Phone Support- 070018908История
оценявани компетентности и формат на изпита

Учебно-изпитна програма за държавния зрелостен изпит по история и цивилизация

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание
Съвременната световна история
• Версайска система
• Политически системи в Европа между двете световни войни
• Международни отношения през 30-50-те г. на ХХ в.
• Процесите на евроинтеграция.
История на България
• Политическо развитие
• Власт и институции
• Общество и обществен живот
• Светът на българите: околна среда и манталитет
• Култура и духовен живот
• Религии и църква
• Българите и светът.

III. Оценявани компетентности
• Притежава знания за българската история и за съвременната световна история
• Умее да представя, анализира и интерпретира различни исторически източници (писмени исторически текстове, различни видове изображения, карти, схеми, статистически данни)
• Умее да попълва и да съставя хронологии за определени епохи, периоди и събития
• Умее да установява синхрон между отделни събития, личности и идеи в българската и в световната история
• Разпознава определени събития или периоди по исторически карти
• Умее да дефинира основни исторически понятия
• Посочва примери, които илюстрират съдържанието на дадено историческо понятие
• Използва исторически понятия в зададена конкретна ситуация
• Коментира исторически понятия, включени в писмен източник
• Умее да създава текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници).

IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои от две части:
1. 38 тестови задачи с максимален брой точки 65:
- тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
- тестови задачи със свободен отговор.
2. Задача за създаване на текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници) с максимален брой точки 35.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

към курса > >