Phone Support- 070018908История и цивилизация - примерен вариант на МОН

Изтегли в pdf формат >>

Приложение № 2

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Първите български владетели носели титлата:

А)княз

Б) хан

В) цар

Г) василевс

 

2. Кой български владетел през Ранното средновековие спира нашествието на арабите в Европа?

А) хан Аспарух

Б) хан Тервел

В) хан Крум

Г) хан Омуртаг

 

3. Основна цел във външната политика на плисковските ханове е:

А) създаване на българо-византийска империя

Б) запазване на контрола върху Черно море

В) присъединяване на славяните от българската група

Г) утвърждаване водещата роля на българите в управлението

 

4. За кой български владетел се отнася текста от историческия източник?

...Князът на българите приел светото кръщение. Той бил замислил да стане християнин миналата година, понеже Бог го вдъхновил и му внушил това чрез поличби и бедствия сред народа на царството. Недоволни от това, неговите боляри разбунтували народа против него, за да го погубят. И тъй, колкото били в десетте комитата, те се събрали около двореца му.”

Из: Бертински анали

А) хан Омуртаг

Б) хан Маламир

В) хан/княз Борис I Михаил

Г) княз/ цар Симеон I

 

5. Славянската писменост, създадена от Кирил и Методий, е известна като:

А) глаголица

Б) кирилица

В) черти и резки

Г) димотическо писмо

 

6. Керамичната икона на св. Теодор Стратилат е изработена в периода на:

А) езическа България

Б) Златния век

В) византийско владичество в българските земи

Г) Второ българско царство

 

7.  Цар Калоян сключва уния с Римската църква през:

А) 1201 г.

Б) 1202 г.

В) 1203 г.

Г) 1204 г.

 

8. Българската патриаршия е възстановена:

А) на специален събор на източноправославните патриарси през 1235 г.

Б) с унията между цар Калоян и папа Инокентий III през 1204 г.

В) след превземането на Константинопол от кръстоносците през 1204 г.

Г) с освещаването на храм в Търново през 1185 г.

 

9. Какъв голям политически успех успява да постигне цар Теодор Светослав?

А) успява да потуши селското въстание на Ивайло

Б) побеждава Сърбия и пленява сръбския крал

В) разгромява окончателно латинските рицари

Г) ликвидира татарската хегемония в България

 

10.  В кой от посочените варианти старите български столици са в хронологична последователност:

А) Плиска, Охрид, Преслав, Търново

Б) Плиска, Преслав, Охрид, Търново

В) Преслав, Плиска, Търново, Охрид

Г) Плиска, Търново, Преслав, Охрид

 

11.       Кръстоносната коалиция, предвождала от крал Владислав III Ягело, претърпява катастрофално поражение в битката при:

А) Косово поле през 1389 г.

Б) Анкара през 1402 г.

В) Варна през 1444 г.

Г) Константинопол през 1453 г.

 

12.       Каква цел си поставят българите, участващи във въстанията през ХVVII в.?

А) да получат автономия в рамките на Османската империя

Б) да се присъединят към Австрийската империя

В) да се освободят от османската власт

Г) да получат достъп до съдилищата и управлението в империята

 

13.       Кое от изброените събития се е случило преди избухването на Първото Търновско въстание през 1598 г.?

А) Чипровското въстание

Б) Въстанието на Константин и Фружин

В) Въстанието начело с хайдушкия войвода Карпош

Г) Велчовата завера

 

14.  Каква религиозна пропаганда се осъществява през XVII в. сред българите в Чипровци?

А) протестантство

Б) ислям

В) католицизъм

Г) юдеизъм

 

15.       Кое твърдение за Софроний Врачански НЕ е вярно?

А) През 1765 г. прави първия препис на Паисиевата история.

Б) Автор е на „Житие и страдание грешного Софрония".

В) Посещава Петербург, за да търси руско покровителство.

Г) През 1806 г. отпечатва „Неделник" - сборник с празнични църковни поучения

 

16.       Първото българско светско училище е открито през:

А) 1815 г. в Свищов

Б) 1831 г. в Габрово

В) 183 5 г. в Габрово

Г) 1846 г. в Копривщица

 

17.       Д-р Петър Берон е автор на:

А) „Неделник"

Б) „Рибен буквар"

В) Първата българска граматика

Г), ,Горски пътник"

 

18.       През 1862 г. в Белград Георги Стойков Раковски:

А) издава,,Горски пътник"

Б) организира Първа българска легия

В) съставя първия си План за освобождение

Г) издава „Дунавски лебед"

 

19.       Общото между Константин Фотинов, Пван Богоров и Любен Каравелов е, че те са:

А) възрожденски учители

Б) революционери

В) църковни дейци

Г) издатели и редактори на вестници и списания

 

20. Първият български екзарх е:

А) Иларион Макариополски

Б) Йосиф I

В) Антим I

Г) Паисий Пловдивски

 

21. Великото народно събрание в Княжество България се свиква на 17 април 1879 г., за да:

А) избере княз на Княжество България

Б) се подпише Търновската конституция

В) назначи първото правителство

Г) избере столица

 

22.       Вторият български монарх след Освобождението е:

А) Александър I Батенберг

Б) Фердинад I

В) Борис III

Г) Симеон II

 

23.       С кое събитие от новата българска история свързвате датата 22 септември 1908г.?

А) началото на Балканската война

Б) провъзгласяването на независимостта на България

В) началото на управлението на БЗНС

Г) Съединението на Източна Румелия с Княжество България

 

24.       БЗНС управлява самостоятелно в периода:

А) септември 1918 г. - май 1922 г.

Б) август 1917 г. - юни 1923 г.

В) май 1920 г. - юни 1923 г.

Г) юни 1923 г. -януари 1926 г.

 

25.       Условията на мирните договори след Първата световна война се изработват на:

А) Берлинския конгрес

Б) Конференцията в Париж

В) Виенския конгрес

Г) Конференцията в Локарно

 

26.       На 23 август 1939 г. е подписан т.нар. пакт „Рибентроп-Молотов", който е договор за ненападение между:

А) Германия и Великобритания

Б) Германия и СССР

В) Япония и Германия

Г) Германия и Италия

 

27. С кое от посочените имена се свързва създаването на Съветския съюз?

А) Леонид Брежнев

Б) Владимир Ленин

В) Никита Хрушчов

Г) Николай Бухарин

 

28.       Кой президент на САЩ въвежда „Новия курс"?

А) Франклин Рузвелт

Б) Удроу Уилсън

В) Хари Труман

Г) Линдън Джонсън

 

29.       Трите водещи държави в Антихитлеристката коалиция са:

А) Великобритания, Франция и Съединените щати

Б) Съветският съюз, Великобритания и Франция

В) Съединените щати, Съветският съюз и Великобритания

Г) Франция, Съединените щати и Съветският съюз

 

30.       Кой международен договор продължава да действа и днес?

А) Германо-съветският пакт за ненападение

Б) Антикоминтерновският пакт

В) Северноатлантическият пакт

Г) Брест-Литовският мирен договор

 

Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!

 

31.  Срещу буквите в свитъка за свободните отговори запишете подредени в хронологическа последователност три събития, свързани с националноосвободителното движение на българите през Възраждането (ХVIIIIХ в.).

 

32. Срещу буквите в свитъка за свободните отговорите запишете запишете имената на трима министър-председатели на България в периода между двете световни войни (1919 -1939).

 

33.  Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори посочете историческата личност и определете века, свързани с посочените събития/факти:

А) покръстване на българите

Б) последният патриарх на Българската църква през Средновековието, защитник на Търново при обсадата от османците

В) политически деец, с чието име се свърза с „перестройката в СССР

 

34. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори напишете понятията (кавхан, шериат, тимар, регент, коалиция, колективизация), които съответстват на посочените определения:

А) Условна форма на поземлено владение в Османската империя, давано срещу изпълнение на военни задължения

Б) Човек, изпълняващ временно владетелските правомощия поради непълнолетие, временна невъзможност да управлява или при абдикация на владетеля

В) Висша прабългарска административна и военна титла, втора по ранг след тази на хана

 

35.  За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската или от съвременната световна история, който съответства на неговото съдържание, като запишете примера срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори.

А) Студена война

Б) книжовна школа

В) въстание

Г) ерес

 

36. Анализирайте дадения писмен исторически източник и отговорете на следните въпроси:

А) Откъс от кой официален документ е предложеният текст?

Б) Коя власт в държавата принадлежи на Княза и Народното събрание?

 

(Отговорите запишете в свитъка за свободните отговори на посоченото за това място срещу съответната буква)

 

„Глава II

4. Българското Княжество е монархия наследствена и конституционна, с народно представителство.

5. Князът е Върховен представител и глава на Държавата.

9. Законодателната власт принадлежи на Княза и на народното представителство.

12. Изпълнителната власт принадлежи на Княза; всички органи на тая власт действат от негово име и под негов върховен надзор....

13. Съдебната власт принадлежи на съдебните места и лица, които действат от името на Княза. Отношенията на Княза към тия места и лица се определят чрез специални наредби.

 

37.

А) Разгледайте внимателно историческата карта, анализирайте представената на нея информация и в свитъка за свободните отговори срещу съответната буква напишете отговора на следния въпрос:

Кои са двата центъра на османската държава преди завладяването на Константинопол ?

 

Б) В свитъка за свободните отговори срещу съответната буква начертайте следната линия на времето и върху нея отбележете годината, в която българските земи окончателно са завладени от османците.

 

38. Разгледайте изображението и в свитъка за свободните отговори срещу съответната буква напишете отговорите на следните въпроси:

Правителствените ръководители на СССР, САЩ и Великобритания, 11 февруари 1945 г.

 

А) Кои са трите личности, представени на преден план във фотографията?

Б) Кое историческо събитие ги прави съюзници?

 

В свитъка за свободните отговори напишете в обем до 3 страници отговор на историческия въпрос:

 

Как българите постигат своята църковна независимост през Възраждането?

 

При отговора вземете под внимание следните въпроси:

 

1.  Какви са отношенията между българите и Цариградската патриаршия след 1396 г.?

2.  Какви действия предприемат българите до Кримската война?

3.  Кои са основните моменти от движението за независима църква след Кримската война?

4.  Кога и как е учредена Българската екзархия?

5.  Какво е значението на извоюваната църковна независимост за българите?