Phone Support- 070018908Матурите от миналата година в цифри
Всичко за матури 2009!
Обща информация:
Според общите данните, предоставени след проведените матури през 2009 година бяха направени заявки от абитуриентите, завършващи средното си образование по съответните предмети и бе отчетено явяването им на изпитите по избраните специалности. Резултатите показват следното:
Заявили участие за следните предмети: Български език и литература- 78 279, Математика- 12 339, История- 6921, Физика- 607, География- 35 763, Химия- 764, Философия- 2625, Философия- 2625, Биология- 8496, Английски език- 8212, Руски език- 617, Немски език- 1551, Испански език- 429, Френски език- 1073, Италиански език- 120,.
Явили се зрелостници (в %):
Български език и литература- 95%
Математика- 99%
История и цивилизация- 95%
Физика и астрономия- 96%
География и икономика- 92%
Химия -97%
Философия и цивилизация- 94%
Биология и здравно образование- 95%
Английски език- 98%
Руски език- 97%
Немски език- 97%
Испански език- 99%
Френски език- 100%
Италиански език- 99%
Както почти всяка година най-много кандидати има с хуманитарни науки, следвани от езиковите групи. Интерес представлява статистическата извадка, показваща какъв процент от абитуриентите, пожелали да се явят на изпит по съответния предмет, са осъществили първоначалното си намерение. Предстои да бъде подробно разгледано и анализирано това явление и да се направят правилните изводи, обясняващи отказа от предварително направения избор.
 
Втори задължителен държавен зрелостен изпит
Статистическата информация, показваща изборът на учениците за втория ДЗИ, в повечето случаи изразява второстепенните желания на зрелостниците, но съдържа и данни за личните предпочитания на учащите се към определени предмети, към които те проявяват персонален интерес. Тази информация може да послужи и за оценка на общото обучение през годините.
Най-голям процент- География- 43,66%, следват Математика- 16,22%, Английски език- 10,71%.По-малък брой са заявили желание за  Български език- 10,69%, История- 8,72%.Най-малко желаещи има за езици : Философия-3,28%, Немски език- 2,01%, Френски език- 1,42%, Химия- 0,98%,Руски език- 0,80%, Испански език- 0,57%.
Явилите се зрелостници на матура по Български език и литература са 74 215. Средния успех от изпита е 54,83 точки. Оценките, получени на задължителния изпит по Български език и литература, отразяват моментната ситуация на езиковата подготовка по роден език на зрелостниците. За съжаление, в посочените цифри няма как да бъде отразено каква част от явилите се на матура са показали по-добри резултати в теста, а колко са постигнали по-добър успех в есето. Средните резултати са сравнително добър показател, макар че поставят своите въпроси през образователната ни система.
 Явилите се по География са 32 840, със среден успех 39,41 точки.По-малка част от зрелостниците са се справили с началните въпроси. Резултатите от изпита по география и икономика са много по-обезпокоителни. Сравнително с постигнатите общи резултати по Български език и литература, оценките по география и икономика са по-ниски.
Броят на зрелостниците, явили се на матура по Математика е 12 201, като средния успех от матурите е 49,54 точки. Тенденцията за увеличение на отличните резултати е показателна и дава надежда за покачване на знанията и възможностите на зрелостниците.
Биология и здравно образование- явили се 8042, среден резултат -57,21 точки. Резултатите от изпита по биология и здравно образование са определено много обнадеждаващи. Големият процент високи оценки говори за високата мотивация на зрелостниците и добрата им подготовка за изпитите.
Явилите се зрелостници на матура по История и цивилизация са 6558, като средния успех е 47 точки. Независимо от показаните по-ниски резултати, като цяло очертават една позитивна тенденция към интелектуализация на съвременното поколение, за уравновесяване на ценностната система на младите.
Философки цикъл- явили се- 2470; Среден резултат- 48,15 точки. Оценките, постигнати от зрелостниците на изпита по Философия, потвърждава предишния извод. Все повече нарастващият интерес на младежите към философските направления дава надежда за очакван ръст в наблюдаваната през последните години тенденция за спад в тази насока.
Явилите се зрелостници на матурата по Химия и опазване на околната среда са 738; средниям успех е 50,39 точки. Изпитът по Химия и опазване на околната среда показва равно разпределение в подготовката на зрелостниците. Наличието на еднакъв процент от всички оценки е реалистичен резултат на ситуацията и очертава добра перспектива за в бъдеще.
Физика и Астрономия- явили се 580, със среден успех от изпита 48,79 точки. Средният успех, постигнат от зрелостниците на изпитите по Физика и астрономия е традиционно добър и следва тенденциите, наблюдавани в българского образование години наред. Интересът на българските учащи се към тези дисциплини винаги е бил един от високите и тези резултати го потвърждават.
Следват явилите се на матури по следните езици:
Английски език- 8057; среден резултат- 67,73 точки. Изключително добрите резултати, показани от зрелостниците на изпитите по английски език са безапелационен показател за отличните знания на съвременната младеж и желанието за интеграция в условията на ЕС. Те говорят за ясното осъзнаване за необходимостта от доброто владеене на езика като един неизбежен инструмент при постигане на поставените цели.
Явили се по Немски език- 1512, като средния успех е 72,77 точки. Явилите се на изпит по немски език зрелостници са показали повече от отлични резултати като цяло. Тези високи оценки говорят за високото ниво на подготовка и усърдното изучаване на езика през годините на обучение. Явно е, че изучаващите немски език са достигнали безусловно едни много високи нива, което е явно и от цифрите.
Явили се на матура по Френски език- 1069, със среден резултат от изпита 78,26 точки. Езиковата подготовка на явилите се на изпит по френски език е с най-висок среден резултат. Освен че говори за отличното ниво на владеене на езика, това неизбежно подсказва, че системата на обучение при този език с нещо е по-ефективна , което от своя страна е добър повод за поглед към другите езикови програми в средното ни образование.
Брой зрелостници, явили се на матура по Руски език- 600. Среден резултат от изпита- 70,14 точки. Оценките, показани от явилите се на изпит по руски език са много добри, но от друга гледна точка са проекция на едно занемарено отношение към изучаването на този изключително близък за българите език в училищните програми. Голямата част от явилите се на този изпит, получили незадоволителни резултати, което не се наблюдава при другите езикови изпити, е явен признак на слаба подготовка.
Испански език- 425; среден резултат- 76,20 точки. Както и при оценъчните резултати на другите езици, така и при испанския се наблюдават отлични резултати, показани от зрелостниците. Добрата подготовка и високото ниво на знания е видна от големия процент учащи се, постигнали много добри и отлични оценки.
Италиански език- явили се 119 зрелостници, със среден резултат от изпита 83,12 точки. Резултатите от изпита по италиански език не биха могли да покажат в достатъчна степен реалната ситуация, поради малкия брой явили се на този изпит. Но за сметка това, средният резултат е отличен. Това говори, че изучаващите този език са се справили блестящо с поставените им задачи.
 
Сравнение между среден брой точки по предмети от ДЗИ 2008 и ДЗИ 2009
Сравнителните резултати между зрелостните изпити през 2008 и 2009 година дават една не много желана картина на средното образование в България. За повечето предмети е видим спадът на осреднените стойности. Причините са комплексни, но тенденцията е обезпокоителна и буди множество въпроси, на които образователната ни система трябва да отговори в най-скоро време. Най-силни, както през 2008, така и през 2009 остават БЕЛ, Математика,немски, Испански, Френски , Италиански език.Най-слабите резултати тази година са по География.
 
19. За по-голяма пригледност и по-ясно разбиране, точките от зрелостните изпити са приравнени към по-познатата ни шестобална система за оценяване.
Сравнение между % слаби оценки по предмети от ДЗИ 2008 и ДЗИ 2009ю
Сравнението между получените слаби оценки на ДЗИ през 2008 и 2009 година сочи една позитивна тенденция за тяхното намаляване като цяло, макар и в някои дисциплини да са се увеличили. Най-драстично е увеличен броят на слабите оценки по География- почти с 10 % повече , следва Математика- с около 6 % повече от миналата година.С близо 2% се е увеличил и при Български език и литература.При останалите предмети се наблюдава спад на слабите оценки Но покачилият се брой незадоволителни оценки в много от случаите се дължи на неправилен избор на дисциплина от страна на зрелостниците, което променя донякъде впечатлението от това сравнение.
Сравнение между % отлични оценки от ДЗИ 2008 и ДЗИ 2009
 
По време на ДЗИ през 2008 и 2009 година получените отлични оценки са в полза на миналогодишните зрелостници с малки и незначителни изключения. Най-вероятно причината е не толкова спадът на отличниците, колкото по-високата мотивация и подготовка на явилите се на матури миналата година младежи, която бе първата година със задължителни ДЗИ за страната ни.
Успеваемост в проценти
Като успеваемост в проценти, по-голямата част от зрелостниците са се справили по-добре на въпросите със затворени отговори, отколкото тези със отворени, в които трябва да се дописват отговорите. Най- добър резултат са дали явилите се на матури по езици. Най-слаби са резултатите по Математика, Гоеграфия, Химия и История.
Резултати от ДЗИ по БЕЛ по области

Като цяло резултатите се припокриват , като средния успех се запазва между 4,00- 4,50.

<< обратно