Phone Support- 070018908История и цивилизация - примерен вариант, спечелил конкурс на МОН за м. март, 2008 г.- Вариант 1

Изтегли в pdf формат >>

ТЕСТ ЗА ДЗИ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

 

Антон Андреев Атанасов, учител в спортно училище „Васил Левски", гр. Пловдив

 

При съставянето на теста е използвана книгата: Христо Матанов, История и цивилизация. Справочник и помагало за зрелостници и кандидат-студенти. Издателство: Тангра ТанНакРа ИК, София, 2005.

 

Първа част

 

1. Първият българо-византийски мирен договор съдържащ търговски клаузи е сключен при хан:

А) Аспарух през 681 г.

+Б) Тервел през 716 г.

В) Крум през 809 г.

Г) Омуртаг през 815 г.

 

2. При управлението на хан Пресиан (836 - 852 г.) територията на България се разширява по посока на:

А) Немското кралство

Б) Константинопол

В) североизток

+Г) Беломорието и Македония

 

3. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение относно събора в Преслав през 893 г.:

+А) провъзгласено е възобновяване на връзките с папството в Рим

Б) обявено е, че престола може да се предава не само от баща към син, но и от брат към брат. За български владетел е провъзгласен Симеон - третият Борисов син

В) решено е столицата да се премести от Плиска в Преслав

Г) славянският език е обявен за официален и богослужебен в българската държава

 

4. През IX - Х в. водещи книжовни средища в България са:

А) Дебър и Самоков

+Б) Преслав и Охрид

В) Средец и Бояна

Г) Търново и Рилския манастир

 

5. С коя от посочените държави Иван Асен II НЕ влиза в договорни отношения?

А) Унгарско кралство

Б) Латинска империя

+В) Ерусалимско кралство

Г) Епирско деспотство

 

6.  За кой период от историята на българите се отнася следното описание:

"През този период се осъществява преходът на българското общество към новото време, оформя се съзнанието за една обща етническа принадлежност, обща историческа памет и обща територия. Българите се приобщават към западната цивилизация."

А) за културното развитие през IX - XI век.

Б) за развитието на държавата през XII - XIV век.

+ В) за периода на Българското възраждане XVIII - XIX век.

Г) за края на XIX и първото десетилетие на XX в.

 

7. Икономическата политика известна като протекционизъм се налага от:

А) Драган Цанков и Петко Каравелов по отношение на транспортното строителство преди Съединението;

+ Б) Стефан Стамболов за развитие на стопанството;

В) Васил Радославов по време на Първата световна война;

Г) Александър Стамболийски спрямо съседните на България страни.

 

8. Кога Хитлеристка Германия напада Съветския съюз?

А) 1 януари 1939 г.

Б) 1 септември 1939 г.

В) 1 март 1941 г.

+Г) 22 юни 1941 г.

 

9. Т. н. "Антикоминтерновски пакт" от 25 октомври 1936 г. е сключен между:

А) Германия и Унгария

+ Б) Германия и Япония

В) Германия и Испания

Г) Италия и Испания

 

10. Посочете верния отговор

А) Съветските войски навлизат в Афганистан след падането на Берлинската стена.

Б) Първият космически кораб с човек на борда е изстрелян преди създаването на Варшавския договор.

В) САЩ започват война във Виетнам преди убийството на президента Кенеди.

+ Г) НАТО възниква преди създаването на Варшавския договор.

 

11. Попълнете таблицата, като подредите в хронологическа последователност четири събития от периода на организираното националноосвободително движение.

 

Събитие

Година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Подчертайте четири имена на дейци на църковното движение от епохата на Българското възраждане.

Петко Р.Славейков, Патриарх Евтимий, Петър Богдан, д-р Стоян Чомаков, Кръстю Пейкич, Яков Пеячевич, Неофит Бозвели, Филип Станиславов, Дамаскин Студит,   Иларион Макариополски, Т. Бурмов, Робер дьо Клари, Стефан Богороди, Г. Кръстевич, Захари Стоянов, Атанас Узунов, братя Тъпчилещови.

 

Отговор: четирите имена трябва да бъдат от следните: Петко Р.Славейков, д-р Стоян Чомаков, Неофит Бозвели, Иларион Макариополски, Т. Бурмов, Стефан Богороди, Г. Кръстевич, братя Тъпчилещови.

 

13. Отбележете века, когато са се случили следните събития:

 

Събитие

Век

а) Превземането на Константинопол от кръстоносците на IV кръстоносен поход

 

б) Присъединяването на България към НАТО

 

в) Берлинският конгрес и подписване на Берлинския договор

 

г) Появата на "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски

 

Отговор: (подредени отгоре надолу)  XIII,   XXI,   XIX,   XVIII

 

14. Посочете имената на историческите личности, свързани със зададените исторически факти и събития:

 

Факт/Събитие

Личност

Български хан, при който се извършва усилено строителство и страната се превръща в централизирана монархия.

 

Възрожденски деец, който през 1858 г. открива в Пловдив първото българско издателство.

 

Участник в Старозагорското въстание, един от ръководителите на IV Пловдивски революционен окръг по време на Априлското въстание, оглавява Български таен централен революционен комитет, който организира Съединението, издава в Пловдив в. "Борба".

 

Първият български президент избран чрез преки президентски избори през 1992 г.

 

 

Отговор (подредени отгоре надолу): Омуртаг,   Христо Г. Данов,   Захарий Стоянов, Желю Желев

 

15. Срещу дадените в таблицата определения напишете понятията, които им съответстват:

 

Комплекс от средства като пътища, мостове, пристанища, съобщителни средства, складове и др., които обслужват обществения живот и икономиката.

 

Термин в международното право, който изразява съществувало, или съществуващо към определен момент фактическо и правно положение.

 

Религиозно учение, което противоречи, или се различава съществено от официално приетите религиозни догми.

 

Политика, която търси отплата след претърпяно поражение чрез разпалване на нова война.

 

Отговор (подредени отгоре надолу):    инфраструктура,     статукво,      ерес, реваншизъм.

 

16. Обяснете съдържанието на следните понятия:

 

Папоцезаризъм

 

Хрисовул

 

Коалиция

 

Парламентаризъм

 

 

17. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската или от съвременната световна история, който съответства на неговото съдържание:

 

Суверенитет

 

Диктатура

 

Общ пазар

 

Колективизация

 

 

18. Посочете понятията, пропуснати в следващия текст:

После се разпръснала някаква мълва, че императорът бяга. Ромеите, обезпокоени от нея, побягнали бързо без никой да ги преследва. А българите, като видели това, започнали стремително да ги преследват и колкото войници уловили, убивали ги, а мнозина наранили. Те преминали Истър (Дунав) към т. нар. Варна и като видели, че мястото е удобно установили се там.

Те покорили и славянските ……………….., които живеели наблизо, и заповядали на

едните да бранят земите, които са съседни на ромеите. Между това, след като се укрепили и усилили, започнали да опустошават селата и градовете на Тракия. Императорът пък, като гледал това, принудил се да сключи договор с тях, при условие да плаща ………………

Из "Кратка хроника" на патриарх Никифор, IX в.

 

Отговор: племена, данък

 

19. Посочете документа, откъс от който е следващият текст, и го датирайте.

“ ……аз ...., в Христа Бога верен цар и самодържец на българите, ……..издигнах из основи и с живопис украсих докрай пречестната тази църква в името на светите 40 мъченици, с помощта на които в дванадесетата година на царуването си, в която година се изписваше този храм, излязох на война в Романия и разбих гръцката войска, а самия цар кир Теодор Комнин взех в плен с всичките му боляри. И цялата му земя от Одрин та до Драч, гръцка и още арбанашка и сръбска; а пък градовете, които се намират около Цариград, и самия Цариград владееха фрънзите, но и те се покоряваха под ръката на моето царство, понеже нямаха друг цар и благодарение на мен прекарваха дните си, тъй като Бог така заповяда, понеже без него нито дело, нито слово не се извършва. Нему слава во веки, амин.

 

Верен отговор:

Название на документа:

Надпис на цар Иван Асен II в църквата „Св. Четиридесет мъченици" в Търново (Търновски надпис на Иван Асен II)

 

Дата (година): 1230 г.

 

20. Поставете заглавие на следващата карта:

 

Отговор: Българските земи според Берлинския договор (1978 г.) и борби на българите срещу решенията на Берлинския конгрес

 

ВТОРА ЧАСТ

 

Каква е ролята на хановете Крум и Омуртаг за превръщането на българската държава в централизирана монархия?

 

Напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос:

При отговора вземете под внимание следните въпроси:

 

1.  На какъв административен принцип се създава Дунавска България?

2.  Каква е обстановката в Европейския югоизток в началото на IX в. и доколко тя предизвиква необходимост от централизиране на държавата?

3.  Какви различия се наблюдават между прабългари и славяни през същия период (културно-религиозни, положение в йерархията на държавното управление, обичайно право)? Как те се отразяват на цялостното състояние на държавата?

4.  Какви конкретни действия предприемат хановете Крум и Омуртаг за централизиране на българската държава?

5.  Какви са последиците от тази политика?

 

Инструкции за оценяване

 

Първа част

ЗАДАЧИ 1-10

1.  Пълният отговор на задачи от 1 до 10 се оценява с 10 точки

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         Всеки верен отговор на задача носи по 1 точка

-         В случаите, когато отговорът е грешен или е посочен повече от един отговор елементът се оценява с 0 точки.

 

ЗАДАЧА 11

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 8 точки.

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         отговорите трябва да се отнасят до конкретно зададената тема

-         отговорите трябва да са подредени в хронологическа последователност

3.  По 1 точка се дава съответно за вярно посочено събитие и точното му датиране.

4.  В случаите, при които е посочено вярно събитие, но годината е сгрешена или не е отбелязана, за отговора се дават 1 точка.

5.  В случаите, при които отговорите на отделните елементи са верни, но не е спазено изискваното в условието на задачата хронологическо подреждане, се дават 0 точки.

 

ЗАДАЧА 12

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 4 точки.

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         подчертаните имена да са само на дейци на Църковното движение

-         допустими са различни варианти на отговорите.

3. Всяко вярно подчертано име се оценява с 1 точка.

Дейци на Църковното движение от предложения списък са: Петко Р.Славейков, Неофит Бозвели, Иларион Макариополски, Т. Бурмов, Стефан Богороди, Г. Кръстевич, д-р Стоян Чомаков, братя Тъпчилещови.

 

ЗАДАЧА 13

1 .Пълният отговор на задачата се оценява с 4 точки.

2. При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         зададеното в условието изискване е да бъде отбелязан век, а не година.

-         допуска се изписването на вековете с римски или с арабски цифри.

3.  Всеки верен елемент на задачата се оценява с 1 точка.

4.  При отбелязана само година на посоченото събитие елементът се оценява с 0 точки.

5.  При едновременно отбелязване на година и век отговорът се приема за верен.

 

ЗАДАЧА 14

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 4 точки.

2.  Всеки верен елемент на задачата се оценява с 1 точка.

 

ЗАДАЧА 15

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 4 точки.

2.  Всеки верен елемент на задачата се оценява с 1 точка.

 

ЗАДАЧА 16

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 8 точки.

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         Отговорите да съдържат същностните белези на понятието

-         Стилова и езикова култура на изразяване

 

3.  Всеки верен отговор, който включва същностни белези на понятието и висока езикова култура се оценява с 2 точки.

4.  Отговор, в който са допуснати непълноти от същностните белези и езиково естество се оценява с 1 точка.

5.  При непознаване на същността на понятието и слаба езикова култура, отговорът се оценява с 0 точки.

6.  В случаите, когато са посочени само примери, отговорите се оценяват с 0 точки.

 

Папоцезаризъм

Система от отношения между църквата и държавата, при които доминира църковната власт. Характерна е за католическия свят през епохата на Средновековието.

 

Хрисовул

Буквално златопечатно слово, официален документ подпечатан със златен печат. Вид официален документ на императорската канцелария във Византия и на царската канцелария в България, подпечатан със златен владетелски печат. Хрисовулите са изпълнявали функцията предимно на дарствени документи, с които се дарявали имоти на църкви и манастири.

 

Коалиция

Обединение, съюзяване за постигане на общи цели на политически партии или

държави.

 

Парламентаризъм

Политическа система, при която ръководна роля в управлението на дадена страна

играе парламентът (народно събрание).

 

ЗАДАЧА 17

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 8 точки.

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         Да се спазва поставеното в условието изискване да се посочи конкретен пример

-         Примерът може да се отнася за различни исторически периоди.

3.  Всеки верен отговор се оценява с 2 точки.

4.  Отговорът се оценява с 0 точки, ако са дадени обяснения на съдържанието на понятието.

 

ЗАДАЧА 18

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 2 точки.

2.  Всеки верен отговор се оценява с 1 точка.

 

ЗАДАЧА 19

1.  Пълният отговор на задачата се оценява с 5 точки.

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         Елементите на задачата, от които се състои пълният отговор са:

-         Пълното название на документа включва три елемента (1 - Надпис; 2 - цар Иван Асен II; З - църквата „Св. Четиридесет мъченици" в Търново). Всеки един посочен елемент се оценява с 1 точка. Ако от третият елемент е посочено само Търново се присъжда 1 точка. Ако е посочено "Търновски надпис на Иван Асен II" се присъждат три точки.

-         Датиране на събитието включва един елемента - година (1230) и се оценява с 2 точки.

3.  В случаите, когато е посочен само един елемент от названието отговорът се оценява с 1 точка.

4.  В случаите, когато при датирането не е посочен елементът година, отговорът се оценява с 0 точки.

 

ЗАДАЧА 20

1.  Верният отговор на задачата се оценява с Зточки.

2.  При оценяването трябва да се вземе предвид следното:

-         Картата да съдържа информация за съдържанието и за хронологията.

-         Допустими са различни варианти на формулировката, но задължително трябва да бъде отбелязан историческият период.

 

Втора част: отговор на исторически въпрос

 

Каква е ролята на хановете Крум и Омуртаг за превръщането на българската държава в централизирана монархия?

 

ОБЕМ ДО З СТРАНИЦИ !

 

Критерии за оценка

 

40 точки се получават за пълен отговор, който включва:

Определяне и изясняване на ключовите понятия в заглавието.

Отговори на всички съпътстващи въпроси.

Правилен подбор на главните факти.

Анализ и обобщения на основата на аргументираните твърдения.

Висока езикова култура.

35 точки се получават, когато са определени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на всички съпътстващи въпроси, направен е подбор на главните факти, но са допуснати   незначителни   пропуски   в   аргументацията   и   обобщенията   по   един   от съпътстващите въпроси. Показана е висока езиковакултура.

 

30 точки се получават, когато са определени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на всички съпътстващи въпроси, направен е подбор на главните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по два съпътстващи въпроса. Показана е висока езикова култура.

 

25 точки се получават, когато са определени ключовите понятия, разработени са отговорите на всички съпътстващи въпроси, направен е подбор на главните факти, но са допуснати незначителни пропуски в аргументацията и обобщенията по три съпътстващи въпроси. Допуснати са незначителни стилови и езикови неточности.

 

20 точки се получават, когато са определени и изяснени ключовите понятия, разработени са отговорите на всички съпътстващи въпроси, но подборът на главните факти е непълен и са допуснати пропуски в аргументацията и обобщенията по четири от съпътстващите въпроси. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

15 точки се получават, когато липсва отговор на един от съпътстващите въпроси, а по другите са допуснати фактологически грешки и са изложени само отделни аргументи, липсват обобщения. Допуснати са значителни стилови и езикови неточности.

 

10 точки се получават, когато липсват отговори на повече от един от съпътстващите въпроси,  допуснати  са груби  фактологически  грешки,  нарушена  е  хронологическата последователност в изложението, липсва анализ и обобщение. Показана е слаба езикова култура.

 

0 точки се получават, когато историческият въпрос не е разработен.

 

При оценяването следва да се вземе предвид:

Отговорът на историческия въпрос не отговаря на зададеното условие:

Когато  отговорът  надвишава  определения  обем  до   1   страница   (в зависимост  от особеностите на почерка), от крайната оценка не се отнемат точки.

Когато отговорът надвишава определения обем до 2 страници, от крайната оценка се отнемат 5 точки;

Когато отговорът надвишава определения обем до 3 страници, от крайната оценка се отнемат 10 точки;

Когато отговорът надвиша определения обем с повече от 3 страници, крайната оценка е 0 точки.

 

При проверката на отговорите да се вземат под внимание следните съдържателни акценти:

 

1.  На какъв административен принцип се създава Дунавска България?

 

Отговорът на този въпрос се оценява с 3 точки.

Запазват се редица елементи от племенното устройство -1 точка;

Славянските князе признават върховната власт на хан Аспарух, но съхраняват териториалната си обособеност и автономия -1 точка;

Прабългарите налагат своя начин на живот и управление в земите на Североизточна България -1 точка;

 

2. Каква е обстановката в Европейския югоизток в началото на IX в. и доколко тя предизвиква необходимост от централизиране на държавата?

Отговорът на този въпрос се оценява с 8 точки.

- В края на VIII и началото на IX век в Западна и Централна Европа се утвърждава Франкската империя -1 точка

-  През 803 г. франките, предвиждани от Карл Велики, покоряват западната част на Аварския хаганат - 1 точка

-  След като българите разбиват през 805 г. Аварския хаганат България става съсед на франкската държава и се усилва българското влияние в Централна и Източна Европа -1 точка

- След като франките и после българите разбиват Аварския хаганат България става съсед на франкската държава и се усилва българското влияние в Централна и Източна Европа - 2 точки

-  Въпреки иконоборческата криза във Византия и понесените поражения от арабите, Византия успява да наложи своята власт над славянските племена в южната част на Балканския полуостров -1 точка

-  Областите, намиращи се във вътрешността на Балк. п-ов, се превръщат в поле на съперничество между Византия и България - 2 точки

- Византия успява да наложи своята власт над славянските племена в южната част на Балканския полуостров, а вътрешните територии се превръщат в поле на съперничество между Византия и България - 2 точки

- Ръководейки държава граничеща с две империи и поставили си за цел да обединят славянските племена от Югоизточна Европа, за българските ханове става наложително да реорганизират държавно-управленския апарат - 2 точки

- Ръководейки държава граничеща с две империи и целейки да обединят славянските племена от Югоизточна Европа, за българските ханове става наложително да реорганизират държавно-управленския апарат - 3 точки

 

3. Какви различия се наблюдават между прабългари и славяни през същия период (културно-религиозни, положение в йерархията на държавното управление, обичайно право)? Как те се отразяват на цялостното състояние на държавата?

Отговорът на този въпрос се оценява с 8 точки.

Славяни и прабългари имат различни религии и култури - 2 точки

Ръководните постове в държавното управление са поверени на българи - 2 точки

Правораздаването не е еднакво, а е съобразно обичайното право - 2 точки

Тези разделения пречат за постигане на поставените цели и на стабилността на държавата - 2 точки

 

4. Какви конкретни действия предприемат хановете Крум и Омуртаг за централизиране на българската държава?

Отговорът на този въпрос се оценява с 16 точки.

Първите писани закони - като фактор за централизиране на властта - 3 точки

Административна реформа според вторият Хамбарлийски надпис - 3 точки

Привличане на славяни в управлението - 2 точки

Административната реформа на хан Омуртаг - 3 точки

Издигане на славяни в държавната йерархия - 2 точки

Институции и титулатура - 3 точки

 

5. Какви са последиците от тази политика?

Отговорът на този въпрос се оценява с 5 точки.

Характеристика на държавата като централизирана средновековна монархия - 2 точки Необходимост от обединяваща религия и център на ръководство и организация на духовните дела -1 точка

Централизирането като позитивен фактор за обширната държава - 2 точки