Phone Support- 070018908Матура по география и икономика - Юни 2008 г., избираем вариант

Изтегли в pdf формат >>

Отговорите на задачите от 1. до 28. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Как се нагрява атмосферният въздух?

А) Слънцето нагрява земната повърхност, а тя нагрява въздуха.

Б) Слънцето нагрява въздуха, а той нагрява земната повърхност.

В) Слънцето нагрява земната повърхност, а тя нагрява водата.

Г) Слънцето нагрява едновременно земната повърхност и въздуха.

 

2. Кой от посочените процеси или явления НЕ се отнася за хидросферата?

А) кръговрат на водата

Б) метаморфизъм

В) морски и океански течения

Г) приливи и отливи

 

3. В кой ред са посочени трите основни генетични групи скали?

А) глини, ефузивни, мрамори

Б) вулканични, континентални, океански

В) магмени, седиментни, метаморфни

Г) масивни, жилести, зърнести

 

4.  Широчинната географска зоналност е причина за:

А) понижаването на температурата на морската вода в дълбочина

Б) изменението на растителността с увеличаване на надморската височина

В) промяната на климата с намаляване на надморската височина

Г) формирането на климатичните пояси на Земята

 

5. Кой от посочените географски райони в света е най-голям износител на нефт?

А) Близкия изток

Б) Венецуела

В) Мексикански залив

Г) Африка

 

6. Демографският взрив се характеризира с:

А) влошаване на възрастовата структура на населението

Б) бързо нарастване броя на населението

В) бързо увеличаване на смъртността

Г) намаляване на раждаемостта

 

7. Коя от групите включва само продукти на химическата промишленост?

А) каучук, минерални торове, лекарства

Б) нефтопродукти, стомана, хартия

В) бензин, алуминиево фолио, прокат

Г) парфюми, цимент, порцелан

 

8. За коя азиатска държава се отнася характеристиката?

 

"Страната е бедна на енергийни и минерални ресурси. През втората половина на XX век се превръща в една от най-могъщите в икономическо отношение в света. Има водеща роля в световната електроника и автомобилостроене."

А) Япония

Б) Република Корея

В) Индия

Г) Тайван

 

9. Кои от посочените пристанищни градове се намират в Европа?

А) Ротердам, Ванкувър

Б) Марсилия, Сингапур

В) Антверпен, Марсилия

Г) Хюстън, Нагоя

 

10. Коя от посочените характеристики за Русия е вярна?

А) притежава ограничени водни ресурси

Б) по форма на управление е монархия

В) притежава богат природно-ресурсен потенциал

Г) има ограничени горски ресурси

 

11. Коя граница на България се пресича от пътищата Кула - Зайчар, Брегово - Неготин и Калотина - Цариброд?

А) границата с Македония

Б) границата със Сърбия

В) границата с Гърция

Г) границата с Турция

 

12. Кой от изброените географски обекти НЕ се намира в областта Краище?

А) Брезнишка котловина

Б) Земенска планина

В) Разложка котловина

Г) Милевска планина

 

13. Кое от посочените находища е на медни руди?

А) Бобов дол

Б) Асарел

В) Кремиковци

Г) Маришки басейн

 

14.   Кой   от   посочените   природни   обекти   НЕ   оказва  значимо   влияние   върху формирането на климата в България?

А) Атлантически океан

Б) Средиземно море

В) Урал

Г) Черно море

 

15. Водосборният басейн на коя река попада в Беломорската отточна област?

А) Доспат

Б) Камчия

В) Янтра

Г) Искър

 

16. За кой почвен тип се отнася посочената характеристика?

 

„Почвите се образуват върху лъосова скална основа, в условията на умереноконтинентален климат и при наличието на степна и горска растителност."

А) черноземи

Б) канелени

В)смолници

Г)сиви

 

17. Върху вида и разпределението на растителността в България НЕ влияе:

А) зоналното изменение на почвите

Б) преходното природно-географско положение

В) разположението на Стара планина в централните части на страната

Г) възрастта на скалите

 

18.   Посочете  морфографската  единица,  която  има  западно-източна  посока  на простиране, а надморската й височина намалява на изток?

А) Стара планина

Б) Дунавска равнина

В) Рила

Г) Влахина

 

19. За коя природногеографска подобласт се отнася посочената характеристика?

 

„В структурно-геоложко отношение представлява гранито-гнайсов хорст, покрит от мрамори. Релефът се отличава с тесни била, остри върхове и стръмни склонове. Типични са циркусите и моренните валове."

А) Западна Стара планина

Б) Осогово

В) Витоша

Г) Пирин

 

20. Коя от групите българско население НЕ е етническа?

А)турци

Б) роми

В) добруджанци

Г) арменци

 

21. С най-ниска средна гъстота в България се характеризира населението на:

А) Задбалканските котловини

Б) Дунавската равнина

В) Краището

Г) Горнотракийската низина

 

22. В коя от посочените природни области НЕ се отглежда тютюн?

А) Източни Родопи

Б) долината на р. Струма

В) крайдунавските низини

Г) долината на р. Места

 

23. Най-мощните ВЕЦ в България са разположени в:

А) Средногорието

Б) Осоговската планина

В) Дунавската равнина

Г) Родопите

 

24. В кой от посочените промишлени центрове НЕ е развита цветната металургия?

А) Пловдив

Б) Велико Търново

В) Кърджали

Г) Пирдоп

 

25. Двойка градове центрове на вълненотекстилната промишленост са:

А) Сливен и Габрово

Б) Русе и Карлово

В) Пловдив и Благоевград

Г) Ямбол и Свищов

 

26. Коя от двойките градове НЯМА изградена фериботна връзка?

А) Видин-Калафат

Б) Свищов-Зимнич

В) Силистра-Кълъраш

Г) Оряхово-Бекет

 

27. В близост до кой от посочените градове се намира Бачковският манастир?

А) Пловдив

Б) Асеновград

В) Златоград

Г) Велинград

 

28. На територията на Югоизточния регион НЕ попада град:

А) Казанлък

Б) Карнобат

В) Елхово

Г) Поморие

 

Отговорите на задачите 29. и 30. вкл. записвайте в свитъка за свободните отговори!

 

1.      В свитъка за свободните отговори напишете името на държавата, в която са разположени градовете Санкт Петербург, Владивосток и Новосибирск.

 

2.      В свитъка за свободните отговори напишете името на града в България, в който се произвеждат нефтопродукти, кораби и рибни консерви.

 

Практическите задачи работете в свитъка за свободните отговори!

 

Практическа задача по география на света

 

31. В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 10 вкл. напишете името на държавата на Балканския полуостров, означена на картата.

 

32. В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 5 вкл. напишете имената на реките, срещу номера от 6 до 10 вкл. напишете имената на езерата и срещу номера от 11 до 15 вкл. напишете имената на язовирите, отбелязани на картата.

 

Писмените разработки напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място!

 

1. География на света

 

Характеристика на естественото и механично движение на населението в света

 

А) Естествено движение на населението в света

         същност

         демографски показатели за естествено движение (раждаемост, смъртност, естествен прираст)

         типове възпроизводство

 

Б) Механично движение

         същност на миграциите

         видове миграции

         причини за миграциите

         механичен прираст

         основни миграционни потоци в света

 

В) Оценка на демографската ситуация и на миграциите на населението в света

         последици от демографския взрив, демографската криза и миграциите на населението в света

         начини за преодоляване на негативните демографски тенденции в естественото и
механично движение на населението в света

 

2. География на България

 

Обща характеристика на туризма в България

 

А) Същност, особености и значение

 

Б) Фактори и ресурси за развитие и териториално разположение

         Географско положение

         Природни фактори

         Социално-икономически фактори

         Туристически ресурси (природни, антропогенни)

 

В) Видове туризъм - същност, класификация, териториални особености

         международен туризъм

         вътрешен

 

Г) Проблеми и тенденции