Phone Support- 070018908Пробна матура по география и икономика - 2007 г.

Изтегли в pdf формат >>

Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста!

 

УКАЗАНИЯ

Формат на теста

 

Тестът съдържа задачи по география и икономика и се състои от три компонента.

 

Компонент А - писмени разработки върху две теми от учебното съдържание по География на света и География на България.

 

Компонент Б - 30 тестови задачи от два вида:

   задачи със структуриран отговор с четири възможни отговора, от които само един е верен;

   задачи със свободен отговор.

 

Компонент В - две практически задачи - по една от учебното съдържание по География на света и География на България.

 

Прочетете внимателно условията на задачите и ги решете. Не отделяйте прекалено много време на задача, която ви се струва трудна. Върнете се на нея по-късно, ако ви остане време.

 

Отбелязване на отговорите

 

За компонент Б и компонент В отбелязвайте отговорите в тестовата книжка със син цвят на химикалката.

За задачите със структуриран отговор отбележете буквата с верния отговор, като я зачертаете с Х.

 

Например, ако искате да отбележите отговор б), направете го по указания начин:

 

Ако искате да се откажете от отговора, който вече сте отбелязали, например от отговор б), и да отбележите отговор в), това може да направите така:

 

За практическите задачи и за задачите със свободен отговор е оставено празно място след всяка задача. Използвайте това място, за да запишете отговорите си.

 

Писмените разработки по компонент А се оценяват с общ брой от 45 точки. Верните отговори на задачите със структуриран отговор и със свободен отговор се оценяват с по 1 точка. Верните отговори на двете практически задачи се оценяват с по 1 точка, като максималният брой от тях е 25 точки. За грешен отговор, за посочване на повече от един отговор на една задача или за непосочване на отговор точки не се присъждат и не се отнемат.

 

Максималният брой точки за целия тест е 100.

 

Време за работа - 4 астрономически часа.

 

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕШНА РАБОТА!

 

КОМПОНЕНТ А

 

Направете писмени разработки върху посочените теми от учебното съдържание по География на света и География на България.

 

I. Транспорт на света

 

1.                 Същност, значение и особености на транспорта

 

2.                 Фактори за развитие и териториално разположение на транспорта:

а) географско положение, природногеографски и екологични фактори

б) социално-икономически фактори и НТП (научно-технически прогрес)

 

3.         Видове транспорт (особености, предимства,  недостатъци и териториално развитие):

а) железопътен

б) автомобилен

в) тръбопроводен

г) морски

д) речен

е) въздушен

 

II. Дунавска равнина

 

1.                 Географско положение и граници

 

2.                 Природногеографска характеристика:

а) релеф

б) полезни изкопаеми

в) климат

г) води

д) почви, растителен и животински свят

 

3.         Стопанска усвоеност и проблеми на околната среда:

а) стопанска усвоеност

б) проблеми на околната среда

 

КОМПОНЕНТ Б

 

1.         При коя от двойките "процес - форми на релефа" има несъответствие?

а) дейност на течащата вода - проломи

б) химично действие на водата - пещери

в) дейност на океанската и морската вода - морени

г) дейност на вятъра - дюни

 

2.         Глобалното затопляне на климата НЕ е причина за:

а) преместването на снежната граница към по-високите части на планините

б) повишаване на нивото на Световния океан

в) повишена земетръсна дейност

г) стопяване на ледената покривка в полярните области и във високите планини

 

3.         Кои природни ресурси са изчерпаеми, но възобновими?

а) енергията на вятъра

б) полезните изкопаеми

в) водните ресурси

г) слънчевата енергия

 

4.         Кой от посочените признаци НЕ е характерен за страните, в които има демографски взрив?

а) голям дял на населението в подтрудоспособна възраст

б) голям относителен дял безработни

в) социални проблеми, свързани с изхранването

г) застаряване на населението

 

5.         Коя от посочените страни е едновременно членка на ООН, ЕС, НАТО и ЧИС (Черноморско икономическо сътрудничество)?

а) Украйна

б) Турция

в) Румъния

г) Германия

 

6.         Къде е разположено производството на стомана в Япония?

а) в близост до пристанищата

б) в планинските райони

в) в районите с висококвалифицирани кадри

г) в близост до находища на железни руди

 

7.         Къде е допусната грешка в двойката "страна - национална марка произвеждан автомобил"?

а) Република Корея - "Хюндай"

б) Германия - "Ауди"

в) Италия - "Форд"

г) Франция - "Рено"

 

8.         За коя група страни са характерни: ниски темпове на икономическо развитие, монокултурно    земеделие,    недостиг    на    капитали,    ниска   гъстота    на транспортната мрежа?

а) Западноевропейските страни

б) страните от Третия свят

в) Северноамериканските страни

г) Източноазиатските страни

 

9.         За коя страна се отнася следната характеристика?

"Простира се на два континента. Разполага с големи запаси на нефт, природен газ, въглища и желязна руда. Заема 1-во място в света по водни запаси и по запаси на дървесина":

а) Русия

б) Канада

в) САЩ

г) Мексико

 

10.      Коя страна заема 1-во място в света по производство на кафе?

……………………………………………………………….

 

11.      Границата на коя съседна на България държава се простира от връх Тумба до връх Китка?

а) Сърбия

б) Македония

в) Гърция

г) Турция

 

12.      За коя българска планина се отнася следната характеристика?

 

"Разположена е в Южна България; типичен хорст с мраморно било, над което се извисява третият по височина връх на Балканския полуостров; има национален парк, който носи същото име и в който са запазени реликти като черна и бяла мура, еделвайс и др":

а) Пирин

б) Беласица

в) Родопи

г) Рила

 

13.      За коя климатична област в България се отнасят климатичните данни: средна годишна температура +13,9°С; средна януарска температура +2°С,+3°С; зимен максимум на валежите?

а) умереноконтинентална

б) преходноконтинентална

в) планинска

г) континентално-средиземноморска

 

14.      В кое от посочените находища на полезни изкопаеми се добиват медни руди?

а) Асарел

б) Кремиковци

в) Мадан

г) Шабла

 

15.      Кое езеро е с ледников произход?

а) Сребърна

б) Окото

в) Поморийско

г) Рабиша

 

16.      Кой воден басейн влияе най-силно върху климата на България?

а) р. Дунав

б) Черно море

в) Атлантически океан

г) Средиземно море

 

17.      Коя българска река е с най-голяма площ на водосборния басейн?

а) Искър

б) Марица

в) Янтра

г) Струма

 

18.      Кой   тип   почви   се   срещат   в   условията   на   преходноконтинентален   и континентално-средиземноморски   климат,   под   естествена   широколистна горска растителност. Върху почвите се отглеждат главно зърнени култури, лозя, тютюн и др:

а) канелени горски почви

б) сиви горски почви

в) кафяви горски почви

г) алувиално-ливадни почви

 

19.      При    коя    от   двойките    "географски    обект   -   местоположение"    има несъответствие?

а) Смолянска котловина - Родопи

б) Пернишка котловина - Краище

в) Златишко-Пирдопска котловина - долината на река Струма

г) Гоцеделчевска котловина - долината на река Места

 

20.      Населението на България продължава да старее. Това в бъдеще ще доведе до:

а) нарастване на раждаемостта

б) нарастване на средната гъстота на населението

в) намаляване на трудовите ресурси

г) увеличаване на броя на населението в подтрудоспособна възраст

 

21.      За кой град се отнася следната характеристика?

"Областен център, наследник на старите селища Кабиле и Дианополис. Градът е разположен на р. Тунджа. Център е на машиностроенето, химическата, текстилната и хранително-вкусовата промишленост."

а) Ямбол

б) Стара Загора

в) Кюстендил

г) Хасково

 

22.      Кой вид транспорт НЕ е развит в Североизточния Приморски регион?

а) въздушен

б) тръбопроводен

в) речен

г) железопътен

 

23.      Кой природен фактор НЕ влияе върху развитието на туризма?

а) водите

б) климатът

в) растителният и животинският свят

г) почвите

 

24.      При коя от двойките "район - специализация в растениевъдството" има несъответствие?

а) Карловско и Казанлъшко поле - памук

б) Добруджа - пшеница

в) Източни Родопи - тютюн

г) Пазарджишко-Пловдивско поле - домати

 

25.      Черната металургия е развита в:

а) Пловдив

б) Шумен

в) Перник

г) Кърджали

 

26.      Коя електроцентрала не работи с местни суровини?

а) АЕЦ "Козлодуй"

б) ТЕЦ "Бобовдол"

в) ВЕЦ "Белмекен"

г) ТЕЦ "Марица - Изток 2"

 

27.      Къде   е   разположен   химическият   комбинат,   в   който   се   произвеждат синтетични влакна, пластмаси и течни горива?

а) в Плевен

б) в Русе

в) в Бургас

г) във Видин

 

28.      София и Своге са центрове за производство на:

а) пиво

б) захарни изделия

в) тютюневи изделия

г) спиртни напитки

 

29.      Коя от посочените области е в Северен Централен район?

а) Търговищка област

б) Врачанска област

в) Великотърновска област

г) Разградска област

 

30.      Кой дунавски град в България е разположен по пътя на транспортен коридор № 9 и край него има свободна икономическа зона?

 

КОМПОНЕНТ В

 

1. Напишете имената на държавите, които са отбелязани с числа върху картосхемата на света!

 

1. ………………………………….

2. ………………………………….

3. ………………………………….

4. ………………………………….

5. ……………………………….....

6. ………………………………….

7. ………………………………….

8. ………………………………….

9. ………………………………….

10. ………………………………

 

2. Напишете имената на природогеографските области и подобласти, които са отбелязани с числа върху картосхемата на България!

 

1. ……………………………………………………….

2. ……………………………………………………….

3. ……………………………………………………….

4. ……………………………………………………….

5. ……………………………………………………….

6. ……………………………………………………….

7. ……………………………………………………….

8. ……………………………………………………….

9. ……………………………………………………….

10. ……………………………………………………….

11. ……………………………………………………….

12. ……………………………………………………….

13. ……………………………………………………….

14. ……………………………………………………….

15. ……………………………………………………….