Phone Support- 070018908Философия - примерен вариант на МОН - отговори

Изтегли в pdf формат >>

КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ

 

Задачи от 1. до 30.

 

Въпрос

Верен отговор

Брой точки

1.

Г

1

2.

Г

1

3.

В

1

4.

А

1

5.

А

1

6.

А

1

7.

В

1

8.

Б

1

9.

В

1

10.

Б

1

11.

Г

1

12.

Б

1

13.

А

1

14.

В

1

15.

В

1

16.

Б

1

17.

Б

1

18.

В

1

19.

Г

1

20.

Б

1

21.

В

1

22.

В

1

23.

А

1

24.

Г

1

25.

А

1

26.

А

1

27.

В

1

28.

А

1

29.

В

1

30.

Г

1

 

Задача 31 - 5 точки

Напр. Философията е наука за битието, за пътищата на познанието на битието и на мястото на човека в него.

Допустими са и други отговори

 

Задача 32. - 2 точки

Античност

 

Задача 33. - 3 точки

Напр. Категоричен императив, Нещо само по себе си, Априорна форма

Допустими са и други отговори

 

Задача 34.  - 6 точки

А) - 2              - 2 т.

 

Б) Моралът не е етическа теория, а е основен обект на етическите теории - 4 т.

 

Задача 35. - 4 точки

Напр. Ограниченост на познанието при всеки отказ от философско осмисляне

Допустими са и други отговори

 

Задача 36. - 4 точки

Напр. Циклопът е метафора на тесния специалист, на когото не достига философското „око", хвърлящо поглед към цялото и даващо възможност да се осмисли смисъла на знанието в тясната сфера. Философията дава „онази интелектуална изтънченост" и помага на „първокласния специалист" да „владее своето въображение, атмосфера, духовна перспектива".

Допустими са и други отговори

 

Задача 37. - 6 точки

Напр. Предметите да не „бъдат преподавани сухо и догматично" означава, както твърди Джеймс, те да са в „онази атмосфера, с която е обгърнат всеки предмет на мисълта". Казано по друг начин, предметите трябва да показват нещата в техните човешки измерения, в тяхната индивидуалност и универсалност, което е присъщо на университетското образование.

Допустими са и други отговори

 

Задача 38. -5 точки

Напр. Както казва Джеймс, философията е способна да превърне всеки предмет в нещо различно от онова, което той е всъщност. В очите на философа обичайното изглежда странно. Философът няма предметни отраничения, защото философията разглежда съществуващото само по себе си, а не в едно или друго частно измерение. Така всяко нещо може да се окаже предмет на философията, ако се отнесе към съществуването въобще.

Допустими са и други отговори

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИЛОСОФСКО ЕСЕ (35 точки)

 

1.      Ниво на разпознаване на философската проблематика (философските проблеми), заложена/и във фрагмента - до 5 точки;

2.      Ниво на философска осмисленост и интерпретация на проблемите - до 10 точки;

3.      Ниво на употреба и владеене на логическия и понятиен инструментариум при формулиране на позиция и излагане на аргументация в нейна подкрепа - до 10 точки;

4.      Степен на самостоятелност при тълкуването на проблема във фрагмента - до 7 точки;

5.      Ниво на езикова и стилистична култура - до 3 точки