Phone Support- 070018908География
формат на изпита и оценявани компетентности

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по география и икономика

І. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.

ІI. Учебно съдържание
География на света
• Развитие и съвременна структура на географската наука;
• Геосферен строеж на Земята;
• Природни компоненти и комплекси на Земята;
• Природни зони на Земята;
• Природноресурсен потенциал на света;
• Глобални проблеми – суровинно-енергиен и екологичен;
• Природни рискове;
• Населението в света;
• Демографски проблем и демографска политика;
• Демографски различия в света;
• География на селищата;
• Урбанизация;
• Политически системи;
• География на световното стопанство;
• География на световното стопанство – сектори и отрасли. Първичен сектор;
• Вторичен сектор;
• Третичен сектор;
• Полюси на световното стопанство;
• Глобални проблеми на съвременността;
• Световни и регионални международни организации;
• Регионална география;
• Географски региони е Европа, Азия и Америка;
• Стопанско развитие на регионите и страните в тях;
• Страни – типични представители на съответния регион;
• Глобални проблеми на съвременността и тяхното проявление по региони;
• Подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания;
• Географски информационни системи (ГИС) – същност и приложения;
• Работа с информационни материали с географско и икономическо
съдържание.
География на България
• Географско положение, територия и граници на България;
• Природна среда;
• Природногеографски области;
• География на населението в България;
• Държавно устройство и административно-териториално деление на България;
• Национално стопанство: структура, фактори, показатели;
• Първичен сектор;
• Вторичен сектор;
• Третичен сектор;
• Териториална структура на стопанството;
• Географски региони.

ІII. Оценявани компетентности
• Характеризира отделните геосфери и процесите, протичащи в тях;
• Разкрива закономерностите в географското разпространение на природните компоненти и връзките между тях;
• Сравнява природните зони на Земята и оценява техния природноресурсен потенциал;
• Изяснява глобалните проблеми, свързани с опазването и рационалното зползване на природните ресурси и околната среда; познава концепцията за устойчиво развитие;
• Идентифицира причините за различни природни рискове (земетресения, наводнения, свлачища и др.) и последиците от тях;
• Обяснява геодемографските характеристики на населението в света;
• Изразява отношение към демографския проблем и аргументира начините за неговото решаване;
• Сравнява демографската ситуация в различните части на света;
• Проследява възникването и развитието на селищата и промяната на функциите на градовете;
• Представя развитието и териториалните особености на урбанизацията и коментира проблемите, свързани с нея;
• Представя съвременната политическа карта на света като резултат от глобалните политически процеси; коментира регионалните конфликти и причините за възникването им;
• Разбира основните механизми на пазарната икономика; степенува по значимост факторите за развитие на световното стопанство;
• Групира икономическите отрасли по сектори: първичен (добивен), вторичен (обработващ), третичен (обслужващ), и характеризира тяхната териториална структура;
• Излага знания за глобалните проблеми на съвременността (суровинно-енергиен, екологичен, продоволствен и др.) и аргументира пътищата за тяхното решаване;
• Обяснява принципите на международното сътрудничество и дейността на някои международни организации; прави заключения относно ролята на „глобализацията” за нарастващата зависимост между страните;
• Обяснява ролята на историческите и географските фактори за различията в развитието на регионите;
• Характеризира географските региони в света и прави изводи за техните специфични особености и проблеми;
• Разкрива особеностите на стопанството на регионите на примера на избрани страни.
• Характеризира избрани страни в регионите на основата на проблемно-страноведския подход;
• Очертава проблемите на регионите и дискутира решаването им съобразно концепцията за устойчивото развитие;
• Оценява ролята на географското положение и съвременните граници на България; проследява промените в териториалния и обхват;
• Характеризира природните компоненти; разграничава природно-географските области в България и оценява техния природноресурсен потенциал;
• Характеризира съвременната геодемографска ситуация и особеностите на урбанизацията в България;
• Обяснява особеностите на прехода към пазарно стопанство; характеризира националното стопанство, стопанските сектори, отделните отрасли и дейности в тях;
• Демонстрира знания за географските региони и прави географско изследване на местната община или административна област;
• Познава основните подходи и методи в съвременните географски и икономически изследвания;
• Познава възможностите на географските информационни системи (ГИС) и практическото им приложение в живота;
• Съпоставя географски карти с различно тематично съдържание;
• Анализира статистически таблици и графични материали с географско и икономическо съдържание и прави изводи;
• Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях; съставя реферат и есе с географско съдържание.

ІV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои от две части:
1. 38 задачи с максимален брой точки 65:
- тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;
- тестови задачи със свободен отговор;
- две практически задачи-по една върху учебното съдържание от География на света и от География на България.
2. Писмена разработка върху учебното съдържание от География на България с максимален брой точки 35.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

към курса > >