Phone Support- 070018908Пробна матура по философия - 2007 г.

Изтегли в pdf формат >>

Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста!

 

УКАЗАНИЯ

 

Формат на теста

Тестът съдържа:

• 50 тестови задачи по предметен цикъл „Философия”. Задачите са със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само един е верен.

• задача за създаване на философско есе.

 

Прочетете внимателно условията на задачите и ги решете. Не отделяйте прекалено много време на задача, която ви се струва трудна. Върнете се на нея по-късно, ако ви остане време.

 

Отбелязване на отговорите

Отбелязвайте отговорите в тестовата книжка със син цвят на химикалката.

За задачите със структуриран отговор отбележете буквата с верния отговор, като я зачертаете с X.

Например, ако искате да отбележите отговор б), направете го по указания начин:

 

Ако искате да се откажете от отговора, който вече сте отбелязали, например от отговор б), и да отбележите отговор в), това може да направите така:

 

Верните отговори се оценяват с 1 точка. За грешен отговор, за посочване на повече от един отговор на една задача или за непосочване на отговор точки не се присъждат и не се отнемат.

 

Задачата за създаване на есе се оценява с общ брой 50 точки.

 

Максималният брой точки за целия тест е 100.

 

Време за работа – 4 астрономически часа.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

 

ПЪРВА ЧАСТ

 

1. Кое от изброените понятия НЕ е логическо?

а) съждение

б) понятие

в) Аз-образ

г) умозаключение

 

2. Кое от следните понятия е основна категория в школата на хуманистичната психология?

а) стимул – реакция

б) емпатия

в) подсъзнателно

г) образ/гещалт

 

3. Коя е най-важната добродетел за християнството според Новия завет?

а) вяра

б) любов

в) надежда

г) покаяние

 

4. Апатията е висше благо за:

а) екзистенциалистите

б) хедонистите

в) стоиците

г) кантианците

 

5. Кой древногръцки философ учи, че битието и небитието са атоми и пустота?

а) Демокрит

б) Талес

в) Хераклит

г) Платон

 

6. Коя от посочените характеристики НЕ описва депресията?

а) чувство за самота

б) склонност към самоубийство

в) радост от живота

г) затруднена концентрация на вниманието

 

7. Кое от посочените понятия НЕ е форма на мисленето?

а) съждение

б) възприятие

в) умозаключение

г) понятие

 

8. “Няма нищо в ума ни, което първоначално не е било в сетивата ни” е твърдение на представител на:

а) рационализма;

б) емпиризма

в) прагматизма

г) идеализма

 

9. Езиковата форма на съждението е:

а) дума

б) заповедно изречение

в) въпросително изречение

г) повествователно изречение

 

10. Твърдението “философията винаги е на път” означава, че:

а) философите постоянно пътуват

б) в това знание няма нищо сигурно

в) нейна основна цел е не да дава отговори, а да поставя проблеми, като активизира мисленето

г) философският път е затворена крива

 

11. Фройд описва структурата на човешката психика чрез триадата:

а) Аз-образ, Аз-реално и Аз-идеално

б) То, Аз и Свръх-аз

в) индивид, индивидуалност и личност

г) Аз-Мен, Аз-Ти и Аз-Другите

 

12. Българският гражданин придобива правото да гласува на местни и национални избори, когато:

а) сключи граждански брак

б) завърши средното си образование

в) придобие зрял мироглед

г) навърши 18-годишна възраст

 

13. Кое от следните твърдения за добродетелта е истинно, според етическата теория на Аристотел?

а) Добродетелта е вродено добро.

б) Добродетелта е средина между двете крайности - на недостига и на излишъка.

в) Добродетелта се постига спонтанно и несъзнателно.

г) Добродетелта е тъждествена с честолюбието.

 

14. Кое от следните твърдения НЕ може да се отнесе към рационализма?

а) Всичко може да се постави под съмнение с изключение на самото съмнение.

б) Колкото по-ясна е една идея или представа, толкова по-сигурно е, че тя отговаря на действителността.

в) Преди да получим сетивно възприятие, съзнанието ни е като „чиста дъска”.

г) Съществуват вродени идеи, независимо от всякакъв опит.

 

15. Кое от посочените по-долу понятия НЕ е метод на психологията?

а) интроспекция

б) тест

в) беседа

г) интерпретация

 

16. За Ницше „свръхчовекът”е:

а) авторитарният политически лидер

б) идеалът за индивид, надмогнал всеобщите ценности на тълпата

в) представителят на висшата човешка раса

г) героят от отминалия „златен век” на човечеството

 

17. Законът за съотношението между обема и съдържанието на понятията гласи, че:

а) всяко понятие има съдържание и обем

б) колкото повече се увеличава обемът на понятието, толкова повече намалява съдържанието му и обратното

в) колкото повече се увеличава обемът на понятието, толкова повече се увеличава съдържанието му

г) колкото повече намалява обемът на понятието, толкова повече намалява съдържанието му

 

18. Трите елемента на паметта са:

а) запомняне – съхранение – възпроизвеждане

б) анализ – синтез – обобщение

в) перцепция – аперцепция – амнезия

г) запомняне – преговор – забравяне на ненужното

 

19. Представата за добродетел в Стария завет се свързва с:

а) личен избор

б) съгласие със съдбата

в) спазване на закона

г) средина между две крайности

 

20. Кое от посочените по-долу описания е основна функция на наказанието в правото?

а) връщане на отнетото

б) реклама на престъплението

в) отвръщане със същото

г) възстановяване на нарушеното право

 

21. За Августин съществува само настоящето:

а) защото, когато миналото е съществувало, е било настояще и когато бъдещето ще съществува, ще бъде също настояще

б) защото само в настоящето може да се наслаждаваме истински на живота

в) защото лесно забравяме миналото, а и не мислим за бъдещето

г) защото може да се говори смислено само за настоящето

 

22. В коя от изброените двойки понятията се отнасят като род към вид?

а) „музикант” и „поет”

б) „зелен” и „червен”

в) „музикален” и „немузикален”

г) „животно” и „птица”

 

23. Какво е съдържанието на известния категорически императив на Кант?

а) Да постъпваме съобразно максимата, че всеки човек е самоценност.

б) Да изпълняваме усърдно божиите заповеди.

в) Да се ръководим винаги от ползата.

г) Да се ръководим винаги от удоволствието.

 

24. Кое от изброените НЕ е тип темперамент?

а) егоцентрик

б) сангвиник

в) меланхолик

г) холерик

 

25. Станалият нарицателен израз на Ерих Фром „Бягство от свободата” означава:

а) че човек не може да понася прекалената свобода в действията на другите

б) че не познаваме какво е това свободата

в) че да бъдеш свободен, означава да поемеш отговорност, която не всеки може да понесе

г) че свободата води до анархия

 

26. Коя от посочените характеристики НЕ се отнася към правото?

а) институционалност

б) легитимно прилагане на сила

в) лична преценка

г) регламентирана справедливост

 

27. Кой от посочените мислители НЕ е автор на съответното произведение?

а) Маслоу – „Мотивация и личност”

б) Кант – „Шок от бъдещето”

в) Фройд – „Тълкуване на сънищата”

г) Достоевски – „Престъпление и наказание”

 

28. Логиката е наука за:

а) психичните познавателни процеси

б) истината за света

в) формите на мисленето

г) нормите на поведението

 

29. Фразата на Жан Пол Сартр „Съществуването предшества същността” означава, че:

а) най-напред има някакво битие без същност, а по-късно то получава такава отвън

б) по-важно е съществуването, отколкото същността

в) човекът прави сам себе си в своя избор

г) човек има предопределена същност

 

30. Сътрудничество, съперничество, приспособяване, избягване или компромис са:

а) стилове на поведение в междуличностен конфликт

б) стилове на учене

в) етапи в нравственото развитие на личността

г) прояви на конформизъм

 

31. Кой от изброените философи свързва доброто с удоволствието?

а) Кант

б) Епикур

в) Сенека

г) Лайбниц

 

32. Рационалността НЕ се свързва с:

а) мисленето

б) поведението

в) решаването на проблем

г) емоционалните реакции

 

33. „Общественият договор”, според Русо, трябва да се сключи като:

а) споразумение за конкретни съвместни действия

б) следване на закони, които самите хора, според една обща воля, налагат над себе си

в) съобразяване единствено с волята на владетелите

г) прекратяване на първичното състояние на „война на всеки срещу всеки”

 

34. Европейският съд по правата на човека се намира в:

а) Лондон

б) Париж

в) Страсбург

г) Берлин

 

35. Агресивното поведение може да се обясни с:

а) фрустрацията

б) емпатията

в) симпатията

г) апатията

 

36. Кое от следните деления е правилно?

а) Столовете биват удобни, неудобни и дървени.

б) Хората са честни, нечестни и симпатични.

в) Дрехите биват скъпи, евтини и маркови.

г) По състав и граматическа структура изреченията биват прости и сложни.

 

37. Кой древногръцки философ е създател на теорията за идеите?

а) Парменид

б) Сократ

в) Платон

г) Аристотел

 

38. Аскетизмът издига принципа на:

а) удоволствието

б) въздържанието

в) ползата

г) земното щастие

 

39. „Демокрация” в превод означава:

а) власт на богатите

б) власт на един човек

в) власт на народа

г) власт на най-добрите

 

40. За родоначалник на съвременната психология се приема:

а) Фройд

б) Маслоу

в) Ериксон

г) Вунд

 

41. Отрицанието на съждението „Някои планети в Слънчевата система нямат атмосфера” е:

а) „Всички планети в Слънчевата система имат атмосфера”

б) „Нито една планета в Слънчевата система няма атмосфера”

в) „Някои планети в Слънчевата система имат атмосфера”

г) Нито едно от гореизброените

 

42. Коя епоха издига като свой идеал ценността на всеки индивид?

а) Архаиката

б) Античността

в) Средновековието

г) Новото време

 

43. Тезата на Сократ, че „Знанието е благо” може да се разбира като:

а) констатация, че образованието е полезно за човека

б) идея, че всяко знание води към щастие

в) свързване на доброто поведение със знанието за това какво е добро

г) твърдение, че знанието струва пари

 

44. Чрез логическата връзка „тогава и само тогава” в пропозиционалната логика се представя:

а) дизюнкция

б) еквивалентност

в) импликация

г) отрицание

 

45. Бихейвиоризмът е психологическа концепция, която изследва:

а) видимото поведение

б) процесите на съзнателното

в) процесите на несъзнателното

г) речта и езика

 

46. Коя функция е основна за езика?

а) Да ни заблуждава

б) Да подсилва паметта ни

в) Да ни помага да се разбираме

г) Да цензурира мислите

 

47. През кой век е създадена Всеобщата декларация за правата на човека?

а) 18. век

б) 19. век

в) 20. век

г) 21. век

 

48. Коя от посочените категории е от различен порядък в сравнение с останалите три?

а) престъпление

б) наказание

в) вина

г) покаяние

 

49. Съждението „Духа вятър, но не вали” представлява:

а) дизюнкция

б) конюнкция

в) импликация

г) еквивалентност

 

50. Какво означава скептицизъм ?

а) учение за вероятностите

б) политическо движение в Модерността

в) философско направление, което издига като основен принцип метода на съмнението

г) система от упражнения за здраве и каляване на тялото

 

ВТОРА ЧАСТ

 

Напишете философско есе върху един от следните три фрагмента:

 

Фрагмент 1

“Волята в нас е винаги свободна, само че не винаги е добра.”

Августин

Фрагмент 2

“Колкото по-цивилизовани са хората, толкова повече те са актьори.”

И. Кант

Фрагмент 3

“Природата може да се победи само чрез подчинение.”

Фр. Бейкън