Phone Support- 070018908География и икономика - примерен вариант, спечелил конкурс на МОН за м. март, 2008 г.

Изтегли в pdf формат >>

ТЕСТ ЗА ДЗИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

Елена Митева Алексова, учител в ПГИ "Иван Илиев" - Благоевград

 

КОМПОНЕНТ А

 

Направете писмени разработки върху посочените теми от учебното съдържание по География на света и География на България.

 

I. Фактори за развитие на стопанството.

1.      Природногеографски фактори

2.      Социално-икономически фактори

3.      Екологични фактори

 

II. Води на България

1.      Същност, значение и особености на водните ресурси на България.

2.      Видове води:

а) Повърхностни- реки, езера, блата

б) Подземни- грунтови, напорни, карстови, минерални

3.      Стопанска оценка на водните ресурси.

4.      Екологични проблеми.

 

КОМПОНЕНТ Б

 

1. Разстоянието между две селища на картата е 30 см. Мащабът е 1: 40 000 000. Колко е действителното разстояние между двете селища?

А) 12 км.

Б) 1 200 км

+В) 12 000 км.

Г)120 км

 

2. Коя е вярната последователност на изброените геоложки ери, от най-старата към най-младата?

А) докамбрий, мезозой, неозой, палеозой

Б) мезозой, неозой, докамбрий, палеозой

В) палеозой, мезозой, неозой, докамбрий

+Г) докамбрий, палеозой, мезозой, неозой

 

3. Ако най-ниската измерена температура е /- 4° С/, а най-високата е / + 28° С/, колко градуса е температурната амплитуда?

А) + 24°С

+Б) + 32°С

В) + 7°С

Г) + 112°С

 

4. Коя от изброените държави НЕ можете да откриете на политическата карта на Азия?

А) Бангладеш

+Б) Суринам

В) Камбоджа

Г) Мианмар

 

5. Кое от посочените е качествено изменение на политическата карта на света?

А) присъединяване на новооткрити земи

Б) обединяване или разпадане на държави

+В) образуване на междудържавни съюзи и организации

Г) доброволни отстъпки на територии между страни

 

6. В коя от изброените страни средната възраст на населението е най- ниска?

+А) Парагвай

Б) Япония

В) Унгария

Г) България

 

7. Допълнете пропуснатото:

В условията на пазарното стопанство се осъществява свободно движение на стоки, услуги, работна сила и ……………”

Отговор: капитали

 

8. Коя от изброените държави разполага с най-богата собствена суровинна база?

+А) Русия

Б) Япония

В) Франция

Г) Германия

 

9. Оптическите прибори на световно известната фирма "Карл Цайс" се произвеждат в град:

А) Мюнхен

Б) Щутгарт

+В) Йена

Г) Франкфурт на Майн

 

10. Производството на битова електроника с марките "Сони", "Хитачи" и "Шарп" е на:

А) Южна Корея

+Б) Япония

В) Германия

Г) САЩ

 

11. В коя от изброените области НЕ е изграден ГКПП?

А) Благоевградска

Б) Софийска

+В) Смолянска

Г) Бургаска

 

12. Кои от посочените екзогенни процеси НЯМАТ съвременно проявление в България?

+А) глациални

Б)ерозионни

В) дефлационни

Г) карстови

 

13. Мрамор в България се добива край:

А) Провадия

+Б) Берковица

В) Кошава

Г) Сеново

 

14. В коя климатична област е измерена абсолютната минимална температура /-38,3°С/ за България?

+А) Умереноконтинентална

Б) Преходноконтинентална

В) Континентално-средиземнорска

Г) Планинска

 

15. Коя от изброените реки се влива в Черноморския отточен басейн?

А) Марица

Б) Арда

В) Тунджа

+Г) Осъм

 

16. Кой почвен тип се включва в планинската почвена област?

+А) кафяви горски почви

Б) сиви горски почви

В) канелени горски почви

Г) жълтоземни почви

 

17. Осоговско-Беласишката планинска верига включва планините:

А) Осоговска, Влахина, Милевска, Огражден, Беласица

Б) Осоговска, Влахина, Малешевска, Конявска, Беласица

+В) Осоговска, Влахина, Малешевска, Огражден, Беласица

Г) Осоговска, Земенска, Малешевска, Огражден, Беласица

 

18. Кои от посочените райони са с най-ограничени трудови ресурси?

А) големите градове

Б) Лудогорието, Източните Родопи

+В) Краище, Странджа-Сакар

Г) долината на р. Места

 

19. За кой град се отнася следната характеристика:

"Разположен е в Южна България, в Горно-Тракийската низина. Образуван от сливането на три села - Черноконево, Марийно и Раковски, през 1947 година /бригадирското движение/. Център е на химическата и циментовата промишленост."

 

Отговор: Димитровград

 

20. Коя от изброените култури НЕ е зеленчукова?

А) картофи

Б) бамя

+В) соя

Г) патладжан

 

21. Енергиен баланс наричаме:

+А) разликата между произведената и потребената енергия

Б) разликата между вноса и износа на енергия

В) разликата между произведената и потребената електроенергия

Г) нито едно от посочените

 

22. Кое от изброените твърдения за черната металургия в България НЕ е вярно?

А) трудоемък отрасъл

+Б) осигурена суровинна база

В) енергоемък отрасъл

Г) поддържа връзки с металообработването

 

23. Кое производство се отнася към органичната химия?

А)торове

Б)соди

+В) пластмаси

Г)карбид

 

24. Разположението на захарната, консервната и растително-маслената промишленост се определя от:

+А) суровини

Б)транспорт

В) потребление

Г) енергиен фактор

 

25. В коя област НЯМА изградена нито една ж. п. линия?

А) Бургаска

Б) Кърджалийска

В) Хасковска

+Г) Смолянска

 

26. Кои от изброените природни забележителности се намират в Родопите?

А) Стобските пирамиди, Ягодинската пещера

+Б) Триградското ждрело, Чудните мостове

В) пещерата Снежанка, Побитите камъни

Г) пещерата Дяволското гърло, Земенския пролом

 

27. Кой от посочените трансевропейски коридори преминава през Югоизточния регион?

А) №4

+Б) № 8

В) № 10

Г) №9

 

28. В Североизточния Придунавски регион се намират най-големите насаждения от:

А) круши

Б) праскови

+В) кайсии

Г) вишни

 

29. Северният Централен регион е с най-големи запаси на:

А) мрамор

+Б) глини

В) лигнитни въглища

Г) желязна руда

 

30. Коя от изброените Природогеографски области се намира изцяло в Югозападния регион?

+А) Краище

Б) Рило Родопска област

В) Средногорие

Г) Задбалкански котловини

 

КОМПОНЕНТ В

 

1. Напишете имената на водните басейни, отбелязани с числа върху картосхемата на света.

 

Отговори:

 

1.Каспийско море

2.Атлантически океан

3.Средиземно море

4.Северно море

5.Черно море

6.Тихи океан

7.Индийски океан

8.Балтийско море

9.Червено море

10. Карибско море

 

2. Напишете имената на ГКПП и Свободните безмитни зони, които са отбелязани с числа на картосхемата на България.

 

Отговори:

 

1.      Брегово

2.      Пловдив

3.      Видин

4.      Бургас

5.      Драгоман

6.      Русе

7.      Лесово

8.      Капитан Андреево

 

9. Станке Лисичково

10.Свиленград

11.Дуранкулак

12.Калотина

13.Гюешево

14.Кулата

15.Малко Търново