Phone Support- 070018908Чужди езици
формат на изпита и оценявани компетентности

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по чужд език

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.
Изпитът се провежда по следните чужди езици: английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език и руски език.

II. Учебно съдържание
Тематични области-лексика
• Човек и общество-семейство, дом, училище, населено място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.
• Аз и другите-приятели, социални контакти, средства за комуникация
• България и светът-основни социокултурни знания в областта на родната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност,
европейска интеграция.

III. Оценявани компетентности
При слушане:
• Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална скорост на говорене и стандартно произношение
• Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио- и телевизионни предавания по актуални въпроси
• Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от всекидневния живот.
При четене:
• Извлича основна информация и разбира основни социокултурни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език
• Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми
• Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми
• Разбира и оценява изразени мнения и чувства в лични и читателски писма.
При писане:
• Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор на лично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявява компетентности за придържане към зададената тема и логическа последователност на изложението, спазване на зададения обем и форма, спазване на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис
• Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване, конкретни случки, впечатления и факти
• Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и пунктуация.

IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:
• слушане с разбиране
• четене с разбиране
• езикови задачи (лексика и граматика)
• създаване на писмен текст.
Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи-от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен отговор. Максималният брой точки е 70.
Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

към курсовете:
английски език >>
немски език >>
испански език >>
италиански език >>
френски език >>
руски език >>