Phone Support- 070018908Пробна матура по история и цивилизация - 2007 г.

Изтегли в pdf формат >>

Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста!

 

УКАЗАНИЯ Формат на теста

 

Тестът съдържа тестови задачи по история и цивилизация. 20 тестови задачи от два вида:

   задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само един е верен;

   задачи със свободен отговор.

 

Задача за създаване на текст по зададен исторически въпрос.

Прочетете внимателно условията на задачите и ги решете. Не отделяйте прекалено много време на задача, която ви се струва трудна. Върнете се на нея по-късно, ако ви остане време.

 

Отбелязване на отговорите

Отбелязвайте отговорите в тестовата книжка със син цвят на химикалката.

За задачите със структуриран отговор отбележете буквата с верния отговор, като я зачертаете с Х.

Например, ако искате да отбележите отговор б), направете го по указания начин:

Ако искате да се откажете от отговора, който вече сте отбелязали, например от отговор б), и да отбележите отговор в), това може да направите така:

След задачите със свободен отговор и задачата за създаване на текст е оставено празно място. Използвайте това място, за да запишете отговорите си.

 

Верните отговори се оценяват с 1 точка. За грешен отговор, за посочване на повече от един отговор на една задача или за непосочване на отговор точки не се присъждат и не се отнемат.

 

Задачата за създаване на текст по исторически въпрос се оценява с общ брой 40 точки.

 

Максималният брой точки за целия тест е 100.

 

Време за работа - 4 астрономически часа.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

 

ПЪРВА ЧАСТ

 

1.  Основна цел във външната политика на плисковските ханове е:

а) създаване на българо-византийска империя

б) запазване на завоюваните територии между р. Дунав и Хемус

в) присъединяване на славяните от българската група

г)  утвърждаване водещата роля на българите в управлението

 

2.  Българската патриаршия е възстановена:

а) на специален събор на източноправославните патриарси през 1235 г.

б) с унията между цар Калоян и папа Инокентий III през 1204 г.

в) след превземането на Константинопол от кръстоносците през 1204 г.

г)  с освещаването на храм в Търново през 1185 г.

 

3.  Кръстоносната коалиция,  предвождана от крал  Владислав  III Ягело, претърпява катастрофално поражение в битката при:

а) Косово поле през 1389 г.

б) Анкара през 1402 г.

в) Варна през 1444 г.

г)  Константинопол през 1453 г.

 

4.  На кой от посочените програмни документи НЕ е автор Георги Стойков Раковски?

а) "План за освобождение на България", Одеса, 1858 г.

б) "План за освобождение на България", Белград, 1862 г.

в) "Привременен закон за народните горски чети за 1867-о лето"

г)  Нареда до работниците за освобождението на българския народ", 1871 г.

 

5.  Резултатите от църковнонационалното движение на българите през Възраждането са:

а) възстановяване на Търновската патриаршия и избирането на Антим I за
духовен глава

б) учредяване на Българска екзархия и признаване на българската нация

в) подобряване на българо-гръцките църковни отношения

г)  създаване  на Българска екзархия  под ръководството  на Иларион
Макариополски

 

6.  Кога е открито първото българско светско училище?

а) през 1815 г. в Свищов

б) през 1831 г. в Габрово

в) през 1835 г. в Габрово

г)  през 1846 г. в Копривщица

 

7.  Кое събитие НЕ е част от борбите на българите за обединение след Берлинския договор от 1878 г.?

а) Кресненско-Разложкото въстание през 1878 -1879 г.

б) Съединението на Източна Румелия с Княжество България през 1885 г.

в) бунтовете в Дуранкулак през 1899 г.

г)  Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г.

 

8.  Съгласно Търновската конституция Княжество България е:

а) парламентарна република с двукамарен парламент

б) абсолютна монархия

в) наследствена конституционна монархия с народно представителство

г)  парламентарна монархия

 

9.  Условията на мирните договори след Първата световна война се изработват на:

а) Берлинския конгрес

б) Конференцията в Париж

в) Виенския конгрес

г)  Конференцията в Локарно

 

10.  "Тримата големи",  които създават новия  световен ред след Втората световна война са:

а) Хитлер, Мусолини, Якамото

б) Сталин, Чърчил, Рузвелт

в) Жуков, Айзенхауер, Ромел

г)  Сталин, Труман, Атли

 

11.  Попълнете таблицата, като подредите в хронологическа последователност четири събития, свързани с църковнонационалното движение през Възраждането:

 

Събитие

година

а)

 

б)

 

в)

 

г)

 

 

12.  Избройте имената на четирима министър-председатели на Княжество България от последната четвърт на XIX в.

а) ………………………………………………………………

б) ………………………………………………………………

в) ………………………………………………………………

г) ………………………………………………………………

 

13.  Отбележете века, когато са се случили следните събития:

 

Събитие

век

а) християнизацията на българите

 

б) началото на Първата световна война

 

в) присъединяването на България към ЕС

 

г) завладяването на Търновското царство от османците

 

 

14.  Посочете имената на историческите личности, свързани със зададените факти или събития:

 

Събитие/Факт

личност

1) Средновековен български владетел, който спира арабското нашествие в Югоизточна Европа

 

2) Възрожденски деец, с когото свързваме зараждането на българската национална идея

 

3) Президентът, реализирал политиката на "новия курс" в САЩ

 

4) Създателят на първата фабрика в българските земи

 

 

15.  Срещу всяко определение напишете понятието, което му съответства:

работническа класа; пацифизъм; коалиционно правителство; мирен ревизионизъм.

 

 

политика, целта на която е да се променят границите без военни действия, чрез международни споразумения.

 

правителство, съставено от представители на различни политически партии.

 

политическо течение, чиито поддръжници се обявяват срещу войната като средство за регулиране на международните отношения.

 

обществена класа на хората на наемния труд, лишени от средства за производство.

 

16.  Обяснете съдържанието на следните понятия:

 

държавен преврат

 

ерес

 

монархия

 

референдум

 

 

17.  За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската или от съвременната световна история, който съответства на неговото съдържание:

 

Холокост

 

регентство

 

политическа автономия

 

република

 

 

18.  Запишете понятията, пропуснати в следващия текст:

"Цел - с една обща/ ………………….. /да са направи коренно преобразувание на сегашната държявна деспотско-тиранска система и да са замени с демократска/ ………………….. /(народно управление) на същото това място, което са нашите прадеди със силата на оръжието и със своята свята кръв откупили, в което днес безчеловечно беснеят турски кесаджии и еничари...."

Из "Нареда до работниците за освобождението на българския народ", 1871.

 

……………………………………………….

……………………………………………….

 

19.  Запишете названието на документа, откъс от който е следващият текст, и го датирайте:

"....от тогава и до днес, цели тридесет години, българският народ....неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея...държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи.. .Въодушевен от това свято дело и за да отговоря на държавните нужди и народно желание, с благословението на Всевишния, провъзгласявам съединената на 6 септември 1885 г. България за независимо българско царство..."

 

Название на документа

…………………………….

 

 

Дата ………………………..

(ден, месец, година)

 

20.  Поставете заглавие на следващата карта

 

……………………………………………….………………………………

……………………………………………….………………………………

 

ВТОРА ЧАСТ

 

Напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос:

 

Укрепване и международно признаване  на  българската държава при управлението на цар Калоян

 

При отговора вземете под внимание следните въпроси:

 

1.   Кога и при какви обстоятелства Калоян заема търновския престол?

2.   Какви действия предприема цар Калоян, за да неутрализира болярската опозиция и да стабилизира България?

3.   Какви политически и военни действия предприема цар Калоян срещу Византия за завършване на освободителното дело?

4.   Защо цар Калоян сключва уния с Римската църква и кои са последиците от църковния съюз?

5.   Какви са отношенията на цар Калоян с Латинската империя и какво е значението им за цялостното развитие на политическия живот на Балканите?