Phone Support- 070018908Матура по история и цивилизация - Септември 2008 г.

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО Н А ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

2 септември 2008 г. – Вариант 2

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

Тестът съдържа 20 задачи по история и цивилизация и задача за отговор на исторически въпрос. 20-те задачи са два вида:

 

·        задачи с избираем отговор;

 

·        задачи със свободен отговор.

 

Първите 10 задачи (от 1. до 10. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака X кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака .

 

Отговорите на задачите със свободен отговор (от 11. до 20. включително) се отбелязват в предоставения свитък за свободните отговори. Четете внимателно инструкциите! Срещу номера и главната буква на съответната задача/на съответното подусловие напишете верния отговор.

Задачата за отговор на исторически въпрос напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

Отговорите на задачите от 1. до 10. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Първите български владетели носели титлата:

А) княз

Б) хан

В) цар

Г) василевс

 

2. В кой от посочените варианти старите български столици са в хронологична последователност:

А) Плиска, Охрид, Преслав, Търново

Б) Плиска, Преслав, Охрид, Търново

В) Преслав, Плиска, Търново, Охрид

Г) Плиска, Търново, Преслав, Охрид

 

3. Славянската писменост, създадена от Кирил и Методий, е известна като:

А) глаголица

Б) кирилица

В) черти и резки

Г) димотическо писмо

 

4. Първото българско царство просъществувало в периода:

А) от 865 г. до 1018 г.

Б) от 681 г. до 1018 г.

В) от 886 г. до 1185 г.

Г) от 681 г. до 1185 г

 

5. Българската патриаршия е призната официално на църковен събор през:

А) 1186 г.

Б) 1204 г.

В) 1230 г.

Г) 1235 г.

 

6. През 1862 г. в Белград Георги Стойков Раковски:

А) издава „Горски пътник”

Б) организира Първа българска легия

В) съставя първия си План за освобождение

Г) издава „Дунавски лебед”

 

7. Първото девическо училище е създадено от Анастасия Димитрова през 1840 г. в:

А) Копривщица

Б) Пловдив

В) Търново

Г) Плевен

 

8. Първите политически партии в Княжество България са:

А) Либералната и Демократическата

Б) Либералната и Консервативната

В) Консервативната и Народната

Г) Либералната и Радикалната

 

9. Вторият български монарх след Освобождението е:

А) Александър Батенберг

Б) Фердинад І

В) Борис ІІІ

Г) Симеон ІІ

 

10. На 23 август 1939 г. е подписан т.нар. пакт „Рибентроп-Молотов”, който е договор за ненападение между:

А) Германия и Великобритания

Б) Германия и СССР

В) Япония и Германия

Г) Германия и Италия

 

Отговорите на задачите от 11. до 20. вкл. записвайте в свитъка за свободните отговори!

 

11. Попълнете таблицата в свитъка за свободните отговори, като подредите в хронологическа последователност четири събития, свързани с национално-освободителното движение на българите през Възраждането (ХVІІІ – ХІХ в.).

 

12. Срещу буквите в свитъка за свободните отговори запишете имената на четирима български владетели от периода на Второто българско царство.

 

13. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори отбележете века, с който се свързва посоченото събитие или факт:

А) създаването на Дунавска България

Б) управлението на хан Крум

В) въстанието на Петър и Асен и възстановяването на българската държава

Г) създаването на НАТО

 

14. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори напишете името на историческата личност, свързана с посоченото събитие или факт:

А) български владетел, спрял арабското нашествие през 717 г. при Константинопол

Б) деец на просветното движение през Възраждането, автор на „Рибен буквар”

В) български министър-председател в периода 1887 – 1894 г., известен като „Българският Бисмарк”

Г) политически деец, с чието име се свързва „перестройката” в Съветския съюз

 

15. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори напишете понятието (базилика, кавхан, хегемония, плебисцит) което съответства на всяко от посочените определения

А) широко разпространен архитектурен тип църковна сграда с правоъгълна форма и два реда колони; в Античността – обществена сграда

Б) прабългарска титла, която носел вторият по значение човек в държавата след хана

В) водачество, ръководна роля, надмощие в различните сфери на обществения живот и в геополитически аспект

Г) всеобщо гласуване за решаване на важен държавен въпрос; референдум

 

16. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори обяснете съдържанието на посоченото понятие:

А) шериат

Б) монархия

В) коалиция

Г) реформа

 

17. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската или от съвременната световна история, който съответства на неговото съдържание, като в листа за свободни отговори срещу съответната буква запишете примера.

А) екзарх

Б) освободителна война

В) революция

Г) култ към личността

 

18. В свитъка за свободните отговори на посоченото за това място напишете понятията, пропуснати в следващия текст:

[...] Чл.1. България се създава в самостоятелно трибутарно ............................... под върховната власт на Н. В. султана. То ще има християнско правителство и народна войска(милиция).

[...] Чл. 13. На юг от Балкана се образува една провинция, която взема името ..................................... и остава под пряката политическа и военна власт на Н. В. султана, при условия на пълна административна автономия. Тя ще има генерал-губернатор християнин. [...] ”

Из: Берлински договор, 1 (13) юли 1878 г.

 

19. В свитъка за свободните отговори на посоченото за това място напишете названието и на документа, откъс от който е следващият текст, като посочите кой и кога (ден, месец, година) го написва:

Братя! Вчера пристигна в село Неджеб ага, из Пловдив, който поиска да затвори няколко души заедно с мене. Като бях известен за вашето решение, станало в Оборищкото събрание, повиках няколко души юнаци и след като се въоръжихме, отправихме се към конака, който нападнахме и убихме мюдюра, с няколко заптии... Сега, когато ви пиша това писмо, знамето се развява пред конака, пушките гърмят, придружени от ека на черковните камбани, и юнаците се целуват един други по улиците!... Ако вие,братя, сте биле истински патриоти и апостоли на свободата, то последвайте нашия пример и в Панагюрище...”

 

20. Разгледайте внимателно картата и в свитъка за свободните отговори поставете заглавието ù.

 

В свитъка за свободните отговори напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос:

 

Как българите постигат своята църковна независимост през Възраждането?

 

При отговора вземете под внимание следните въпроси:

1. Какви са отношенията между българите и Цариградската патриаршия след 1396 г.?

2. Какви действия предприемат българите до Кримската война?

3. Кои са основните моменти от движението за независима църква след Кримската война?

4. Кога и как е учредена Българската екзархия?

5. Какво е значението на извоюваната църковна независимост за българите?