Phone Support- 070018908Физика
формат на изпита и оценявани компетентности

Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по физика и астрономия

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание
• Електростатично взаимодействие
• Еднородно електростатично поле
• Проводници и диелектрици
• Постоянен електричен ток
• Електрични вериги
• Приложения на електричния ток в различни среди
• Магнитно взаимодействие и магнитни материали
• Електромагнитна индукция и променлив ток
• Хармонично трептене
• Механични вълни
• Електромагнитни вълни
• Разпространение, отражение и пречупване на светлината
• Вълнови явления при светлината
• Видове лъчения и техните източници
• Инфрачервени и ултравиолетови лъчи
• Светлинни кванти и вълнови свойства на частиците
• Атоми и атомни преходи
• Атомно ядро и ядрени реакции
• Елементарни частици
• Еволюция на звездите
• Поглед към Вселената.

III. Оценявани компетентности
• Описва електричните и магнитните взаимодействия чрез електростатично поле и постоянно магнитно поле
• Свързва електричните и магнитните свойства на веществата с тяхното приложение
• Назовава експерименталните условия за индуциране на ток, определя посоката му и дава примери за приложението на явлението електромагнитна индукция
• Прилага основни закономерности при постоянния ток и за ефективните стойности на променливия ток при решаване на задачи
• Използва основни величини и съотношения при хармоничното трептене и при вълновите процеси
• Описва явленията резонанс, отражение и интерференция на механични вълни
• Разграничава звука от електромагнитните вълни по основни характеристики и свойства
• Разграничава видовете източници на светлина и илюстрира с примери как специфични свойства на дадено лъчение се използват в практиката
• Описва характерни свойства на инфрачервените, ултравиолетовите и рентгеновите лъчи във връзка с тяхното приложение
• Прилага законите за отражение и пречупване на светлината
• Обяснява качествено явленията дисперсия, интерференция и дифракция на светлината и техни приложения
• Свързва фотоелектричния ефект с квантовата природа на светлината (фотони), а дифракцията на електрони-с вълновата природа на микрочастиците
• Обяснява излъчването и поглъщането на фотони и лазерното излъчване с помощта на квантов модел на атома
• Описва състава и основни характеристики на атомните ядра, промените в радиоактивните ядра, приложенията и биологичното действие на ядрените лъчения
• Сравнява процесите на делене на урана и термоядрения синтез от гледна точка на тяхното приложение в ядрената енергетика и опазването на околната среда
• Разграничава лептоните и кварките и дава примери за частици, изградени от кварки
• Познава съвременни аспекти на връзката между физиката на микросвета, астрофизиката и космологията
• Прилага измерителните единици на основните физични величини и техните кратни
• Разчита графики по данни от експериментални резултати.

IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
• тестови задачи със свободен отговор.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

към курса >>