Phone Support- 070018908Пробна матура по география и икономика - 2007 г. - отговори

Изтегли в pdf формат >>

ПРОБЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

 

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 

Критерии за оценка

 

Компонент А

 

I. Транспорт на света - 20 т.

 

1.         Същност, значение и особености на транспорта - 4 т.

         отрасъл в третичния сектор (или обслужващата сфера) - 0,5 т.

         превозва пътници и товари на различни разстояния - 0,5 т.

         жизненоважен отрасъл - без него се парализира стопанския и обществения живот - 0,5 т.

         създава условия за протичане на нормален производствен процес - 0,5 т.

         свързващо звено между производители и потребители - 0,5 т.

         допринася за териториалното разделение на труда и засилва специализацията - 0,5 т.

         осигуреността на населението с транспортни услуги има значение за жизненото му равнище - 0,5 т.

         има голямо значение за развитието на световното стопанство и глобализацията - 0,5 т.

         осигурява заетост на работната сила - 0,5 т.

         дава съществени приходи в стопанството на добре развитите страни - 0,5 т.

         не се създава нова продукция - 0,5 т.

         силно материалоемък отрасъл - 0,5 т.

         за него е характерна едновременност във времето и в пространството - 0,5 т.

         за неговото развитие е необходима транспортна инфраструктура - пътища, транспортни средства и превозвани пътници и товари - 0,5 т.

         всички видове транспорт са свързани в единна система - 0,5 т.

         транспортът използва географската среда като естествен път за транспортна дейност (напр. воден, въздушен) - 0,5 т.

         основни показатели за извършена работа в отрасъла и за нивото на развитие са: количеството превозени товари и пътници; извършена работа в тонкилометри и пътникокилометри; себестойност на превозите и др. - 0,5 т.

         всеки друг верен отговор по 0,5 т.

 

Забележка: Посочените отговори са възможни варианти. Всяко вярно твърдение посочено от ученика се оценява с 0,5 т., но общият брой точки не може да е по-голям от 4 т. (т.е. 8 верни отговора по 0,5 т.).

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

2.         Фактори за развитие и териториално разположение на транспорта - 4 т.

а) географско положение, природногеографски и екологични фактори - 2 т.

         географско положение и големина на територията - 0,5 т.

         релеф - влияние на силнопресечения и на равнинния релеф - 0,5 т.

         климат - неблагоприятни климатични явления - 0,5 т.

         води - плавателни реки и езера, протоци, сезонност на оттока на някои реки -0,5 т.

         замърсяване на водите (водния транспорт) - 0,5 т.

         замърсяване на въздуха (автомобилен) - 0,5 т.

         изграждането на транспортната инфраструктура влияе върху околната среда (изсичат се гори, нарушава се релефа и др.) - 0,5 т.

         всеки друг верен отговор по 0,5 т.

 

Забележка: Посочените отговори са възможни варианти. Всяко вярно твърдение посочено от ученика се оценява с 0,5 т., но общият брой точки не може да е по-голям от 2 т. (т.е. 4 верни отговора по 0,5 т.).

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

б) социално - икономически фактори и НТП - 2 т.

         НТП - модернизация на транспортната инфраструктура - 0,5 т.

         степен на икономическо развитие на страната - 0,5 т.

         международното разделение на труда - 0,5 т.

         потребности и специализация на стопанството - 0,5 т.

         работна сила (брой, квалификация) - 0.5 т.

         разположение на индустриалните предприятия и гъстота на населените места -0,5 т.

         държавната политика - 0,5 т.

         инвестициите в транспорта - 0,5 т.

         всеки друг верен отговор по 0,5 т.

 

Забележка: Посочените отговори са възможни варианти. Всяко вярно твърдение посочено от ученика се оценява с 0,5 т., но общият брой точки не може да е по-голям от 2 т. (т.е. 4 верни отговора по 0,5 т.).

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

3. Видове транспорт (особености, предимства, недостатъци и териториално развитие) -12 т.

а) железопътен - 3,5 т.

         превозва масови товари и пътници на дълги и средни разстояния - 0,5 т.

         сигурен - 0,5 т.

         редовен - 0,5 т.

         слаба зависимост от природните условия - 0,5 т.

         относително по-бавен - 0,5 т.

         посочва дължината на ж.п. линиите в света - 0.5 т.

         неравномерно разпределена ж.п. мрежа - 0,5 т.

         най-голяма дължина на ж.п. линиите в страните с голяма територия (САЩ, Русия и др.) - 0,5 т.

         най-гъста ж. п. мрежа - в страните от Западна Европа (Германия, Белгия и др.) - 0,5 т.

         слаборазвит ж.п. транспорт в някои части на Африка, Азия и Латинска Америка - 0,5 т.

         ж.п. транспорт липсва в Либия, Чад, Нигер, Исландия, Малта, Кипър, Непал и др. - 0,5 т.

         електрифицирани и удвоени ж.п. линии - 0,5 т.

         нови скоростни влакове (Япония, Франция и др.) - 0,5 т.

         всеки друг верен отговор по 0,5 т.

 

Забележка: Посочените отговори са възможни варианти. Всяко вярно твърдение посочено от ученика се оценява с 0,5 т., но общият брой точки не може да е по-голям от 3,5 т. (т.е. 7 верни отговора по 0,5 т.).

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

б) автомобилен - 2,5 т.

         ефективен за превоз на пътници и товари на къси разстояния - 0,5 т.

         бързина и удобство - 0,5 т.

         маневреност и с възможност да доставя товарите директно от производителя до потребителя - 0,5 т.

         обслужва другите видове транспорт - 0,5 т.

         зависи от състоянието на пътната мрежа и на транспортните средства - 0,5 т.

         зависи от някои неблагоприятни климатични явления - 0,5 т.

         върху себестойността на превозите силно влияние оказват покачващите се цени на горивата на международния пазар - 0,5 т.

         замърсява околната среда - 0,5 т.

         най-голяма дължина на пътната мрежа - в големите по площ страни - Русия, САЩ, Канада - др. - 0,5 т.

         най-голяма гъстота - в страните от Западна Европа (Белгия, Нидерландия и др.), Япония, Сингапур и др. - 0,5 т.

         относително по-слаборазвита транспортна мрежа в Африка, Централна Азия и др. - 0,5 т.

         всеки друг верен отговор по 0,5 т.

 

Забележка: Посочените отговори са възможни варианти. Всяко вярно твърдение посочено от ученика се оценява с 0,5 т., но общият брой точки не може да е по-голям от 2,5 т. (т.е. 5 верни отговора по 0,5 т.).

Не се допуска прехвърляне на точки,

 

в) тръбопроводен - 1,5 т.

         сравнително нов вид - 0,5 т.

         използва се за пренасяне на товари (течни, газообразни и прахообразни) - 0,5 т.

         не зависи от климатичните условия - 0,5 т.

         осигурява ритмичност в доставките - 0,5 т.

         развива се много бързо и динамично - 0,5 т.

         характеризира се с ниски разходи (евтин) - 0,5 т.

         не замърсява околната среда - 0, 5 т.

         най-много тръбопроводи има в Русия, Северна Америка, в страните от Близкия и Средния Изток, Западна Европа и др. - 0,5 т.

         всеки друг верен отговор по 0,5 т.

 

Забележка: Посочените отговори са възможни варианти. Всяко вярно твърдение посочено от ученика се оценява с 0,5 т., но общият брой точки не може да е по-голям от 1,5 т. (т.е. З верни отговора по 0,5 т.).

Не се допуска прехвърляне на точки,

 

г) морски транспорт - 2,5 т.

         заема първо място по обем на превозени товари - 0,5 т.

         бива международен и каботажен - 0, 5 т.

         превозът на пътници е ограничен - 0, 5 т.

         най-старият вид транспорт - 0,5 т.

         използва се за превоз на обемни и тежки товари на големи разстояния - 0,5 т.

         ниска себестойност на превозите - 0,5 т.

         не се налага изграждане на пътища - 0,5 т.

         бавен - 0,5 т.

         страни с най-голям търговски флот (Панама, Либерия и др.) - 0,5 т.

         най- големи пристанища в света (Сингапур, Ротердам и др.) - 0,5 т.

         има първостепенно значение за островните държави - 0,5 т.

         около 70% от превозите се осъществяват в Атлантическия океан - 0,5 т.

         всеки друг верен отговор по 0,5 т.

 

Забележка: Посочените отговори са възможни варианти. Всяко вярно твърдение посочено от ученика се оценява с 0,5 т., но общият брой точки не може да е по-голям от 2,5 т. (т.е. 5 верни отговора по 0,5 т.).

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

д) речен транспорт - 1 т.

         зависи от наличието на плавателни реки, езера, канали - 0,5 т.

         с ниска себестойност - 0,5 т.

         по-бавен - 0,5 т.

         някои реки се използват сезонно - 0,5 т.

         добре развит в САЩ, Китай, Русия, някои западноевропейски страни и др.- 0,5 т.

         Рейн-Майн-Дунав - 0,5 т.

         всеки друг верен отговор по 0,5 т.

 

Забележка: Посочените отговори са възможни варианти. Всяко вярно твърдение посочено от ученика се оценява с 0,5 т., но общият брой точки не може да е по-голям от 1 т. (т.е. 2 верни отговора по 0,5 т.).

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

е) въздушен транспорт -1т.

         един от новите видове транспорт - 0,5 т.

         използва се за превоз на пътници, нетрайни стоки и ценни пратки на големи разстояния - 0,5 т.

         най-бърз - 0,5 т.

         най-скъп - 0,5 т.

         много добре развит в икономически развитите страни - 0,5 т.

         най- големи летища в света с важно международно значение - (Чикаго и др.)

         всеки друг верен отговор по 0,5 т.

 

Забележка: Посочените отговори са възможни варианти. Всяко вярно твърдение посочено от ученика се оценява с 0,5 т., но общият брой точки не може да е по-голям от 1 т. (т.е. 2 верни отговора по 0,5 т.). Не се допуска прехвърляне на точки.

В случай, че крайната сума от точки не е цяло число, точките се закръгляват към по-голямото число, (напр. 18,5 т. се закръгляват на 19 т.)

 

II. Дунавската равнина - 25 т.

 

1 .Географско положение и граници - 3 т.

         заема южната, по-високата част на Долнодунавската низина - 0,5 т.

         в Северна България - 0,5 т.

         граници:

на север - р. Дунав - 0,5 т.

на юг - Предбалкана - 0,5 т.

на запад - р. Тимок (държавна граница) - 0,5 т.

на изток - Черно море - 0,5 т.

         подробно описание на южната граница - 1 т.

 

Забележка: Общият брои точки не може да е по-голям от максималния - 3 т.

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

2.Природногеографска характеристика- 17 т.

 

а) релеф - 6 т.

         равнинно-хълмист и платовиден

         част от Мизийската плоча

         ширина, запад-изток (20-120 км)

         слабо разчленен от долините на реките

         средна надморска височина - 178 м.

         най - високата точка - Шуменското плато

         в. Търнов дял - 502 м.

         надморската височина нараства от запад на изток и от север на юг

         речната мрежа е по-гъста в западната и средната част, а в източната на места липсва

         крайдунавски низини

         Дунавската равнина условно се дели на три части - Западна, Средна и Източна

         Западна част - между р. Тимок и р. Вит

         най-тясна

         най-ниска

         асиметрични речни долини

         междудолинни плоски била „златни"

         североизточна посока на главните речни долини

         реките на запад от р. Лом имат каньоновиден характер

         Средна част - между р. Вит и р. Янтра

         хълмиста    -    Плевенски    възвишения,     14-те    базалтови    могили, Павликенски възвишения

         преходен характер на релефа

         плата - Никополско, Свищовско

         каньоновидни долини на р. Тученица, р. Чернялка

         активни свлачища по дунавския бряг

         Източна част - р. Янтра - Черно море

         най-широка

         най-висока

         плата - Шуменско, Провадийско, Лудогорско, Добруджанско и др.

         височини - Поповски, Разградски, Самуиловски

         каньоновидни долини - р. Русенски Лом

         карстов релеф

         суходолия

         ветрилообразна речна мрежа

         свлачища по дунавския бря

         долнокамчийско понижение

         най-голямата крайдунавска низина - Побрежие

         Възможни са и други верни отговори

 

Забележка:   Всяка вярно посочена особеност да се оценява по 0,2 т. Всеки подходящо даден пример (и) се оценява с 0,2 т. Всяка логично обяснена природна закономерност свързана с морфохидрографската характеристика и съвременния релеф да се оценява с 0,5 т. Общият брой точки не може да е по голям от 6 т.

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

б)        полезни изкопаеми - 2 т.

         главно със седиментен произход

         въглища - лигнитни (Ломски басейн)

         въглища - черни (Добруджански басейн)

         каолин - Североизточна България

         каменна сол - Провадийско

         кварцови пясъци

         огнеупорни глини

         нефт

         природен газ

         варовици

         манганови руди

         Възможни са и други верни отговори

 

Забележка:    Всеки вярно посочен вид да се оценява с 0,2 т. Всяко вярно посочено находище да се оценява с 0,2 т. Всяка логично обяснена природна закономерност свързана с полезните изкопаеми да се оценява с 0,5 т. Общият брой точки не може да е по голям от 2 т.

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

в)         климат - 3 т.

         умереноконтинентална климатична област

         континентални въздушни маси от север - североизток

         влажни океански въздушни маси от запад

         студена зима, горещо лято

         континенталният характер се усилва от запад на изток

         средна годишна температура

         средна януарска температура

         средна юлска температура

         средна годишна температурна амплитуда

         валежи-средно годишно количество-550-600 мм

         в Добруджа-под 500 мм

         валежите намаляват от запад на изток и от юг на север

         максимум на валежите - май-юни

         минимум на валежите - февруари

         снежната покривка се задържа - 40-50 дни

         ветрове - преобладаващи от запад и от север

         възможни са и други верни отговори

 

Забележка:    Всяка вярно посочена особеност да се оценява с 0,2 т. Всяка логично обяснена природна закономерност свързана с климата да се оценява с 0,5 т. Общият брой точки не може да е по голям от 3 т.

Не се допуска прехвърляне на точки,

 

г) води - 2 т.

         слаба водоносност

         по-голямата част от реките са транзитни

         някои реки извират от равнината

         подхранване на реките - дъждовно-снежно

         пролетно пълноводие (III - V)

         лятно маловодие (VIII - IX)

         някои реки пресъхват

         крайречно езеро - ез. Сребърна

         подземни води - видове

         грунтови води - разпространение

         артезиански води - разпространение

         карстови води - разпространение

         възможни са и други верни отговори

 

Забележка:   Всяка вярно посочена особеност да се оценява с 0,2 т. Всеки подходящо даден пример (и) се оценява с 0,2 т. Всяка логично обяснена природна закономерност свързана с водите да се оценява с 0,5 т. Общият брой точки не може да е по голям от 2 т.

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

д) почви, растителност и животински свят - 4 т.

         разпространени са три основни почвени типа - черноземни, алувиално- ливадни и сиви горски - 0,5 т.

         черноземите биват - типични, карбонатни, излужени и оподзолени - 0,5 т.

         сивите горски почви - по високите части на платата - 0,5 т.

         алувиално-ливадните почви са разпространени край реките - 0,5 т.

         разпространена   е   степна,   широколистна   горска   и   влаголюбива растителност - 0,5 т.

         в Източната част - степни тревисти видове - коило, садина - 0,5 т.

         покрай речните легла и в дунавските острови - влаголюбиви видове - върба, топола, елша - 0,5 т.

         на отделни места са запазени широколистни горски видове - цер, благун, бряст, липа и др. - 0,5 т.

         разпространени са степни и горски животински видове - 0,5 т.

         степни животински видове - степен пор,  полска мишка,  лалугер, обикновен хомяк и др. - 0,5 т.

         горски видове - лисица, вълк, над 200 вида птици (гъска, яребица и др.) -0, 5 т.

         в ез. Сребърна - пеликан, чапла и др. - 0,5 т.

         възможни са и други верни отговори

 

Забележка:    Всеки непълен отговор   да се оценява с 0,2 т. Всяка логично обяснена природна закономерност свързана с почвите, растителността и животинския свят да се оценява с 0,5 т. Общият брой точки не може да е по-голям от 4 т.

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

3. Стопанска усвоеност и проблеми на околната среда - 5 т.

а)         стопанска усвоеност - 4 т.

         равнинният релеф и почвено- климатичните условия благоприятстват развитието на земеделието (зърнопроизводство, технически култури, лозарство, овощарство, зеленчукопроизводство и др.) - 1 т.

         разнообразните полезни изкопаеми са важни суровини за развитието в Дунавската равнина на химическата промишленост, промишлеността за строителни материали, стъкларската, порцеланово-фиянсовата и др. – 1 т.

         развитието  на  многоотраслово  растениевъдство  с  предпоставка за развитието на ХВП - 1 т.

         подземните и речните води се използват за водоснабдяване на селищата и за напояване на селскостопанските земи - 1 т.

         релефът  не   е   пречка  за  развитието   на   селищната  мрежа  и   за изграждането на транспортната инфраструктура - 1 т.

         р.  Дунав  се  използва за  корабоплаване,  изкуствено  напояване  и промишлено водоснабдяване (АЕЦ "Козлудуй", "Свилоза" - Свищов и др.) - 1 т.

         защитените природни територии са важен ресурс за развитието на отдиха и туризма - 1 т.

         Възможни са и други верни отговори - 1 т.

 

Забележка: Всяка направена оценка на природноресурсния потенциал да се оценява с 1 т. Общият брой точки не може да е по-голям от 4 т.

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

б)        проблеми на околната среда - 1 т.

         антропогенната    дейност    активизира    свлачищните    процеси    по дунавското крайбрежие - 0,5 т.

         замърсяване на водите и почвите - 0,5 т.

         откритият добив на полезните изкопаеми нарушава релефа - 0,5 т.

         трансгранично замърсяване на въздуха и водите на р. Дунав - 0,5 т.

         възможни са и други верни отговори - по 0,5 т.

 

Забележка: Всеки посочен екологичен проблем да се оценява с 0,5 т. Общият брой точки не може да е по-голям от 1 т.

Не се допуска прехвърляне на точки.

 

Допълнителен брой точки:

Ако сумата от всички точки по темата "Дунавска равнина" е по-малка от 25 т., а ученикът е характеризирал геоложкия строеж и видовете скали, отговорът да се оценява по следния начин:

Геоложки строеж и видове скали - 1,5 т.

         основа с палеозойска възраст, изградена от нагънати и силнонатрошени магмени и метаморфни скали - 0,5 т.

         основата  е   покрита  с   мощни,   хоризонтално  разположени   седиментни пластове (варовици, глини, пясъчници) с мезозойска възраст - 0,5 т.

• най-отгоре е льосовата покривка, която е с кватернерна възраст - 0,5 т.

Ако сумата от всички точки по темата "Дунавска равнина" ( и евентуално от Геоложки строеж и видове скали) е под 25 т., а ученикът е коментирал опазването на природната среда в Дунавската равнина, отговорът да се оценява по следния начин:

• За всеки даден пример от списъка на защитените територии (напр. природни паркове - Русински Лом, Персина, Шуменско плато; Резервати: Сребърна, Ибиша, Бели Лом и др.; защитени местности; природни забележителности) по 0,5 т., но максималният брой точки не може да е по-голям от 1 т., а за цялата тема - 25 т.

В случай, че крайната сума от точки не е цяло число;

• Точките се закръглят към по-голямото цяло число, ако окончават от 0,5 до 0,9: (напр. 22,5 т. се закръглят на 23 т.)

• Точките се закръглят към по-малкото цяло число, ако окончават от 0,1 до 0,4: (напр. 22,3 т. се закръглят на 22 т.)

 

Компонент Б

 

Верен отговор

Брой точки

1.

в

1

2.

в

1

3.

в

1

4.

г

1

5.

в

1

6.

а

1

7.

в

1

8.

б

1

9.

а

1

10.

Бразилия

1

11.

б

1

12.

а

1

13.

г

1

14.

а

1

15.

б

1

16.

в

1

17.

б

1

18.

а

1

19.

в

1

20

в

1

21.

а

1

22.

в

1

23.

г

1

24.

а

1

25.

в

1

26.

а

1

27.

в

1

28.

б

1

29.

в

1

30.

Русе

1

 

Компонент В - Практически задачи

 

1 .Всеки верен отговор от първа практическа задача се оценява с 1 (една) точка:

1.      Канада

2.      Бразилия

3.      Аржентина

4.      РЮА

5.      Русия

6.      Япония

7.      Китай

8.      Индия

9.      Франция

10. Австралийски съюз

 

2. Всеки верен отговор от втора практическа задача се оценява с 1 (една) точка:

1.      Дунавска равнина

2.      Пред балкан

3.      Главна Старопланинска верига

4.      Задбалкански котловини

5.      Средногорие

6.      Краище

7.      Осоговско-Беласишка планинска редица

8.      Рила

9.      Пирин

10. Западни Родопи

11. Източни Родопи

12. Горнотракийска низина

13. Сакар

14. Странджа

15. Българско Черноморско крайбрежие

 

 

Матрица на точките по темата "Дунавска равнина"

 

План на темата с възможния максимален брой точки

Брой точки на писмената разработка на ученика

1 . Географско положение и граници

-всяка особеност по 0,5т.

-подробно описание на южната граница - 1т.

 

Общ брой по т.1 от плана (максимум Зт.)

 

2. Природногеографска характеристика

а) релеф

-всяка особеност по 0,2т.

-подходящ пример(и) по 0,2т.

-закономерности по 0,5т.

 

Общ брой - 6 т.

 

б) полезни изкопаеми

- всеки вид по 0,2т.

- всяко находище по 0,2т.

- закономерности по  0,5т.

 

Общ брой - 2т.

 

в) климат

- всяка особеност по 0,2т.

- закономерности по 0,5т.

 

Общ брой - Зт.

 

г) води

-всяка особеност по 0,2т.

-подходящ пример по 0,2т.

-закономерности по 0,5т.

 

Общ брой - 2т.

 

д) почви, растителен и животински свят

-пълен отговор - 0,5т.

-непълен отговор - 0,2т.

-закономерности - 0,5т.

 

Общ брой - 4т.

 

Общ брой по т.2 (вкл. а,б,в,г,д) от плана (максимум 17т.)

 

3. Стопанска усвоеност и проблеми на околната среда

а) стопанска усвоеност

-всяка оценка на природноресурсния потенциал - 1т.

 

 

Общ брой - 4т.

 

б) проблеми на околната среда

-всеки екологичен проблем по 0,5т.

 

Общ брой - 1т.

 

Общ брой по т.З (вкл. а,б) от плана (максимум 5т.)

 

Сумата от общия брой точки по т.1;т.2;т.З от плана. Максимален брой - 25т.

 

Допълнителен брой точки,

ако сумата е под 25т.:

Геоложки строеж и видове скали

- всяка особеност по 0,5т.

 

Общ брой брой - 1 ,5т.

 

Опазване на околната среда

- за всеки пример по 0,5т.

 

Общ брой брой - 1т.

 

Общ брой допълнителни точки

 

Сумата от общия брой точки

по т.1;т.2;т.З от плана и допълнителен брой точки

Максимален брой точки - 25.