Phone Support- 070018908Матура по история и цивилизация - Юни 2008г., избираем вариант

Изтегли в pdf формат >>

Отговорите на задачите от 1. до 10. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Хан Тервел получил от император Юстиниан ІІ византийската титла:

А) патриций

Б) съимператор

В) кесар

Г) архонт

 

2. Цар Калоян сключва уния с Римската църква през:

А) 1202 г.

Б) 1204 г.

В) 1205 г.

Г) 1207 г.

 

3. Каква религиозна пропаганда се осъществява през ХVІІ в. сред българите в Чипровци?

А) протестанство

Б) ислям

В) католицизъм

Г) юдеизъм

 

4. Кое твърдение за Софроний Врачански НЕ е вярно?

А) През 1765 г. прави първия препис на Паисиевата история.

Б) Автор е на „Житие и страдание грешного Софрония”.

В) Посещава Петербург, за да търси руско покровителство.

Г) През 1806 г. отпечатва „Неделник” - сборник с празнични църковни поучения.

 

5. Общото между Константин Фотинов, Иван Богоров и Любен Каравелов е, че те са:

А) възрожденски учители

Б) революционери

В) църковни дейци

Г) издатели и редактори на вестници и списания

 

6. Първият български екзарх е:

А) Иларион Макариополски

Б) Йосиф І

В) Антим І

Г) Паисий Пловдивски

 

7. Кой от посочените министър-председатели пръв провежда политика на протекционизъм и модернизация в държавата?

А) Васил Радославов

Б) Стефан Стамболов

В) Петко Каравелов

Г) д-р Стоян Данев

 

8. Кога и къде е подписан мирният договор с България след Първата световна война?

А) 29 септември 1918 г. в Солун

Б) 3 октомври 1918 г. в София

В) 27 ноември 1919 г. в Ньой, Париж

Г) 28 юни 1919 г. във Версай, Париж

 

9. Кой президент на САЩ въвежда Новия курс”?

А) Франклин Рузвелт

Б) Удроу Уилсън

В) Хари Труман

Г) Линдън Джонсън

 

10. Трите водещи държави в Антихитлеристката коалиция са:

А) Великобритания, Франция и Съединените щати

Б) Съветският съюз, Великобритания и Франция

В) Съединените щати, Съветският съюз и Великобритания

Г) Франция, Съединените щати и Съветският съюз

 

Отговорите на задачите от 11. до 20. вкл. записвайте в свитъка за свободни отговори!

 

11. Попълнете таблицата в свитъка за свободните отговори, като подредите в хронологическа последователност четири събития, свързани със значими победи на българите над византийските войски в периода VІІ – Х в.

 

12. Срещу буквите в свитъка за свободните отговори запишете имената на четирима министър-председатели на България между двете световни войни (1919-1939).

 

13. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори отбележете века, с който е свързано посоченото събитие или факт:

А) управлението на хан Омуртаг

Б) избухването на Априлското въстание

В) Първата световна война

Г) присъединяването на България към Европейския съюз

 

14. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори напишете имената на историческите личности, свързани с посочените събития или факти:

А) последният патриарх на Българската църква през Средновековието, защитник на Търново при обсадата на османците

Б) български възрожденец-революционер, създател на Вътрешната революционна организация

В) български владетел, обявил независимостта на България през 1908 г.

Г) лидерът на Болшевишката партия, водеща фигура в Октомврийската революция през 1917 г. в Русия

 

15. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори напишете понятията (регент, Източен въпрос, диоцез, еволюция), които съответстват на посочените определения:

А) област, управлявана от духовен глава; обикновено това е територията на дадена църква

Б) процес на бавни и постепенни промени в развитието и усъвършенстването

В) човек, изпълняващ временно владетелските правомощия поради непълнолетие, временна невъзможност да управлява или при абдикация на владетеля

Г) дипломатически термин, отнасящ се до проблема за съдбата и териториалните граници

на Османската империя

 

16. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори обяснете съдържанието на посоченото понятие:

А) примирие

Б) монархия

В) комитат

Г) държавен преврат

 

17. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската или съвременната световна история, който съответства на неговото съдържание, като запишете примера в свитъка за свободните отговори срещу съответната буква.

А) ерес

Б) мирен договор

В) книжовна школа

Г) колективизация

 

18. В свитъка за свободните отговори на посоченото за това място напишете понятията, пропуснати в следващия текст:

„1. Ще се образува една особена духовна юрисдикция под името .................. (А), която ще обема по-долу изброените митрополитски и епископски епархии и други места;

2. Най-издигнатият по степен от митрополитите от тази юрисдикция ще носи титлата ............ (Б) и той ще има каноническото председателство на Българския синод, който ще бъде при него постоянно...”

 

Из ферман на султан Абдул Азис, 28 февруари 1870 г.

 

19. В свитъка за свободните отговори на посоченото за това място напишете названието на документа, откъс от който е следващият текст, като посочите кой и кога (ден, месец, година) го издава:

„С това обявявам на възлюбления ми народ, че на шести текущий жителите на Източна Румелия, след като свалиха бившето правителство и избраха временно правителство, провъзгласиха съединението на Източна Румелия с Княжеството и ме избраха единогласно за княз на тази страна. Като имам предвид благото на българский народ и неговото горещо желание за сливане на двете български държави в една [...] аз припознавам съединението за извършено и имам намерение от сега нататък да се наричам княз на Северна и Южна България...”

 

20. Разгледайте внимателно картата и в свитъка за свободните отговори на посоченото за това място поставете подходящо заглавие и я датирайте.

 

В свитъка за сводобни отговори напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос:

 

Защо определяме Георги Раковски като основоположник

на националната революция?

 

При отговора вземете под внимание следните въпроси:

1. Какви са изявите на Георги Раковски до края на Кримската война (1853-1856)?

2. Какви идеи отстоява Георги Раковски в първите си планове за освобождение на България?

3. Каква е дейността на Георги Раковски през 60-те години на ХІХ в.?

4. В какво се състои неговата четническа тактика?

5. Какви са приносите на Георги Раковски за развитието на българското националноосвободително движение?