Phone Support- 070018908Матура по история и цивилизация - Юни 2008г.

Изтегли в pdf формат >>

Отговорите на задачите от 1. до 10. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Кое от посочените племена НЕ е славянско?

А) драговити

Б) езерци

В) кутригури

Г) смоляни

 

2. Завладяването на коя крепост от османските турци през 1396 г. отбелязва края на средновековната българска държава?

А) Видин

Б) Търново

В) Средец

Г) Велбъжд

 

3. Първото Търновско въстание избухва през:

А) 1686 г.

Б) 1688 г.

В) 1598 г.

Г) 1689 г.

 

4. Каква цел си поставят българите, участващи във въстанията през ХV-ХVІІ в.?

А) да получат автономия в рамките на Османската империя

Б) да се присъединят към Австрийската империя

В) да се освободят от османската власт

Г) да получат достъп до съдилищата и управлението в империята

 

5. Д-р Петър Берон е автор на:

А) „Неделник”

Б) „Рибен буквар”

В) Първата българска граматика

Г) „Горски пътник”

 

6. Първото Велико народно събрание в Княжество България се свиква през 1879 г., за да:

А) избере княз на Княжество България

Б) се подпише Търновската конституция

В) назначи първото правителство

Г) избере столица

 

7. С кое събитие от новата българска история свързвате датата 22 септември 1908 г.?

А) началото на Балканската война

Б) провъзгласяването на независимостта на България

В) началото на управлението на БЗНС

Г) Съединението на Източна Румелия с Княжество България

 

8. БЗНС управлява самостоятелно в периода:

А) септември 1918 г. – май 1922 г.

Б) август 1917 г. – юни 1923 г.

В) май 1920 г. – юни 1923 г.

Г) юни 1923 г. – януари 1926 г.

 

9. С кое от посочените имена се свързва създаването на Съветския съюз?

А) Леонид Брежнев

Б) Владимир Ленин

В) Никита Хрушчов

Г) Николай Бухарин

 

10. Кой международен договор продължава да действа и днес?

А) Германо-съветският пакт за ненападение

Б) Антикоминтерновският пакт

В) Северноатлантическият пакт

Г) Брест-Литовският мирен договор

 

Отговорите на задачите от 11. до 20. вкл. записвайте в свитъка за свободни отговори!

 

11. Попълнете таблицата в свитъка за свободните отговори, като подредите в хронологическа последователност четири събития, свързани с развитието на просветното дело през Възраждането.

 

12. Срещу буквите в свитъка за свободните отговори запишете имената на четирима

дейци на националноосвободителното движение на българите в Македония и Одринска Тракия в периода 1878 1912 г.

 

13. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори отбележете века, с който се свързва посоченото събитие или факт:

А) битката на цар Симеон с византийските войски при р. Ахелой

Б) създаването на Организацията на обединените нации (ООН)

В) Съединението на Източна Румелия с Княжество България

Г) Илинденско-Преображенското въстание

 

14. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори напишете името на историческата личност, свързана с посоченото събитие или факт:

А) средновековен владетел, наложил християнството в България

Б) български духовник от Възраждането, написал „История славянобългарска”

В) първият генерал-губернатор (главен управител) на Източна Румелия

Г) министър-председател на Великобритания, един от създателите на Антихитлеристката коалиция

 

15. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори напишете понятието (монархия, пацифизъм, автономия, тимар), което съответства на всяко от посочените определения:

А) условна форма на поземлено владение в Османската империя, давано срещу изпълнение на военни задължения

Б) форма на държавно управление, при която държавният глава е наследствен

В) културно и/или политическо самоопределяне и самоуправление на дадена общност

Г) политическо течение и поведение, основано на възгледа, че всяка война може и трябва

да бъде предотвратена

 

16. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори обяснете съдържанието на посоченото понятие:

А) автокефалност

Б) абдикация

В) референдум

Г) империя

 

17. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската или от съвременната световна история, който съответства на неговото съдържание, като в свитъка за свободните отговори срещу съответната буква запишете примера.

А) взаимно училище

Б) гражданска война

В) регентство

Г) Студена война

 

18. В свитъка за свободните отговори на посоченото за това място напишете понятията, пропуснати в следващия текст:

...Князът на българите приел светото кръщение. Той бил замислил да стане християнин миналата година, понеже Бог го вдъхновил и му внушил това чрез поличби и бедствия сред народа на царството. Недоволни от това, неговите ............. (А) разбунтували народа против него, за да го погубят. И тъй, колкото били в десетте ............. (Б), те се събрали около двореца му.”

 

Из Бертински анали, западна хроника от ІХ век

 

19. В свитъка за свободните отговори на посоченото за това място напишете названието и датирайте (ден, месец, година) документа, откъс от който е следващият текст.

... Чл. 1. България се създава в самостоятелно трибутарно княжество под върховната власт на Н. В. султана. То ще има християнско правителство и народна войска (милиция)....

Чл. 13. На юг от Балкана се образува една провинция, която взема името Източна Румелия и остава под пряката политическа и военна власт на Н. В. султана, при условия на пълна административна автономия.....”

 

20. Разгледайте внимателно картата и в свитъка за свободните отговори поставете заглавието ù и я датирайте.

 

В свитъка за свободни отговори напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос:

 

Създаване и начално развитие на Княжество България (1878 – 1879)

 

При отговора вземете под внимание следните въпроси:

1. Какви решения взема Берлинският конгрес през юли 1878 г. относно българската държава?

2. Как Временното руско управление подпомага изграждането на държавната уредба в освободените български земи?

3. Кога е свикано Учредителното събрание и какви задачи има?

4. Какво е устройството на Княжество България според Търновската конституция?

5. Какъв е характерът на Търновската конституция и какво е нейното значение?

6. Кой е предложен за български княз и по какъв начин е избран?