Phone Support- 070018908Матура по география и икономика - Септември 2008 г., избираем вариант

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

5 септември 2008 г. - Вариант 2

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

 

Тестът съдържа 30 задачи по география и икономика, две практически задачи и две задачи за написване на писмени разработки. 30-те задачи са два вида:

         задачи с избираем отговор;

         задачи със свободен отговор.

 

Първите 28 задачи (от 1. до 28. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака    X кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

 

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

 

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака X

 

Отговорите на задачите със свободен отговор (29. и 32.) попълвайте в предоставения свитък за свободните отговори.

 

Писмените разработки върху география на света и география на България напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място.

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

Отговорите на задачите от 1. до 28. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. При разработването на географска карта за кои райони на планетата Земя се използва цилиндричната проекция, за да няма деформации на изобразените територии?

А) полюсите

Б) екваториалните части

В) тропичните окръжности

Г) полярните окръжности

 

2. Коя е причината за движението на въздушните маси?

А) движението на Земята около нейната ос

Б) различията в подстилащата земна повърхност

В) различията в атмосферното налягане

Г) съставът на атмосферата

 

3. Най-голям дял от населението в силно развитите страни е заето в:

А) обслужващата сфера

Б) обработващите отрасли

В) добивните отрасли

Г) аграрното стопанство

 

4. Коя столица има основно административно-управленски функции?

А) Вашингтон

Б) Лондон

В) Париж

Г) Москва

 

5. Целта на международната организация ЮНЕСКО е решаване въпросите на:

А) здравеопазването

Б) мира и сигурността в света

В) образованието, науката и културата

Г) изхранването на населението

 

6. Къде се намира седалището на Европейския парламент?

А) Париж

Б) Брюксел

В) Страсбург

Г) Лондон

 

7. Коя група страни включва големи производители на цветни метали?

А) Япония, Индия

Б) САЩ, Мексико

В) Китай, Германия

Г) Бразилия, Аржентина

 

8. Групата на кои страни е с най-голяма гъстота на железопътната мрежа?

А) САЩ, Русия

Б) Полша, Чехия

В) Белгия, Германия

Г) Бразилия, Мексико

 

9. Коя от следните особености НЕ е характерна за стопанството на САЩ?

А) постоянно обновяване на технологиите

Б) силно развито пазарно стопанство

В) структурно определящите отрасли са разположени по Западното крайбрежие

Г) аграрното стопанство има животновъдно-растениевъдна структура

 

10.  Кои ГКПП по южната граница на България са отбелязани с цифров код 1 на картосхемата?

А) Капитан Андреево и

Кулата

Б) Видин и Русе

В) Варна и Бургас

Г) Гюешево и Калотина

 

11.  Най-силно влиянието на Исландските циклони върху климата на България е изразено през:

А) зимата и пролетта

Б) пролетта и лятото

В) лятото и есента

Г) есента и зимата

 

12. Кой басейн на лигнитни въглища е с най-голямо стопанско значение?

А) Ломски

Б) Софийски

В) Маришки

Г) Елховски

 

13. В коя част на България падат най-малко количество валежи?

А) Източна Дунавска равнина

Б) Южно черноморско крайбрежие

В) Западна Дунавска равнина

Г) Задбалкански котловини

 

14. За коя климатична област в България се отнася климатограмата?

А) умерено-континентална

Б) преходно-континентална

В)  континентално-средиземноморска

Г) черноморска

 

15. В коя група езерата са с ледников произход?

А) Рабишко, Паничище

Б) Смрадливо, Мандренско

В) Шабленско, Поморийско

Г) Бъбрека, Попово

 

16. За кой почвен тип в България се отнася характеристиката?

„Азонални почви, образувани по речните тераси в условията на постоянно овлажнение."

 

А) хумусно-карбонатни

Б) алувиално-ливадни

В) планинско-ливадни

Г) кафяви горски

 

17. Особеност на растителността в България е:

А) ограничено видово разнообразие

Б) принадлежност към една растителна група

В) наличие на много ендемити и реликти

Г) преобладава иглолистна растителност

 

18. Западните и Източните Родопи си приличат по:

А) надморската височина

Б) уникалните скални образувания

В) режима на реките

Г) почвената покривка

 

19. Доказателство за нарушената възрастова структура на населението в България е:

А) високият относителен дял на подтрудоспособното население

Б) ниският относителен дял на подтрудоспособното население

В) ниският относителен дял на надтрудоспособното население

Г) високият относителен дял на трудоспособното население

 

20. С какво се характеризира съвременната демографска ситуация в България?

А) демографски взрив

Б) втори тип възпроизводство

В) демографска криза

Г) намаление на емиграциите

 

21. Един от природните фактори, оказващ влияние върху формирането и развитието на селищата са полезните изкопаеми. Кое от посочените селища дължи развитието си основно на този фактор?

А) Дупница

Б) Чипровци

В) Смолян

Г) Котел

 

22. Къде в България се отглежда ориз?

А) в Пазарджишко-Пловдивското поле

Б) в Старозагорското поле

В) в Бургаската низина

Г) в Сливенската котловина

 

23. Предприятия на цветната металургия има в следните два града в България:

А) Пирдоп и Пловдив

Б) София и Перник

В) Бургас и Варна

Г) Шумен и Добрич

 

24.   В   коя   група   центровете   на   земеделско   машиностроене   са   разположени   в Горнотракийската низина?

А) Полски Тръмбеш, Ямбол

Б) Ямбол, Нова Загора

В) Нова Загора, Карлово

Г) Русе, Карнобат

 

25. Градовете Мездра, Лом, Плевен имат обща специализация в производството на:

А) консерви

Б) пиво

В)захар

Г) месни изделия

 

26. С   влиянието  на  кой   фактор  се  обяснява  установяването  на  мелничарската промишленост в София?

А) природногеографски

Б)суровинен

В) административен

Г) потребителски

 

27. Коя автомагистрала свързва София с Пловдив?

А) „Хемус"

Б) „Марица"

В) „Тракия"

Г) „Черно море

 

28. Кое от посочените селища е център на балнеоложки туризъм в България?

А) Карлово

Б) Хисаря

В) Сопот

Г) Казанлък

 

Отговорите на задачите 29. и 32. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!

 

29. В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на географския регион в света, за който се отнася характеристиката?

„Има излаз на три океана. Характеризира се с голям природноресурсен потенциал и висока урбанизация на населението. Развиват се високотехнологични стопански отрасли, което го определя като един от центровете на световното стопанство."

 

30.  В свитъка за свободните отговори напишете наименованието на географския
регион в България, за който се отнасят следните особености?

„Най-малък е по площ и с най-нисък естествен прираст на населението. Водещ отрасъл на вторичния сектор е енергетиката. Специализира се в зърнопроизводство. В него се намират две от най-големите дунавски пристанища в страната ."

 

31. Практическа задача по география на света

 

На картосхемата с номера са означени страни от Западноевропейския регион. В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 10 вкл. напишете наименованието на съответната държава.

 

32. Практическа задача по география на България

В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 15 вкл. напишете наименованията на реките в България, означени на контурната карта със съответните числа.

 

 

Писмените разработки напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място!

 

1. География на света

 

География на растениевъдството в света

 

А) Същност, значение, особености и фактори за развитие

 

Б) Отраслова и териториална структура

·                зърнопроизводство; отглеждане на технически култури; отглеждане на трайни насаждения; зеленчукопроизводство

 

2. География на България

 

Обща географска характеристика на Българското черноморско крайбрежие

 

А) Географско положение, граници и морфохидрографски особености

 

Б) Природногеографска характеристика

·                релеф; климат; води; почви; растителност; животински свят

 

В) Стопанска усвоеност