Phone Support- 070018908



Пробна матура по философия - 2007 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

Ключ с верните отговори от теста

(всеки верен отговор дава една точка)

 

1-в

11-6

21-а

31-6

41-а

2-6

12 -г

22 -г

32 -г

42 -г

З-б

13-6

23-а

33-6

43 -в

4-в

14 -в

24-а

34 -в

44-6

5-а

15 -г

25 -в

35-а

45-а

6-в

16-6

26 -в

36 -г

46 -в

7-6

17-6

27-6

37 -в

47 -в

8-6

18-а

28 -в

38-6

48 -г

9-г

19 -в

29 -в

39 -в

49-6

10 -в

20 -г

30-а

40 -г

50 -в

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

Критерии за оценяване на есе по зададен фрагмент

 

1.    Показатели

 

Оценяването на есето се основава на следните показатели:

·          ниво на разпознаване и интерпретиране на проблема,  който се съдържа във фрагмента;

·          ниво    на   употреба    и    владеене    на    логическия    и    понятиен инструментариум, чрез който се формулира позиция и се излага аргументацията в нейна подкрепа;

·          степен   на   самостоятелност   при   тълкуването   на   проблема   във фрагмента;

·          ниво на езикова и стилистична култура

 

2.    Скала

 

Оценяването на философското есе по зададен фрагмент е поместено в диапазон от 0 до 50 точки и се извършва по следната скала:

           не разпознава  проблема,  зададен чрез  фрагмента;  не разбира  ключови термини и понятия, свързани с фрагмента; не използва философски понятия и аргументи; отсъстват логически свързани разсъждения; наличие на груби езикови грешки и неграмотност - от нула (0) до десет (10) точки.

           частично разпознава проблема,  не си служи с  философски понятия,  а предлага общи и повърхностни разсъждения върху фрагмента, не формулира ясно теза, не се аргументира; забелязват се незначителни пропуски в стила и езика - от десет (10) до двадесет (20) точки.

           разпознава  проблема;  предлага общи разсъждения  върху  казаното  във фрагмента като използва философски изразни средства; проявява лично, но недостатъчно   аргументирано   отношение   към   проблема;   демонстрира правилен граматичен и стилистичен изказ - от двадесет (20) до тридесет (30) точки.

           разпознава проблема и формулира разсъждения, в които с философски изразни средства интерпретира съдържащите се във фрагмента понятия и идеи; формулира ясна и обоснована теза с възможни следствия от нея; демонстрира граматически правилен език и добър стилистичен изказ – от тридесет (30) до четиридесет (40) точки.

           от 40 до 50 точки - интерпретира и тълкува самостоятелно проблема; демонстрира висока философска категориална и логическа култура; служи си с ключови понятия; извежда основен смисъл на фрагмента и го разглежда в контекста на философията и културата; формулира ясна, самостоятелна и обоснована теза като проследява възможните следствия от нея; езикът и стилът на есето съответстват на спецификата на философията като предметна област; проявява висока езикова култура.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ З

 

Примерен образец за прилагане на критериите към фрагмент

 

Фрагмент №1:

"Волята в нас е винаги свободна, само че не винаги е добра."

Августин

 

Степента на владеене на философските изразни средства - формулиране на теза, аргументация, извеждане на следствия от тезата, умело боравене в понятия и категории, както и степента на езикова култура и съобразеност на стила с предметната област - не са изрично описани в този примерен образец, защото като базисни компетентности се проявяват и съответно оценяват по сходен начин при всяка една тема. В образеца са посочени специфичните особености, които би трябвало да се вземат предвид при оценяването на есето с оглед на съдържанието на избрания фрагмент.

 

0-10 точки:

           Не разпознава проблема, не свързва волята нито със свободата, нито с доброто, а я разглежда единствено на емпирично равнище като желание.

           Допуска множество граматически и стилистични грешки.

 

10-20 точки:

           Разпознава проблема като свързва волята със свободния избор.

           Не анализира ключовите понятията - воля, свобода и добро, а предлага само общи разсъждения.

           Допуска много стилистични грешки.

 

20-30 точки:

           Разпознава проблема за свободата на човека;

           Анализира   ключовите   понятията,    които    се    съдържат   във фрагмента (воля, свобода, добро);

           Предлага собствено тълкуване, което не е достатъчно обосновано.

 

30 - 40 точки:

           Разпознава проблема за свободната воля в християнски контекст.

           Анализира   ключовите   понятията,    които    се    съдържат   във фрагмента (воля, свобода, добро).

           Анализира понятия, свързани със зададения от фрагмента проблем, които очертават контекста:

- на християнското разбиране за свободната воля като например: зло, Бог - човек, битие - небитие, предопределеност, Божий промисъл, (християнски) добродетели, пороци или

- по-общ философски контекст на разбиране, несвързан с християнството, като например: избор, цел, ценност, отговорност, мотив, действие.

•      Разкрива вътрешната проблематичност в избрания хоризонт на интерпретация (контекст) - например:

- християнски контекст - проблемът за отношението между Божия промисъл и свободната воля, между Божието всемогъщество и личната отговорност на човека или

- философски контекст: проблемът за отношението между свобода и отговорност, избор и ценности.

•      Изразява    аргументирана    лична    позиция    по    отношение    на анализираните проблеми и възгледи.

 

40 - 50 точки:

           Разпознава проблема за свободната воля в християнски контекст.

           Анализира   ключовите   понятията,    които    се    съдържат   във фрагмента (воля, свобода, добро).

           Анализира понятия, свързани със зададения от фрагмента проблем, които очертават контекста:

- на християнското разбиране за свободната воля като например: зло, Бог - човек, битие - небитие, предопределеност, Божий промисъл, (християнски) добродетели, пороци или

- по-общ философски контекст на разбиране, несвързан с християнството, като например: избор, цел, ценност, отговорност, мотив, действие.

•      Разкрива вътрешната проблематичност в избрания хоризонт на интерпретация (контекст)- например:

- християнски контекст - проблемът за отношението между Божия промисъл и свободната воля, между Божието всемогъщество и личната отговорност на човека или

- философски контекст: проблемът за отношението между свобода и отговорност, избор и ценности.

           Предлага алтернативно  интерпретация  на  основни  понятия, свързани с проблематиката на фрагмента (например - отговорност в християнството     и     екзистенциализма;     или     добродетели     в християнството и концепцията за естествените добродетели на Русо; или доброто като Благо в християнството и доброто като консенсус (прагматизъм) или полезност (утилитаризъм).

           Сравнява християнската концепция за свободната воля  с други (алтернативни) етически концепции.

           Есето съдържа обосновани следствия от анализа на философските категории и концепции за личния жизнен хоризонт на автора на есето.