Phone Support- 070018908Матура по география и икономика - Май 2009 г., избираем вариант

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

28 май 2009 г. - Вариант 1

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

Тестът по география и икономика съдържа 30 задачи с избираем отговор, две практически задачи и задача за написване на писмена разработка.

 

Първите 30 задачи (от 1. до 30. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син/черен цвят на химикалката в листа за

отговори, а не върху тестовата книжка. Отбелязвайте верния отговор със знака Х в кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

 

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

 

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е отбелязана със знака Х.

 

Отговорите на задачите със свободен отговор (от 31. до 36. включително) се отбелязват в предоставения свитък за свободните отговори. Четете внимателно инструкциите!

 

Отговорите на практическите задачи (37. и 38.) попълвайте в предоставения свитък за свободните отговори.

 

Писмената разработка върху география на България напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Намаляването на слънчевата радиация от екватора към полюсите е причина за проявата на:

А) меридионална зоналност

Б) височинна зоналност

В) дълбочинна зоналност

Г) широчинна зоналност

 

2. Кои почви са характерни за степите в Европа и Азия, прериите в Северна Америка и пампата в Южна Америка?

А) червеноземни

Б) черноземни

В) жълтоземни

Г)тундрови

 

3. Кои природни ресурси са неизчерпаеми?

А) подземните води

Б) енергията на земните недра

В) горивно-енергийните

Г) поземлените

 

4. Защо във високите планини малка част от валежите проникват в почвата?

А) валежите са повече в твърдо състояние

Б) стръмните склонове спомагат за по-бързото оттичане на водата

В) растителната покривка е значителна

Г) температурата на въздуха е по-висока

 

5. За коя от посочените страни се отнеся полово-възрастовата пирамида от фигурата?

 

А) Япония

Б) Мексико

В) Русия

Г) Германия

 

6. Кои от посочените държави са конституционни монархии и имат обща граница?

А) Испания и Франция

Б) Полша и Германия

В) Белгия и Нидерландия

Г) Италия и Румъния

 

7. Посочете географския регион, в който повечето страни се характеризират с раждаемост над 35%о.

А) Източна Азия

Б) Западна Африка

В) Южна Европа

Г) Латинска Америка

 

8. Една от групите включва само страни, членки на Голямата седморка - Г-7:

А) Саудитска Арабия, Китай, Индия

Б) Бразилия, Аржентина, Мексико

В) Испания, Гърция, Турция

Г) Канада, Франция, Япония

 

9. В коя група страни аграрното стопанство формира 60 -70% от БВП?

А) страните от Източна Европа - Беларус, Латвия, Молдова

Б) страните от Южна Америка - Бразилия, Аржентина, Чили

В) страните от Северна Америка - Канада, САЩ, Мексико

Г) страните от Африка - Етиопия, Судан, Нигер

 

10. За кой географски регион се отнася характеристиката?

„Разполага с огромен природноресурсен потенциал. В него се намират едни от най-богатите, но и най-бедни страни в света. В някои от тях успешно се провежда политика по ограничаване на раждаемостта."

 

А) Северноамерикански

Б) Латиноамерикански

В) Азиатски

Г) Африкански

 

11. Според кой договор определените граници на страната съвпадат с тези на Българската Екзархия от 1870 година?

А) Ньойски мирен договор от 1919 г.

Б) Санстефански мирен договор от 1878 г.

В) Букурещки мирен договор от 1913 г.

Г) Цариградски мирен договор от 1913 г.

 

12. На коя граница се намира ГКПП Малко Търново?

А) българо - румънската

Б) българо - турската

В) българо - гръцката

Г) българо - македонската

 

13. В находището Мартиново (област Монтана) има залежи на:

А) медни руди

Б) железни руди

В) оловно-цинкови руди

Г) манганови руди

 

14. За коя климатична област в България е характерен летен максимум на валежите и зимен минимум, а средната януарска температура е -1 °С, -З °С?

А) умереноконтинентална

Б) континентално-средиземноморска

В) черноморска

Г) преходноконтинентална

 

15. През коя от посочените котловини тече река Места?

А) Кюстендилска

Б) Сливенска

В) Севлиевска

Г) Разложка

 

16. Кой почвен тип се отнася към височинно зоналните?

А) черноземи

Б) сиви горски

В) канелени горски

Г) кафяви горски

 

17. Кои гори заемат значителни площи в Западна и Централна Стара планина, между 1000 и 1500 м н. в.?

А) букови

Б) дъбови

В) габърови

Г) борови

 

18. Асиметричните долини, каньоновидните долини, льосовите плата и суходолията са характерни за:

А) Горнотракийската низина

Б) Предбалкана

В) Дунавската равнина

Г) Пирин

 

19. Коя от изброените планини НЕ е част от Западна Стара планина?

А) Софийска планина

Б) Врачанска планина

В) Вискяр

Г) Мургаш

 

20. Организмовият свят в Черно море е сравнително беден защото:

А) средната соленост на Черно море е малка - 18 %о

Б) Черно море е сравнително малко по площ

В) под 150-200 м. дълбочина е разпространен сероводородът

Г) макар и рядко крайбрежието на Черно море замръзва

 

21. Кое е грешното твърдение?

А) населението на България е с влошена възрастова структура

Б) в България преобладават жените поради по-голямата продължителност на живота им

В) броят на сключените бракове на 1 000 души от населението се увеличава

Г) средната гъстота на населението в България се увеличава

 

22. Посочете кой от градовете НЯМА същата функция като останалите?

А) Китен

Б) Кнежа

В) Банско

Г) Вършец

 

23. Водещи земеделски култури по засети площи в България са:

А) зърнените и зеленчуците

Б) зърнените и техническите

В) зърнените и трайните насаждения

Г) зърнените и фуражните

 

24. Копринено-текстилната промишленост е традиционен отрасъл за:

А) Хасковско и Харманлийско

Б) Добричко и Варненско

В) Петричко и Санданско

Г) Ловешко и Плевенско

 

25. В коя от двойките "град - производствена специализация" е допусната грешка ?

А) Разград - антибиотици

Б) Свищов - пластмаси

В) Девня - соди

Г) Видин - каучукови изделия

 

26. Посочете основната жп линия, в която има селище, което НЕ е ж.п. гара:

А) Русе - Самуил - Каспичан - Варна

Б) София - Перник - Благоевград - Кулата

В) София - Перник - Кюстендил - Гюешево

Г) Калотина - София - Пловдив - Смолян

 

27. Кой е икономическият регион, който опира на три от държавните граници на България?

А) Югоизточен

Б) Югозападен

В) Северозападен

Г) Североизточен Приморски

 

28. Кой от икономическите региони е специализиран в производството на минерални торове, сода, кораби, стъкларски и порцеланови изделия?

А) Северозападен

Б) Североизточен Придунавски

В) Североизточен Приморски

Г) Югоизточен

 

29.   В  кой  икономически  регион  се  намира  най-голямото  речно  пристанище  на България?

А) Северозападен

Б) Северен Централен

В) Североизточен Придунавски

Г) Североизточен Приморски

 

30. В кой регион се намират туристическите обекти Белоградчишки скали, пещерите Леденика и Магурата, крепостта Баба Вида?

А) Северозападен

Б) Северен Централен

В) Североизточен Придунавски

Г) Югозападен

 

Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!

 

31. В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на страната, за която се отнася следната характеристика.

„Бивша британска колония. Седма по площ и втора по брой на населението на планетата. Има богат природно-ресурсен потенциал. Страната е сред водещите в света по добив на въглища, желязна руда, производство на текстилни изделия, ориз, пшеница, чай, юта и др. "

 

32. В свитъка на свободните отговори напишете терминът, който отговаря на следното определение:,, Процес на концентриране на население и производствени мощности в периферията на агломерацията с по-високи темпове от тези в централната й част ".

 

33. В свитъка за свободните отговори напишете пропуснатото:

Природни компоненти, които се използват пряко в живота и в стопанската дейност на човека се наричат …………………………:

 

34. В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на находището, за която се отнася следното описание:

„В находището се добиват черни въглища. Разположено е в Централна Стара планина между градовете Трявна, Сливен и Твърдица. Въглищните пластове са тънки и на голяма дълбочина."

 

35. В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на областния град в България:

„Разположено в подножието на Осогово, селището е наследник на древния град Пауталия. Развити са машиностроенето, консервната, обувната промишленост и др. Курортен и транспортен център."

 

36. В свитъка за свободните отговори напишете с коя държава България има сухоземна граница, дълга 139 км, през която преминава газопровод и електропровод?

 

На практическите задачи 37. и 38. вкл. отговорете в свитъка за свободните отговори!

 

37. Практическа задача по география на света

В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 4 вкл. напишете имената на моретата, а срещу номера от 5 до 10 вкл. напишете имената на страните, отбелязани на картата на Балканския полуостров

 

38. Практическа задача по география на България

В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 10 вкл. напишете имената на планините, а срещу номера от 11 до 15 вкл. напишете имената на областните градове, отбелязани на картата на България

 

Писмената разработка напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място!

 

Характеристика на Северозападен регион

 

А) Географско положение, граници и големина

 

Б) Характеристика и оценка на природните условия и ресурси

         релеф

         полезни изкопаеми

         климат

         води

         почви

         растителност и животински свят

 

В) Население и селищна мрежа