Phone Support- 070018908История и цивилизация - примерен вариант, спечелил конкурс на МОН за м. март, 2008 г.- Вариант 2

Изтегли в pdf формат >>

ТЕСТ ЗА ДЗИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

 

Антон Андреев Атанасов, учител в спортно училище „Васил Левски", гр. Пловдив

 

При съставянето на теста е използвана книгата: Христо Матанов, История и цивилизация. Справочник и помагало за зрелостници и кандидат-студенти. Издателство: Тангра ТанНакРа ИК, София, 2005.

 

Първа част

 

1. През 635 г. хан Кубрат получава от Византия титлата:

А) презвитер

+ Б) патриций

В) кесар

Г) кан ювиги

 

2. Опит за връщане на езичеството прави:

+ А) Владимир

Б) Симеон

В) Петър

Г) Борис II

 

3. Иван Асен II издава грамота за право на безмитна търговия на територията на Българското царство на:

+ А) дубровнишките търговци;

Б) константинополските търговци;

В) киевските търговци;

Г) пътуващите монаси от манастира "Св. Богородица Ватопедска".

 

4. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение: Основни фактори за етническото оцеляване на българите през периода XV - XVII в. са:

А) християнската религия и църквата която поддържа съзнанието за народностна и религиозна принадлежност;

Б) манастирите които се превръщат в културни средища, като създават и разпространяват български книги, обучават на четмо и писмо;

+ В) населението с особен статут и със специализирани функции, като войнуци, дервенджии, власи и др.;

Г) социалните общности като българското семейство, селската община, градската махала, еснафските организации.

 

5. Османските завоевания на Балканите стават възможни благодарение на:

А) По-напредналата култура на завоевателите;

Б) Използването на огнестрелно оръжие;

+ В) Политическата разпокъсаност на балканските държави и противопоставянето помежду им;

Г) Ангажираността на западните християнски сили в кръстоносни походи.

 

6. Първите идеолози на Българското Възраждане са:

А) Петър Богдан и Петър Парчевич

+ Б) Паисий Хилендарски и Софроний Врачански

В) Петър Берон и Васил Априлов

Г) Димитър и Константин Миладинови

 

7. Мирният договор на България със страните-победителки във Втората балканска (Междусъюзническа) война е подписан в:

+А) в Букурещ

Б)в Лондон

В) в Рим

Г) в Ньой

 

8. Тоталитарна система на управление между двете световни войни е изградена в:

А) Германия, Франция, Великобритания;

Б) САЩ, Германия, Франция;

В) Италия, Великобритания, Испания;

+ Г) Русия, Италия, Германия.

 

9. Англо-американските войски откриват т. н. "Втори фронт" за настъпление срещу хитлеристката коалиция дебаркирайки в:

А) Сицилия през 1943 г.

Б) Гърция през 1943 г.

+В) Нормандия през 1944 г.

Г) Адриатика около Триест през 1945 г.

 

10.      Трима големи творци в сферата на изобразителното изкуство от XX в. са:

А) д-р Сократес, Паоло Росси, Юрген Клинсман;

+ Б) Пабло Пикасо, Салвадор Дали, Христо Явашев - Кристо;

В) Федерико Фелини, Стенли Кубрик, Стивън Спилбърг;

Г) Борис Христов, Николай Гяуров, Райна Кабаиванска.

 

11.      Попълнете таблицата, като подредите в хронологическа последователност четири събития от периода на XV - XVII в.

 

Събитие

Година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Избройте имената на четирима министър-председатели на Княжество България от Освобождението до Съединението.

А) ………………………………………………………………

Б) ………………………………………………………………

В) ………………………………………………………………

Г) ………………………………………………………………

 

Верен отговор - търси се съвпадение на четири от следните имена: Тодор Бурмов, митрополит Климент (В. Друмев), Драган Цанков, Петко Каравелов, ген. Ернрот, Леонид Соболев

 

13. Отбележете века, когато са се случили следните събития:

 

Събитие

Век

а) Намеса на България в Първата световна война

 

б) Сключване на уния между Калоян и папа Инокентий III

 

в) Административната реформа на хан Омуртаг

 

г) Появата на "Рибен буквар" на д-р Петър Берон

 

 

Отговор:    XX,   XIII,   IX,   XIX

 

14. Посочете имената на историческите личности, свързани със зададените исторически факти и събития:

 

Факт/Събитие

Личност

Български политик, депутат в XXIV и XXV ОНС, известен със своята роля за спасяването на 47 000 български евреи през 1943 г.

 

Средновековен български писател и преводач, един от най-важните участници в Преславската книжовна школа от края на IX и началото на Х в., автор на "Небеса" и "Шестоднев".

 

в) Първият турски президент след премахването на султанската власт

 

Български владетел, обединил българите северно от Кавказ и Черно море и създал в началото на 30-те години на VII в. Велика България.

 

 

Отговор: Димитър Пешев, Йоан Екзарх, Мустафа Кемал Ататюрк, Кубрат

 

15. Срещу дадените в таблицата определения напишете понятията, които им съответстват:

 

 

Лице, което е дало пари за строеж на православен храм.

 

Промишлено предприятие, в което се използват машини.

 

Явление в световната икономика, култура, начин на живот и др., започнало през 70-те години на XX в. Характеризира се с общност на процесите във всички точки на земното кълбо. Предизвикано е от бурното развитие на средствата за комуникация.

 

Политическа теория и основана на нейна основа политическа система, която допуска паралелно съществуване на различни мнения и начини на производство. Синоним на демокрация и толерантност към различието.

 

Отговор (подредени отгоре надолу): ктитор, фабрика, глобализация,   плурализъм

 

16. Обяснете съдържанието на следните понятия:

 

Тотем

 

Ротонда

 

Контрибуция

 

Трети свят

 

 

17. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската или от съвременната световна история, който съответства на неговото съдържание:

 

Република

 

Стагнация

 

Антисемитизъм

 

Приватизация

 

 

18.  Посочете понятията, пропуснати в следващия текст:

"Въздигна се от земята и се съгради този пречист храм на светия йерарх Христов Никола и на светия великославен мъченик Христов Пантелеймон със залягането, труда и голямата любов на …………… Калоян, братовчед царев, внук на свети Стефан, краля сръбски.  Написа се пък при българското царство,  при благоверния и благочестив и христолюбив ……………Константин Асен, индикт 7, в годината 6767 [1258-1259] ".

 

Надпис в Боянската църква "Св. Никола" до София

 

Отговор: севастократор,   цар

 

19.  Посочете документа, откъс от който е следващият текст и го датирайте:

" .. .чл. 1. България се създава в самостоятелно трибутарно княжество под върховната власт на Н. в. султана. То ще има християнско правителство и народна войска (милиция)... чл. 13. На юг от Балкана се образува една провинция, която взема името Източна Румелия и остава под пряката политическа и военна власт на Н. в. султана, при условия на пълна административна автономия. Тя ще има генерал-губернатор християнин..."

 

Отговор: Откъсът е от Берлинския договор.

Приет е на 13 юли 1878 г.

 

20.  Поставете заглавие на следващата карта:

 

Отговор: Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.

 

ВТОРА ЧАСТ

 

Какви    са    заслугите    на    Георги    С.    Раковски    за    развитието    на    българското националноосвободително движение?

 

При отговора бихте могли да вземете под внимание следните въпроси:

1.  Какво е характерно за българското националноосвободително движение до Кримската война (1853-1856 г.)?

2.  Кои обстоятелства са повлияли за формиране на идейно-политическите възгледи на Георги С. Раковски до 1856 г.?

3.  Как Раковски успява да обедини и да оглави революционно настроените българи?

4.  Кое е новото което Раковски внася в движението, за да се издигне то на нов, по-висш етап?

5.  Как може да се определи мястото на Георги С. Раковски в националноосвободителното движение на българския народ?

 

Инструкции за оценяване

 

Първа част

 

ЗАДАЧИ 1-10

1.  Пълният отговор на задачи от 1 до 10 се оценява с 10 точки

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         Всеки верен отговор на задача носи по 1 точка

-         В случаите, когато отговорът е грешен или е посочен повече от един отговор елементът се оценява с 0 точки.

 

ЗАДАЧА 11

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 8 точки.

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         отговорите трябва да се отнасят до конкретно зададената тема

-         отговорите трябва да са подредени в хронологическа последователност

3.  По 1 точка се дава съответно за вярно посочено събитие и точното му датиране.

4.  В случаите, при които е посочено вярно събитие, но годината е сгрешена или не е отбелязана, за отговора се дават 1 точка.

5.  В случаите, при които отговорите на отделните елементи са верни, но не е спазено изискваното в условието на задачата хронологическо подреждане, се дават 0 точки.

 

ЗАДАЧА 12

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 4 точки.

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         отговорите не трябва да излизат извън хронологическите рамки на последната четвърт на XIX век.

-         допустими са различни варианти на отговорите.

3. Всеки верен елемент на задачата се оценява с 1 точка.

 

ЗАДАЧА 13

1 .Пълният отговор на задачата се оценява с 4 точки.

2. При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         зададеното в условието изискване е да бъде отбелязан век, а не година.

-         допуска се изписването на вековете с римски или с арабски цифри.

3.  Всеки верен елемент на задачата се оценява с 1 точка.

4.  При отбелязана само година на посоченото събитие елементът се оценява с 0 точки.

5.  При едновременно отбелязване на година и век отговорът се приема за верен.

 

ЗАДАЧА 14

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 4 точки.

2.  Всеки верен елемент на задачата се оценява с 1 точка.

 

ЗАДАЧА 15

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 4 точки.

2.  Всеки верен елемент на задачата се оценява с 1 точка.

 

ЗАДАЧА 16

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 8 точки.

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         Отговорите да съдържат същностните белези на понятието

-         Стилова и езикова култура на изразяване

3.  Всеки верен отговор, който включва същностни белези на понятието и висока езикова култура се оценява с 2 точки.

4.  Отговор, в който са допуснати непълноти от същностните белези и езиково естество се оценява с 1 точка.

5.  При непознаване на същността на понятието и слаба езикова култура, отговорът се оценява с 0 точки.

6.  В случаите, когато са посочени само примери, отговорите се оценяват с 0 точки.

 

На понятията от задачата отговарят следните определения

Животно, което в традиционните първобитни религии се смята за родоначалник на племето.

Сграда или църква с кръгла или полукръгла форма, увенчана с купол.

Принудителни парични или натурални вземания, наложени чрез договор на победена във война страна.

Съвкупност от страни, повечето бивши колонии, които се разглеждат като противовес на богатия свят, съставен до началото на 90-те години от "двата свята" на капиталистическите и на социалистическите страни.

 

ЗАДАЧА 17

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 8 точки.

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         Да се спазва поставеното в условието изискване да се посочи конкретен пример

-         Примерът може да се отнася за различни исторически периоди.

3.  Всеки верен отговор се оценява с 2 точки.

4.  Отговорът се оценява с 0 точки, ако са дадени обяснения на съдържанието на понятието.

 

ЗАДАЧА 18

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 2 точки.

2.  Всеки верен отговор се оценява с 1 точка.

 

ЗАДАЧА 19

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 5 точки.

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         Елементите на задачата, от които се състои пълният отговор са:

-         Пълното название на документа включва един елемент - Берлински договор

-         Пълното датиране на събитието включва три елемента - ден, месец, го дина. (13 юли 1878) (не би трябвало да е грешка, ако някой определи по стар стил 1 юли 1878 г.)

3.  В случаите, когато е посочено правилно названието отговорът се оценява с 2 точки.

4.  Всеки един от трите елемента на датирането - ден, месец, година се оценява с по 1 точка.

5.  В случаите, когато при датирането не е посочен елементът година, отговорът се оценява с 0 точки.

 

ЗАДАЧА 20

1.  Верният отговор на задачата се оценява с З точки.

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         Картата да съдържа информация за съдържанието и за хронологията.

-         Допустими са различни варианти на формулировката, но задължително трябва да бъде отбелязан историческият период.

 

Втора част

 

Отговор на исторически въпрос. ОБЕМ ДО З СТРАНИЦИ !

 

Критерии за оценка

 

40 точки се получават за пълен отговор, който включва:

Определяне и изясняване на ключовите понятия в заглавието.

Отговори на всички съпътстващи въпроси.

Правилен подбор на главните факти.

Анализ и обобщения на основата на аргументираните твърдения.

Висока езикова култура.

 

35 точки се получават, когато са определени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на всички съпътстващи въпроси, направен е подбор на главните факти, но са допуснати   незначителни   пропуски   в   аргументацията   и   обобщенията   по   един   от съпътстващите въпроси. Показана е висока езикова култура.

 

30 точки се получават, когато са определени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на всички съпътстващи въпроси, направен е подбор на главните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по два съпътстващи въпроса. Показана е висока езикова култура.

 

25 точки се получават, когато са определени ключовите понятия, разработени са отговорите на всички съпътстващи въпроси, направен е подбор на главните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по три съпътстващи въпроси. Допуснати са незначителни стилови и езикови неточности.

 

20 точки се получават, когато са определени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на всички съпътстващи въпроси, но подборът на главните факти е непълен и са допуснати пропуски в аргументацията и обобщенията по четири от съпътстващите въпроси. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

15 точки се получават, когато липсва отговор на един от съпътстващите въпроси, а по другите са допуснати фактологически грешки и са изложени само отделни аргументи, липсват обобщения. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

10 точки се получават, когато липсват отговори на повече от един от съпътстващите

въпроси,  допуснати  са груби  фактологически  грешки,  нарушена  е  хронологическата последователност в изложението, липсва анализ и обобщение. Показана е слаба езикова култура.

 

0 точки се получават, когато историческият въпрос не е разработен.

 

При оценяването следва да се вземе предвид:

Отговорът на историческия въпрос не отговаря на зададеното условие:

Когато отговорът надвишава определения обем до 1 страница (в зависимост от особеностите на почерка), от крайната оценка не се отнемат точки.

Когато отговорът надвишава определения обем до 2 страници, от крайната оценка се отнемат 5 точки;

Когато отговорът надвишава определения обем до 3 страници, от крайната оценка се отнемат 10 точки;

Когато отговорът надвиша определения обем с повече от 3 страници, крайната оценка е 0 точки.

 

Какви са заслугите на Георги С. Раковски за развитието на българското националноосвободително движение?

 

При проверката на отговорите да се вземат под внимание следните съдържателни акценти:

 

1. Какво е характерно за българското националноосвободително движение до Кримската война (1853-1856 г.)? 6 точки

-         Участие на българи като доброволци във водените от Русия войни срещу Османската империя - 1точка;

-         Масово участие и в двете сръбски въстания от 1804-1813 г. и 1815 г., както и в Гръцката революция от 1821 г. – 1 точка;

-         Самостоятелни български бунтове, завери и въстания: Велчова завера (1835), селски бунтове в Северозападна България, през 1841 г. Нишко въстание, през 1850 г. Видинско въстание, през 1841, 1842 и 1843 г. три поредни бунта (Браилските бунтове) – 1 точка;

-         Участие в двете сръбски въстания и в Гръцката революция през първата четвърт на XIX в. както и в самостоятелни български бунтове, завери и въстания през първата половина на XIX в. - 2 точки;

-         Общо движението е стихийно, без предварителна подготовка, липсва ръководен център, поради което е обречено на неуспех - 3 точки.

 

2. Кои обстоятелства са повлияли за формиране на идейно-политическите възгледи на Георги С. Раковски до 1856 г.? 6 точки

-         Образование - Котел, Карлово, Цариград - 2 точки;

-         Участие в Браилския бунт 1842 г. - 1 точка;

-         Във Франция и Котел - 1 точка;

-         Участие в Кримската война - "Тайно общество" - 2 точки.

-         Образование - възрожденските процеси в българските градове като фактор за идейното формиране на г. Раковски - 3 точки;

-         Участие в Браилския бунт и Кримската война - натрупване на първоначален опит – З точки.

 

3. Как Раковски успява да обедини и да оглави революционно настроените българи? 17 точки

-         Дейността на Раковски в Нови Сад (Австрия) през 1856-1857 г., в. "Българска дневница", "Предвестник на горски пътник" и поемата "Горски пътник" - 2 точки;

-         Одески период -1858 -1860. Първи план за освобождението на България - 3 точки;

-         Белградски период -1860 -1862 г., Вестник "Дунавски лебед" - първи революционен вестник на българската емиграция - 1 точка;

-         Белградски план за освобождението на България - 1861 г. - 3 точки;

-         Учредяване на Привременно българско началство - 1862 г. - 1 точка;

-         Създаване и дейност на Първа българска легия - 1862 г. - 2 точки;

-         Дипломатическа дейност на Г. С. Раковски в Атина и Цетине-1 точка;

-         Букурещки период - 1863 -1867 г. Издава в. "Бъдъщност" -1864 г., в. "Бранител" -1864 г., сп. "Българска старина" -1865 г. - 2 точки;

-         "Привременен закон за народните горски чети на 1867-о лето" - 2 точки;

 

4. Как Раковски успява да обедини и да оглави революционно настроените българи? 11 точки

-         Дейността на Раковски в Нови Сад (Австрия), Одеса, Белград и Букурещ - 2 точки

-         Издателска дейност: в. "Българска дневница", "Предвестник на горски пътник" и поемата "Горски пътник", Вестник "Дунавски лебед" - първи революционен вестник на българската емиграция, в. "Бъдъщност", в. "Бранител", сп. "Българска старина" -1865 г. - 2 точки;

-         Одески и Белградски планове за освобождението на България (общото между тях) – З точки;

-         Учредяване на Привременно българско началство и създаване на Първа българска легия - 1862 г.-2 точки;

-         Дипломатическа дейност на Г. С. Раковски в Атина и Цетине-1 точка;

-         "Привременен закон за народните горски чети на 1867-о лето" -1 точка;

 

5. Кое е новото което Раковски внася в движението, за да се издигне то на нов, по-висш етап? 9 точки

-         Всенародно въстание, организирано и ръководено от един център - 5 точки;

-         Платформа на четничеството в българското революционно движение - 4 точки.

 

6. Как може да се определи мястото на Георги С. Раковски в националноосвободителното движение на българския народ? - 8 точки

-         Значение на дейността на Г. С. Раковски - нова насока в развитието на националноосвободителното движение на българите - 4 точки;

-         Преодоляване стихийността и постепенно преминаване към организирано националноосвободително движение - 4 точки.