Phone Support- 070018908Матура по философия - Юни 2008 г., избираем вариант

Изтегли в pdf формат >>

Отговорите на задачите от 1. до 50. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Кои от посочените характеристики описват темперамента на флегматика?

А) силен, пасивен, уравновесен

Б) силен, активен, уравновесен

В) силен, активен, неуравновесен

Г) слаб, пасивен, неуравновесен

 

2. Основател на научната „психология” е:

А) Кант

Б) Фойербах

В) Вунд

Г) Фихте

 

3. С кои понятия Фройд описва човешката психика?

А) тяло – душа – дух

Б) ум – разум – разсъдък

В) То – Аз – Свръх-Аз

Г) дете – възрастен – родител

 

4. Най-общо Аз-концепцията изразява:

А) представата на човека за себе си

Б) публичната страна на индивида

В) личността като част от групата

Г) поведението на свободната личност

 

5. Коя характеристика НЕ се отнася към понятието сексуалната ориентация на човека?

А) хомосексуален

Б) хетеросексуален

В) мъжки – женски

Г) бисексуален

 

6. Кой от изброените процеси НЕ е познавателен?

А) усещане

Б) фрустрация

В) възприятие

Г) мислене

 

7. Кое НЕ се отнася до невербалната комуникация?

А) училищен звънец

Б) скръстени ръце

В) поздравителен адрес

Г) усмивка

 

8. Към кое равнище на моралното развитие на личността според теорията на Колберг се отнася следната ситуация?

Майка към своето дете: „Как можеш да постъпваш така! Нали знаеш, че е забранено да се късат цветята от парка.”

А) конвенционално

Б) постконвенционално

В) предконвенционално

Г) нито едно от посочените

 

9. Понятието личност се дефинира в психологията като:

А) уникални психични черти на индивида, които се проявяват в поведението му

Б) постоянна и съгласувана представа на човека за самия него

В) дарбите, които индивидът притежава по рождение

Г) телесността и основните ù инстинкти

 

10. Коя характеристика НЕ може да бъде отнесена към авторитетния родителски стил?

А) упражняване на контрол

Б) взискателност към децата

В) отговорност

Г) упражняване на власт

 

11. При коя от следните двойки съждения има логическо противоречие?

А) В някои книги има правописни грешки. – В някои книги няма правописни грешки.

Б) Някои бактерии са вредни. – Някои бактерии са безвредни.

В) Всички градове са замърсени. – Нито един град не е замърсен.

Г) Всички граждани имат право да гласуват. – Някои граждани нямат право да гласуват.

 

12. Законът за непротиворечието е:

А) психологически закон

Б) логически закон

В) юридически закон

Г) морален закон

 

13. Аристотел дефинира логиката като наука за:

А) битието

Б) доказателството

В) познанието

Г) човека

 

14. Умозаключението Желязото се разширява при нагряване. Медта се разширява при нагряване. Следователно, всички метали се разширяват при нагряване е:

А) дедуктивно

Б) индуктивно

В) умозаключение по аналогия

Г) нито едно от изброените

 

15. В коя от следните двойки обемите на понятията са в отношение на противност?

А) „абстрактно понятие” и „конкретно понятие”

Б) „просто съждение” и „сложно съждение”

В) „млад” и „стар”

Г) „несъвършен” и „съвършен”

 

16. Съждението Иван знае френски език или английски език е неистинно, когато:

А) Иван знае само френски език

Б) Иван знае само английски език

В) Иван не знае нито френски, нито английски език

Г) Иван знае и френски език, и английски език

 

17. По обем понятието книга е:

А) общо

Б) единично

В) конкретно

Г) нулево

 

18. Съждението Марин и Петър са ученици е:

А) просто

Б) дизюнкция

В) конюнкция

Г) импликация

 

19. Коя от следните думи НЕ е логическа връзка:

А) или

Б) и

В) никога

Г) тогава и само тогава, когато

 

20. От предпоставките Всяко целенасочено действие е рационално и Някои човешки действия са целенасочени следва:

А) Някои човешки действия са рационални

Б) Някои човешки действия са ирационални

В) Някои човешки действия не са рационални

Г) Нищо не следва с необходимост

 

21. Кое от нравствените качества на човека можем да наречем вътрешен съд?

А) силната воля

Б) щедростта

В) грижата

Г) съвестта

 

22. Коя е известна максима на Протагор?

А) Знанието е добродетел.

Б) Не прекалявай!

В) Човек е мярка на всички неща.

Г) Познай себе си!

 

23. Според Сартр ние сме истински морални същества единствено тогава, когато сами избираме как да постъпим, защото:

А) тогава носим и тежестта на моралната отговорност

Б) така моралът се свързва с правото

В) изборът е за предпочитане

Г) в морала има традиционни общоприети норми

 

24. Посочете правилния отговор:

А) Сократ е ученик на Платон

Б) Платон е ученик на Сократ

В) Сократ е учител на Аристотел

Г) Аристип е ученик на Демокрит

 

25. Връзката между свободата и човешкото равенство е въплътена в:

А) пълното уеднаквяване на хората

Б) липса на всякакви ограничения за всеки

В) идеята за всеобщите човешки права

Г) утвърждаване на анархията

 

26. В „Митът за пещерата” Платон сравнява благото:

А) с бога

Б) със слънцето

В) с човека

Г) с космос

 

27. Стремежът към доброволно лишаване от земни блага е характерен за:

А) евдемонизма

Б) хедонизма

В) позитивизма

Г) аскетизма

 

28. Основен принцип в етиката на утилитаризма е:

А) максимум щастие за максимален брой хора

Б) алтруизмът

В) всеобщото равенство

Г) всеобщата любов

 

29. Коя етическа теория не е приложна?

А) журналистическа етика

Б) етика на семейните отношения

В) биоетика

Г) деонтология

 

30. Кое явление е противоположно на лъжата?

А) измамата

Б) искреността

В) лицемерието

Г) притворността

 

31. Законното право да наложи наказание за извършено престъпление принадлежи на:

А) пострадалия

Б) гражданските организации

В) съда

Г) затворите

 

32. Кое от изброените НЕ е договор:

А) кражба

Б) дарение

В) покупко-продажба

Г) наем

 

33. Класическото тройно определение в дефиницията за държавата включва:

А) народ, власт, територия

Б) народ, граници, международно право

В) народ, община, област

Г) народ, език, култура

 

34. Кои от изброените актове издава Президентът на Република България?

А) наредби

Б) закони

В) укази

Г) постановления

 

35. Правилно са съотнесени следните дялове на правото:

А) частно право и публично право

Б) обичайно право и публично право

В) частно право и търговско право

Г) частно право и административно право

 

36. Търновската конституция е приета през:

А) 1878 г.

Б) 1879 г.

В) 1923 г.

Г) 1971 г.

 

37. Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили в Република България е:

А) министърът на правосъдието

Б) министърът на отбраната

В) президентът

Г) министър-председателят

 

38. Законодателната власт според Конституцията на Република България се осъществява от:

А) министъра на правосъдието

Б) Съюза на юристите

В) Народното събрание

Г) Сметната палата

 

39. Идеята за разделението на властите за първи път е аргументирана от:

А) Жан-Жак Русо и Франсоа Волтер

Б) Имануел Кант и Георг Хегел

В) Джон Лок и Шарл дьо Монтескьо

Г) Томас Хобс и Бенедикт Спиноза

 

40. Понятието обичайно право означава:

А) това, което вършим всеки ден съгласно професионалните си задължения

Б) неписаните правила на обичаите в общността

В) синоним на еднолична власт

Г) закони, регламентиращи правото на собственост на лицата

 

41. Характеристики на античното понятие космос са:

А) единен и подреден

Б) безкраен и множествен

В) материален и абсолютен

Г) хаотичен и неподреден

 

42. Възприемането на нещата от сетивния свят, като символ на отвъдната вечна реалност е най-присъщо за епохата на:

А) Просвещението

Б) Ренесанса

В) Античността

Г) Средновековието

 

43. Небитието е философско понятие, противоположно на:

А) съществуващото

Б) предметите

В) вечността

Г) космоса

 

44. Четирите елемента според гръцката натурфилософия са:

А) земя, вода, въздух, огън

Б) огън, Бог, земя, разум

В) вода, земя, човек, Бог

Г) атоми, разум, апейрон, съдба

 

45. Диалектическото движение на мисълта, представено от Хегел, е следното:

А) теза – обобщение – синтез

Б) теза – антитеза – синтез

В) синтез – теза – заключение

Г) хипотеза – теза – теория

 

46. Гносеологията е дял от философията, който изучава:

А) източниците и методите на познанието

Б) социалните ценности и норми

В) политическото устройство на обществото

Г) принципите на съществуващото

 

47. Кой от изброените философски методи е разработен от съвременната философия?

А) диалектика

Б) индукция

В) феноменология

Г) дедукция

 

48. Човек е „политическо животно” или „обществено същество” според:

А) Аристотел

Б) Тома Аквински

В) Фридрих Ницше

Г) Жан-Жак Русо

 

49. Платон е автор на философски:

А) поеми

Б) диалози

В) трактати

Г) есета

 

50. Кое от изброените понятия няма философски произход?

А) апейрон

Б) онтология

В) диалектика

Г) сфера

 

В свитъка за свободните отговори напишете философско есе по един от зададените фрагменти.

 

1. „Хората сега, както и в миналото, са започвали да философстват поради учудването.”

Аристотел

2. „Онзи, който има защо да живее, може да мине с почти всякакво как.”

Ницше

3. „Човек е осъден да бъде свободен.”

Сартр