Phone Support- 070018908История и цивилизация - примерен вариант, спечелил конкурс на МОН за м. февруари, 2009 г.

Изтегли в pdf формат >>

ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗА ДЗИ

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1.  Кой от изброените паметници на културата е свързан с наследството на тракийската цивилизация?

А) Варненският некропол;

Б) Мадарският конник;

+В) Рогозенското съкровище;

Г) съкровището от с. Малая Перешчепина (дн. Украйна).

 

2. За кое събитие се отнасят думите на летописеца Теофан:

„Българите започнали да ги преследват... и повечето погубили с меч, а мнозина пленили "?

+А) победата на Аспаруховите българи в Онгъла срещу армията на Константин IV Погонат през 680 г.;

Б) византийското поражение във Върбишкия проход през 811 г.;

В) разгрома на византийската армия край р. Ахелой през 917 г.;

Г) поражението, което българи и кумани нанасят на латинските рицари в битката при Одрин през 1205 г.

 

3.    Кое от следните твърдения дава най-точна характеристика на Крумовото законодателство?

А) съответства на родово-племенните традиции на славяни и прабългари;

+Б) защитава частната собственост и гарантира обществения морал на базата на византийското право;

В) утвърждава водещата обществена роля на едрите земевладелци с цената на жестоки репресии срещу простолюдието;

Г) взема предвид опита на аварската държава и го адаптира за българските условия;

 

4. Какви са последиците от административната реформа на хан Омуртаг?

А) прабългарската аристокрация засилва позициите си спрямо хана;

Б) славянската аристокрация получава по-големи правомощия в администрирането на пограничните райони на страната;

+В) славянските племена загубват своята автономия;

Г) християнското население в завладените от България византийски територии е върнато към езическата религия.

 

5. Коя от изброените църкви е построена по времето на княз Борис-Михаил?

А) Златната (кръглата) църква в Преслав;

+Б) Голямата базилика в Плиска;

В) ротондата „Св.Георги" в София;

Г) църквата „Св.40 мъченици" във В.Търново.

 

6. Коя е основната причина, накарала Византия да възложи на братята Кирил и Методий създаването на славянската азбука?

А) несъгласието с триезичната догма;

Б) приобщаване на славяните към ромейската общност;

+В) разпространение на християнската религия;

Г) преодоляване политиката на България за обединяване на славяните.

 

7. Кой от посочените книжовни дейци НЕ е съвременник на цар Симеон?

А) Климент Охридски;

Б) Йоан Екзарх;

+В) Григорий Цамблак;

Г) Наум Преславски.

 

8. Апокрифите са:

А) анонимни средновековни ръкописи;

+Б)  средновековни  произведения  с  религиозно-легендарно  съдържание,   което се отклонява от догмите на православната религия;

В) произведения, описващи живота на светци;

Г) записи на устната традиция за живота на християнски мъченици.

 

9.   През   първата   четвърт   на   Х   в.   в   българските   земи   получава   широко разпространение отшелничеството. Най-ярък негов представител е:

А) Кирил Босота;

Б) Теодосий Търновски;

В) поп Богомил;

+Г) Иван Рилски.

 

10. За кое събитие се отнася следващото описание:

„Кардинал Лъв донесе със себе си корона и като я благослови, постави я на главата на моето царство и в ръцете ми даде скиптър и знаме и благослови пресветия патриарх на моето царство и на цяла България... "?

 

+А) сключването на църковна уния между папа Инокентий III и цар Калоян;

Б) преминаването на България към римокатолическата църква при княз Борис I;

В) сключването на мир между цар Калоян и император Алексий III;

Г) възстановяването на Българската патриаршия на събора в Лампсак през 1235 г.

 

11.Богомил ската идеология е дуалистична по своята същност, защото:

А) се основава на равенството между мъжа и жената;

Б) привържениците и не се молят в църква;

В) критикува царя, болярите и духовниците, които не живеят според изискванията на християнската вяра;

+Г) е изградена върху вярата в две начала— Добро и Зло.

 

12. За какво свидетелства текстът от Дубровнишката грамота:

„Моето царство дава тази повеля на дубровнишката страна, на обичните и верни

гости на моето царство, да ходят по цялата страна на царството ми с каквато и да било стока, да внасят или изнасят, или каквато и да било стока да пренасят ... навсякъде да купуват и продават свободно "?

 

А) подписването на търговски договор между България и Дубровник;

+Б) привилегиите, с които се ползват дубровнишките търговци;

В) регламентирания царски монопол върху външната търговия;

Г) въвеждането на безмитна търговия между двете държави.

 

13.   Начело   на   първото   известно   въстание   срещу   османските   завоеватели, избухнало през 1408 г., застават:

А) синовете на цар Иван Александър - Иван Асен и Михаил Асен;

+Б) двамата братовчеди - Константин и Фружин;

В) сръбският крал Лазар и цар Иван Шишман;

Г) Янош Хунияди и Владислав III Ягело.

 

14. С кое от изброените събития е свързана годината 1834?

А) откриване на първата жп линия в българските земи;

Б) откриване на първото девическо училище в Плевен;

+В) откриване на първата фабрика в българските земи - за сукно в Сливен;

Г) издаване на Гюлханския хатишериф.

 

15. Първото българско взаимно училище в Габрово е открито в годината, през която:

А) Петър Берон създава „Рибния буквар";

Б) Димитраки Хаджитошев застава начело на искането на врачани за смяна на гръцкия владика Методий;

В) в Нишко избухва въстание под ръководството на Върбан Панов и Кръстьо Нешин;

+Г) в Търновско и Еленско се организира Велчовата завера.

 

16. Общият термин, с който могат да бъдат характеризирани Петър Берон, Найден Геров и Петко Р. Славейков, е:

А) революционери;

Б) дипломати;

+В) просветители;

Г) духовни лица.

 

17. В своите идейни търсения Христо Ботев:

А) се обявява против предварителната подготовка за въоръжено въстание;

Б) подкрепя освободителната мисия на руския царизъм на Балканите;

В) отстоява еволюционния път към свободата;

+Г) залага на общините, еснафите и другите сдружения като основа на бъдещата организация на обществото.

 

18. Решението за подготовка на въоръжено въстание в българските земи през април 1876 г. е взето по време на:

А) третото Главно събрание на БРЦК през декември 1874 г.;

Б) заседанието на БРЦК през август 1875 г.;

+В) заседанията на Гюргевския революционен комитет през ноември-декември 1875 г.;

Г) събранието в местността Оборище от 14 до 16 април 1876 г.

 

19. Според текста на член 8 от Берлинския договор Княжество България:

+А) наследява системата от капитулации на Османската империя, с което се ограничава неговият суверенитет;

Б) се освобождава от годишен данък спрямо Турция;

В) получава турските жп линии, намиращи се на негова територия;

Г) ограничава търговските си контакти с Турция.

 

20.Учредителното събрание започва своята работа на:

А) 1. VII. 1878 г. в София;

+Б) 10. П. 1879 г. в Търново;

В) 14. IV. 1879 г. в Пловдив;

Г) 16. IV. 1879 г. в Търново.

 

21. В кой от случаите според Търновската конституция се назначава регентство?

А) когато князът отсъства от страната;

Б) когато князът е навършил пълнолетие, но не е положил необходимата клетва;

+В) когато князът не е навършил пълнолетие, при абдикация или когато династията е прекъсната по мъжка линия;

Г) когато Великите сили преценят, че се нарушава установеното равновесие на силите на Балканите.

 

22. С кое от посочените действия правителството на Стефан Стамболов нарушава Берлинския договор?

+А) през 1889 г. сключва първата самостоятелна търговска спогодба с Великобритания;

Б) през 1892 г. в Пловдив се провежда „Първа българска земеделско-промишлена изложба";

В) отпускат се безлихвени заеми на прохождащи индустриални предприятия;

Г) през  1889 г.  се създава специална индустриална комисия,  която да планира държавната финансова помощ за развитието на индустрията.

 

23. Единствената Велика сила, която подкрепя българското Съединение, е:

А) Русия;

Б) Австро-Унгария;

В) Германия;

+Г) Великобритания.

 

24. Къде се водят главните сражения в хода на Сръбско-българската война?

А) Ниш, Пирот, София;

+Б) Сливница, Комшица и Гургулят;

В) Чаталджа, Булаир и Шаркьой;

Г) Тутракан, Добрич, Балчик.

 

25.  Каква   грешка   допуска   българската   дипломация   при   подписването   на „отбранителен договор" с Гърция на 16 май 1912 г.?

А) съгласие за арбитраж от страна на Русия при териториални спорове;

Б) съгласие за оказване на взаимна военна помощ при турско нападение;

+В) липса на договореност за разпределението на османските територии;

Г) съгласие за разделяне на Македония на „сфери на влияние".

 

26.  С подписването на Солунското примирие на 29.09.1918 г. се прекратяват военните действия между:

А) България и нейните бивши съюзнички Сърбия и Гърция;

Б) България и Турция;

В) България и държавите от Тройния съюз;

+Г) България и силите на Антантата.

 

27. Кое от изброените явления НЕ е последица от Първата световна война?

А) криза в моралните ценности;

Б) загуба на европейското икономическо превъзходство;

+В) начало на деколонизацията;

Г) начало на женската еманципация в обществото.

 

28. Кои държави изчезват от картата на Европа след Първата световна война?

+А) Австро-Унгария и Руската империя;

Б) Полша и Османската империя;

В) Югославия и Австро-Унгария ;

Г) Османската империя и Нидерландия.

 

29. Коя от изброените политически промени може да бъде свързана с понятието фашизъм?

+А) всеобхватен терор и ежедневна пропаганда;

Б) антисемитски закони;

В) разрешаване на синдикалната дейност;

Г) национализация.

 

30. Коя институция НЕ е орган на Европейския съюз?

А) Съвет на министрите;

+Б) Съвет на Европа;

В) Европейски парламент;

Г) Европейска комисия.

 

Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!

 

31. Сравнете политическите схващания на фашизма и националсоциализма и отбележете в свитъка за свободни отговори най-съществената разлика между тях.

Отговор: Расизмът на Хитлер.

 

32.3а всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската или съвременната история, който съответства на неговото съдържание като запишете примера срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори.

А)теокрация;

Б) референдум;

В) протекционизъм;

Г) авторитаризъм;

Д) сепаратизъм.

 

Отговори:

А) Османската империя;

Б) референдумът, проведен на 8.09.1946 с цел да установи дали България да бъде република или монархия;

В) икономическата политика на Стамболов;

Г) управлението на Португалия и Испания в между военната епоха;

Д) обособяването на самостоятелни болярски владения по българските земи през XIV век.

 

33. В свитъка за свободни отговори подредете в хронологически ред събитията, свързани с Втората световна война.

А) десантът в Нормандия;

Б) България подписва Тристранния пакт;

В) влизането на САЩ във войната;

Г) разгромът на Франция;

Д) нахлуването в СССР.

Отговор: А) 5, Б) 2, В) 4, Г) 1, Д) 3

 

34.  Кое понятие съответства на извършената през 1918 г. политическа промяна в управлението на държавата, според цитирания документ:

„Предвид стеклите се обстоятелства в царството, които изискват от всеки добър гражданин жертви до самопожертвуват за благото на милото ни отечество, аз желая да дам пръв пример... реших да се откажа от царския престол на българите.

Отговор: абдикация.

 

35. Анализирайте документа и отговорете на следните въпроси:

,,I. На Българския княз Александра I ся дава извънредно пълномощие за седем години. Негово Височество ще може, вследствие на това да издава укази, с които да се създават нови учреждения (Държавен съвет), да се въвеждат подобрения във всички клонове на вътрешното управление и да се обезпечава на правителството редовното извършване на неговата служба.

II.Тая годишната обикновена сесия на Народното събрание се отлага. Бюджетът, който е вотиран за текущата година, ще има сила и за следующата.

III.Негово Височество княз Александър има право пред изтичане на седемте година да свика Великото  народно  събрание  с единствена  и  нарочна  цел да  се прегледа Конституцията въз основание от създадените учреждения и придобитий опит. "

Из писмо на княз Александър I до министър-председателя Казимир Ернрот,

11.05.1881

 

А) Как наричат този период от българската история специалистите?

Б) Какъв извод за властта на владетеля може да се направи от документа?

 

(Отговорите запишете в свитъка за свободните отговори на посоченото за това място срещу съответната буква)

 

Отговори:

А) режим на пълномощията (1881-1883).

Б) изпълнителната и законодателната власт се концентрира в ръцете на монарха.

 

36. Анализирайте историческия източник и отговорете на следните въпроси:

А) Датирайте документа (месец, година).

Б) Направете извод за ролята на Сталин в политическия живот на СССР.

 

(Отговорите запишете в свитъка за свободните отговори на посоченото за това място срещу съответната буква)

 

Отговори:

1. май 1945 г.

2. В СССР съществува култ към личността на Сталин.

 

37. Разгледайте внимателно изображенията и отговорете на поставените въпроси.

 

А) Идентифицирайте паметниците на българското културно-историческо наследство.

Б) Подредете ги в хронологическа последователност.

В) Кои от тях са свързани с историята на Второто българско царство?

 

Отговори:

А)   1)   Мадарският   конник,   2)   църквата   „Св.40   мъченици"   във   В.Търново,   3) Лондонското четвероевангелие, 4) Панагюрското златно съкровище

Б) 4), 1), 2), 3)

В) 2), 3)

 

38. В свитъка за свободни отговори отбележете датата на Съединението (ден, месец, година). Очертайте върху картата новите граници на Княжество България.

 

Отговор: 6.IХ.1885

 

В свитъка за свободните отговори напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос:

 

Могла ли е България да запази неутралитет по време на Втората световна война?

1.      Какви са приоритетите на българската външна политика в навечерието на войната?

2.      Каква е позицията на българското правителство в началото на войната?

3.      Каква е ролята на Германия при подписването на Крайовския договор?

4.      Как се променя международната обстановка в края на 1940 и началото на 1941 година? Какво място отреждат на България в своите стратегически замисли великите сили?

5.      Какъв проблем се надява да реши България с влизането си във Втората световна война на страната на Тристранния пакт?

 

 

Кина Димитрова Котларска,

учител по история в ПГЕЕ"М.В.Ломоносов", град Горна Оряховица