Phone Support- 070018908Матура по география и икономика - Септември 2008 г.

Изтегли в pdf формат >>

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

2 септември 2008 г. – Вариант 2

 

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

Тестът съдържа 30 задачи по география и икономика, две практически задачи и две задачи за написване на писмени разработки. 30-те задачи са два вида:

         задачи с избираем отговор;

         задачи със свободен отговор.

 

Първите 28 задачи (от 1. до 28. включително) в теста са от затворен тип с четири възможни отговора, обозначени с главни букви от А до Г, от които само един е верен. Отговорите на тези задачи отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака  Х кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:

 

Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:

 

За всяка задача трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака  X

 

Отговорите на задачите със свободен отговор (29. и 32.) попълвайте в предоставения свитък за свободните отговори.

 

Писмените разработки върху география на света и география на България напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

Отговорите на задачите от 1. до 28. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Разстоянието между две селища на картата е 20 см. Мащабът е 1: 4 000 000. Колко е действителното разстояние между двете селища?

А) 800 км

Б) 80 км

В) 8 км

Г) 8000 км

 

2. Кое от твърденията за Земята е невярно?

А) състои се от ядро, мантия и земна кора

Б) релефът на Земята е резултат от вътрешни и външни релефообразуващи процеси

В) твърдо тяло, светещо с отразена светлина

Г) двигател на процесите във вътрешността на Земята е слънчевата енергия

 

3. При коя от двойките процес — форма има несъответствие?

А) ерозия - ровина

Б) абразия - прибойна ниша

В) свличане - свлачище

Г) изветряне - дюни

 

4. Кой от посочените ресурси е изчерпаем и невъзобновим?

А) полезни изкопаеми

Б) водни ресурси

В) почвени ресурси

Г) растителни ресурси

 

5. Стопанското значение на приливите и отливите се изразява в:

А) строителството на пътища

Б) развитието на морския туризъм

В) развитието на речния туризъм

Г) производството на електроенергия

 

6. Разликата между раждаемостта и смъртността на дадено място се определя като:

А) демографски прираст

Б) естествен прираст

В) механичен прираст

Г) действителен прираст

 

7. Кое твърдение за урбанизацията НЕ е вярно?

А) увеличаване на броя на градовете

Б) нарастване на дела на градското население

В) разпространение на градския начин на живот

Г) преселване на градско население в селата

 

8. В коя група всички държави по форма на управление са монархии?

А) Япония, Нидерландия, Индия

Б) Финландия, Румъния, Австрия

В) Индия, Испания, Португалия

Г) Белгия, Испания, Швеция

 

9. Цел на коя регионална международна организация е „Постигането на пълно икономическо, политическо и културно интегриране между страните членки."?

А) НАТО

Б) ЕС

В) ОПЕК

Г) ООН

 

10. Германия се характеризира със специализация в?

А) текстилна промишленост

Б) обувна промишленост

В) машиностроене

Г)туризъм

 

11. Коя от посочените страни произвежда най-много ориз?

А) Виетнам

Б) Китай

В) Индонезия

Г) Пакистан

 

12. В коя двойка „производство - продукт" има несъответствие?

А) черна металургия - чугун

Б) месопреработваща промишленост - колбас

В) текстилна промишленост - прокат

Г) пивоварна промишленост - бира

 

13. Кой от отраслите НЕ се отнася към вторичния сектор ?

А) дърводобив

Б) преработка на дървесина

В) производство на целулоза и хартия

Г) производство на мебели

 

14. На границата с коя държава е ГКПП Капитан Андреево?

А) Румъния

Б) Македония

В) Турция

Г) Гърция

 

15. Кой почвен тип е характерен за Предбалкана?

А) черноземни

Б) сиви горски

В) жълтоземни

Г)смолници

 

16. Коя от посочените котловини се включва в обхвата на Задбалканските?

А) Гоцеделчевска

Б) Златишко-Пирдопска

В) Трънска

Г) Ботевградска

 

17. Басейни на черни въглища са:

А) Балканбас, Добруджански

Б) Марбас, Софийски

В) Пирински, Пернишки

Г) Бобовдолски, Бургаски

 

18. Сол се добива в:

А) ез.Сребърна

Б) Поморийско езеро

В) Рабишко езеро

Г) ез. Окото

 

19. Кои реки се вливат директно в Черно море?

А) Осъм, Вит, Янтра

Б) Арда, Места, Струма

В) Камчия, Резовска, Ропотамо

Г) Тунджа, Въча, Огоста

 

20. За коя природногеографска подобласт се отнася следното описание?

 

„Разположена е в Южна България. Западната й част е по-висока и богата на рудни полезни изкопаеми, а източната — по-ниска и богата на нерудни полезни изкопаеми."

А) Витоша

Б) Рила

В) Пирин

Г) Родопи

 

21. Най-високият връх на коя българска планина е изграден от мрамори?

А) Витоша

Б) Рила

В) Пирин

Г) Родопи

 

22. В   коя   група   са   включени   селища,   възникнали   по   време   на   гръцката колонизация?

А) София, Пловдив, Русе

Б) Варна, Видин, Русе

В) Ямбол, Балчик, Бургас

Г) Варна, Несебър, Созопол

 

23. Най-големият металургичен комбинат в страната се намира в близост до:

А) София

Б) Перник

В) Дебелт

Г) Шумен

 

24. Центрове за производство на лекарства в България са:

А) Плевен, Русе, Габрово

Б) Дупница, Троян, Разград

В) Велико Търново, Ловеч, Пазарджик

Г) Ямбол, Сливен, Кърджали

 

25. Кой от посочените региони в България граничи с всички останали, с изключение на Североизточния приморски регион?

А) Северен централен

Б) Северозападен

В) Югоизточен

Г) Югозападен

 

26. Кои проходи са по северната граница на Югоизточния регион ?

А) Вратник и Петрохан

Б) Троянски и Шипченски

В) Витиня и Етрополски

Г) Котленски и Върбишки

 

27. Кой град НЕ е пристанище на р. Дунав?

А) Русе

Б) Балчик

В) Белене

Г) Свищов

 

28. Първата вълненотекстилна фабрика в България е откита в град?

А) Сливен

Б) Русе

В) Пловдив

Г) Ямбол

 

Отговорите на задачите 29. и 32. вкл. запишете в свитъка за свободните отговори!

 

29. В свитъка за свободните отговори напишете за коя страна се отнася следната
географска характеристика?

 

„Тя е островна държава с ограничен природноресурсен потенциал. Населението се характеризира с еднороден етнически състав. Икономически силно развита страна, с водещ стопански отрасъл машиностроенето. Столицата й е част от най-многобройния мегалополис в света."

 

30. В свитъка за свободните отговори напишете кой регион в страната е най – голям по площ, по брой на населението и по произведен брутен вътрешен продукт?

 

31. Практическа задача по география на света

В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 10 напишете имената на съответните държави

 

32. Практическа задача по география на България

В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 5 вкл. напишете името на отбелязаната на картата на България планина, срещу номера от 6 до 10 вкл. напишете името на отбелязаната на картата на България река, а срещу номера от 11 до 15 вкл. напишете името на отбелязания на картата на България областен град.

 

Писмените разработки напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място!

 

1. География на света

 

Обща географска характеристика на Русия

А) Географско положение и големина

 

Б) Природни условия и ресурси:

        релеф

        полезни изкопаеми

        климат, води, почви и растителност

 

В) Население и селища:

        брой, гъстота и разпределение

        движение на населението

        структура на населението

        урбанизация и селища

 

Г) Стопанство:

        обща характеристика

        първичен сектор (земеделие, риболов)

        вторичен сектор: (енергетика, металургия, машиностроене и други отрасли)

        третичен сектор: (транспорт, икономически връзки и други отрасли)

 

2. География на България

 

Климатични области в България

А) Умереноконтинентална климатична област:

         Обхват

         Фактори за формиране

         Характеристика на климатичните елементи

         Неблагоприятни климатични явления

         Стопанско значение

 

Б) Преходноконтинентална климатична област:

         Обхват

         Фактори за формиране

         Характеристика на климатичните елементи

         Неблагоприятни климатични явления

         Стопанско значение

 

В) Континентално-средиземноморска климатична област:

         Обхват

         Фактори за формиране

         Характеристика на климатичните елементи

         Неблагоприятни климатични явления

         Стопанско значение

 

Г) Черноморска климатична област:

         Обхват

         Фактори за формиране

         Характеристика на климатичните елементи

         Неблагоприятни климатични явления

         Стопанско значение

 

Д) Планинска климатична област:

         Обхват

         Фактори за формиране

         Характеристика на климатичните елементи

         Неблагоприятни климатични явления

         Стопанско значение