Phone Support- 070018908Химия
формат на изпита и оценявани компетентности

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен. 

II. Учебно съдържание 
• Химични елементи
• Строеж на атома 
• Строеж на атома и периодична система 
• Химична връзка и строеж на веществото 
• Азотна и въглеродна група 
• Структурна теория 
• Въглеводороди 
• Хидроксилни производни на въглеводородите 
• Карбонилни производни на въглеводородите 
• Карбоксилни производни на въглеводородите 
• Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества 
• Въглехидрати 
• Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества 
• Ароматни съединения
• Наркотични вещества
• Полимери, пластмаси и химични влакна 
• Скорост на химичните процеси 
• Топлинен ефект при химичните процеси
• Химично равновесие 
• Разтвори 
• Разтвори на електролити 
• Метали от IV, V и VI период. 

III. Оценявани знания и умения 
• Различава: кристални и аморфни вещества; алотропни форми 
• Обяснява връзката между химичния характер на елемента и свойствата на веществата 
• Характеризира въглеводороди и производните им по функционални групи
• Използва примери за изомери и хомоложни редове 
• Разпознава природни, изкуствени и синтетични полимери 
• Прилага правила за наименование на органични и неорганични вещества 
• Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите
• Различава основните типове химични връзки
• Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки 
• Разграничава вещества с атомна, метална, молекулна и йонна кристална решетка
• Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия при преходите от едно агрегатно състояние към друго 
• Определя степента на окисление на химичните елементи 
• Описва приложението на изучавани вещества 
• Използва кръговрата на азота, кислорода и въглерода в природата при обясняване на проблемите с околната среда 
• Предлага идеи за обезвреждането на вредни за човека и околната среда вещества и използване на безвредни вещества и материали 19 
• Аргументира необходимостта от разумно използване на природните ресурси 
• Познава закономерности, свързани с топлинните ефекти, скоростта на химичните процеси и химичното равновесие 
• Изразява химични процеси чрез химични уравнения 
• Описва видовете разтвори и техните свойства 
• Използва генетични преходи за установяване връзката между веществата 
• Провежда експерименти за откриване на йони и на елементи (по оцветяване на пламъка) 
• Планира химичен експеримент и използва получените данни за изводи и заключения 
• Познава основни физични величини и връзки между тях 
• Прилага правилата за безопасна работа.

IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи: 
• от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен 
• тестови задачи със свободен отговор.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

към курса >>