на езикова и стилистична култура - до 3 точки