Phone Support- 070018908Матура по география и икономика - Юни 2008 г.

Изтегли в pdf формат >>

Отговорите на задачите от 1. до 28. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

 

1. Коя е вярната последователност на изброените геоложки ери от най-старата към най-младата?

А) докамбрий, мезозой, неозой, палеозой

Б) мезозой, неозой, докамбрий, палеозой

В) палеозой, мезозой, неозой, докамбрий

Г) докамбрий, палеозой, мезозой, неозой

 

2. Кой климатичен пояс се характеризира с целогодишно силно слънчево греене, голямо изпарение и ежедневни валежи?

А) екваториален

Б) субекваториален

В)тропичен

Г)умерен

 

3. Върху коя от посочените групи континенти се простира тундрата?

А) Северна Америка, Африка, Азия

Б) Азия, Африка, Австралия

В) Северна Америка, Европа, Азия

Г) Южна Америка, Антарктида, Австралия

 

4. Рязкото увеличаване на броя на населението в света се определя като:

А) демографско развитие

Б) демографски преход

В) демографски взрив

Г) демографска криза

 

5. С най-ниска средна гъстота на населението се характеризира:

А) полуостров Индостан и Източна Азия

Б) Западна Европа

В) източното крайбрежие на Северна Америка

Г) Централна Африка

 

6. Коя от посочените страни НЕ е член на Европейския съюз?

А) Германия

Б) Франция

В) Гърция

Г) Норвегия

 

7. В коя група изброените държави са монархии?

А) Италия, Испания, Португалия

Б) САЩ, Русия, Гърция

В) Великобритания, Испания, Дания

Г) Русия, Полша, Франция

 

8. Най-големите производители на пшеница в света са:

А) Китай, САЩ, Индия

Б) Бразилия, Куба, Боливия

В) Турция, Египет, Еквадор

Г) Япония, Тайланд, Индонезия

 

9. Кое твърдение, характеризиращо стопанството на Африка, НЕ е вярно?

А) съществува икономическа зависимост от развитите страни

Б) развито е монокултурното земеделие

В) силно развит е третичният сектор

Г) стопанските отрасли са неравномерно разпределени

 

10. Стопанството на коя от изброените азиатски страни се характеризира със следните особености:

 

„Преимуществено развитие на високотехнологичните отрасли; икономиката е ориентирана към външните пазари; инвестира огромни капиталовложения в образованието и науката; заема водещо място в световната икономика. "

А) Япония

Б) Виетнам

В) Малайзия

Г) Индонезия

 

11. С коя съседна държава България има граница с дължина 165 км. и три ГКПП, но няма железопътна връзка?

А) Гърция

Б) Турция

В) Сърбия

Г) Македония

 

12.  Коя от морфографските единици е със западно-източна посока на простиране и се характеризира с увеличаване на надморската височина на изток?

А) Предбалкан

Б) Дунавска равнина

В) Средногорие

Г) Западни Родопи

 

13. В Медет, Асарел и Росен има находища на:

А) хромова руда

Б) медна руда

В) манганова руда

Г) желязна руда

 

14. В коя климатична област е измерена абсолютната минимална температура за България (-38,3°С)?

А) умереноконтинентална

Б) преходноконтинентална

В) континентално-средиземноморска

Г) планинска

 

15. Коя от изброените реки се влива в Черноморския отточен басейн?

А) Марица

Б) Арда

В) Тунджа

Г) Осъм

 

16. Кой от посочените почвени типове е азонален?

А)смолници

Б) планинско-ливадни

В) алувиално-ливадни

Г) канелени горски

 

17. Коя   от   посочените   Задбалкански   котловини   има   най-източно   географско разположение?

А) Карловска

Б) Казанлъшка

В) Сливенска

Г) Златишко-Пирдопска

 

18. Коя от посочените планини НЕ е в обхвата на природногеографската подобласт Краище?

А) Руй

Б) Витоша

В) Земенска

Г) Конявска

 

19. При коя от двойките географски обект - местоположение има несъответствие?

А) Самоковска котловина - долина на р. Искър

Б) Казанлъшка котловина - долина на р. Тунджа

В) Разложка котловина - долина на р. Места

Г) Гоцеделчевска котловина - долина на р. Струма

 

20. С най-влошени демографски показатели се характеризира населението в:

А) Източни Родопи

Б) Лудогорие

В) Северозападна България

Г) поречието на р. Места

 

21.  Според функциите, които изпълняват градовете Лом, Мездра, Левски, Горна Оряховица, те се отнасят към:

А) многофункционалните градове

Б) промишлено-транспортните центрове

В) промишлено-аграрните центрове

Г) промишлено-курортните градове

 

22. Къде трудовите ресурси са най-ограничени?

А) в големите градове

Б) в Лудогорието и в Източните Родопи

В) в Краище и в Странджа-Сакар

Г) в долината на р. Марица

 

23.  В коя от посочените групи селищата са създадени в резултат на гръцката колонизация?

А) Монтана, Силистра, Русе, Никопол

Б) Варна, Несебър, Созопол, Поморие

В) София, Пловдив, Ямбол, Стара Загора

Г) Котел, Копривщица, Троян, Тетевен

 

24.  Източната Дунавска равнина и Бургаската низина са основни региони за производството на:

А) тютюн, сусам

Б) зеленчуци, овощни култури

В) пшеница, слънчоглед

Г) грозде, памук

 

25. За кой животновъден подотрасъл се отнася следната характеристика:

 

Съществуват благоприятни условия за развитие - фуражна база, традиции и опит на населението; делът на ръчния труд е висок; развит е в планинските, полупланинските райони, в низините и равнините."

А) свиневъдство

Б) овцевъдство

В) биволовъдство

Г) птицевъдство

 

26. Центрове за производство на минерални торове са:

А) Бургас, Пазарджик, Габрово

Б) Девня, Стара Загора, Димитровград

В) София, Видин, Пещера

Г) Варна, Средец, Троян

 

27. Горна Оряховица, Русе, Девня и Камено са центрове на:

А) месна промишленост

Б) мелничарска промишленост

В) захарна промишленост

Г) растително-маслодобивна промишленост

 

28. Кой от посочените градове НЕ попада на територията на Югозападния регион?

А) Дупница

Б) Мездра

В) Мелник

Г) Бобовдол

 

Отговорите на задачите 29. и 30. вкл. записвайте в свитъка за свободните отговори!

 

29. В свитъка за свободните отговори напишете пропуснатата дума.

 

„В условията на пазарното стопанство се осъществява свободно движение на стоки, услуги, работна сила и ……………….. ".

 

30. В свитъка за свободните отговори напишете името на най-големия по площ, по брой на населението и по произведен брутен вътрешен продукт регион на България.

 

На практическите задачи 31. и 32. вкл. отговорете в свитъка за свободните отговори!

 

31. Практическа задача по география на света

На контурната карта с номера от 1 до 10 са обозначени европейски държави. В свитъка за свободните отговори срещу номера запишете името на съответната държава.

 

32. Практическа задача по география на България

В свитъка за свободните отговори срещу номера от 1 до 15 вкл. запишете името на съответния областен център, отбелязан върху картосхемата.

 

Писмените разработки напишете в свитъка за свободните отговори на предвиденото за това място!

 

1. География на света

 

Обща географска характеристика на Германия

 

А) Географско положение, граници и големина

 

Б) Природни условия и ресурси

         релеф

         полезни изкопаеми

         климат, води, почви и растителност

 

Б) Население и селища

         брой, гъстота и разпределение

         движение на населението

         структура на населението

         урбанизация и селища

 

В) Стопанство

         обща характеристика

         първичен сектор (земеделие, добивни отрасли)

         вторичен     сектор     (енергетика,     металургия,     машиностроене,     химическа промишленост и други отрасли)

         третичен сектор (транспорт, икономически връзки и други отрасли)

 

2. География на България

 

Природногеографска характеристика на Югозападния регион

 

А) Географско положение, големина и граници

 

Б) Характеристика и оценка на природните условия и ресурси

         релеф

         полезни изкопаеми

         климат

         води

         почви

         растителност и животински свят

 

В) Геоекологични проблеми