Phone Support- 070018908Матура по история и цивилизация - Май 2009г.

Изтегли в pdf формат >>

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

19 май 2009 г. – Вариант 1

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

Тестът съдържа 38 задачи по история и цивилизация и задача за отговор на исторически въпрос. 38-те задачи са два вида:

 

·        задачи с избираем отговор;

 

·        задачи със свободен отговор.

 

Първите 30 задачи (от 1. до 30. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син/черен цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Отбелязвайте верния отговор със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

 

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

 

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.

 

Отговорите на задачите със свободен отговор (от 31. до 38. включително) се отбелязват в предоставения свитък за свободните отговори. Четете внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие напишете верния отговор.

Задачата за отговор на исторически въпрос напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. През VІ-VІІ в. Солун е обсаждан от:

А) хуните

Б) славяните

В) арабите

Г) персите

 

2. Българският владетел Борис І носи последователно следните титли:

А) „Княз” и „цар”

Б) „Хан” и „княз”

В) „Хан” и „кесар”

Г) „Хан” и „цар”

 

3. Кой български хан управлява в края на VІІІ век?

А) Тервел

Б) Кубрат

В) Кардам

Г) Омуртаг

 

4. Кое еретическо учение възниква в българските земи през Х век ?

А) манихейство

Б) павликянство

В) жидовство

Г) богомилство

 

5. На 20 август 917 г. войската на цар Симеон Велики разгромява византийската армия край:

А) Клокотница

Б) Одрин

В) р. Ахелой

Г) Върбишкия проход

 

6. За пръв път Св. св. Кирил и Методий проповядват божието слово на славянски език в:

А) България

Б) Сърбия

В) Русия

Г) Великоморавия

 

7. В кой от посочените варианти средновековните български владетели са изброени в правилен хронологичен ред?

А) хан Омуртаг, хан Крум, хан Пресиян, хан Маламир

Б) хан Маламир, хан Омуртаг, хан Пресиян, хан Крум

В) хан Крум, хан Омуртаг, хан Пресиян, хан Маламир

Г) хан Крум, хан Омуртаг, хан Маламир, хан Пресиян

 

8. Кой византийски император получава прозвището „Българоубиец”?

А) Михаил ІІІ

Б) Василий І

В) Василий ІІ

Г) Никифор Фока

 

9. „Примас” е термин, с който се обозначава:

А) титла на български аристократ

Б) административна единица

В) вид данък

Г) титла на българския духовен водач дадена от Инокентий ІІІ.

 

10. През 1235 г. Българската патриаршия е възстановена на църковен събор в:

А) Лампсак

Б) Константинопол

В) Търново

Г) Пловдив

 

11. Цар Иван Асен ІІ издал грамота за свободна и безмитна търговия в България на търговците от:

А) Венеция

Б) Генуа

В) Дубровник

Г) Солун

 

12. С какви международни събития са свързани всички антиосмански въстания на българите през ХV- ХVІІ век?

А) войни на Османската империя

Б) Вселенски събори

В) Реформацията в Западна Европа

Г) откриването на Америка

 

13. Кръстоносният поход срещу Османската империя през 1444 г. се ръководи от:

А) Сигизмунд І

Б) Владислав ІІІ Ягело

В) Михаил Храбри

Г) Петър Парчевич

 

14. Кое твърдение НЕ е вярно?

А) еничарите са платена султанска войска

Б) еничарите са религиозни водачи на мюсюлманската общност

В) еничарите са роби на султана

Г) еничарите са момчета, взимани чрез „кръвен данък” от християните

 

15. Паисий Хилендарски завършва „История Славянобългарска” през:

А) 1742 г.

Б) 1752 г.

В) 1762 г.

Г) 1862 г.

 

16. Първата българска фабрика е открита от:

А) Михалаки Гюмюшгердан

Б) Добри Желязков

В) Христо Тъпчилещов

Г) Евлоги Георгиев

 

17. Инициативата за честване на празника на Кирил и Методий принадлежи на Найден Геров и се осъществява за първи път на:

А) 24 май 1835 г. в Габрово

Б) 11 май 1851 г. в Пловдив

В) 2 юни 1867 г. в Калофер

Г) 11 май 1869 г. в Болград

 

18. Организатор на Първата българска легия в Белград е:

А) Георги Раковски

Б) Иван Касабов и ТБЦК

В) Добродетелната дружина

Г) Любен Каравелов и БРЦК

 

19. Църковната борба на българите през Възраждането се води за:

А) подобряване на отношенията с Цариградската патриаршия

Б) приобщаване на българите към римската църква

В) самостоятелна българска църква

Г) увеличаване на църковните данъци

 

20. Кой български революционер е автор на текста от историческия източник?

А) Любен Каравелов

Б) Георги Бенковски

В) Васил Левски

Г) Димитър Общи

 

„...Цел: с една обща революция да се направи коренно преобразование на сегашната деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република (народно управление) на същото това място, което са нашите прадеди със силата на оръжието и със своята свята кръв откупили... да се повдигне храм на истинната и правата свобода и турският чорбаджилък да даде място на съгласието, братството и съвършеното равенство между всичките народности: българи, турци, евреи и пр. щат бъдат равноправни във всяко отношение...”

 

21. Бъдещето държавно устройство на Източна Румелия според Берлинския договор трябва да се изработи от:

А) Европейска комисия

Б) “събрание на нотабилите”

В) Високата порта

Г) Временното руско управление

 

22. Основната задача на Временното руско управление в България през 1878-1879 г. е да:

А) ликвидира васалната зависимост на България от султана

Б) наложи руската политическа система в България

В) възстанови българската държавност

Г) превърне България в “Заддунавска губерния”

 

23. Според Търновската конституция коя от изброените функции НЕ се отнася за Обикновеното народно събрание?

А) избира регенти

Б) гласува закони

В) приема бюджета

Г) гласува заеми

 

24. Първият министър-председател в Княжество България е:

А) Петко Каравелов

Б) Тодор Бурмов

В) Стефан Стамболов

Г) Драган Цанков

 

25. България претърпява Втора национална катастрофа след:

А) Сръбско-българската война

Б) Междусъюзническата война

В) Първата световна война

Г) Втората световна война

 

26. Политическото развитие на България след преврата на 19 май 1934 г. се характеризира с:

А) множество коалиционни правителства

Б) двупартийна система

В) въстания и масови вълнения

Г) безпартийно управление

 

27. Кои държави са съюзници през Втората световна война?

А) САЩ, Италия, Япония

Б) Германия, Унгария, Гърция

В) Япония, Англия, Финландия

Г) Унгария, Румъния, Италия

 

28. Кой от посочените военни конфликти е от периода на “студената война”?

А) Корейската война

Б) Втората световна война

В) съветско-финландската война

Г) италианската инвазия в Етиопия

 

29. „Планът Маршал” представлява:

А) военно-политически съюз

Б) финансова помощ за въстановяване на Европа след войната

В) план за използване на атомно оръжие

Г) космическата програма на САЩ

 

30. Кога и къде е създадена ООН?

А) декември 1943 г. в Техеран

Б) януари 1945 г. в Потстдам

В) септември 1946 г. в Ню Йорк

Г) април 1945 г. в Сан Франциско

 

Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!

 

31. Срещу буквите в свитъка за свободните отговори запишете в хронологическа последователност три събития, свързани с въоръжената борба за разрешаване на българския национален въпрос от Освобождението до 1919 г.

 

32. Срещу буквите в свитъка за свободните отговори запишете имената на трима участници в Априлското въстание от ІV Пловдивски (Панагюрски) революционен окръг.

 

33. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори посочете историческата личност и определете века, свързани с посочените събития/факти:

А) Установяване на българите в Онгъла

Б) Подписване на Ньойския мирен договор

В) Победителят в Испанската гражданска война

 

34. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори запишете подходящия термин/понятие ( деколонизация, капище, инфлация, интеграция, ктитор, национализация), които съответстват на посочените определения:

А) Езически храм на прабългарите

Б) Обезценяване на националната валута в резултат от различни фактори

В) Процес на разпадане на колониалните империи в света през втората половина на ХХ век и образуване на независими държави в Африка и Азия

 

35. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската или съвременната световна история:

А) диктатор

Б) анексия

В) Танзимат

Г) национализация

 

36. Анализирайте сведенията от текста и отговорете на следните въпроси:

А) Кой е авторът на текста?

Б) За кое историческо събитие се отнася цитираният текст?

 

„Прочее, преди славяните нямаха книги, но бидейки езичници, четяха и гадаеха с черти и резки...След това човеколюбецът Бог смили се над човешкия род, изпрати му свети Константин Философ, наречен Кирил, и той им състави 38 букви...Ако запиташ славянските азбукарчета: „Кой ви е създал азбуката или превел книгите?”, всички знаят и в отговор ще рекат: „Св. Константин Философ, наречен Кирил: той ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий.” И ако попиташ в кое време, то знаят и ще рекат, че през времето на гръцкия цар Михаил и на Борис, българския княз...”

 

37. Разгледайте картата и посочете:

А) За коя война се отнася?

Б) Запишете три балкански страни, присъстващи на картата, с които България е в състояние на война?

 

38. Разгледайте фотографията и запишете:

А) За кое конкретно събитие се отнася?

Б) Кога се е случило? (посочете точната дата: ден, месец, година

 

В свитъка за свободните отговори напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос:

 

Как се осъществява Съединението на Княжество България и Източна Румелия?

 

При отговора вземете под внимание следните въпроси:

1. Какви решения взема Берлинския конгрес по отношение на българските територии?

2. Какви са пътищата за решаване на българския национален въпрос?

3. Как се извършва подготовката на Съединението?

4. Как се осъществява Съединението?

5. Каква е международната обстановка след Съединението и какво е значението на извоюваното обединение?