Phone Support- 070018908Матура по география и икономика - Май 2009 г.

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

19 май 2009 г. - Вариант 1

 

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

Тестът по география и икономика съдържа 30 задачи с избираем отговор, две практически задачи и задача за написване на писмена разработка.

 

Първите 30 задачи (от 1. до 30. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син/черен цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Отбелязвайте верния отговор със знака Х вкръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

 

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и отбележете буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

 

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е

отбелязана със знака Х.

Отговорите на задачите със свободен отговор (от 31. до 36. включително) се

отбелязват в предоставения свитък за свободните отговори. Четете внимателно инструкциите!

Отговорите на практическите задачи (37. и 38.) попълвайте в предоставения свитък за свободните отговори.

Писмената разработка върху география на България напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. За кой тип зоналност се отнася написаното?

Проявява се предимно в равнините като изменение на природните компоненти по географска ширина.

 

А) хоризонтална зоналност

Б) вертикална зоналност

В) азоналност

Г) дълбочинна зоналност

 

2. При сблъсъка на две континентални плочи се образуват:

А) океански ровове

Б) верижни планини

В) крайбрежни низини

Г) обширни равнини

 

3. Глобалното затопляне на климата се дължи на:

А) увеличеното количество на озон в атмосферата

Б) повишената земетръсна дейност

В) повишената вулканична дейност

Г) увеличеното количество на въглеродния диоксид

 

4.  Населението в подтрудоспособна възраст е с най-голям относителен дял в региона на?

А) Централна Европа

Б) Източна Европа

В) Южна Азия

Г) Австралия

 

5. Кой от посочените признаци НЕ е характерен за страните, в които има демографски взрив?

А) голям дял на населението в подтрудоспособна възраст

Б) голям относителен дял безработни

В) социални проблеми, свързани с изхранването

Г) застаряване на населението

 

6. С кой термин се определя преместването на населението от централните части на
градовете към периферията и предградията?

А) субурбанизация

Б) урбанизация

В) псевдоурбанизация

Г) стихийна урбанизация

 

7. АСБАН е икономически съюз на страните от:

А) Западна Африка

Б) Югоизточна Азия

В) Северна Африка

Г) Андинската група

 

8. За кой географски регион се отнася характеристиката?

Обхваща обширно пространство. Разполага с огромен природноресурсен потенциал. В териториалния й обхват се включват както едни от най-богатите, така и от най-бедните страни в света. В някои от тях успешно се провежда политика по ограничаване на раждаемостта."

 

А) Северноамерикански

Б) Латиноамерикански

В) Азиатски

Г) Африкански

 

9. В кой географски регион се отглеждат голяма част от захарната тръстика, бананите и кафето в света?

А) Северноамерикански

Б) Латиноамерикански

В) Африкански

Г) Азиатски

 

10. Посочете двойката европейски държави, специализирани в самолето- и
ракетостроенето?

А) Украйна и Исландия

Б) Русия и Франция

В) Полша и Дания

Г) Унгария и Италия

 

11. Кой ГКПП НЕ е разположен на границата ни с Р.Турция?

А) Малко Търново

Б) Гюешево

В) Лесово

Г) Капитан Андреево

 

12. В околностите на кои придунавски градове са обособени свободни икономически зони?

А) Видин и Русе

Б) Лом и Силистра

В) Оряхово и Никопол

Г) Свищов и Тутракан

 

13. Преобладаващият тип релеф в България е:

А) низинен

Б)среднопланински

В) нископланински

Г) равнинно-хълмист

 

14. Отточният режим на коя от посочените реки се отличава с есенно-зимно пълноводие?

А) Янтра

Б) Арда

В) Марица

Г) Искър

 

15. За коя климатична област на България се отнасят характеристиките на елементите на климата?

Средните януарски темтератури са (-1 °С-3 °С ), а средноюлските (+24 °С +26 °С). Характеризира се с голяма температурна амплитуда, летен максимум на валежите и сравнително студена зима. Преобладаващи са западните и северозападните ветрове.

 

А) преходно-континентална

Б) континентално-средиземноморска

В) черноморска

Г) умерено-континентална

 

16.   Кой тип почви  се срещат  в Южна България до  800 м.н.в.,  в условията на преходноконтинентален и континентално-средиземноморски климат, под естествена широколистна горска растителност? Подходящи са за отглеждане главно на зърнени култури, лозя, тютюн и др:

 

А) канелени горски почви

Б) сиви горски почви

В) кафяви горски почви

Г) алувиално-ливадни почви

 

17. Кои форми на релефа са разпространени в двете планини - Родопи и Рила?

А) коритовидни долини

Б) денудационни заравнености

В) циркуси

Г) морени

 

18. По кой демографски показател България е на едно от първите места в света?

А) раждаемост

Б) отрицателен естествен прираст

В) имиграция на население

Г) средна продължителност на живот

 

19. В коя от посочените редици, всички градове са с население над 100 000 души?

А) Русе, Добрич, Шумен

Б) Пловдив, Хасково, Варна

В) Варна, Русе, Бургас

Г) Бургас, Сливен, Велико Търново

 

20. Коя земеделска култура НЕ се отглежда в Дунавската равнина?

А) царевица

Б) слънчоглед

В) пшеница

Г)ориз

 

21. В коя двойка „град - производствена специализация" е допусната грешка?

А) Перник - черна металургия

Б) Бургас - нефтохимия

В) Габрово - енергетика

Г) Варна - корабостроене

 

22. Центровете на кой подотрасъл на хранително-вкусовата промишленост се разполагат в близост до суровините?

А) пивопроизводство

Б) хлебопроизводство

В)зеленчукоконсервна

Г) месопреработване

 

23. Между кои два града е изграден етиленопровод?

А) Бургас и Девня

Б) София и Перник

В) Пловдив и Асеновград

Г) Ямбол и Сливен

 

24. Главни центрове на килимарството в България са:

А) Сливен, Котел, Чипровци

Б) Севлиево, Габрово, Дряново

В) Карлово, Казанлък, Калофер

Г) Сопот, Копривщица, Златица

 

25. Отсечката София - Кулата е част от транспортен коридор:

А) №9

Б) №7

В) №8

Г) №4

 

26. Антропогенен туристически ресурс е:

А) пещерата „Снежанка"

Б) Хисарските минерални извори

В) Байкушевата мура

Г) Бачковският манастир

 

27. Кой икономически регион граничи с най-много региони?

А) Югозападен

Б) Североизточен приморски

В) Северен централен

Г) Северозападен

 

28. В кой икономически регион се намират около 70% от запасите на лигнитни
въглища, а развитието на енергетиката е с национално значение?

А) Източен Тракийско-Родопски

Б) Югозападен

В) Западен Тракийско-Родопски

Г) Северен централен

 

29. В кой икономически регион се намират следните туристически обекти:
Нос Калиакра, Побитите камъни, Мадарски конник ?

А) Северен Централен

Б) Западен Тракийско Родопски

В) Североизточен Приморски

Г) Югоизточен

 

30. Коя област НЕ е част от Североизточния придунавски регион?

А) Русенска

Б) Шуменска

В) Силистренска

Г) Търговищка

 

Отговорите на задачи от 31. до 38. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!

 

31. В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на страната, за която се отнася следната характеристика.

Богата на природни ресурси промишпено-аграрна страна, с гъстота на населението З д/км2. Овцевъдството е традиционно добре развито, а около 70% от населението и центровете на обработващата промишленост са разположени в южните, югоизточните части и по крайбрежието. "

 

32. В свитъка за свободните отговори напишете при кой тип земеделие се постига повишаване на добивите от различни култури чрез механизиране на обработката на земята и чрез прилагане на различни агротехнически мероприятия?

 

33. В свитъка за свободните отговори напишете името на страната, отговаряща на следното описание!

„Разположена е в Южна Африка и е икономически най-развита в региона. Нейната територия има големи запаси на злато и въглища. Най-големият град на страната е Йоханесбург."

 

34. В свитъка за свободните отговори напишете на границата на България с коя държава функционира ГКПП Златарево?

35.  

36. В свитъка за свободните отговори напишете за кой икономически регион се отнася следната географска характеристика:

„Регионът обхваща около 18% от територията на страната, включва 5 области и в него се намират 30% от иглолистните гори в България "

 

36. В свитъка за свободните отговори напишете за кой град в България се отнася
описанието:

„Градът е наследник на стара римска крепост, разположена на гранична река. Съвременният му облик се определя от машиностроенето, химическата и хранително-вкусовата промишленост. В градът се осъщесвява редовна фериботна връзка през реката, като се предвижда и изграждането на важен за България мост."

 

На практическите задачи 37. и 38. вкл. отговорете в свитъка за свободните отговори!

 

37. Практическа задача по география на света

Вариант 1


На картосхемата с номера от 1 до 10 са обозначени 10 държави в Азия. В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 10 вкл. запишете името на съответната държава:

 

38. В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 15 вкл. напишете имената на отбелязаните на картосхемата ж.п. гари.

 

Писмената разработка напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място!

 

Рила

 

А/ Географско положение, граници и морфохидрографски особености на дяловете

 

Б/ Природни условия и ресурси:

         Релеф

         Климат

         Води

         Почви, растителност и животински свят

 

В/ Стопанска усвоеност и геоекологични проблеми