Phone Support- 070018908Матура по философия - Септември 2008 г.

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО Н А ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ПРЕДМЕТЕН ЦИКЪЛ „ФИЛОСОФИЯ”

 

2 септември 2008 г. – Вариант 2

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

Тестът по предметен цикъл „Философия” съдържа 50 задачи с избираем отговор и задача за създаване на философско есе по зададен фрагмент.

 

Първите 50 задачи (от 1. до 50. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака X кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака X.

 

Философското есе по зададен фрагмент напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

Отговорите на задачите от 1. до 50. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Познатите ни още от Античността четири типа темперамент се наричат:

А) холерик, сангвиник, екстроверт, интроверт

Б) холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик

В) меланхолик, флегматик, хетеросексуален, бисексуален

Г) екстроверт, интроверт, меланхолик, флегматик

 

2. Основни методи в психологията са:

А) наблюдение, експеримент, тест

Б) наблюдение, индукция, дедукция

В) феноменология, херменевтика, диалектика

Г) експеримент, диалектика, наблюдение

 

3. Кое от изброените названия НЕ е име на психологическа школа?

А) Психоанализа

Б) Бихейвиоризъм

В) Хуманистична психология

Г) Аскетизъм

 

4. Езикът на жестовете се отнася към:

А) вербалната комуникация

Б) невербалната комуникация

В) телепатичната комуникация

Г) международната комуникация

 

5. Зависимостта на възприятието от цялостния опит на човека в психологията се нарича:

А) адаптация

Б) аперцепция

В) алиенация

Г) асоциация

 

6. Коя способност НЕ можем да причислим към човешката интелигентност?

А) пространствено ориентиране

Б) бързина на възприемане

В) опериране с числа

Г) пророкуване, гадаене на бъдещето

 

7. Коя от посочените характеристики НЕ може да бъде изразена чрез закрита позиция на тялото?

А) притеснение

Б) искреност

В) засегнатост от думите на събеседника

Г) дистанцираност

 

8. Класификацията на Карл Густав Юнг включва два типа личности:

А) интроверт – екстроверт

Б) агресивен – неагресивен

В) мотивиран – немотивиран

Г) творец – практик

 

9. Кое от посочените по-долу твърдения може да бъде отнесено към школата на бихейвиоризма?

А) Можем да наблюдаваме само външните стимули, въздействащи върху човека и съответните му реакции.

Б) Човекът е способен да преобразува страданието в човешко постижение.

В) Психологията трябва да изследва преди всичко съзнанието.

Г) Съзнанието трябва да се разглежда като самостоятелна структура.

 

10. Кое от посочените по-долу понятия НЕ е психологическо?

А) Аз-образ

Б) възприятие

В) Едипов комплекс

Г) Категоричен императив

 

11. Кое от изброените понятия е логическо?

А) импликация

Б) възприятие

В) усещане

Г) памет

 

12. Законът за изключеното трето гласи, че:

А) две противоречиви съждения не могат да бъдат едновременно истинни

Б) две противоречиви съждения не могат да бъдат едновременно неистинни; едното от тях с необходимост е истинно

В) всяка мисъл трябва да е тъждествена на самата себе си

Г) всяка мисъл трябва да е достатъчно обоснована

 

13. От предпоставките „Ако човек е съвършен, то той няма да прави зло” и „Човек прави зло”, следва:

А) „Човек не е съвършен.”

Б) „Човек е съвършен.”

В) „Човек понякога е съвършен.”

Г) нищо не следва с необходимост

 

14. Силогизмът е:

А) вид индуктивно умозаключение

Б) вид традуктивно умозаключение

В) вид дедуктивно умозаключение

Г) нито едно от трите

 

15. Кое от следните изречения е дизюнкция?

А) „Земята е планета, а Луната е спътник.”

Б) „Ако Земята е планета, то Луната е спътник.”

В) „Земята е планета ако и само, ако Луната е спътник.”

Г) „Земята е планета или Луната е спътник.”

 

16. Кое от следните определения е логически съразмерно и правилно?

А) „Окръжността е геометрична фигура.”

Б) „Психологията е наука.”

В) „Квадратът е правоъгълник.”

Г) „Сферата е геометрична фигура, която се получава чрез завъртане на полуокръжността около диаметъра.”

 

17. Коя от следните зависимости по истинност важи за двойката съждения „Някои мебели са удобни” и „Някои мебели не са удобни”?

А) Двете съждения могат да бъдат едновременно истинни.

Б) Двете съждения могат да бъдат едновременно неистинни.

В) Ако първото е истинно, то второто е неистинно.

Г) Ако второто е истинно, то първото е неистинно.

 

18. Кое от изброените понятия е конкретно и общо?

А) „Зорница”

Б) „белота”

В) „бозайник”

Г) „Марс”

 

19. Понятията юрист и адвокат са:

А) тъждествени

Б) подчинени

В) съподчинени

Г) противни

 

20. Логическата операция, чрез която се разкрива съдържанието на понятието се нарича:

А) деление

Б) определение

В) импликация

Г) еквивалентност

 

21. Кое правило на поведение е характерно за конформизма?

А) Постъпвай винаги в съответствие с личните си интереси

Б) Щастието на другите да стои над твоето лично щастие

В) Постъпвай така, както другите биха очаквали да постъпваш

Г) Постъпвай според повелите на Категоричния императив

 

22. Еротичната любов традиционно се свързва със:

А) верността и подчинението

Б) дълга и взаимопомощта

В) уважението и търпимостта

Г) желанието и страстта

 

23. Съвестта представлява:

А) изгоден баланс на интереси

Б) ефективен баланс на загуби и постижения

В) вътрешно съгласие с доброто

Г) външно признаване на закона

 

24. Кое твърдение отговаря на етиката на Ницше?

А) Волята за власт е порок.

Б) Моралът се дели на благороднически и робски.

В) Състраданието извисява човека.

Г) Само християнството е носител на истински ценности.

 

25. Моралът на безчестието може да се свърже със:

А) стоицизма

Б) скептицизма

В) евдемонизма

Г) кинизма (цинизма)

 

26. Калокагатия е идеал в Античността, изразяващ единството на:

А) знанието и силата

Б) красивото и доброто

В) истината и ползата

Г) красивото и успешното

 

27. Оправданието на Бога за наличното зло в света се нарича:

А) спасение

Б) теология

В) теодицея

Г) просветление

 

28 „Съдбата сочи пътя на желаещите да я приемат и влачи нежелаещите” е напътствие, типично за:

А) екзистенциализма

Б) волунтаризма

В) стоицизма

Г) кантианството

 

29. Обвързването на свободната воля с благодатта е характерно за:

А) християнската етика

Б) екзистенциализма

В) ницшеанството

Г) кантианската етика

 

30. Коран е основната книга на:

А) християнството

Б) исляма

В) будизма

Г) конфуцианството

 

31. Кой е най-категоричният показател за наличието на гражданско общество в една държава?

А) наличие на демократични механизми за граждански контрол над държавната власт

Б) наличие на неправителствени организации

В) единство на трите центъра на държавната власт – изпълнителна, законодателна и съдебна

Г) наличие на опозиция в парламента

 

32. Идеята за държавата като обществен договор се появява през:

А) Античността

Б) Средновековието

В) Новото време

Г) Съвременността

 

33. При пропорционалната избирателна система, по която се избира Народното събрание в България, изборите печелят тези, които:

А) са получили най-много от гласовете на избирателите

Б) са получили поне 50% от гласовете

В) са получили минимум 50% + 1 от подадените гласове

Г) са получили 75% от гласовете

 

34. Кое от следните твърдения е вярно?

А) България е република с двукамерно парламентарно управление.

Б) България е република с президенство управление.

В) България е република с парламентарно управление.

Г) България е република с народнодемократично управление.

 

35. Президентът на Република България се избира чрез:

А) пропорционална избирателна система

Б) мажоритарна избирателна система

В) смесена избирателна система

Г) нито един от изброените по-горе отговори

 

36. Народното събрание на България се избира за срок от:

А) 4 години

Б) 3 години

В) 5 години

Г) 2 години

 

37. Суверенитетът на една държава изразява:

А) нейната независимост от други държави и обединения

Б) нейната зависимост от други държави и обединения

В) кой управлява държавата

Г) нивото на военната мощ в държавата

 

38. Кое от изброените права по традиция се приема за „естествено” (неотчуждаемо) право?

А) правото да избираш органите на властта

Б) правото да бъдеш избиран в органите на властта

В) правото на живот

Г) правото на свободно сдружаване

 

39. Кое от следните твърдения е вярно?

А) Държавната власт се разделя на президентска, парламентарна и управленска.

Б) Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна.

В) Държавната власт се разделя на президентска, съдебна и изпълнителна.

Г) Държавната власт се разделя на съдебна, полицейска и военна.

 

40. Кое от следните твърдения е единствено точно и вярно?

А) Конституцията е особено важен закон и другите закони трябва в общи линии да се съобразяват с нея.

Б) Конституцията е първичен закон и указите на президента в общия случай трябва да се съгласуват с нея.

В) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ù противоречат.

Г) Конституцията е един от най-важните закони и другите закони е добре да не ù противоречат.

 

41. Кое значение на думата логос НЕ се среща в античната философия?

А) световен ред

Б) Закон

В) Слово

Г) характер

 

42. Кое съществуване можем да наречем анонимно?

А) Това на слетия с тълпата човек

Б) Това на отговорния, самостоятелен човек

В) Това на човека, който споделя идеалите на времето си

Г) Това на конфликтния човек

 

43. С коя от посочените теми НЕ се занимава философията?

А) със смисъла на човешкия живот

Б) с търсенето на същностните принципи на природата

В) с класификация на животинските видове

Г) с методите на познанието

 

44. Кореспондентната, кохерентната и прагматистката теории обясняват същността на:

А) красивото

Б) доброто

В) психиката

Г) истината

 

45. Философските категории са:

А) философски школи от Античността

Б) философски школи от Новото време

В) възможно най-общи понятия

Г) възможно най-конкретни понятия

 

46. Числото е първоначалото на битието според:

А) Епикур

Б) Сократ

В) Аристотел

Г) Питагор

 

47. Субектът се различава от обекта по това, че:

А) сам създава своите характеристики

Б) е пасивен

В) притежава материална структура

Г) няма творчески заряд

 

48. Древните римляни са употребявали думата „култура” най-напред по отношение на:

А) олимпийските игри

Б) изкуството

В) строителството

Г) обработването на земята (земеделието)

 

49. Философите Рене Декарт, Бенедикт Спиноза, Готфрид Лайбниц са:

А) рационалисти

Б) екзистенциалисти

В) мистици

Г) сенсуалисти

 

50. Понятието закон означава:

А) обща и необходима връзка между явления в дадена област

Б) произволна връзка между две и повече понятия

В) възглед за живота на обществото

Г) твърдение, което не подлежи на проверка

 

В свитъка за свободните отговори напишете философско есе по един от зададените фрагменти

 

1. „Същността на философията е в търсенето на истината, а не в нейното притежание.”

Ясперс

2. „Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови.”

Русо

3. „Който живее извън държавата поради природата си, а не по силата на обстоятелствата или стои по-долу, или превъзхожда обикновения човек.”

Аристотел