Phone Support- 070018908Биология
формат на изпита и оценявани компетентности

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание
• Равнища на организация на живата материя
• Екологични фактори на средата
• Популация
• Биоценоза
• Екосистема
• Поведение
• Биосфера
• Равнища на организация на микросистемата. Химични елементи и съединения.
• Надмолекулни комплекси. Структура на клетката
• Процеси в клетката. Генетични процеси. Метаболизъм. Делене на клетката
• Равнища на организация на многоклетъчния организъм
• Наследственост и изменчивост
• Индивидуално развитие при животните и човека
• Поява на живота върху Земята
• Еволюция на организмите. Теория на Дарвин за еволюция на организмите. Съвременна теория за еволюцията. Еволюция на човека. Доказателства за еволюцията.

III. Оценявани знания и умения
• Назовава равнища на организация на живата материя; структури и процеси в екосистемата
• Описва (или съставя текст по схема) екологични фактори на средата; популация; биоценоза; взаимоотношения и поведение на организмите
• Дефинира основните надорганизмови равнища
• Разграничава структурни елементи и процеси в отделните биосферни равнища
• Обяснява състоянието на околната среда чрез естествените екологични закономерности и влиянието на човека
• Назовава групи химични елементи, съединения, органели и клетки
• Описва (и означава върху схема или модел) основни структури и етапи от процеси в клетката
• Разпознава групи органични съединения, органели, клетки, процеси и етапи от процеси в клетката
• Сравнява по избрани признаци органели и процеси в клетката
• Назовава и илюстрира с примери основни структури, свойства и функции на мезосистемата
• Описва и посочва (върху схема или модел) взаимодействия между гените; етапи от индивидуалното развитие на организмите; свойства (наследственост и изменчивост)
• Разпознава (в текст или изображение) основни понятия, свързани с наследственост и изменчивост на организмите
• Назовава и илюстрира с примери хипотези за произхода на живота върху Земята; фактори на еволюцията; насоки и пътища на еволюционния процес
• Изброява критерии за вида и доказателства за еволюцията на организмите
• Описва: видообразуване, биологична и социална еволюция на човека
• Дефинира основни понятия, свързани с еволюцията на организмите
• Описва и представя резултати от наблюдения и експерименти
• Разчита: схеми, таблици, графики; систематизира данни и трансформира информация от описание в таблици (графики) и обратно
• Планира и изгражда описания на обекти и процеси при дадена тема и цел.

IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:
• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен
• тестови задачи със свободен отговор.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

към курса > >