Phone Support- 070018908Матура по философия - Май 2009 г.

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО Н А ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

 

19 май 2009 г. – ВАРИАНТ 1

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

Тестът съдържа 38 задачи по предметен цикъл „Философия” и задача за философско есе. 38 задачи са два вида:

 

·        задачи с избираем отговор;

 

·        задачи със свободен отговор.

 

Първите 30 задачи (от 1. до 30. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син/черен цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Отбелязвайте верния отговор със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.

 

Отговорите на задачите със свободен отговор (от 31. до 38. включително) се отбелязват в предоставения свитък за свободните отговори. Четете внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие напишете верния отговор.

 

Философското есе напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Коя от изброените двойки характеристики НЕ описва емпатията?

А) деликатност и чувствителност

Б) общуване и доверие

В) оценка и осъждане

Г) откритост и непреднамереност

 

2. Според психоанализата понятието „несъзнавано” описва:

А) влиянието на родителите

Б) вродените инстинкти

В) личните ни желания

Г) обществените идеали

 

3. Кое от изброените понятия НЕ е характерно за хуманистичната психология?

А) смисъл

Б) свобода

В) емпатия

Г) съдба

 

4. Метод на психологията е:

А) интроспекцията

Б) дедукцията

В) индукцията

Г) традукцията

 

5. Според теорията на Лоурънс Колберг за моралното развитие на човека, в ситуацията – Светлин твърди: „Да се краде е несправедливо и нечестно.” – водещият морален мотив се свързва със:

А) стремежа към одобрение

Б) спазването на норми

В) страха от наказание

Г) универсалните нравствени принципи

 

6. Кое от изброените НЕ е характеристика на научената безпомощност?

А) примирение

Б) безнадеждност

В) решителност

Г) отчаяние

 

7. Кое понятие е логическо?

А) личност

Б) битие

В) умозаключение

Г) съзнание

 

8. Определението в логиката е:

А) логическа операция, чрез която се разкрива обема на понятието

Б) логическа операция, чрез която се посочват видовете в рамките на рода

В) логическа операция, чрез която се разкрива съдържанието на понятието

Г) логическа операция, чрез която предметът се разчленява на съставящите го признаци

 

9. По качество съждението „Нито една планета не свети със собствена светлина” е:

А) неопределено

Б) утвърдително

В) определено

Г) отрицателно

 

10. Кой от изброените съюзи съответства на логическата връзка дизюнкция?

А) или

Б) и

В) ако и само ако

Г) не

 

11. От предпоставките „Нито един триъгълник няма четири страни” и „Всички квадрати имат четири страни” следва:

А) „Нито един квадрат няма пет страни”

Б) „Нито един квадрат не е триъгълник”

В) „Всички квадрати са триъгълници”

Г) нищо не следва с необходимост

 

12. Умозаключението „Всички философи могат да сгрешат. Някои учени са философи. Следователно някои учени могат да сгрешат.” е:

А) индуктивно

Б) дедуктивно

В) традуктивно

Г) умозаключение по аналогия

 

13. В християнството аскетизмът има за цел:

А) да приближи човека до Бога

Б) да осигури спокоен живот

В) да направи тялото слабо и стройно

Г) да разпредели справедливо малкото налични блага

 

14. При социалната свобода човекът е свободен от:

А) природата

Б) страстите на душата

В) желанията на тялото

Г) другите хора

 

15. Етиката на Кант може да се определи като:

А) етика на дълга

Б) етика на щастието

В) етика на удоволствието

Г) християнска етика

 

16. Кое изказване е расистко?

А) Не обичам хора с къси коси.

Б) В Африка е твърде горещо за нас европейците.

В) Няма значение дали сме бели или черни.

Г) Африканците никога няма да имат нобелови лауреати.

 

17. Хуманизмът е система от възгледи и убеждения, признаваща:

А) любовта към родината

Б) стремежа на човека към лично щастие

В) самоценността на всяко човешко същество

Г) любовта към другия пол

 

18. „Морал” и „етика” се отнасят така, както:

А) практика и поведение

Б) практика и прагматика

В) практика и теория за нея

Г) поведение и постъпка

 

19. Правото на „отлагателно вето” според българската конституция притежава:

А) президентът

Б) председателят на Народното събрание

В) председателят на Конституционния съд

Г) министър-председателят

 

20. Необходимата връзка между свободата и равенството произтича от:

А) биологическото равенство на хората

Б) идеята за всеобщите човешки права

В) липсата на природни ограничения пред човека

Г) еволюцията на живите организми

 

21. Кое от изброените е престъпление срещу човечеството?

А) военният геноцид

Б) убийството на малолетни

В) заплахата за публично самоубийство

Г) медийната дезинформация

 

22. Кое от посочените понятия изразява най-пряко връзката на правото с морала?

А) законосъобразност

Б) легитимност

В) правомощие

Г) суверенитет

 

23. Законът е:

А) завещание от предците

Б) обичайна норма

В) нравствена заповед

Г) юридическа норма

 

24. Състоянието на хората преди държавата е „Война на всички против всички”. Така смята:

А) Прудон

Б) Маркс

В) Хобс

Г) Кант

 

25. От философска гледна точка човекът е свободен, защото:

А) може да е недоволен

Б) има свободната воля да избира

В) е част от природата

Г) е пълнолетен

 

26. Според Талес водата е:

А) течност, утоляваща жаждата

Б) химично вещество

В) природен феномен

Г) принцип на всичко съществуващо

 

27. Какво означава категорията „субстанция”?

А) всяко отделно нещо

Б) всички признаци на нещо, взети заедно

В) елемент

Г) самодостатъчна същност

 

28. Кое от изброените е отличителна характеристика на философския начин на размишление и стил на изразяване?

А) употребата на чуждици и архаизми

Б) употребата на универсални категории и аргументи

В) употребата на общи приказки и абстракции

Г) употребата на жаргон и диалект

 

29. Философска теория, която систематично изучава познанието, се нарича:

А) гносеология

Б) онтология

В) дианоетика

Г) етика

 

30. Коя редица съдържа само философски термини?

А) битие, същност, субстанция, метод

Б) битие, периметър, субстанция, истина

В) съмнение, сърце, свобода, субстанция

Г) мозък, мислене, метод, метафизика

 

Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!

 

31. В свитъка за свободните отговори запишете към кое философско направление принадлежат философите Жан-Пол Сартр и Албер Камю.

 

32. Разгледайте двойките прости съждения:

 

(1) „Някои математици не са професионални учени.”

и

(2) „Някои математици са професионални учени.”

 

В свитъка за свободни отговори отговорете на въпросите:

А) Какво е логическото отношение между двете съждения?

Б) Ако първото съждение е неистинно, каква е стойността на второто?

 

33. В свитъка за свободни отговори дефинирайте Платоновото разбиране за идеите със следните понятия: „идеални същности”, „битие”, „образци”, „копия”.

 

34. Прочетете посочените по-долу твърдения.

 

1. Природата се подчинява на механични закони;

 

2. Светът е космос, произлязъл от хаоса;

 

3. Светът е сътворен от Бога.

 

За всяко от тях напишете епохата, за която е характерно в най-голяма степен.

Напишете и няколко характерни признаци (2-3) за всяка от тези епохи.

Прочетете текста и изпълнете задачите към него (от 35. до 38. включително)

 

В тази точка ние идваме до един важен въпрос: каква е ползата от философията? Философията, взета сама по себе си, е над утилитарността. И поради тази важна причина философията е крайно необходима на хората. Тя им напомня за върховната полезност на тези неща, които не се занимават със средствата, а с целите. Хората не живеят само с хляб, витамини и технически открития. Те живеят и с ценности и реалности, които са над времето и които си струва да бъдат познати заради самите тях; те се хранят от тази невидима храна, която поддържа живота на духа и която ги кара да осъзнаят не просто едни или други средства, служещи на техния живот, а самите извори на този живот, на страданието и на надеждата.

Философът в обществото свидетелства за върховното достойнство на мисълта; той посочва кое е вечно у човека и стимулира нашата вяра за чисто познание и незаинтересовано знание, за познание на онези фундаменти – относно природата на нещата и природата на ума, относно човека сам по себе си и относно Бога...

Жак Маритен

 

35. Кой е основният проблем, който текстът поставя?

 

36. Каква е основната теза на текста?

 

37. Като използвате текста, направете сравнение между целите и средствата на човешкия живот.

 

38. В какво, според текста, е основното достойнство на философията?

 

В свитъка за свободните отговори напишете философско есе по един от зададените фрагменти!

 

1. „Философията не дава нищо, тя може само да пробужда – тогава тя може да помогне за припомняне, утвърждаване и съхраняване.“

Карл Ясперс

2. „Човекът, това е бъдещето на човека.”

Жан-Пол Сартр

3. „Етиката, доколкото тя произлиза от стремежа да се каже нещо за върховния смисъл на живота, абсолютното добро, абсолютно ценното не може да бъде наука...Тя е документ за един стремеж на човешкия дух...”

Лудвиг Витгенщайн