Phone Support- 070018908Матура по философия - Юни 2008 г.

Изтегли в pdf формат >>

Отговорите на задачите от 1. до 50. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Кои от посочените характеристики описват темперамента на холерика?

А) силен, пасивен, уравновесен

Б) силен, активен, уравновесен

В) силен, активен, неуравновесен

Г) слаб, пасивен, неуравновесен

 

2. Кой е основателят на психоанализата?

А) Вунд

Б) Юнг

В) Франкъл

Г) Фройд

 

3. Кое от следните понятия НЕ се отнася към школата на хуманистичната психология?

А) смисъл

Б) детерминизъм

В) емпатия

Г) свобода

 

4. Прозорецът на Джохари е модел, който описва:

А) темперамента

Б) интелигентността

В) сетивността

Г) личността

 

5. Понятието сексуална идентичност означава:

А) с кой от двата пола се отъждествяваме

Б) кой от двата пола предпочитаме за сексуален партньор

В) към кой от двата пола ни причисляват другите

Г) нито едно от посочените

 

6. Кой стил на поведение в междуличностен конфликт защитава в максимална степен интересите и на двете страни?

А) компромис

Б) избягване

В) доминиране

Г) сътрудничество

 

7. Философът емпирик Джон Лок развива идеята, че:

А) съзнанието на човека е „чиста дъска”

Б) съзнанието на човека е продукт на вечните идеи

В) съзнанието на човека е сложна изчислителна машина

Г) съзнанието на човека съдържа вродени идеи

 

8. Според психологията общуването е:

А) искрено и неискрено

Б) вербално и невербално

В) истинно и неистинно

Г) формално и неформално

 

9. Според теорията на Лоурънс Колберг за моралното развитие на човека водещ морален мотив при етапа на следконвенционално развитие:

А) е страхът от наказание

Б) е стремежът към одобрение (награда)

В) са убежденията и принципите

Г) са социалните норми и закони

 

10. С коя групова характеристика НЕ може да бъде описан един училищен волейболен отбор по време на тренировка?

А) спортна група

Б) неформална група

В) група по интереси

Г) формална група

 

11. От предпоставките Ако физиката е наука, то тя не е изкуство и Физиката не е изкуство, следва:

А) Физиката е наука

Б) Физиката не е наука

В) Нищо не следва с необходимост

Г) Физиката е изкуство

 

12. Създател на науката логика е:

А) Сократ

Б) Талес

В) Аристотел

Г) Платон

 

13. При коя от изброените двойки съждения има логическо противоречие?

А) някои понятия са абстрактни – някои понятия не са абстрактни

Б) някои хора са чернокоси – някои хора не са чернокоси

В) всички войни са несправедливи – някои войни са несправедливи

Г) нито едно тяло не се движи със скорост по-висока от скоростта на светлината – някои тела се движат със скорост по-висока от скоростта на светлината

 

14. Законът за достатъчното основание гласи, че:

А) две противоречиви съждения не може да бъдат едновременно истинни

Б) две противоречиви съждения не може да бъдат едновременно неистинни

В) всяка мисъл трябва да е тъждествена на самата себе си

Г) нито едно от изброените

 

15. Умозаключението Всички твърдения, които могат да се окажат истинни, са ценни. Всички хипотези са твърдения, които могат да се окажат истинни. Следователно всички хипотези са ценни е:

А) традуктивно

Б) индуктивно

В) дедуктивно

Г) аналогия

 

16. В коя от изброените двойки понятията се отнасят помежду си като род към вид?

А) триъгълник – четириъгълник

Б) равностранен триъгълник – равноъгълен триъгълник

В) четириъгълник – квадрат

Г) петоъгълник – ромб

 

17. Кое от изброените понятия НЕ е логическо?

А) съждение

Б) предикат

В) усещане

Г) дизюнкция

 

18. Съждението Някои научни проблеми не са решени е:

А) общоутвърдително

Б) общоотрицателно

В) частноутвърдително

Г) частноотрицателно

 

19. По обем понятието кораб е:

А) абстрактно

Б) нулево

В) общо

Г) единично

 

20. Коя от следните импликации е неистинна?

А) Ако Луната е спътник, то София е столицата на България.

Б) Ако София е столицата на България, то Земята е планета.

В) Ако Земята не е планета, то Луната не е спътник.

Г) Ако Земята е планета, то Луната не е спътник.

 

21. Коя мисъл принадлежи на Протагор?

А) Знанието е добродетел.

Б) Не прекалявай!

В) Човекът е мярка на всички неща.

Г) Познай себе си!

 

22. Според Фройд носител на моралните изисквания е:

А) подсъзнанието

Б) Азът

В) Свръх-Азът

Г) нито едно от изброените

 

23. Като етика на разумното удоволствие може да бъде характеризирана школата на:

А) евдемонизма

Б) хедонизма

В) стоицизма

Г) аскетизма

 

24. Коя характеристика НЕ може да бъде отнесена към съвестта?

А) морална самопринуда

Б) защитник на личния ни интерес

В) оценител на мотивите за нашите действия

Г) форма на вътрешен самоконтрол.

 

25. Кое от изброените понятия НЕ е етическо?

А) щастие

Б) дълг

В) битие

Г) свобода

 

26. Етос е старогръцка дума, която означава:

А) племе, народ

Б) добро, добродетел

В) нрав, характер

Г) обич, привързаност

 

27. От тезата, че човекът в естественото си състояние се намира във война на всеки срещу всички, Томас Хобс извежда:

А) теорията за вродените идеи

Б) договорната теория за държавата

В) теорията за гражданското общество

Г) еволюционната теория за живота

 

28. Прагматичният тип морал означава:

А) да отстояваме винаги едни и същи ценности

Б) да не вярваме в никакви нравствени идеали

В) да свързваме моралните действия с успеха в определени ситуации

Г) да променяме непрестанно целите си

 

29. Кое етическо учение издига като принцип въздържанието?

А) диетологията

Б) хедонизмът

В) екологията

Г) аскетизмът

 

30. Кое понятие е основополагащо във философията на Ницше?

А) състраданието

Б) милостта

В) волята за власт

Г) смирението

 

31. Робът е насилствено лишен от:

А) съвест

Б) съзнание

В) въображение

Г) свобода

 

32. Източник на правото са:

А) законите

Б) интересите

В) вярванията

Г) митовете

 

33. В правото вещите се делят на:

А) движими и устойчиви

Б) движими и непроницаеми

В) движими и недвижими

Г) неподвижни и подвижни

 

34. Кога е приета Всеобщата декларация за правата на човека?

А) през V век

Б) през ХІІІ век

В) през ХVІІІ век

Г) през ХХ век

 

35. Субекти на правото са:

А) физическите и юридическите лица

Б) лицата и вещите

В) правата и задълженията

Г) гражданите и властта

 

36. Кой философ сравнява държавата с библейското чудовище Левиатан?

А) Русо

Б) Платон

В) Хобс

Г) Аристотел

 

37. Действащата Конституция на Република България е приета през:

А) 1971 г.

Б) 1989 г.

В) 1991 г.

Г) 2001 г.

 

38. Ипотеката е:

А) разновидност на правото на собственост

Б) лично право

В) вид обезпечение

Г) съдебно решение

 

39. Кое от изброените права е политическо:

А) право на живот

Б) избирателно право

В) право на труд

Г) право на образование

 

40. Районният съд е:

А) конституционен съд

Б) първоинстанционен съд

В) международен съд

Г) касационен съд

 

41. Кой е известен като първия философ в историята на европейската цивилизация?

А) Сократ

Б) Платон

В) Талес

Г) Аристотел

 

42. За Сократ иронията е:

А) изкуството да се надсмееш над опонента

Б) демонстрация, че познанието е винаги относително

В) път към преодоляването на самомнението и догматизма на събеседниците

Г) подчертаване на собственото превъзходство

 

43. За Декарт философията започва:

А) с удивлението

Б) с прозрението

В) с вярата

Г) със съмнението

 

44. Според Платон:

А) материалните неща са първообраз на идеите

Б) идеите са първообраз на материалните неща

В) идеите не съществуват

Г) идеите са човешко творение

 

45. Кой дял от философията се нарича онтология?

А) учението за битието

Б) учението за ценностите

В) учението за природата на човека

Г) учението за познанието

 

46. Възгледът Вярвам, за да разбирам, разбирам, за да вярвам е най-разпространен в епохата на:

А) Просвещението

Б) Античността

В) Средновековието

Г) Новото време

 

47. Понятието емпирично знание означава:

А) знание, основано на интуицията

Б) знание, основано на опита

В) знание, основано на изследването на език

Г) знание, основано на вярата

 

48. Твърдението Съществуването предхожда същността е характерно за представителите на:

А) егалитаризма

Б) екзистенциализма

В) емпиризма

Г) евдемонизма

 

49. Авторът на Критика на чистия разум е:

А) Декарт

Б) Кант

В) Платон

Г) Сократ

 

50. Древногръцките натурфилософи се стремят да обяснят:

А) природата на боговете

Б) законите на познанието

В) първоначалата на съществуващото

Г) възникването на държавата

 

В свитъка за свободните отговори напишете философско есе по един от зададените фрагменти.

 

1. „Философията се състои тъкмо в това – да познаваме границите си.”

Кант

2. „Да си човек, означава да ставаш човек.”

Ясперс

3. „Да се откажеш от свободата си означава да се откажеш от качеството си на човек, от правата, които това качество ти дава, дори от задълженията си.”

Русо